De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Outsourcing 21 augustus 2008 Download op: www.vmhp-obs.nl www.vmhp-obs.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Outsourcing 21 augustus 2008 Download op: www.vmhp-obs.nl www.vmhp-obs.nl."— Transcript van de presentatie:

1 Outsourcing 21 augustus 2008 Download op: www.vmhp-obs.nl www.vmhp-obs.nl

2 1. Overgang van onderneming 2. Rechten van werknemers 3. Nadere uitwerking (CAO en Pensioen) 4. Protocol Outsourcing OBS

3 Overgang van onderneming art.7:662 e.v. BW → ‘Wet’ Overgang Onderneming→ WOO) Overgang van onderneming (art.7:662 e.v. BW → ‘Wet’ Overgang Onderneming→ WOO)  “overgang (…) van een economische eenheid van ondernemingsactiviteiten die haar identiteit behoud”.  Outsourcing is het uitbesteden van één of meer activiteiten.

4 Overgang van onderneming Overgang van onderneming  Verschil tussen outsourcing en verkoop: er is vaak sprake van twee overeenkomsten en partijen blijven met elkaar verbonden. De ‘klant’ (i.c. OBS) verkoopt activiteiten aan de leverancier en deze levert de werkzaamheden die met die activiteiten werden verricht weer terug aan OBS in de vorm van dienstverlening.  Verkoop en outsourcing van ondernemingsactiviteiten vallen binnen de reikwijdte van de ‘WOO’.

5 Rechten van werknemers (1) De hoofdregel luidt: Alle arbeidsovereenkomsten (arbeidsvoorwaarden) met de werknemers die op dat moment in dienst zijn, gaan van rechtswege over op de verkrijger. O.a.: • de CAO blijft van toepassing • de anciënniteit blijft in stand • geen proeftijd • standplaats ongewijzigd • eventueel concurrentiebeding blijft gelden

6 Rechten van werknemers (2) De werknemers zijn van hun kant verplicht voor de nieuwe werkgever te gaan werken.  Als de werknemer verklaart niet mee over te willen gaan, verliest hij al zijn rechten. Het dienstverband met de oude werkgever eindigt dan automatisch!  Brengt de overgang nadelige gevolgen mee voor de werknemer, dan kan de werknemer (na de overname) een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter indienen…..  Volgt de kantonrechter dit niet, dan zal hij de arbeidsovereen- komst WEL ontbinden maar GEEN vergoeding toekennen. De werknemer is dan ook verwijtbaar werkeloos!

7 Rechten van werknemers (3) De oude werkgever blijft gedurende een jaar na de overname, naast de overnemer, aansprakelijk voor verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst ontstaan vóór de overname. De oude werkgever blijft gedurende een jaar na de overname, naast de overnemer, aansprakelijk voor verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst ontstaan vóór de overname.

8 Nadere uitwerking (1) CAO  Als de overnemer géén CAO heeft:  De CAO OBS moet worden toegepast (‘bevroren’).  Na de geldigheidsduur van deze CAO OBS kan de nieuwe werkgever andere arbeidsvoorwaarden met de werknemer overeen komen.  Gaat de werknemer daarmee niet akkoord, dan blijft de CAO OBS van toepassing.  Afwijkingen zijn bij hoge uitzondering mogelijk. (onaanvaardbaarheidstoets)

9  Als de overnemer wèl een CAO heeft:  De CAO OBS blijft/is van toepassing totdat er bij de overnemer een nieuwe CAO van toepassing is/wordt.  De CAO OBS bepalingen werken door in de individuele arbeidsovereenkomsten. Nadere uitwerking (2)

10 Nadere uitwerking (3)  Is de nieuwe CAO een minimum-CAO, wat meestal het geval is, dan mag daar in gunstige zin van worden afgeweken. De individuele arbeidsovereenkomst (inclusief de CAO-OBS bepalingen) blijven dan gelden.  Een standaard-CAO zet de oude (OBS-) arbeidsvoorwaarden wèl opzij.

11 Nadere uitwerking (4) PENSIOEN  Sinds 1 juli 2002 gaan ook de door de verkoper gedane pensioentoezeggingen over op de overnemer. Tenzij:

12 Nadere uitwerking (5)  de overnemer aan de overgenomen werknemers dezelfde pensioentoezegging doet als de toezegging die hij al vóór de overname heeft gedaan aan zijn eigen werknemers.(Niet relevant is of die toezegging aan eigen werknemers slechter is dan die van de overgenomen werknemers!)  Doet de overnemer deze toezegging niet, dan blijft de oude (SPPF-) pensioenregeling van toepassing.  voor de overnemer een wettelijke verplichte deelname in een bedrijfstakpensioenfonds geldt.

13 Nadere uitwerking (6)  Er geldt geen wettelijke verplichting tot waarde- overdracht.

14 4. Protocol Outsourcing is nodig  Sociale partners kunnen (bij CAO) van wettelijke voorschriften afwijkende afspraken maken over de pensioensituatie bij overgang:  compensatie voor slechtere pensioenregeling  mogelijke afspraken over waarde-overdracht

15  Sociale partners kunnen ook afspraken maken over schadevergoeding/compensatie aan de overgenomen werknemers ten aanzien van het verlies van arbeidsvoorwaarden welke door de overnemer niet KUNNEN worden nagekomen. (Bijvoorbeeld kortingsregelingen op eigen producten)

16 MAAR…..  Harmonisatie-afspraken staan op gespannen voet met de WOO. De WOO bepaalt immers dwingend dat overgenomen werknemers onder dezelfde arbeidsvoorwaarden van rechtswege overgaan.  Afwijkende afspraken kunnen op individuele basis worden aangevochten door te stellen dat afwijking van de wettelijke regels in hun geval niet gerechtvaardigd is.

17 Standpunt VMHP OBS  Het standpunt van de VMHP OBS bij afspraken inzake outsourcing is, dat de arbeidsvoorwaarden van iedere overgenomen werknemer na outsourcing tenminste gelijk (waardig) dient te zijn aan het pakket arbeidsvoorwaarden van voor de outsourcing.


Download ppt "Outsourcing 21 augustus 2008 Download op: www.vmhp-obs.nl www.vmhp-obs.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google