De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Visie industrie op MER-plicht en ontheffing MER-forum, 10 mei 2005 Els Paredis Hoofd Milieudienst, BASF Antwerpen N.V.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Visie industrie op MER-plicht en ontheffing MER-forum, 10 mei 2005 Els Paredis Hoofd Milieudienst, BASF Antwerpen N.V."— Transcript van de presentatie:

1 Visie industrie op MER-plicht en ontheffing MER-forum, 10 mei 2005 Els Paredis Hoofd Milieudienst, BASF Antwerpen N.V.

2 5/05/2005 2 Inhoud  Voorafgaandelijk  Doelstelling MER  Onaangepast wettelijk kader  Knelpunten voor de industrie  Aantal MER’s  MER-termijnen  Samenvatting en verwachtingen  Vragen/discussie

3 5/05/2005 3 Doelstelling MER Uit EU-Richtlijn:  Voorafgaand aan vergunningverlening beoordelen van milieueffecten  Voor projecten met aanzienlijke milieueffecten  Project = voorwerp van de betrokken vergunningsaanvraag  Bijlage I = projecten met aanzienlijke milieueffecten  Bijlage II = projecten met mogelijk aanzienlijke milieueffecten (Lid-Staten bepalen de modaliteiten)  Verwachting industrie : snelle en flexibele procedure voor nieuwe investeringsprojecten Reële bijdrage tot competitieve regio. Laat ondernemingen toe snel in te spelen op de marktvraag/innovatie.  Overheid : mogelijkheden van Bijlage II maximaal benutten

4 5/05/2005 4 Voorstellen tot aanpassing wettelijk kader  EU-Richtlijn:  Vrijstelling (art 2.3.) (melding aan EU)  Onderzoek per geval en/of drempelwaarden (art. 4.2.) (geen melding aan EU)  /  Decreet:  Vrijstelling (art. 4.3.3.§1) (melding aan EU)  Screening (geval per geval) (art. 4.3.3.§2) (geen melding aan EU)  Ontheffing (art. 4.3.3.§3) (melding aan EU) 1.Decreet vormt probleem inzake Bijlage II - projecten  Besluit Vlaamse Regering: Bijlage II-projecten : MER-plicht indien boven drempel, maar ontheffingsmogelijkheid met geval per geval beslissing door overheid (ontheffing ~ screening ?)

5 5/05/2005 5 Voorstellen tot aanpassing wettelijk kader 2.Voorstel tot omzetting EU-Richtlijn, Bijlage II-projecten  Decreet wijzigen:  Enkel screening, geen ontheffing –Geval per geval beoordeling in combinatie met drempelwaarden –Géén melding aan EU vereist (cfr. EU-Richtlijn)  Korte en flexibele procedure –Beoordeling MER-plicht door MER-cel zelf ; geen adviezen, geen grensoverschrijdend overleg –Beslissing betekend op korte termijn : max. 20 dagen –Indien toch MER : beoordelingsdossier = kennisgeving  Hervergunning steeds als Bijlage II-project beschouwen –Geen Europese basis

6 5/05/2005 6 Voorstellen tot aanpassing wettelijk kader 2.Voorstel tot omzetting EU-Richtlijn, Bijlage II-projecten  Besluit Vlaamse Regering wijzigen:  Beneden drempelwaarde Bijlage II : geen MER-plicht noch geval per geval beoordeling  Boven drempelwaarde Bijlage II : geval per geval beoordeling  Uitgangspunt bij beoordeling omkeren (cfr. buurlanden): nieuw : geen MER-plicht tenzij aanzienlijke milieueffecten >< huidig : steeds MER-plicht tenzij ontheffing  Beschrijving milieueffecten sowieso ook steeds in vergunningsprocedure : MER-cel kan op basis van de screening aandachtspunten formuleren

7 5/05/2005 7 Voorstellen tot aanpassing wettelijk kader 3.Van wettekst naar praktijkgerichte omzetting  ‘Best practice’ t.o.v. andere lidstaten  Wetgeving én implementatie –Niet alleen op papier –Maar ook in praktijk  Eérst termijndoelstelling voor MER vastleggen, dan terugrekenen om procedure te bepalen > procesgericht denken –Afstemmen op noden ondernemingen –Parallel werken (screening - MER - vergunning)

