De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het leerkansenprofiel in Den Haag Presentatie landelijke LEA conferentie 12 januari 2010 deelsessie 2, experimenten onderwijstijdverlenging Joke ten Berge.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het leerkansenprofiel in Den Haag Presentatie landelijke LEA conferentie 12 januari 2010 deelsessie 2, experimenten onderwijstijdverlenging Joke ten Berge."— Transcript van de presentatie:

1 Het leerkansenprofiel in Den Haag Presentatie landelijke LEA conferentie 12 januari 2010 deelsessie 2, experimenten onderwijstijdverlenging Joke ten Berge gemeente Den Haag

2 Inhoud presentatie Wat is het leerkansenprofiel? Doelstellingen Selectie scholen Leerkansenprofiel is onderwijstijd Subsidiekader Invoering Opbrengsten Knelpunten Nieuwe ontwikkelingen

3 Drie brede school profielen in Den Haag In Den Haag drie brede school profielen: opvangprofiel ontwikkelingsprofiel leerkansenprofiel Doelstellingen en doelgroepen profielen overlappen elkaar gedeeltelijk Profielen kunnen gestapeld worden

4 Wat is het leerkansenprofiel? Op brede scholen met het leerkansenprofiel wordt de onderwijstijd met minimaal zes uur per week verlengd De extra leertijd is onderwijstijd

5 Doelstellingen leerkansenprofiel Voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden Verbeteren leerprestaties in basisvaardigheden taal, rekenen en wereldoriëntatie Versterken sociale competenties Stimuleren talentontwikkeling

6 Leerkansenprofiel verplicht Het leerkansenprofiel is verplicht voor de groepen leerlingen waarvoor de school het profiel invoert Groeimodel is mogelijk School bepaalt inhoud aanbod verlenging onderwijstijd

7 Hoe werkt het leerkansenprofiel? Scholen worden geselecteerd door gemeente Scholen met minimaal meer dan 80% leerlingen met een leerlinggewicht Selectiecriteria worden vastgesteld in overleg met schoolbesturen

8 Selectieproces Selectie wordt uitgevoerd door externe procesbegeleider Aanmelding geïnteresseerde scholen Informatiebijeenkomst Gesprek met team, directie en schoolbestuur

9 Selectiecriteria Krachtige schoolleiding Draagvlak team Draagvlak ouders Innovatief vermogen van de school Geen andere ingrijpende veranderingen binnen de school, bijvoorbeeld nieuwbouw

10 Voorbereiding Scholen worden bij invoering intensief begeleid door externe procesbegeleider Scholen krijgen voorbereidingstijd: inhoudelijke voorbereiding leerkansenprofiel is onderwijs, scholen moeten voldoen aan vijf wettelijke voorwaarden

11 Vijf voorwaarden MR stemt in met verlenging onderwijstijd Ouders zijn geraadpleegd Inspectie van het Onderwijs is geïnformeerd Schoolplan bijgesteld Schoolgids vermeld invoering leerkansenprofiel

12 Aantal scholen met leerkansenprofiel 4 scholen in 1e tranche Start schooljaar 2007 – 2008 6 scholen in 2e tranche Start schooljaar 2008 – 2009 5 scholen in krachtwijken Start in 2010 5 scholen in 3e tranche Start in 2011

13 Subsidiekader leerkansenprofiel gemeente Den Haag Drie subsidiecomponenten: coördinatie (minimaal 0.5 fte), loopt op als school meer groepen start startsubsidie (€2000,-- per groep) vast bedrag per groep van 15 leerlingen (€12.000,--) 0.25 fte ouderparticipatie

14 Aanvullend op subsidiekader Subsidie is lumpsum, scholen mogen schuiven tussen verschillende componenten Scholen krijgen procesbegeleiding bij implementatie en uitvoering profiel Scholen worden gefaciliteerd voor de invoering van het leerkansenprofiel

15 Leerkansenprofiel in de praktijk School heeft regie Bundeling middelen Samenwerking (inhuur) externe partners; vakdocenten Schoolsportcoördinatoren (Impulsregeling brede school) Inzet eigen personeel

16 Verschillende modellen Uitvoering leerkansenprofiel van 15:00 uur – 16:30 uur Uitvoering leerkansenprofiel verspreid over hele schooldag; integratie met regulier curriculum Mengvormen

17 Ontwikkeling leerkansenprofiel Bij start profiel (2007) focus op ontwikkelen aanbod Scholen maken ontwikkeling door Visie school Integratie met regulier curriculum Taligheid aanbod sterk ontwikkeld

18 Opbrengsten: monitoring en evaluatie leerkansenprofiel Effecten leerprestaties: nulmeting schooljaar 2008 – 2009 Snelle ontwikkeling scholen Enthousiasme en grote betrokkenheid scholen Knelpunt: kwaliteit vakdocenten (opleiding HCO)

19 Knelpunten ontwikkeling leerkansenprofiel Bij integratie met regulier curriculum hebben scholen meer onderwijsruimte nodig Pedagogisch-didactische kwaliteit vakdocenten Scholen maken zich zorgen over continuïteit; leerkansenprofiel vastgelegd in HEA tot 2014 Afstemming met buitenschoolse opvang

20 Nieuwe ontwikkelingen Integratie regulier curriculum Ontwikkelen doorlopende leerlijnen: leerlijnen kunst en cultuur in voorbereiding Verhoging kwaliteit vakdocenten: opleiding coaching door de scholen

21 Nieuwe ontwikkelingen Afspraak in HEA: uitbreiding aantal scholen tot 25 in 2012 Afstemming met BSO

22 Afsluiting Vragen? Contact? gemeente Den Haag Joke ten Berge T: 070 – 353 36 57 Een bezoek brengen aan een leerkansenprofielschool? Paul Kooiman, coördinator project leerkansenprofielscholen Den Haag, Sardes. T: 030 - 2326200

23 Bijlage 1: overzicht opvangprofiel Doelstelling: Dagarrangement voor kinderen, combineren werk- en zorgtaken ouders Doelgroep: Kinderen van alle basisscholen Vorm: Uitvoering instellingen voor kinderopvang Rol gemeente: stimulerend en ondersteunend

24 Bijlage 2: overzicht ontwikkelingsprofiel Doelstelling: Vergroten ontwikkelingskansen kinderen Versterken sociale competenties Bevorderen maatschappelijke participatie Doelgroep: Kinderen op achterstandsscholen Vorm: school werkt samen met welzijn en andere partners Rol gemeente: Stimulerend, ondersteunend, faciliterend

25 Bijlage 3: overzicht leerkansenprofiel Doelstelling: Maximaliseren van leer- en ontwikkelingskansen van kinderen Intensief versterken van sociale competenties Versterken betrokkenheid ouders bij school en samenleving Doelgroep: Kinderen op zware achterstandsscholen Vorm: Verlenging van onderwijstijd voor alle leerlingen van de school School werkt samen met welzijn en andere partners Tussen school en partners vindt organisatorische en inhoudelijke afstemming plaats Rol gemeente: Subsidiering verlenging onderwijstijd


Download ppt "Het leerkansenprofiel in Den Haag Presentatie landelijke LEA conferentie 12 januari 2010 deelsessie 2, experimenten onderwijstijdverlenging Joke ten Berge."

Verwante presentaties


Ads door Google