De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe project-m.e.r.-regelgeving Project-m.e.r.-screening Dienst Mer

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe project-m.e.r.-regelgeving Project-m.e.r.-screening Dienst Mer"— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe project-m.e.r.-regelgeving Project-m.e.r.-screening Dienst Mer

2 Inhoud Inleiding milieueffectrapportage Project-m.e.r.-regelgeving Bijlage I - projecten Bijlage II - projecten Bijlage III - projecten

3 1. Inleiding milieueffectrapportage
Plan-m.e.r. bij plannen en programma’s (vooral RUP’s) Plan-MER Ontheffing plan-MER Screening plan-MER Project-m.e.r. bij vergunningen Project-MER Ontheffing project-MER Screening project-MER (sinds )

4 2. Project-m.e.r.-regelgeving
Van toepassing zijnde project-m.e.r.-regelgeving Hoofdstuk III van titel IV van het D.A.B.M. (art e.v.) Aangepast door decreet van 23 maart 2012 “Project-m.e.r.-screeningsprocedure” wordt ingevoerd Ook VCRO en MVD worden aangepast Aangepast door decreet van 1 maart 2013 Project-m.e.r.-besluit van 10 december 2004 Aangepast door besluit van 1 maart 2013 Ook Vlarem en besluiten RO worden aangepast

5 2. Project-m.e.r.-regelgeving
Datum van inwerkingtreding De nieuwe regelgeving treedt in werking op y/y/2013, i.e. de dag waarop het besluit van 1 maart 2013 in het B.S. wordt gepubliceerd Overgangsbepaling MVA en SVA waarvoor een vergunningsaanvraag werd verzonden aan de bevoegde overheid voor de datum van de inwerkingtreding van het decreet, worden nog uitgevoerd overeenkomstig de procedure die van toepassing was op dat ogenblik

6 2. Project-m.e.r.-regelgeving
Projecten van bijlage I, II en III worden aan een milieueffectrapportage onderworpen alvorens een vergunning wordt verleend Drie verschillende procedures Projecten uit bijlage I van het project-m.e.r.-besluit van 10/12/2004 Verplichte opmaak van project-MER (1) Projecten uit bijlage II van het project-m.e.r.-besluit van 10/12/2004 In principe opmaak van een project-MER Gemotiveerd verzoek tot ontheffing (2) kan ingediend worden Projecten uit bijlage III van het project-m.e.r.-besluit van 10/12/2004 In principe opmaak van project-MER Project-m.e.r.-screeningsnota (3) kan ingediend worden

7 3. Bijlage I - projecten Een project-MER moet verplicht worden opgesteld en gevoegd bij het vergunningsaanvraagdossier 28 projectcategorieën/rubrieken

8 3. Bijlage I - projecten Procedure opmaak project-MER (art D.A.B.M.) Kennisgeving Volledigverklaring door dienst Mer Terinzagelegging (publiek en adviesinstanties) Opstellen richtlijnen door dienst Mer Opmaak project-MER door erkende MER-deskundigen Goedkeuring van project-MER door dienst Mer Goedgekeurd project-MER wordt bij vergunningsaanvraagdossier gevoegd

9 4. Bijlage II - projecten In principe moet een project-MER worden opgesteld, maar een ontheffingsdossier kan ingediend worden bij dienst Mer Ontheffingsdossier en ontheffingsbeslissing moet gevoegd worden bij vergunningsaanvraagdossier 14 projectcategorieën/rubrieken

10 4. Bijlage II - projecten Procedure opmaak project-MER (art D.A.B.M.) Procedure ontheffing van de project-MER-plicht (art , §3 D.A.B.M.) Dienst Mer kan ontheffen indien ze oordeelt dat vroeger al een plan-MER werd goedgekeurd betreffende een P/P waarin het project past of een project-MER werd goedgekeurd betreffende een project waarvan het voorgenomen initiatief een herhaling, voortzetting of alternatief is een toetsing aan de criteria van bijlage II uitwijst dat het voorgenomen project geen aanzienlijke gevolgen kan hebben voor het milieu en een project-MER redelijkerwijze geen nieuwe of bijkomende gegevens over aanzienlijke milieueffecten kan bevatten

11 4. Bijlage II - projecten Procedure ontheffing van de project-MER-plicht (art , §3 D.A.B.M.) Gemotiveerd verzoek tot ontheffing verzenden naar dienst Mer Binnen termijn van 60 dagen na ontvangst neemt dienst Mer een beslissing Gemotiveerd verzoek tot heroverweging is mogelijk Definitieve beslissing moet gevoegd worden bij vergunningsaanvraag

12 5. Bijlage III - projecten
(In principe moet een project-MER worden opgesteld, maar) een project-m.e.r.-screeningsnota kan ingediend worden 13 projectcategorieën/rubrieken

13 5. Bijlage III - projecten
Stap 0: Is er een vergunning nodig? Stap 1: Valt het project onder het toepassingsgebied van bijlage III? Stap 2: Opmaak van een PrMS om te voegen bij de VA Stap 3: Beslissing over de plicht tot opmaak van een project-MER in de ontvankelijkheids- en volledigheidsfase Stap 4: “Actie” mogelijk tegen beslissing

