De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beweging in de regelgeving Project Versnelling Investeringsprojecten Stand van zaken september 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beweging in de regelgeving Project Versnelling Investeringsprojecten Stand van zaken september 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Beweging in de regelgeving Project Versnelling Investeringsprojecten Stand van zaken september 2011

2 Beweging in de regelgevingGeert Pillu & David Stevens Overzicht 1. Routeplanner 2. Integratiespoor project-MER/OVR- vergunningsprocedure 3. Project-m.e.r. screening

3 Beweging in de regelgevingGeert Pillu & David Stevens 1. Routeplanner

4 Beweging in de regelgevingGeert Pillu & David Stevens Routeplanner Voorgeschiedenis •Aanbevelingen Commissies Sauwens en Berx •Visienota Vlaamse regering 15 oktober 2010 •Mededeling: implementatie van de visienota van 15 oktober 2010 •(Beslissing: startnota inzake de invoering van de unieke omgevingsvergunning)

5 Beweging in de regelgevingGeert Pillu & David Stevens Routeplanner Mededeling VR •Organisatie van nieuw planningsproces voor investeringsprojecten die een bestemmingswijziging behoeven (‘drietrapsraket’ met startbeslissing, voorkeursbesluit en projectbesluit) •Geënt op complexe projecten, maar ook met winsten voor ‘gewone’ projecten

6 Beweging in de regelgevingGeert Pillu & David Stevens Globale opzet routeplanner

7 Beweging in de regelgevingGeert Pillu & David Stevens 3- trapsraket: 5 processtappen met 3 beslismomenten - Startbeslissing: beleidsintentie om een project te realiseren – heldere projectdefinitie + te nemen stappen vastleggen - Voortraject = participatief traject : ▪ noodzakelijke onderzoeken geïntegreerd + afstemming ▪ Trechtering van de alternatieven / synthesenota ▪ Informeel overleg + publieke consultatieronde - Voorkeursbesluit = klikmoment = ‘point of no return’ = definitieve keuze alternatief / ‘flankerend beleid’ + engagementen - Uitwerking = formeel traject ▪ 1 publieke consultatieronde - Projectbesluit = definitieve vaststelling RUP + vergunningen + machtigingen

8 Beweging in de regelgevingGeert Pillu & David Stevens Algemene leerpunten •Procesafspraken zijn essentieel, maar continu aan verandering onderhevig. Maatwerk. •Communicatie en participatie is van cruciaal belang, van begin tot eind, gericht inzetten om maximale mee-denkkracht te ontwikkelen. Tweerichtingsverkeer. •Koppeling tussen formele procedures en niet geformaliseerde participatieprocessen en studies. •Over beleidsgrenzen heen samenwerken is een must. •Niet de projectleider, maar het multidisciplinair projectteam moet over alle ‘vaardigheden’ beschikken.

9 Beweging in de regelgevingGeert Pillu & David Stevens Algemene leerpunten vervolg •Keuzes voortdurend motiveren en argumenteren (transparantie) •Overlegmomenten brengen partijen dichter bij mekaar •Niet teveel vastleggen in regelgeving, enkel essentiële •Kosten en baten vroeger in beeld brengen •Alle noodzakelijke onderzoeken parallel schakelen •Enkel nevendoelstellingen meenemen die een werkelijke synergie inhouden en die draagvlak mee kunnen vergroten •Beschikken over een ‘collectief geheugen’/’logboek’

10 Beweging in de regelgevingGeert Pillu & David Stevens Algemene leerpunten vervolg •Belang van monitoring en evaluatie in het natraject •Participatie en communicatie stoppen niet met het nemen van het projectbesluit

11 Beweging in de regelgevingGeert Pillu & David Stevens To do voor routeplanner •Voorontwerp van decreet met drie beslismomenten en twee formele consultaties •Plan-Mer decreet inpassen hierin •Principes routeplanner via website en andere instrumenten kenbaar maken •Participatietraject uittekenen in actieplan •Timing: najaar 2011 •Vertaling in personeelsbeleid / PLOEG

