De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Lokale Educatieve Agenda en de Centra voor Jeugd en Gezin.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Lokale Educatieve Agenda en de Centra voor Jeugd en Gezin."— Transcript van de presentatie:

1 De Lokale Educatieve Agenda en de Centra voor Jeugd en Gezin

2 Centra voor Jeugd en Gezin: achtergrond Falende hulpverlening: wie is verantwoordelijk? Wachtlijsten en nog eens wachtlijsten Besef dat meer samenhang en samenwerking nodig is Operatie Jong: sturingsadvies 2006 Onderzoek naar effectieve methodes preventieve zorg voor jeugd (Inventgroep) Groep gemeenten (Gideonsgemeenten) bevelen vorming Centra voor Jeugd en Gezin aan

3 Wat moet een CJG zijn? Tweeledig profiel: *inloopvoorziening op wijkniveau, dienstverlening aan alle ouders en kinderen *schakelpunt rond risico’s bij kinderen en in gezinnen: signalering  toeleiding  interventie  coördinatie Niet iets ‘NIEUWS’, maar beter gecoördineerd en gestroomlijnd

4 Wat moet een CJG doen? Uitvoering van het basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg 0-19 Uitvoering vijf functies preventief jeugdbeleid ( gedefinieerd i.k.v. de Wet op de Jeugdzorg en de WMO) Verbinding vorm geven met de zorgstructuren in het onderwijs (PO, VO, MBO) Verbinding vormgeven met de Bureaus Jeugdzorg Met als bijkomende voorwaarden: - aansluiting op landelijke verwijsindex risicojongeren - vormgeven aanpak Kindermishandeling

5 Eindverant woordelijke ScholenIn overleg tussen partnersGemeenten UitvoeringScholenGemeenten en scholenGemeenten Onderwijsprestaties Taalbeleid Ouderbetrokkenheid Informatievoorziening aan ouders en leerlingen Doorstroom PO – VO Wachtlijsten overgang PO en VO Wachtlijsten speciaal onderwijs Toegankelijkheid Spreiding zorgleerlingen Voor- en vroegschoolse educatie Peuterspeelzaalwerk Kinderopvang Opvang jeugdigen die buiten de boot dreigen te vallen Vroegsignalering Zorg in en om de school Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt Voortijdig schoolverlaten Spreiding achterstandsleerlingen, als overlegpunt Onderwijsachterstanden, als overlegpunt Schoolmaatschappelijk werk Afgestemd aanbod van verschillende scholen en schoolsoorten Reboundvoorzieningen Veiligheid in de school Leerplicht/schoolverzuim RMC Schakelklassen Leerlingenvervoer Huisvesting Veiligheid rond school Brede School Spreiding jeugdvoorzieningen Preventief lokaal jeugdbeleid, 5 functies

6 Relatie onderwijs en CJG Informatieoverdracht *van JGZ 0-4 naar PO *vanuit voorschoolse voorzieningen naar PO Op school aanbod opvoedingsondersteuning vanuit CJG * informatie over opvoeden (folders, ouderavonden) * voorlichting kinderen en jongeren (alcohol, drugs, sexualiteit) en competentietrainingen Consultatie en advies door de JGZ: directe lijn tussen verpleegkundige/arts en IB-er/zorgcoördinator

7 CJG en de Zorgstructuur Onderwijs Voorschoolse zorgstructuur: onder verantwoordelijkheid CJG Zorgstructuur PO/VO/MBO: CJG dienstverlenend - (electronisch) Kinddossier 0-19 -CJG: coördinatie signalen risicojongeren (VIR) -inzicht gezinssituatie -mogelijkheid om in gesprek te komen met ouders -expertise in omgaan met ‘zorgmijders’

8 CJG en de Zorgstructuur Onderwijs (2) Het CJG als extra “bureaucratische laag”? Centrum voor Jeugd en Gezin positioneert zich in een zich herdefiniërend krachtenveld: -Kerntakendiscussie Bureaus Jeugdzorg: naar 2 e lijn -Inperken ‘pedagogische ondersteuning’ door BJZ -Afstoten uitvoering ‘maatwerktaken’ door BJZ -Afvangen toestroom naar BJZ door meer preventief aanbod -Zorgcoördinatie door jeugdgezondheidszorg als géén sprake is van geïndiceerde jeugdzorg: concurrentie met school?

9 Voorbeeld Zaanstad in Stadsregio Amsterdam BJZ als laagdrempelige voorziening neergezet -succesvol in relatie met onderwijs -‘zorgmijdende gezinnen’ evengoed niet snel bereikt In 2007: aanmeldingen BJZ 4 x zo groot als aantal indicatiestellingen Najaar 2007: BJZ Amsterdam wijzigt profiel: –Afbouw ambulante zorg ‘in de voordeur’ –Afstoten kerntaken Gemeente neemt over

10 Conclusie en aanbevelingen Verantwoordelijkheid gemeenten groter ‘Zorg’ als verplicht onderdeel voor overleg (wijziging in LEA-agenda) Centra voor Jeugd en Gezin als partner van het onderwijs  Gemeenten: betrek Onderwijs bij vormgeving CJG’s  Onderwijs: betrek Gemeenten bij vormgeving zorgstructuur BJZ’s meer in de 2 e lijn  BJZ’s en provincies: Zorgvuldige communicatie  Gemeenten: vul het gat in preventieve zorg op uit BDU-jeugd  Discussie over alle ambulante jeugdzorg zorg naar gemeenten


Download ppt "De Lokale Educatieve Agenda en de Centra voor Jeugd en Gezin."

Verwante presentaties


Ads door Google