De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welzijn op het werk van uitzendkrachten koninklijk besluit van 15 december 2010 Invullen van de werkpostfiche Nadine Gilis attaché FOD WASO AD Humanisering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welzijn op het werk van uitzendkrachten koninklijk besluit van 15 december 2010 Invullen van de werkpostfiche Nadine Gilis attaché FOD WASO AD Humanisering."— Transcript van de presentatie:

1 Welzijn op het werk van uitzendkrachten koninklijk besluit van 15 december 2010 Invullen van de werkpostfiche Nadine Gilis attaché FOD WASO AD Humanisering van de Arbeid Afdeling Normen welzijn op het werk

2 Wettelijke basis •Wet van 4 augustus 1996 –artikel 4, §1 •Wet van 24 juli 1987 betreffende uitzendarbeid –Artikel 19, derde lid, 2° –Artikel 26, eerste lid

3 Betrokken partijen Uitzendbureau Gebruiker Uitzendkracht arbeidsovereenkomst overeenkomst Artikel 19, eerste lid wet uitzendarbeid

4 De werkpostfiche = voor werkpost of functie waarvoor gezondheidstoezicht verplicht is DUS voor -veiligheidsfunctie -functie met verhoogde waakzaamheid -activiteit met welbepaald risico -activiteit verbonden aan voedingswaren

5 Een (model van) WPF Doel : inlichtingen verstrekken betreffende beroepskwalificatie en specifieke kenmerken van de werkpost of functie -streven naar kwaliteit en volledigheid -versterking van de informatie-uitwisseling tussen de 3 partijen

6 Wie moet WPF opstellen? INVULLEN door gebruiker/inlener - samenwerking met preventieadviseur- arbeidsgeneesheer - samenwerking met preventieadviseur van interne dienst - advies van het comité

7 Werkpostfiche •Vermeldingen door gebruiker –Uniek identificatienummer + datum van invullen ervan –zijn gegevens –Beschrijving eigenschappen werkpost of functie –Onmiddellijke toepassing van maatregelen verbonden aan moederschapsbescherming –Aanduiding van verplichting tot gezondheidstoezicht •Aanduiding van de aard van de werkpost of activiteit –Aard specifiek risico –Aard van de werkkledij/PBM

8 Werkpostfiche •Vermeldingen door uitzendbureau –Zijn gegevens en datum afgifte van kopie aan uitzendkracht –Gegevens van de uitzendkracht (naam, voornaam, kwalificatie) –Verworven opleiding Vorm = vrij Voorbeeld van WPF + handleiding beschikbaar op website P&I ! Minimale inhoud = vastgelegd in bijlage I Gegevensuitwisseling tussen uitzendbureau en gebruiker gebeurt op meest aangewezen manier

9 Informatie-uitwisseling GEBRUIKER *Invullen samen met PA interne dienst + PA-AG *Bijhouden voor : -persoon belast met onthaal -PA interne dienst -PA-AG -TWW *Advies comité UITZENDBUREAU Invullen luik B Bijhouden voor : - PA-AG - TWW WPF luik A UITZENDKRACHT kopie WPF aangevuld met luik B

10 Benaming en codes •Verwijzing in model naar codes zoals aangegeven op www.werk.belgie.be (tools en goede praktijken- werkpostfiche enkel voor uitzendarbeid) www.werk.belgie.be = codes voor activiteit met welbepaald risico zoals vermeld in M.B. 9 juni 2010 tot vaststelling van het model van jaarverslag van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk

11 Bedoeling van de codes •Waarom codes voor activiteit met welbepaald risico? –Verzamelnaam voor 3 verschillende gezondheidsrisico’s wegens : •Risico’s door blootstelling aan fysische, biologische of chemische agentia; •Risico’s door mentale of lichamelijke belasting (bv. manueel hanteren van lasten, nacht- en ploegenarbeid); •Risico’s door psychosociale belasting (bv. stress, geweld)

12 -Gezondheidsrisico’s specificeren -Belangrijk voor kennen van precieze aard van de gezondheidsbeoordeling -Belangrijk voor geven van eensluidende informatie naar uitzendbureau toe (moet verficatie van geschiktheid doen) -Noodzakelijk voor praktische bruikbaarheid van de centrale gegevensbank Bedoeling van de codes

