De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kansen door samenwerking

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kansen door samenwerking"— Transcript van de presentatie:

1 Kansen door samenwerking
Hans Kruijssen Pim Kalkman 20 juni 2012

2

3 Voorgenomen wet- en regelgeving in relatie tot zorg in het onderwijs
Relatie met MBO Rol van de gemeente Verkenning van gezamenlijke vraagstukken MBO en gemeente Aanzet tot gezamenlijke agenda en plan van aanpak Doel van de dag

4 Wet- en regelgeving Passend Onderwijs
Focus op Vakmanschap: entree- opleidingen en Plusvoorzieningen Transitie jeugdzorg: zorg voor de jeugd VSV-beleid AWBZ WWB/WWNV (Wajong) Arbeidsmarktbeleid Wet- en regelgeving

5 Passend Onderwijs LGF en AB-middelen naar MBO
Transparantie in aanbod en besteding Onderwijsvraag centraal i.p.v. beperking Maatwerk verbreden en flexibiliseren Verbinding met jeugdbeleid Bij afwijzing specifieke onderbouwing Documenteren, leerlingvolgsysteem Professionalisering intake: doorgaande zorglijn Passend Onderwijs

6 Entree-opleidingen en Plusvoorzieningen
Voor alle ongediplomeerden Max. 2 jaar financiering 1.2/0.6 Beperkt aantal plaatsen, meer begeleide uren Toegankelijkheid staat voorop: WGB Bindend studie-advies: herstart mogelijk Vervolgadvies gediplomeerde: werk of MBO-2 Regeerakkoord: opleiding met studiefinanciering prevaleert boven werk-zoeken-met-uitkering Nauwe samenwerking met gemeenten (soza), bedrijven en hulpverlening Bij multi-problematiek: Plusvoorziening Entree-opleidingen en Plusvoorzieningen

7

8 Beoogde resultaten entree
Studenten leren naar vermogen en gaan dan werken Forse daling VSV-ers Duurzame samenwerking met gemeenten, RMC en bedrijfsleven/MKB, hulpverlening. Afstemming entree-opleiding op regionale arbeidsmarkt Beoogde resultaten entree

9 Transitie jeugdzorg:wet zorg voor de jeugd
Decentralisatie naar gemeenten: regiefunctie CJG als front-office Financiële korting ook Kansen en risico’s Pilots Eerste ingeboekte bezuiniging 2015 Aanbieders Transitie jeugdzorg:wet zorg voor de jeugd

10 VSV-beleid Van 36.000 naar 25.000 VSV-ers (2016)
VSV convenant 2012 – 2015 Regioanalyse en programma Nieuwe meetsystematiek Prestatiesubsidie Geen absolute aantallen meer VSV-beleid

11 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Functie begeleiding gaat naar gemeente Opname in WMO Beschikbare financien Voor ROC’s : Begeleiding leerlingen met verstandelijke beperking en woonbegeleiding Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

12 Wet werk en bijstand WWB i.p.v. Wet WIJ
Wat betekent dit voor jongeren tot 27? Huishoudensinkomentoets Onderwijs als voorliggende voorziening Zoektermijn van 4 weken Wet werk en bijstand

13 Arbeidsmarktbeleid Drie O’s Regionaal Positie UWV verzwakt
Samenwerking in de regio Vraag van werkgevers en arbeidsmarktrelevantie Arbeidsmarktbeleid

14 Wet werk en bijstand Dilemma’s
Opleiding met studiefinanciering prevaleert boven werk-zoeken-met-uitkering. Druk op MBO- opleidingen. Maatwerk nodig=inzet zorg. Bezuiniging op zorg. Beperkt aantal plaatsen. VSV-druk. Focus op studierendement. Bindend studieadvies. Uitstroom ROC = instroom gemeente. Gemeente: beperkte mogelijkheden reintegratietrajecten. Van wie is de leerling? Wet werk en bijstand

15 Kansen door samenwerking
Ga in gesprek met de (centrum)gemeente Gemeente als regisseur van het jeugdbeleid. -deelname partners in MBO-zorgstructuur -positie ZAT’s bij verwijzing -plusvoorziening Samenwerking met Leerplicht/RMC “Tussentrajecten” Rol gemeente in aansluiting op (regionale) arbeidsmarkt Kansen door samenwerking

16

17 Jeugd-onderwijs-zorgagenda
Gemeente Gezamenlijk MBO Voortijdig schoolverlaten (RMC) Uitvoering VSV convenant Onderwijskwaliteit en zorg Jeugdbeleid CJG Zorgadviesteams Aansluiting CJG’s en ZAT’s Afstemming JGZ Zorgstructuur in de school Geindiceerde jeugdzorg Jeugd GGZ Jeugdbescherming Reclassering Samenwerking jeugdketen Doorgaande zorglijnen Passend onderwijs Onderwijszorg- arrangement Aansluiting onderkant arbeidsmarkt (WWNV) Stages voor zorg-leerlingen Afspraken snijvlak WWNV Extra ondersteuning en begeleiding voor deelnemers met een beperking Jeugd-onderwijs-zorgagenda

18 Streefniveaus starten verbreden overbruggen MBO-gemeente Lokaal
Andere (zorg)partners Regionale en inhoudelijke verbreding overbruggen Stevige verbinding lokaal en regionaal Integrale en beleidsrijke agenda Streefniveaus

19 Grootste knelpunten bij regie
Verschil in kennis (inhoud en organisatie) Vormen van overleg Schaal van overleg Rollen en verantwoordelijkheden Geen gezamenlijke visie en strategie Geld-gedreven en niet missie-gedreven Geen inzicht in middelen Grootste knelpunten bij regie

20


Download ppt "Kansen door samenwerking"

Verwante presentaties


Ads door Google