14 5. Bijlage III - projecten
Stap 0: Is er een vergunning nodig? 1 uitzondering: “mededeling kleine verandering” Voor projecten die niet vergunningsplichtig zijn, zijn er geen verplichtingen op het vlak van project-m.e.r

15 5. Bijlage III - projecten
Stap 1: Valt het project onder het toepassingsgebied van bijlage III? Checken of het project onder bijlage III valt Principiële project-MER-plicht voor bijlage III projecten Voor bijlage III-projecten kan de IN een PrMS indienen bij de overheid die beslist over de O en V van de VA Art. 2, §8 van besluit stelt dat “wanneer een project onder de toepassing valt van verschillende bijlagen, dan geldt voor dit project de procedure van de bijlage met het kleinste nummer”

16 5. Bijlage III - projecten
Stap 2: Opmaak van een PrMS om te voegen bij de VA Definitie van project-m.e.r.-screeningsnota (art. 1, 5° project-m.e.r.-besluit) “Een document waarin van een voorgenomen project wordt aangegeven of er aanzienlijke effecten voor mens en milieu te verwachten zijn” Vlaamse Regering kan inzake project-m.e.r.-screening nadere regels vaststellen en vorm en inhoudelijke elementen van PrMS bepalen. Vlaamse minister kan een “modelformulier” vaststellen voor de opmaak van een PrMS. In afwachting van uitvoeringsmaatregelen: “Handleiding” van de dienst Mer over vorm en inhoud van PrMS

17 5. Bijlage III - projecten
Stap 2: Opmaak van een PrMS om te voegen bij de VA Als de aanvraag onderworpen is aan een milieueffectrapportage, dan dient bij de milieuvergunningsaanvraag, bij het dossier van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning, bij de aanvraag voor een verkavelingsvergunning op straffe van onvolledigheid één van de volgende documenten gevoegd te worden: een milieueffectrapport het verzoek tot ontheffing van de milieueffectrapportage, vergezeld van de goedkeuring ervan een project-m.e.r.-screeningsnota

18 5. Bijlage III - projecten
Stap 3: Beslissing van “overheid die beslist over O en V van VA” over de plicht tot opmaak van een project-MER in OV-fase Wanneer een PrMS werd opgesteld, neemt de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de VA een beslissing of er al dan niet een project-MER moet worden opgesteld Op ogenblik van en als onderdeel van beslissing over O en V van VA Resultaat van O en V onderzoek wordt naar aanvrager verstuurd binnen 30 dagen i.p.v. 14 dagen Beslissing dat project-MER moet worden opgesteld heeft van rechtswege de onvolledigheid van de VA tot gevolg

19 5. Bijlage III - projecten
Stap 3: Beslissing van de “overheid die beslist over O en V van VA” over plicht tot opmaak van een project-MER in OV-fase Geen project-MER nodig indien: voorgenomen project geen aanzienlijke gevolgen kan hebben voor het milieu en een project-MER redelijkerwijze geen nieuwe of bijkomende gegevens over aanzienlijke milieueffecten kan bevatten; of vroeger al een plan-MER werd goedgekeurd betreffende een P/P waarin een project met vergelijkbare effecten beoordeeld werd of een project-MER werd goedgekeurd betreffende een project waarvan het voorgenomen initiatief een herhaling, voortzetting of alternatief is, en een nieuw project-MER redelijkerwijze geen nieuwe of bijkomende gegevens over aanzienlijke milieueffecten kan bevatten

20 5. Bijlage III - projecten
Stap 3: Beslissing van de “overheid die beslist over O en V van VA” over plicht tot opmaak van een project-MER in OV-fase Geen automatische ontvankelijk- en volledigheidsverklaring meer (MV) “[Indien geen schriftelijke KG binnen de 30 dagen werd verzonden…] wordt de procedure voortgezet. In dat geval doet de VVO uitdrukkelijk uitspraak in haar beslissing of er een MER moet worden opgesteld. […]” Specifieke situatie bij hervergunning Indien beslissing dat project-MER nodig is… verdere exploitatie mogelijk… als nieuwe aanvraag wordt ingediend binnen termijn van 6 maanden na de datum waarop de laatste beslissing over de plicht tot het opstellen van het MER aan de aanvrager werd betekend. Termijn van 6 maanden kan maximaal 2x verlengd worden met drie maanden

21 5. Bijlage III - projecten
Stap 4: “Actie” mogelijk tegen beslissing Indien de “overheid die beslist over O en V van VA” beslist dat project-MER opgemaakt moet worden, dan kan gemotiveerd verzoek tot ontheffing van de rapportageverplichting ingediend worden bij dienst Mer Beslissing van dienst Mer is “bindende” beslissing


Download ppt "Nieuwe project-m.e.r.-regelgeving Project-m.e.r.-screening Dienst Mer"

Verwante presentaties


Ads door Google