De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vroegschoolse educatie : wordt vervolgd?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vroegschoolse educatie : wordt vervolgd?"— Transcript van de presentatie:

1 Vroegschoolse educatie : wordt vervolgd?
Wendy de Geus – Oberon Ron Davids – Bond KBO

2 Inhoud sessie - Agenda “Focus op vroegschoolse educatie”
- Ondersteuningstraject Vroegschoolse educatie: de stand van zaken Nieuwe ronde, nieuwe kansen?: De OKE-wet

3 Toelichting Agenda Aandacht voor vve verslapt?
Afspraken door besturen- en onderwijsorganisaties, VNG en OCW Voor alle gewichtenkinderen vve in groep 1 en 2 Registreren van vve-deelname en – prestaties, óók van voorschools

4 LVS koppelen aan kwaliteitszorgsysteem
-     tijdig extra ondersteuning bieden om de leerling op het gewenste niveau te brengen. -     schoolbestuur gebruikt deze informatie om het taalbeleid binnen de school waar nodig bij te sturen. - doorlopende leerlijn bevorderen door afstemmen van registratiesystemen en overdracht van gegevens van peuterspeelzalen en kinderopvang naar basisscholen. Ook analyses op groepsniveau vve – niet vve kinderen Wie doet dat al? Overdracht gegevens: Wat gaat goed, wat kan beter?

5 Toelichting Stimuleringsregeling
Eenmalig € 7.800,- In te zetten voor: programma doorgaande lijn vve-scholing meten en registreren

6 Inhoud ondersteuningstraject
Website Helpdesk Ondersteunende brochures Proeftuinen

7 Producten O.a.: Belang van VVE Financiën van VVE VVE in kwaliteitszorg
Doorgaande lijn voor-vroegschools Doorgaande lijn naar groep 3 en verder Scholen met weinig gewichtengeld Keuzewijzer: VVE iets voor ons?

8 Vroegschoolse educatie: de stand van zaken
- Landelijke VVE-monitor - Focus-peiling

9 VVE-monitor VVE vroegschool: Aanbod op 57% van de oab-basisscholen
Ook 57% van de doelgroepkleuters bereikt (streng: 52%) Was 67% 08-09 Hoe meer gewichtenkk hoe vaker een programma >59 dan 84%

10 VVE-monitor Piramide en Ik en Ko meest gebruikt
Meer dan ¾ van de scholen biedt VVE gedurende de hele week aan 08-09 Hoe meer gewichtenkk hoe vaker een programma >59 dan 84%

11 VVE-monitor: kwaliteit
96% van de vve-scholen zorgt voor overdracht (meestal warm én koud, 60% met toetsgegevens) Doorgaande lijn: driekwart vd vve-scholen is een koppel Scholing: op 2/3 vd scholen is het merendeel vve-geschoold (16% niemand geschoold) Dubbele bezetting bij 80% (intensiteit ontbekend)

12 VVE-monitor Resultaten:
90% gaat de resultaten na van het VVE-programma (met toetsen en/of observaties)

13 VVE monitor Gevolgen van de knip:
Bij een derde vd vve-scholen is de uitvoering veranderd, meestal afgeslankt (minder uren extra inzet/dubbele bezetting)

14 Focus peiling Bijna tweederde van de deelnemende OAB-scholen acht de doelstelling vd Agenda Focus haalbaar voor hun school (alle doelgroepkinderen in dagdelen vve). En 15% niet. Twijfels over financien/formatie voor dubbele bezetting

15 Focus peiling 60% werkt met vve-programma Redenen geen vve:
niet nodig: geen achterstanden (40%) Geen koppel Beviel niet Andere prioriteiten, ander programma Te duur (9%)

16 Focus peiling Knelpunten bij vroegschoolse educatie:
Realiseren dubbele bezetting (47%) Geldgebrek (37%, bij schoolbesturen 63%) Kennisverlies door mobiliteit personeel (32%)