8 5/05/2005 8 3.Van wettekst naar praktijkgerichte omzetting  Vereiste inhoud van het beoordelingsdossier beperken tot het echt noodzakelijke (geen “mini-MER”):  Projectbeschrijving (van aanleg tot afbraak)  Ruimtelijke situering  Per discipline (geen vereisten qua methodiek): –Te verwachten emissies –Inschatting milieueffecten –Voorziene milderende maatregelen  Besluit Voorstellen tot aanpassing wettelijk kader

9 5/05/2005 9 MER - Knelpunten voor de industrie 1.Aantal MER’s 2.Tijdsduur MER-procedure  Optimaal gebruik van de mogelijkheden van Bijlage II kan hiervoor een oplossing aanreiken.

10 5/05/2005 10 Knelpunt 1 : Aantal MER’s  Voorbeeld : Situatie BASF Antwerpen  14 MER-procedures sinds 1996  17 MER-evaluatienota’s sinds 1997  Telkens met erkende MER-deskundigen  Resultaat : vaak geen significante milieueffecten  Dus volgens EU-Richtlijn geen MER nodig  Eigenlijke doelstelling MER wordt niet gehaald = contraproductief –Hoorzitting : geloofwaardigheid naar bevolking ? –Dubbel werk MER + vergunning

11 5/05/2005 11 Case-study : Aniline/Nitrobenzeen Historiek  1995 : hervergunning  Aniline : 120 kton (AN I + II)  Nitrobenzeen : 250 kton (NB II + III)  MER/CAH/94/080 dd. 22.02.1994  1997 : uitbreiding NB II  Aniline : 120 kton (AN I + II)  Nitrobenzeen : 300 kton (NB II + III)  MER/CAH-080/VD/0038 (nota) dd. 20.01.1997  1997 : bouw AN III  Aniline : 270 kton (AN I + II + III)  Nitrobenzeen : 300 kton (NB II + III)  MER/CAH/97/302 dd. 25.02.1997

12 5/05/2005 12 Case-study : Aniline/Nitrobenzeen Historiek  2001 : Uitbreiding NB II + III, bouw AN IV  Aniline : 460 kton (AN I + II + III + IV)  Nitrobenzeen : 480 kton (NB II + III)  MER/CAH/01/461 dd. 30.04.2001  2003 : Uitbreiding NB III, afbraak AN II, uitbreiding AN III+IV  Aniline : 485 kton (AN I + III + IV)  Nitrobenzeen : 570 kton (NB II + III)  MER-nota erkend deskundige dd. Juni 2003  2005/2006 : Bouw NB IV, bouw AN V  Aniline : 640 kton (AN I + III + IV + V)  Nitrobenzeen : 920 kton (NB II + III + IV)  MER of ontheffing ?

13 5/05/2005 13 Case-study : Aniline/Nitrobenzeen Project 2005-2006  Te verwachten milieueffecten zijn klein:  Lucht : lage emissievrachten, geen nieuwe stoffen  Water : decentrale behandeling + centrale WZI : minimaal effect op effluent  Geluid : milderende maatregelen zijn reeds voorzien  Toch MER moeten maken >> Besluit : geen significante milieueffecten  Tijdsduur : 9 maanden (= record)  Meerwaarde voor vergunningverlening ?  Ontheffing (nog beter : screening) in dergelijke dossiers moet eenvoudig mogelijk zijn

14 5/05/2005 14 Knelpunt 1 : Aantal MER’s Vergelijking Vlaanderen - Duitsland  Nederland, Duitsland  Bedrijven met vergelijkbare activiteit, vergelijkbare omvang als BASF  Slechts 1 of 2 MER’s in vergelijkbare periode  BASF AG : geen enkel MER voor chemie, enkel voor STEG-centrale (Bijlage I - project)  Waarom lukt dit in Vlaanderen niet ?  Te strenge omzetting van EU-richtlijn  Administratief rigide implementatie  Geen geval per geval beoordeling  Capaciteitsdrempels zijn niet per definitie maat voor emissie  Hervergunning : niet voorzien op Europees niveau