12 Beweging in de regelgevingGeert Pillu & David Stevens Routeplanner ACTIE Website ‘Aanpak Investeringsprojecten’ •Bron van informatie waar uitleg te vinden is over de bouwstenen van de routeplanner (procesdenken, participatie, geïntegreerd samenwerken, synthesenota,…) en methodieken om specifieke aspecten aan te pakken •Woordenboek dat een gemeenschappelijke taal creëert •Platform waar ‘best practices’ worden uitgewisseld

13 Beweging in de regelgevingGeert Pillu & David Stevens 2. Integratiespoor project-MER/OVR- vergunningsprocedure

14 Beweging in de regelgevingGeert Pillu & David Stevens Integratiespoor Project-MER en OVR in vergunningsprocedure •Aanbevelingen Commissies Berx en Sauwens •Visienota 15 oktober 2010 • Quick wins → Parallel traject mer- vergunning • Fundamentele aanpassingen •Eerste helft 2011: tekstvoorstellen decreet en actorenoverleg

15 Beweging in de regelgevingGeert Pillu & David Stevens Integratiespoor Project-MER en OVR in vergunningsprocedure •Ontwerpdecreet door Vlaamse regering principieel goedgekeurd op 15 juli 2011 •Nog uitvoeringsbesluit op te maken

16 Beweging in de regelgevingGeert Pillu & David Stevens Integratiespoor Project-MER en OVR in vergunningsprocedure Mer-procedure

17 Beweging in de regelgevingGeert Pillu & David Stevens Integratiespoor Project-MER en OVR in vergunningsprocedure Procedures (gedeeltelijk) parallel Mer-procedure

18 Beweging in de regelgevingGeert Pillu & David Stevens Integratiespoor Project-MER en OVR in vergunningsprocedure Milieueffectrapportage Aankondiging → Participatie → Kwaliteitsbeoordeling Vergunningsprocedure Aanvraag→ Openbaar onderzoek→ Beoordeling (PMVC)→ Beslissing

19 Beweging in de regelgevingGeert Pillu & David Stevens Integratiespoor Project-MER en OVR in vergunningsprocedure Stap 1 Aanmelding • Gaat vooraf aan vergunningsprocedure • De aanmelding bevat  Verplichte gegevens  Gegevens ‘in voorkomend geval’

20 Beweging in de regelgevingGeert Pillu & David Stevens Integratiespoor Project-MER en OVR in vergunningsprocedure Stap 1 •Aanmelding: v erplichte gegevens  Projectbeschrijving  Vergunningstoestand  Beschrijving te onderzoeken effecten voor mens en milieu  Beschrijving procesverloop (participatietraject)  Opstellers van het project-MER

21 Beweging in de regelgevingGeert Pillu & David Stevens Integratiespoor Project-MER en OVR in vergunningsprocedure Stap 1 •Aanmelding: ‘In voorkomend geval’ gegevens  Informatie over mogelijke aanzienlijke GO- effecten  Verzoek tot scopingadvies  Vraag tot onttrekking aan bekendmaking

22 Beweging in de regelgevingGeert Pillu & David Stevens Integratiespoor Project-MER en OVR in vergunningsprocedure Stap 1 •Aanmelding:  Dienst Mer beslist over opstellers van het MER  Grensoverschrijdend: dienst Mer zorgt voor aanmelding GO  Scopingsadvies:  Dienst Mer vraagt adviezen en verwerkt deze in haar advies  Bekendmaking aanmelding: dienst Mer (website)

23 Beweging in de regelgevingGeert Pillu & David Stevens Integratiespoor Project-MER en OVR in vergunningsprocedure Stap 2 Openbaar onderzoek •Gaat ook over de inhoud van MER /OVR.