17 Focus-peiling Meeste tevredenheid over: uitvoering scholing
doorgaande lijn naar groep 3 Minste tevredenheid over: doorlopende leerlijn van voor- naar vroegschools inzet van personeel/dubbele bezetting

18 Focus-peiling Veel behoefte aan ondersteuning op het gebied van vroegschoolse educatie met name: • inzicht in de regelgeving rond vroegschoolse educatie • de beschikbare financiën rond vroegschoolse educatie en de inzet daarvan • zicht krijgen op de kwaliteit van vroegschoolse educatie • vroegschoolse educatie een plek geven in het kwaliteitsbeleid volgen van resultaten

19 Focus-peiling Schoolbesturen:
70% heeft op gemeentelijk niveau afspraken gemaakt over de doorlopende leerlijn tussen voor- en vroegschoolse educatie 70% afspraken over bevorderen van bereik van doelgroepkinderen 50% afspraken over een voldoende dekkend aanbod van VVE-programma’s om segregatie te voorkomen. 1 op de 8 schoolbesturen weet niet of er afspraken zijn gemaakt

20 Focus-peiling Besturen en gemeenten op 1 lijn? 50% op 1 lijn
45% wisselend wel/niet op 1 lijn 5% niet op 1 lijn

21 Wetsvoorstel OKE Wat heeft de wet OKE voor gevolgen voor vroegschoolse educatie?

22 Wetsvoorstel OKE - Geen kwaliteitseisen voor vroegschoolse educatie
- Inspectie van het Onderwijs: achterblijvende tussenresultaten + geen kwalitatief goed programma > kunnen aantonen waarom voor dat specifieke programma gekozen is

23 Wijziging Wpo ivm. het verplicht maken van afspraken VVE, art
Wijziging Wpo ivm. het verplicht maken van afspraken VVE, art. 167 Wpo nieuw B&W voeren jaarlijks overleg met de kinderopvang, ps zalen en schoolbesturen dragen zorg voor het maken van afspraken mbt.; - Welke kinderen met een risico voor taalachterstand in aanmerking komen voor voorschoolse educatie; - De wijze waarop die kinderen naar zowel voor- als vroegschoolse educatie worden toegeleid; - De organisatie van een doorlopende leerlijn van voorschoolse- naar vroegschoolse educatie - Het College van B&W draagt zorg voor het maken van afspraken inzake resultaten van vroegschoolse educatie met de schoolbesturen

24 Wijziging Wpo ivm. het verplicht maken van afspraken VVE; sancties art
Wijziging Wpo ivm. het verplicht maken van afspraken VVE; sancties art. 168 Wpo nieuw Artikel 168 nieuw, doorzettingsmacht mbt. maken van afspraken VVE ( dus niet mbt. oab overleg) Binnen redelijke termijn afspraken maken met alle betreffende partijen. Zo niet, dan kan gemeente de afspraken opleggen (doorzettingsmacht) De Algemene wet bestuursrecht is dan van toepassing Bij taak verwaarlozing door gemeente; rijk treedt in de plaats van de gemeente (art. 170 Wpo nieuw) Bij schoolbestuur de burgerlijk rechter (zie bijv. uitspraak Hof inzake Rotterdam versus Ibn Ghaldoun)

25 Wijziging Wpo samenvatting
Afzonderlijke regels over afspraken tbv VVE; artikelen 166 en 167 Wpo Artikel 168 Wpo doorzettingsmacht alleen in geval van afspraken VVE Overleg onderwijsachterstanden (artikel 167a Wpo) blijft gehandhaafd In geval van geschil artikel 167a Wpo naar geschillen - commissie

26 Samenwerking lokaal Lokale educatieve agenda centraal Opvang en ps zalen nu ook aan tafel Succesvol VVE vraagt om samenwerking Volgende stap; de bestuurlijke vormgeving Van samenwerkingsovereenkomst tot bestuurlijke holding Bij goede samenwerking veld komt rol gemeente vanzelf op afstand


Download ppt "Vroegschoolse educatie : wordt vervolgd?"

Verwante presentaties


Ads door Google