15 5/05/2005 15 Knelpunt 2 : MER-termijnen  Vergunningsprocedure:  MER moet goedgekeurd zijn vóór aanvraag van milieuvergunning  Tijdsduur opstellen MER : ca. 10 à 12 maanden  Tijdsduur aanvraag milieuvergunning : ca. 5 maanden  Koppeling milieu- en bouwvergunning  ca. 1,5 jaar vóór aanvang bouwwerken starten met het MER !  Problemen:  Veel langere procedure dan in buurlanden >< flexibel inspelen op marktvraag/innovatie  Concept ligt meestal nog niet vast  Te weinig gegevens voorhanden  Openbaarheid van informatie : vertrouwelijkheid

16 5/05/2005 16 Vergunningsprocedure Vlaanderen milieueffectenrapport (MER) omgevingsveiligheidsrapport (OVR) energiestudie aanvraag milieuvergunning aanvraag bouwvergunning Provincie Antwerpen Stad Antwerpen verkrijgen milieuvergunning verkrijgen bouwvergunning start bouwwerkzaamheden inbedrijfname 4 - 6 maanden 5 maanden 1- 1,5 jaar hoorzitting bij MER/OVR Bestendige Deputatie College van Burgemeester en Schepenen 10 à 12 maanden AMINAL

17 5/05/2005 17 Nieuwe MER-procedure - termijnen volgens decreet van 18/12/2002 1.Kennisgeving veel uitgebreider : meer voorbereidingstijd (ca. 2 maanden) 2.Volledigheid kennisgeving afwachten (20 dagen) 3.Openbaar onderzoek kennisgeving, beslissing administratie afwachten (MER- richtlijnen) (90 dagen indien grensoverschrijdend) 4.Opstellen ontwerp MER (ca. 2 maanden) 5.Ontwerp MER : nalezing/bespreking, opmaak definitief MER (ca. 2 maanden) 6.Indienen MER voor goedkeuring (40 dagen, mogelijk 60 dagen bij verlenging)

18 5/05/2005 18 Nieuwe MER-procedure - termijnen volgens decreet van 18/12/2002

19 5/05/2005 19 Knelpunt 2 : MER-termijnen

20 5/05/2005 20 Knelpunt 2 : MER-termijnen  Voorstellen:  Proces afstemmen op vooraf vastgelegde maximale termijnen  Ingeval screening uitwijst dat toch een MER noodzakelijk is : integratie van “geval per geval beoordeling” met eerste deel van MER-procedure (beoordelingsdossier = kennisgeving)  Inhoud van het MER beperken tot het noodzakelijke : effectief toepassen van art. 4.3.5.§1 van het decreet bij opmaak van MER-richtlijnen : “…bepalingen inzake het beknopt of niet behandelen van de minder of niet relevante milieueffecten …”  Grensoverschrijdend of niet : gelijke termijnen  Laatste fase MER-procedure parallel met eerste deel vergunningsprocedure (goedkeuring MER < beslissing vergunning)  Optimering relatie bouw- en milieuvergunning : start eerste bouwwerken toelaten vanaf ontvangst van bouwvergunning

21 5/05/2005 21 Samenvatting en verwachtingen  Eensgezindheid over uitgangspunten  Aantal MER’s beperken –Geval per geval beoordeling : efficiënte screening –Proportionaliteit naar aantal en inhoud  Kortere MER-termijnen –Procesgerichte aanpak op basis van maximale termijnen –Parallel i.p.v. serieel –Grensoverschrijdend geen langere termijnen –Omvang MER beperken waar mogelijk  Duidelijk termijnplan voor omzetting uitgangspunten  Wettelijk kader én implementatie : 2006  Industrie is graag bereid tot open en constructieve bijdrage.

22 VRAGEN ?


Download ppt "Visie industrie op MER-plicht en ontheffing MER-forum, 10 mei 2005 Els Paredis Hoofd Milieudienst, BASF Antwerpen N.V."

Verwante presentaties


Ads door Google