24 Beweging in de regelgevingGeert Pillu & David Stevens Integratiespoor Project-MER en OVR in vergunningsprocedure Stap 3 definitief MER •Definitief MER (OVR)  Initiatiefnemer bezorgt project-MER aan vergunningverlenende overheid  Dienst MER beslist over goed-/afkeuring en toetst het MER hierbij aan:  Opstellers van het MER  In voorkomend geval aan scopingadvies  Aan de decretaal vereiste gegevens  Aan de adviezen en opmerkingen van adviesinstanties en publiek

25 Beweging in de regelgevingGeert Pillu & David Stevens Integratiespoor Project-MER en OVR in vergunningsprocedure Stap 3 •Definitief MER  Goedkeurings-/afkeuringsverslag wordt opgemaakt  Verslag bezorgd aan:  Initiatiefnemers  Adviesinstanties  In voorkomend geval GO  Vergunningverlener

26 Beweging in de regelgevingGeert Pillu & David Stevens Integratiespoor Project-MER en OVR in vergunningsprocedure Stap 3 •Definitief MER  Goedkeuring definitief MER  Afkeuring definitief MER: eenmalig binnen de 2 maanden nieuw aangepast MER + adviesronde en openbaar onderzoek (zie bepalingen ontwerpdecreet)  Ingeval 2 de afkeuring: stopzetting vergunningsprocedure

27 Beweging in de regelgevingGeert Pillu & David Stevens 3. Project-m.e.r. screening

28 Beweging in de regelgevingGeert Pillu & David Stevens Project-m.e.r. screening Intro •Huidige praktijk – Drempelwaarden (en/of criteria) opgenomen in (meeste) rubrieken van bijlage II bij het Besl. Vl. Reg. 10 december 2004  Project ≥ drempelwaarde (veelal van omvang: capaciteit, lengte, oppervlakte) : project-mer plicht, tenzij ontheffing wordt aangevraagd en door dienst Mer verleend  Project < drempelwaarde: geen verdere verplichtingen  = zogenaamde “exclusion list”

29 Beweging in de regelgevingGeert Pillu & David Stevens Project-m.e.r. screening Intro •Arrest Europese Hof van Justitie van 24 maart 2011: huidige regelgeving houdt onvoldoende rekening met alle criteria van de bijlage III van de EU-richtlijn: met name te weinig met aard en ligging project. •Vlaamse regering 22 juli 2011: omzendbrief (BS 31 augustus 2011) en aanzet tot leidraad in opmaak.  Omzendbrief als tijdelijke maatregel in afwachting van aanpassingen aan regelgeving  Leidraad als opstap naar ondersteunend instrument

30 Beweging in de regelgevingGeert Pillu & David Stevens Project-m.e.r. screening Omzendbrief •Vergunningverlener verantwoordelijk voor screeningsbeslissing (expliciet in vergunningsbeslissing te verwerken) •Beslissing op basis van informatie:  Vergunningsaanvraag  Openbaar onderzoek  Adviesverleners  (eventueel extra informatie vergunningsaanvrager)

31 Beweging in de regelgevingGeert Pillu & David Stevens Project-m.e.r. screening Omzendbrief Hoe bepalen of het dossier onder het toepassingsgebied van de omzendbrief valt? Stapsgewijze aanpak: 1. Is het project dat voorwerp vormt van de vergunningsaanvraag, opgenomen in bijlage I van het project-MER-besluit?  Ja  niet onder het toepassingsgebied  Nee  vraag 2

32 Beweging in de regelgevingGeert Pillu & David Stevens Project-m.e.r. screening Omzendbrief 2. Is het project dat het voorwerp vormt van de vergunningsaanvraag opgenomen in bijlage II van het project-MER-besluit? – Ja, het project valt er onder en overschrijdt de drempel  niet onder het toepassingsgebied – Nee  vraag 3 3. Is het voorgenomen project vermeld in de lijst die is opgenomen in bijlage bij deze omzendbrief? – Ja -> onder het toepassingsgebied – Nee -> niet onder het toepassingsgebied

33 Beweging in de regelgevingGeert Pillu & David Stevens Project-m.e.r. screening Vervolg •Regelgeving aanpassen. •Lijst screeningsplichtige activiteiten en interpretatiegids rubrieken. •Handleiding ter ondersteuning praktijk. •Welke informatie is nodig om over screening te kunnen beslissen.


Download ppt "Beweging in de regelgeving Project Versnelling Investeringsprojecten Stand van zaken september 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google