De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VVE: een doorgaande lijn?

Verwante presentaties


Presentatie over: "VVE: een doorgaande lijn?"— Transcript van de presentatie:

1 VVE: een doorgaande lijn?
LEA-conferentie 2011 VVE: een doorgaande lijn? Wendy de Geus – Oberon Kitty Limm & Peter Hoogenboom Gemeente De Ronde Venen

2 Agenda Oude dilemma's…. Nieuwe wetten, nieuwe kansen?
Resultaatafspraken? Hoe doe je dat? Doorgaande lijn in De Ronde Venen

3 Oude dilemma’s Vanaf 2006 de “ knip” Na de knip geen grip?

4 Oude dilemma’s Gemeenten krijgen te maken met steeds hogere eisen aan voorschoolse educatie…. Hoger bereik Hogere intensiteit Hogere kwaliteit Wat doen de scholen?

5 VVE monitor Bereik voorschools bereik 2007-2010 53 - 62 - 80 – 84
Gewichten: 94 % in de G32 en 85 % in de kleine OAB-gemeenten. Bereik vroegschools 67 –

6 Vroegschools 62% van de oab basisscholen biedt in groep 1 en 2 een VVE-programma aan Piramide meest gebruikt. Meer dan ¾ van de scholen biedt VVE programma integraal aan (leidend gedurende de week)

7 Vroegschools 2 Overdracht voorschool – vroegschool in 96% van de oab scholen geregeld 75% is een VVE koppel, meestal met psz Scholing bij 2/3 goed geregeld Dubbele bezetting bij 76% (intensiteit?) Alle indicatoren steeds beter in grote gemeenten

8 Agenda Focus op vroegschools
Aandacht voor vroegschools verslapt? Afspraken door besturen- en onderwijs(vak)organisaties, VNG en OCW In 2011 VVE voor alle gewichtenkinderen in groep 1 en 2 Registreren van vve-deelname en – prestaties, óók van voorschools

9 LVS koppelen aan kwaliteitszorgsysteem
tijdig extra ondersteuning bieden om de leerling op het gewenste niveau te brengen. schoolbestuur gebruikt deze informatie om het taalbeleid binnen de school waar nodig bij te sturen. doorlopende leerlijn bevorderen door afstemmen van registratiesystemen en overdracht van gegevens van peuterspeelzalen en kinderopvang naar basisscholen.

10 Vervolg in… Opbrengstgericht werken Wet goed bestuur (dialoog met belanghebbenden) - OKE-wet

11 Oude dilemma’s Scholen hebben geen geld?

12 Macro is geld hetzelfde gebleven Terugloop gewichtenkinderen
Financien Macro is geld hetzelfde gebleven Terugloop gewichtenkinderen Lumpsum + compensatie+ impulsgelden Bestemmingsbox Wie denkt meer dan XX etc

13 Wat moeten scholen? Art 8 WPO

14 Oude dilemma’s Na de knip geen grip? Doorgaande lijn = afspraken maken

15 Afspraken maken… Op verschillende niveau’s Lea-overleg Scholen en psz en kdv Activiteiten, programma, toetsing, zorg, overdracht, scholing, etc

16 Nieuwe wetten nieuwe kansen?
Wet OKE: Verplichte afspraken Doorzettingsmacht Verplichte levering gegevens Inspectie

17 Verplicht overleg en verplichte afspraken VVE
B&W voeren ten minste jaarlijks overleg met de kinderopvang, psz en schoolbesturen en dragen zorg voor het maken van afspraken mbt: - Welke kinderen met een risico voor taalachterstand in aanmerking komen voor voorschoolse educatie; - De wijze waarop die kinderen naar zowel voor- als vroegschoolse educatie worden toegeleid; - De organisatie van een doorlopende leerlijn van voorschoolse- naar vroegschoolse educatie - De resultaten van vroegschoolse educatie (met de schoolbesturen) Alle partijen werken mee aan het komen tot afspraken

18 Doorzettingsmacht gemeenten
Binnen redelijke termijn afspraken (zoals in art. 167) maken met alle betreffende partijen. Zo niet, dan kan gemeente de gemaakte afspraken opleggen (doorzettingsmacht) Mits noodzakelijk voor een samenhangend onderwijsachterstandenbeleid De Algemene wet bestuursrecht is dan van toepassing

19 Verplichte overdracht van gegevens
Kdv en psz leveren verplicht gegevens over instromende leerlingen aan het schoolbestuur: het gevolgde VVE-programma de duur van het programma Kdv en psz maken afspraken met de basisscholen over de wijze van gegevenslevering

20 Toezicht op VVE Toezicht Basisvoorwaarden voorschools door GGD, 2e lijn en kwaliteit door Inspectie Hoe: Bestandsopname (tot 2012) Signaalgestuurd VVE-toezicht Wat: Waarderingskader VVE

21 Signaalgestuurd? Herbeoordeling i.g.v. eerdere verbeterpunten op indicatoren Specifieke thema’s (bijv. ouders, opbrengsten, zorg) Zwakke basisscholen In overleg met de gemeente wordt een lijstje opgesteld

22 Waarderingskader VVE 4 domeinen en 80 indicatoren: Beleidscontext (gemeente) Condities (gemeente) Uitvoering/proceskwaliteit (locaties) Opbrengsten =bereik en resultaten (locaties)

23 Proceskwaliteit o.a. Ouders en vve Programma, pedagogisch klimaat, educatief handelen Ontwikkeling, begeleiding en zorg Kwaliteitszorg Doorgaande lijn

24 Resultaatafspraken op gemeentelijk niveau worden gehanteerd:
VVE-opbrengsten Resultaatafspraken op gemeentelijk niveau worden gehanteerd: gemeten volgens de afspraken van voldoende niveau Aantal verlengde kleuterperiode (regulier toezicht)

25 Resultaatafspraken De Memorie van Toelichting bij de OKE-wet geeft voorbeelden: - het aantal kinderen dat een niveau stijgt; - het aantal kinderen dat bijvoorbeeld minimaal op niveau C zit; - de minimale woordenschat aan het einde van groep 2.

26 Nu al afspraken in de gemeente? Hoe kunnen afspraken vorm krijgen?
Resultaatafspraken Nu al afspraken in de gemeente? Hoe kunnen afspraken vorm krijgen? Welke rol van de gemeente is mogelijk/wenselijk? Welke resultaten? Afsluiten ‘contract’? Wat wordt met resultaten gedaan?

27 Voorbeelden van afspraken
Concreet doel leerlingen die vve gevolgd hebben, halen in 2014 op de eindtoets Taal voor Kleuters in groep 2 minimaal een D-score

28 Voorbeelden van afspraken
Voortgangsdoel in 2014 halen vve-leerlingen op de eindtoets Taal voor Kleuters in groep 2 een percentielscore die gemiddeld tien procentpunten hoger ligt dan de percentielscore die zij haalden op de mediotoets in groep 1.

29 Voorbeelden van afspraken
Vergelijkingsdoel leerlingen die vve gevolgd hebben, halen in 2012 op de eerste taaltoets in groep 3 een percentielscore die maximaal 5 procentpunten lager ligt dan de percentielscore van leerlingen die geen vve gevolgd hebben.

30 Voorbeelden van afspraken
Vergelijkend voortgangsdoel in 2014 moet het verschil in percentielscore tussen doelgroepleerlingen en niet-doelgroepleerlingen aan het begin van groep 3 gehalveerd zijn in vergelijking met het verschil aan het begin van groep 1.


Download ppt "VVE: een doorgaande lijn?"

Verwante presentaties


Ads door Google