De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Art. 60 en welzijnwetgeving Werkgroep activering 7 juli 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Art. 60 en welzijnwetgeving Werkgroep activering 7 juli 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Art. 60 en welzijnwetgeving Werkgroep activering 7 juli 2012

2 Inleiding •N.a.v. colloquium FOD WASO 11/6/12 •Socio-professionele inschakeling en welzijn op het werk in de OCMW’s –Het welzijn op het werk van de personen tewerkgesteld in het kader van art.60§7 van de OCMW-wet

3 Wat is een ter beschikking stelling in het kader van art.60?

4 •OCMW kan art.60-er tewerkstellen bij een derde. In de wet opgesomd: –gemeenten –een ander OCMW –openbare ziekenhuizen –verenigingen zonder winstoogmerk of intercommunales met een sociaal, cultureel of ecologisch doel –vennootschappen met een sociaal oogmerk –privé-ondernemingen –erkende sociale economie-initiatieven –openbare en private instellingen, organisaties of personen met wie het OCMW een overeenkomst sluit = wettelijke uitzondering op het verbod van aanwerving met het oog op de ter beschikking stelling onder het gezag van een derde-gebruiker (cfr. art.31 uitzendarbeidwet )

5 Welke vorm van ter beschikking stelling is niet toegestaan?

6 •Partijen betrokken bij tbs dienen bestaande wettelijk kader te respecteren, evenals de ratio legis van de maatregel, nl. duurzame professionele integratie van de art.60er tot stand brengen •Bij overschrijden van deze grenzen is er sprake van verboden terbeschikkingstelling. Vb. mag niet: •Gebruiker die art.60er op zijn beurt bij een derde gaat tewerkstellen •Tbs waarbij eigenlijke bedoeling erin bestaat de gebruiker te voorzien van goedkope arbeidskrachten •=> aanbeveling: in de samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW en gebruiker •de verplichtingen van de gebruiker inzake individuele begeleiding en opvolging duidelijk te omschrijven •Feit dat tewerkstelling van de art.60er een bijkomende tewerkstelling uitmaakt die niet gericht is op de vervanging van afwezige vaste werknemer

7 Wie is de werkgever wanneer een art.60er ter beschikking wordt gesteld van een gebruiker?

8 –OCMW = juridische werkgever –Arbeidsovereenkomst met art.60er –Ts OCMW en gebruiker is er overeenkomst van ter beschikking stelling –Ts gebruiker en art.60er geen overeenkomst –Gebruiker oefent feitelijk gezag uit –=> aanbeveling: bij het opstellen van de AO gebruiker betrekken opdat onder meer de arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn bij deze gebruiker erin worden genoteerd

9 Wat is de rol van het OCMW als juridisch werkgever?

10 •Betalen van loon •Doen van Dimona-aangifte •Toepassen van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten •Sluiten arbeidsongevallenverzekering •Naleven van de wet van 4/8/1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

11 Wat zijn de verplichtingen voor het OCMW zoals vervat in de welzijnswetgeving?

12 •Uitvoeren risicoanalyse: risico’s verbonden aan de uitoefening van de functie •Nemen van preventiemaatregelen •Onthaal •Gezondheidstoezicht/inentingen •Werkkledij/PBM’s •…

13 Is het OCMW verantwoordelijk voor de toepassing van de welzijnswetgeving in geval van ter beschikking stelling?

14 •Ja, de welzijnsverplichtingen blijven steeds bij het OCMW berusten aangezien ze niet wettelijk zijn overgedragen naar de gebruiker – terbeschikkingstelling van een uitzendkracht

15 Hoe kan een OCMW al zijn welzijnsverplichtingen naleven indien hij art.60er gaat plaatsen bij een derde-gebruiker?

16 •Gebruiker is zelf werkgever –Beschikt over risicoanalyse van de werkpost –inventaris van alle risico’s –OCMW stelt werkpostfiche op samen met gebruiker •Informatie voor art.60er bij onthaal •Aanbeveling: samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW en gebruiker concrete afspraken (wie, wat, hoe)

17 Hoe kan een OCMW al deze welzijnsverplichtingen naleven indien het OCMW een art.60er ter beschikking stelt van een zelfstandige?

18 •Zelfstandige niet onderworpen aan de welzijnswetgeving, beschikt niet over een risicoanalyse •OCMW maakt risicoanalyse ism zelfstandige •Stelt werkpostfiche op voor art.60er en stemt af met zelfstandige •OCMW staat in voor alle aspecten inzake welzijn op het werk (geen onderlinge verdeling van de taken)


Download ppt "Art. 60 en welzijnwetgeving Werkgroep activering 7 juli 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google