De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkbijeenkomst Resultaatafspraken Vroegschools. Resultaatafspraken algemeen •Waarom afspraken? •Voorbeelden van afspraken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkbijeenkomst Resultaatafspraken Vroegschools. Resultaatafspraken algemeen •Waarom afspraken? •Voorbeelden van afspraken."— Transcript van de presentatie:

1 Werkbijeenkomst Resultaatafspraken Vroegschools

2 Resultaatafspraken algemeen •Waarom afspraken? •Voorbeelden van afspraken

3 Waarom afspraken? •Verplichting WPO art 167 •Met elkaar in gesprek over de resultaten van alle inspanningen •Kwaliteitsverbetering / “Opbrengstgericht beleid” •De inspectie ziet toe op de resultaatafspraken

4 Waarom afspraken? •Verplichting WPO art 167 •Met elkaar in gesprek over de resultaten van alle inspanningen •Kwaliteitsverbetering •“Opbrengstgericht beleid” •De inspectie ziet toe op de resultaatafspraken

5 Verplichting WPO art 167 B&W voeren jaarlijks overleg en dragen zorg voor afspraken over: • resultaten van vroegschoolse educatie Met de volgende partijen: De bevoegde gezagsorganen van scholen Alle partijen werken mee aan het komen tot afspraken

6 Verplichte overdracht van gegevens •Kdv en psz leveren verplicht gegevens over instromende leerlingen aan het schoolbestuur: -het gevolgde VVE-programma -de duur van het programma •Kdv en psz maken afspraken met de basisscholen over de wijze van gegevenslevering

7 Doorzettingsmacht gemeenten •Binnen redelijke termijn afspraken (zoals in art. 167) maken met alle betreffende partijen. Zo niet, dan kan gemeente de gemaakte afspraken opleggen (doorzettingsmacht) •Mits noodzakelijk voor een samenhangend onderwijsachterstandenbeleid •De Algemene wet bestuursrecht is dan van toepassing

8 Achtergrond resultaatafspraken (MvT OKE) •In onderwijs is er opbrengstgerichte sturing > geen kwaliteitseisen VVE maar bereikte resultaten •(Voorschools zijn resultaten lastiger te meten, daarom daar wel kwaliteitseisen) •Keuze programma vrij. Bij tegenvallende tussenresultaten moet de school aan de inspectie uitleg geven over methodekeuze.

9 Definitie vroegschoolse educatie Uitvoering van een programma •Gericht op het verbeteren van de voorwaarden tot het met succes doorstromen in het basisonderwijs •Dat wordt verzorgd in groep 1 en 2 van een basisschool •Als vervolg op de voorschoolse educatie

10 Wat zijn resultaten •Resultaten van vroegschoolse educatie = resultaten van de uitvoering van een programma (dus niet het programma zelf) •Doel van VVE: resultaten bij kinderen staan voorop •Daarnaast kun je afspraken maken over procesresultaten. •Resultaten bij kinderen: bijvoorbeeld toetsprestaties, observatiegegevens, leerkrachtoordelen

11 Waarom afspraken? •Verplichting WPO art 167 •Met elkaar in gesprek over de resultaten van alle inspanningen •Kwaliteitsverbetering / “Opbrengstgericht beleid” •De inspectie ziet toe op de resultaatafspraken

12 Met elkaar in gesprek over resultaten inspanningen •Gemeenten gaan over voorschoolse educatie; scholen gaan over vroegschoolse educatie •Krijgen er allebei geld voor •Gezamenlijk belang, geen afrekencultuur

13 Bestuursakkoord PO-Raad •Kader is opbrengstgericht werken •Scholen stellen doelen voor kinderen in groep 1 en 2. •Streven naar spelenderwijs leren in het kader van een VVE-programma •Voldoende VVE aanbieden met geschoolde leraren •In 2015 brengen alle gewichtenscholen de opbrengsten van leerlingen in de vroegschool in beeld (toets, observatie, checklist)

14 Prestatiebox •PO krijgt 130 miljoen in 2012 oplopend tot 150 miljoen in 2015 •75 euro per leerling en 1940 per school •Bedoeld voor: –Opbrengstgericht werken –Professionalisering leraren –Cultuureducatie –Professionalisering schoolleiding

15 Waarom afspraken? •Verplichting WPO art 167 •Met elkaar in gesprek over de resultaten van alle inspanningen •Kwaliteitsverbetering / “Opbrengstgericht beleid” •De inspectie ziet toe op de resultaatafspraken

16 Kwaliteitsverbetering •Resultaatafspraken: hoe weet je of je het goed doet? •Opbrengstgericht werken •Opbrengstgericht beleid: doelen, maatregelen, monitoren, aanpassen

17 Relatie voor- en vroegschools •Resultaten vroegschoolse zijn mede afhankelijk van de instroom = resultaten voorschools •Ook afspraken voorschools? •Afspraken over de doorgaande lijn?

18 Waarom afspraken? •Verplichting WPO art 167 •Met elkaar in gesprek over de resultaten van alle inspanningen •Kwaliteitsverbetering / “Opbrengstgericht beleid” •De inspectie ziet toe op de resultaatafspraken

19 Inspectie ziet toe op afspraken Op basis van de WOT: •Zijn er afspraken volgens art. 167 •Resultaatafspraken op gemeentelijk niveau worden op lokaties gehanteerd: •gemeten volgens de afspraken •resultaten zijn van voldoende niveau •Aantal verlengde kleuterperiode (regulier toezicht): minder dan 12% of de school heeft een goede onderbouwing Zie bijlage WOT

20 Inspectie ziet toe op afspraken •Bestandsopname G33 •Scores: •1= noodzakelijk verbeterpunt (5 gemeenten) •2= wenselijk verbeterpunt (meeste) •3= voldoende (1 gemeente) •4 = voorbeeld voor anderen (0 gemeenten) •Zie bijlage “Zwolle”

21 Voorbeelden van afspraken De Memorie van Toelichting bij de OKE-wet geeft voorbeelden: •het aantal kinderen dat een niveau stijgt; •het aantal kinderen dat bijvoorbeeld minimaal op niveau C zit; •de minimale woordenschat aan het einde van groep 2

22 Goede en minder goede voorbeelden uit gemeenten •80% van de VVE-kinderen voldoen aan de voorwaarden om over te gaan naar groep 3 •80% van de risicoleerlingen die op de M1 toets een D of E scoort, scoort eind groep 2 minimaal een niveau hoger •25% van de doelgroepkinderen (die VVE hebben gehad) haalt minimaal een I, II of III score op de Cito-toets eind groep 2 •80% van de doelgroepkinderen, met minimaal 6 maanden voorschoolse VVE, heeft niveau I, II of III op de Cito-toetsen eind groep 2

23 Werkopdracht 1.Wat betekent deze informatie voor uw situatie? 2.Welke argumenten zullen besturen overtuigen? Zie werkblad 1


Download ppt "Werkbijeenkomst Resultaatafspraken Vroegschools. Resultaatafspraken algemeen •Waarom afspraken? •Voorbeelden van afspraken."

Verwante presentaties


Ads door Google