De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kansen door samenwerking Hans Kruijssen Pim Kalkman 20 juni 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kansen door samenwerking Hans Kruijssen Pim Kalkman 20 juni 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Kansen door samenwerking Hans Kruijssen Pim Kalkman 20 juni 2012

2

3 Doel van de dag  Voorgenomen wet- en regelgeving in relatie tot zorg in het onderwijs  Relatie met MBO  Rol van de gemeente  Verkenning van gezamenlijke vraagstukken MBO en gemeente  Aanzet tot gezamenlijke agenda en plan van aanpak

4 Wet- en regelgeving  Passend Onderwijs  Focus op Vakmanschap: entree- opleidingen en Plusvoorzieningen  Transitie jeugdzorg: zorg voor de jeugd  VSV-beleid  AWBZ  WWB/WWNV (Wajong)  Arbeidsmarktbeleid

5 Passend Onderwijs  LGF en AB-middelen naar MBO  Transparantie in aanbod en besteding  Onderwijsvraag centraal i.p.v. beperking  Maatwerk verbreden en flexibiliseren  Verbinding met jeugdbeleid  Bij afwijzing specifieke onderbouwing  Documenteren, leerlingvolgsysteem  Professionalisering intake: doorgaande zorglijn

6 Entree-opleidingen en Plusvoorzieningen  Voor alle ongediplomeerden  Max. 2 jaar financiering 1.2/0.6  Beperkt aantal plaatsen, meer begeleide uren  Toegankelijkheid staat voorop: WGB  Bindend studie-advies: herstart mogelijk  Vervolgadvies gediplomeerde: werk of MBO-2  Regeerakkoord: opleiding met studiefinanciering prevaleert boven werk-zoeken-met-uitkering  Nauwe samenwerking met gemeenten (soza), bedrijven en hulpverlening  Bij multi-problematiek: Plusvoorziening

7

8 Beoogde resultaten entree  Studenten leren naar vermogen en gaan dan werken  Forse daling VSV-ers  Duurzame samenwerking met gemeenten, RMC en bedrijfsleven/MKB, hulpverlening.  Afstemming entree-opleiding op regionale arbeidsmarkt

9 Transitie jeugdzorg:wet zorg voor de jeugd  Decentralisatie naar gemeenten: regiefunctie  CJG als front-office  Financiële korting ook  Kansen en risico’s  Pilots  Eerste ingeboekte bezuiniging 2015  Aanbieders

10 VSV-beleid  Van 36.000 naar 25.000 VSV-ers (2016)  VSV convenant 2012 – 2015  Regioanalyse en programma  Nieuwe meetsystematiek  Prestatiesubsidie  Geen absolute aantallen meer

11 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten  Functie begeleiding gaat naar gemeente  Opname in WMO  Beschikbare financien  Voor ROC’s : ◦Begeleiding leerlingen met verstandelijke beperking en woonbegeleiding

12 Wet werk en bijstand  WWB i.p.v. Wet WIJ  Wat betekent dit voor jongeren tot 27? -Huishoudensinkomentoets -Onderwijs als voorliggende voorziening -Zoektermijn van 4 weken

13 Arbeidsmarktbeleid  Drie O’s  Regionaal  Positie UWV verzwakt  Samenwerking in de regio  Vraag van werkgevers en arbeidsmarktrelevantie

14 Wet werk en bijstand  Dilemma’s ◦Opleiding met studiefinanciering prevaleert boven werk-zoeken-met-uitkering. Druk op MBO- opleidingen. Maatwerk nodig=inzet zorg. Bezuiniging op zorg. Beperkt aantal plaatsen. VSV-druk. Focus op studierendement. ◦Bindend studieadvies. Uitstroom ROC = instroom gemeente. Gemeente: beperkte mogelijkheden reintegratietrajecten. ◦Van wie is de leerling?

15 Kansen door samenwerking Ga in gesprek met de (centrum)gemeente  Gemeente als regisseur van het jeugdbeleid. -deelname partners in MBO-zorgstructuur -positie ZAT’s bij verwijzing -plusvoorziening  Samenwerking met Leerplicht/RMC  “Tussentrajecten”  Rol gemeente in aansluiting op (regionale) arbeidsmarkt

16

17 Jeugd-onderwijs-zorgagenda GemeenteGezamenlijkMBO Voortijdig schoolverlaten (RMC) Uitvoering VSV convenant Onderwijskwaliteit en zorg Jeugdbeleid CJG Zorgadviesteams Aansluiting CJG’s en ZAT’s Afstemming JGZ Zorgstructuur in de school Geindiceerde jeugdzorg Jeugd GGZ Jeugdbescherming Reclassering Samenwerking jeugdketen Doorgaande zorglijnen Passend onderwijs Onderwijszorg- arrangement Aansluiting onderkant arbeidsmarkt (WWNV) Stages voor zorg- leerlingen Afspraken snijvlak WWNV Extra ondersteuning en begeleiding voor deelnemers met een beperking

18 Streefniveaus starten MBO- gemeente Lokaal verbreden Andere (zorg)partners Regionale en inhoudelijke verbreding overbruggen Stevige verbinding lokaal en regionaal Integrale en beleidsrijke agenda

19 Grootste knelpunten bij regie  Verschil in kennis (inhoud en organisatie)  Vormen van overleg  Schaal van overleg  Rollen en verantwoordelijkheden  Geen gezamenlijke visie en strategie  Geld-gedreven en niet missie-gedreven  Geen inzicht in middelen

20


Download ppt "Kansen door samenwerking Hans Kruijssen Pim Kalkman 20 juni 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google