De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sandra van Ginneken, Adviseur DHW

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sandra van Ginneken, Adviseur DHW"— Transcript van de presentatie:

1 Sandra van Ginneken, Adviseur DHW
Doel en inhoud van de paracommerciële bepalingen in de preventie verordening Sandra van Ginneken, Adviseur DHW

2 Begripsbepaling paracommerciële rechtspersoon
Begripsbepaling DHW 2013: een rechtspersoon niet zijnde een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zich naast activiteiten van (1) recreatieve, (2) sportieve, (3) sociaal-culturele, (4) educatieve, (5) levens-beschouwelijke of (6) godsdienstige aard richt op de exploitatie in eigen beheer van een horecabedrijf Wanneer paracommerciële rechtspersoon kantine verpacht of in een BV onderbrengt is er geen sprake meer van paracommercie

3 Regelgeving in huidige DHW sinds 2000
Regels m.b.t. paracommercie gericht op twee doelen: - stimuleren verantwoord schenken (artikel 9 en 24) - tegengaan oneerlijke mededinging met reguliere horeca (artikel 4, 5 en 6)

4 Regels stimuleren verantwoord schenken in huidige DHW
Besturen paracommerciële rechtspersonen hebben de plicht bestuursreglement op te stellen In bestuursreglement o.m. schenktijden en kwaliteitseisen instructie barvrijwilliger Tijdens schenktijden is tenminste één leidinggevende of gekwalificeerde barvrijwilliger aanwezig

5 Regels tegengaan oneerlijke mededinging in huidige DHW
Gemeente toetst oneerlijke mededinging met reguliere horeca en verbindt zo nodig voorschriften/beperkingen aan de vergunning Bij vergunningverlening geldt uitgebreide voorbereidingsprocedure Voorschriften/beperkingen aan vergunningen hebben alleen betrekking op: (1) privé bijeenkomsten (2) adverteren over de mogelijkheid deze te houden (3) schenktijden Gemeenteraad kan in verordening nadere regels stellen

6 Uitzondering indien overeenkomst met BHC
Toetsing door gemeente niet nodig als paracommerciële rechtspersoon zelfregulerings-overeenkomst heeft met Bedrijfschap Horeca & Catering In die gevallen gelden de afspraken uit die overeenkomst Bedrijfschap Horeca & Catering heeft alle overeenkomsten in 2000 opgezegd – sportclubs hebben toen vaak afspraken opgenomen in bestuursreglement

7 Regels stimuleren verantwoord schenken na 1-1-2013
Geen schenktijden meer in bestuursreglementen Wel nog kwaliteitseisen m.b.t. instructie barvrijwilligers (bestuur kan bijv. kiezen voor Instructie Verantwoord Alcoholschenken) Verplicht register barvrijwilligers die instructie hebben gekregen (was niet in formele wet opgenomen)

8 Regels tegengaan oneerlijke mededinging na 1-1-2013
Gemeente hoeft niet meer bij vergunningaanvraag van paracommerciële rechtspersoon mededinging te toetsen; uitgebreide procedure blijft Gemeente moet vóór paracommercie verordening vaststellen (onderscheid naar aard mag); eerdere voorschriften/ beperkingen aan vergunningen vervallen dan In verordening regels over: (1) schenktijden (2) privé bijeenkomsten (3) bijeenkomsten van derden

9 Dus per Schenktijden in bestuursreglementen komen te vervallen Schenktijden o.g.v. oude zelfregulerings-overeenkomsten met Bedrijfschap Horeca & Catering komen te vervallen Schenktijden hoeven niet meer zichtbaar in de kantine aangegeven te worden

10 en ..... Bestuursreglement blijft in elk geval document met kwaliteitseisen voorlichtingsinstructie barvrijwilligers Regels m.b.t. oneerlijke mededinging uiterlijk in verordening waarin algemene regels worden opgenomen Toegestaan om in verordening onderscheid te maken naar de aard van de paracommerciële rechtspersoon Overgangsrecht bepaalt dat bestaande voorschriften/beperkingen aan vergunningen gesteld aan paracommercie, dan vervallen

11 Doel bepalingen §4 modelverordening
Voorkomen van oneerlijke mededinging tussen paracommerciële kantines en de reguliere horeca Tegengaan van onverantwoorde verstrekking van alcohol, met name aan jongeren Zorgen dat verordening, zo duidelijk mogelijk en goed handhaafbaar is Ontheffingen op maat mogelijk maken (let op: soms LSP – stilzwijgende ontheffingen)

12 Art. 7 en 8: Schenktijden (verplicht)
Er is gekozen voor één standaard schenktijd (art. 7), met mogelijkheid hierop uitzonderingen te formuleren (art. 8); geen onderscheid lid/niet lid Gekozen voor kloktijden, niet voor omschrijvingen Alcoholverstrekking toegestaan gedurende periode van 6 uur (door-de-week van – uur, weekend van – uur) Burgemeester kan ontheffing van standaard schenktijden verlenen bij bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard - max. 12 dagen (DHW en art. 18, tweede lid, wel LSP)

13 Art. 9, eerste lid: Privé bijeenkomsten (verplicht)
Er is gekozen voor een verbod op alcoholverstrekking tijdens privé bijeenkomsten Verstrekken alcoholvrije drank dan wel toegestaan Paracommerciële rechtspersoon krijgt ontheffing als hij kan aantonen dat er binnen straal van 10 km geen effectieve concurrent is (art. 17, geen LSP) Toepassing afstandscriterium in huidige DHW door RvS toegestaan / niet verplicht Burgemeester kan ontheffing van verbod op alcoholverstrekking tijdens privé bijeenkomsten verlenen bij bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard - max. 12 dagen (DHW en art. 18, tweede lid, wel LSP)

14 Artikel 9, tweede lid: Bijeenkomsten van derden (verplicht)
Er is voor gekozen eenzelfde regeling als bij privé bijeenkomsten Onderscheid tussen ‘privé bijeenkomsten’ en ‘bijeenkomsten van derden’ zou niet logisch zijn en is ook moeilijk handhaafbaar Huwelijksfeest voorzitter sportclub is privé bijeenkomst Informatieavond lijsttrekker politieke partij is bijeenkomst van derden

15 Art. 10: Geen sterke drank (niet verplicht)
Er is gekozen voor een verbod op verstrekking van sterke drank (gedistilleerd ≥ 15% alcohol) in paracommerciële inrichtingen Wetgever verplicht gemeente niet dat in verordening te regelen; gemeente mág het wel o.g.v. DHW (art. 25a) Burgemeester kan tijdelijk of permanent ontheffing verlenen van verbod sterke drank te schenken (art. 18, eerste lid, geen LSP); ontheffing o.g.v. DHW, art. 35, is niet mogelijk Eventueel verbindt hij daar voorschriften of beperkingen aan

16 Art. 11: Aanvullende vragen
Introductie standaard-aanvraagformulieren (lastenreductie bedrijfsleven) Om rem te zetten op aanvullende vragen: wettelijke verplichting om het stellen van extra vragen bij verordening te regelen Indien gemeente onderscheid naar aard van de paracommerciële rechtspersoon wil maken, zal eigen gemeentelijk formulier bij verordening moeten worden vastgesteld


Download ppt "Sandra van Ginneken, Adviseur DHW"

Verwante presentaties


Ads door Google