De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ARBEIDSOVEREENKOMST IN FAILLISSEMENT?

Verwante presentaties


Presentatie over: "ARBEIDSOVEREENKOMST IN FAILLISSEMENT?"— Transcript van de presentatie:

1 ARBEIDSOVEREENKOMST IN FAILLISSEMENT?
22 november 2012 AVIO advocaten B.V.

2 ARNOLD GRAS (I + O) RICHARD GEURTS (A)

3 Faillissementsrecht (deel I)

4 Wat is een faillissement?
Beslag op het gehele vermogen van de schuldenaar gelegde beslagen vervallen Enkele zaken blijven buiten het beslag

5 Gevolgen van het faillissement: bevoegdheden schuldenaar
Schuldenaar verliest beschikking en beheer over het vermogen. Vanaf 0:00 uur van de dag der faillietverklaring

6 Voorbeeld: Piet’s Boekhandel BV wordt op 22 november om uur failliet verklaard. Piet de bestuurder geeft op 22 november om uur opdracht aan de bank om de huur te betalen ad € 3.000,00.

7 Wat doet de curator? Bestuurder was onbevoegd vanaf 0:00 uur. De betaling aan de verhuurder kan door de bank niet aan de curator worden tegengeworpen.

8 Taken en bevoegdheden van de curator:
De curator is belast met beheer en vereffening van de failliete boedel (68 Fw). Veiligstellen, waarderen en te gelde maken van het vermogen.

9 Wat behoort tot het vermogen?
Cash/kas Inventaris Voorraden Debiteuren Levensverzekeringen (niet in alle gevallen) Onder handen werk Goodwill IE rechten

10 Veilig stellen van het vermogen
Kan ook betekenen iets terug halen wat daar uit is verdwenen. Pauliana (42 Fw en 47 Fw) Of het aansprakelijk stellen van de bestuurder - boekhoudplicht - publicatieverplichting

11 Gevolgen van het faillissement: wederkerige overeenkomsten
Hoofdregel: het faillissement heeft niet de minste invloed op wederkerige overeenkomsten. Wederkerige overeenkomsten algemeen (37 Fw) - termijn stellen uitlaten gestanddoening. Bijzondere wederkerige overeenkomsten - Huurovereenkomst (39 Fw) - Arbeidsovereenkomst (40 Fw).

12 U levert roerende goederen
Eigendomsvoorbehoud gewoon verlengd Recht van reclame 7:39 BW - let op termijn van 7:44 BW (6 weken na opeisbaar worden van de vordering of 60 dagen nadat de goederen onder de koper zijn opgeslagen)

13 Faillissement en werknemers

14 Artikel 40 Fw Zowel de curator als de werknemer kunnen de arbeidsovereenkomst opzeggen; Met inachtneming wettelijke of overeengekomen opzegtermijn met een max van 6 weken. Opzegverboden niet van toepassing.

15 Rang loonvordering Loon na datum faillissement is een boedelschuld;
Loon voor datum faillissement over het lopende en voorafgaande jaar is een preferente schuld.

16 Loongarantieregeling WW
UWV neemt loonverplichting over: 13 weken voorafgaand aan het faillissement loon over opzegtermijn het vakantiegeld, de vakantiebijslag en de bedragen die de werkgever verschuldigd is aan derden over ten hoogste een jaar voorafgaand aan het beëindigen van de overeenkomst.

17 Verhouding curator werknemer
Gedurende het dienstverband ligt de instructiebevoegdheid bij de curator; Werk afronden gedurende opzegtermijn; Concurrentiebeding blijft van kracht.

18 Doorstart De artikelen omtrent overgang van onderneming zijn niet van toepassing in faillissement.

19 Misbruik faillissementsrecht
Artikel 13 a Fw ter voorkoming van faillissementen met als doel om werknemers van hun rechten te beroven. Gevolgen: - ontslag vernietigbaar - kennelijk onredelijk ontslag - (voor de doorstarter) regels overgang van onderneming zijn van toepassing.

20 ARBEIDSRECHT (deel II)

21 Faillissement en Concurrentiebeding
Rechtspraak: handhaving concurrentiebeding bij belang curator, bijvoorbeeld doorstart.

22 Onderneming failliet, curator verkoopt onderneming, bestuurder van failliet kan dan onrechtmatig concurreren.

23 Proeftijdbeding bij doorstart?
Nee, als doorstarter ten aanzien van de verrichte arbeid opvolger is van gefailleerde.

24 Afspraak curator met koper in faillissement:
Alle werknemers aanbod nieuwe arbeidsovereenkomst. Vraag: wijziging arbeidsvoorwaarden mogelijk? Nee, clausule niet uitgewerkt, dus dezelfde arbeidsvoorwaarden Let dus op inhoud afspraken met curator!

25 ISIK/ 7:668 a lid 2 BW

26 CASUS: ISIK in dienst van Octagon B. V. Als Octagon B. V
CASUS: ISIK in dienst van Octagon B.V. Als Octagon B.V. failliet wordt verklaard is ISIK langer dan 3 jaar bij Octagon B.V. in dienst. Curator zegt de arbeidsovereenkomst met ISIK rechtsgeldig op.

27 3 weken later treedt ISIK in dienst bij voor bepaalde tijd
3 weken later treedt ISIK in dienst bij voor bepaalde tijd. Die overeenkomst wordt verlengd voor bepaalde tijd. Na ommekomst van die bepaalde tijd wenst die arbeidsovereenkomst niet te verlengen maar van rechtswege te laten eindigen.

28 KAN DIT? NEE, waarbij relevant is of de nieuwe werkgever: , ten aanzien van de door werknemer verrichte arbeid redelijkerwijze kan worden gezien als opvolger van Octagon B.V.

29 LES: Let goed op bij de koop van een onderneming uit een faillissement welke werknemers in dienst worden genomen!

30 Wat uit ISIK/ volgt geldt ook bij het bepalen van het aantal aanwezige arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.

31 Tellen opgebouwde dienstjaren bij de failliet mee voor de doorstarter
Tellen opgebouwde dienstjaren bij de failliet mee voor de doorstarter? NEE! p.s.: lagere rechtspraak.

32 ISIK/ Opvolgend werkgeverschap bij zelfde vaardigheden en verantwoordelijkheden. Van Tuinen: En zodanige banden tussen vorige en nieuwe werkgever dat verkregen inzicht in hoedanigheden en geschiktheid van werknemer moeten worden toegerekend aan nieuwe werkgever.

33 Bedankt voor uw komst!


Download ppt "ARBEIDSOVEREENKOMST IN FAILLISSEMENT?"

Verwante presentaties


Ads door Google