13 Codes in MB van 9 juni 2010 -reeds gekend en toegepast door EDPB -wettelijke verplichting Benamingen en codes

14 Gezondheidstoezicht •Uitzendbureau : –Nagaan arbeidsgeschiktheid + geldigheidsduur voor werkpost of functie •Via raadpleging centrale gegevensbank –Gegevens uitzendkracht –Gegevens uitzendbureau –Info inzake medische geschiktheid »Naam arbeidsgeneesheer + bevoegde preventiedienst »Bijzondere categorie van werknemer »Aard werkpost/activiteit »Aard risico’s »Duur geschiktheid »Inentingen

15 Gezondheidstoezicht –Doel centrale gegevensbank •Opvolging van gezondheidstoezicht toelaten •Nutteloze herhalingen van gezondheidsbeoordelingen vermijden •Uitwisseling gegevens vergemakkelijken –Beheer centrale gegevensbank •Centrale preventiedienst voor de sector van de uitzendarbeid •Vastleggen modaliteiten voor opstellen, werking, controle, bewaring van en toegang tot gegevens

16 •Gezondheidstoezicht/inentingen nodig –Formulier ‘verzoek om gezondheidstoezicht over de werknemers’ + kopie werkpostfiche (voor gezondheidsdossier) -Beslissing via formulier voor de gezondheidsbeoordeling = verplichting voor uitzendbureau Gebruiker moet nagaan of uitzendkracht medisch geschikt werd verklaard vòòr begin van tewerkstelling Gezondheidstoezicht

17 Gezondheidstoezicht •Wie? –Principe : bevoegde preventiedienst van uitzendbureau –Afwijking : uitzendbureau met kantoren in verscheidene gemeenten : 1 EDPB per kantoor mogelijk

18 Uitvoering gezondheidstoezicht uitzendbureauuitzendkracht Verklaring en duur van de arbeidsgeschiktheid PA-AG externe dienst UB Formulier verzoek om gezondheidstoezicht + kopie WPF Centrale gegevensbank Formulier verzoek om gezondheidstoezicht + kopie WPF Gezondheidsdossier UK kopie WPF Kopie FGB 1 2 3 3 3 kopie FGB 3

19 Gezondheidstoezicht •Afwijking –Gezondheidsbeoordeling kan worden uitgevoerd door preventieadviseur-arbeidsgeneesheer van bevoegde preventiedienst van de gebruiker Verantwoordelijkheid voor uitvoering blijft bij uitzendbureau Tarief voor prestaties vastleggen in contract tussen EDPB en gebruiker

20 Verdeling van de verplichtingen •Uitzendbureau –Vragen aan gebruiker om WPF in te vullen indien risico’s + actualiseren –Verantwoordelijk voor uitvoering gezondheidstoezicht/inentingen –Bijhouden van ingevuld exemplaar WPF –Afgeven ingevuld exemplaar WPF aan uitzendkracht + toelichting –WPF ter beschikking houden van arbeidsgeneesheer en TWW –Uitvoeren gezondheidstoezicht i.k.v. moederschapsbescherming –Nagaan of inhoud WPF beantwoordt aan realiteit (cfr. H.IV, afdeling 2 welzijnswet)

21 Verdeling van de verplichtingen •Gebruiker –Verantwoordelijk voor welzijn op de plaats van het werk –Vergewissen van bijzondere beroepskwalificatie van uitzendkracht •Bv. diploma, getuigschrift –Levering werkkledij/ PBM + zorgen voor onderhoud –Nagaan medische geschiktheid –Spontane raadplegingen In samenwerking met preventiedienst

22 Hoofdstuk IV, afdeling 2 welzijnswet : Uitzendbureau moet weigeren uitzendkracht ter beschikking te stellen van de gebruiker van wie hij kan weten dat deze zijn verplichtingen opgelegd door de wet welzijn en de wet uitzendarbeid ten aanzien van zijn uitzendkrachten niet naleeft Verdeling van de verplichtingen

23 Hoofdstuk IV, afdeling 2 welzijnswet Gebruiker moet diensten van uitzendbureau weigeren waarvan hij kan weten dat het zijn verplichtingen opgelegd door de wet welzijn en de wet uitzendarbeid ten aanzien van zijn uitzendkrachten niet naleeft Verdeling van de verplichtingen

24 Organisatie van de kosten

25 Vragen, suggesties? Mailen kan naar : HUA@werk.belgie.be


Download ppt "Welzijn op het werk van uitzendkrachten koninklijk besluit van 15 december 2010 Invullen van de werkpostfiche Nadine Gilis attaché FOD WASO AD Humanisering."

Verwante presentaties


Ads door Google