De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PROCEDURE BETROKKEN ACTOREN RECHTSBESCHERMING De stedenbouwkundige vergunning VERBIST Advocaten www.verbist-law.be www.verbist-law.be.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PROCEDURE BETROKKEN ACTOREN RECHTSBESCHERMING De stedenbouwkundige vergunning VERBIST Advocaten www.verbist-law.be www.verbist-law.be."— Transcript van de presentatie:

1 PROCEDURE BETROKKEN ACTOREN RECHTSBESCHERMING De stedenbouwkundige vergunning VERBIST Advocaten

2 A. Inleiding  Algemene regel: Er heerst in Vlaanderen een algemeen bouwverbod.  De uitzondering op deze regel is de stedenbouwkundige vergunning VERBIST Advocaten

3 A. Inleiding  Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening. (DRO) (www.ruimtelijkeordening.be)www.ruimtelijkeordening.be VERBIST Advocaten

4 A. Inleiding  Artikel 99 DRO :”§ 1. Niemand mag zonder voorafgaande stedebouwkundige vergunning : 1° bouwen, op een grond één of meer vaste inrichtingen plaatsen, een bestaande vaste inrichting of bestaand bouwwerk afbreken, herbouwen, verbouwen of uitbreiden, met uitzondering van instandhoudings- of onderhoudswerken (die geen betrekking hebben op de stabiliteit);” VERBIST Advocaten

5 B. Procedure  In normale omstandigheden (bij een gewone bouwheer zoals u en ik ) is het college van burgemeester en schepenen de vergunningverlenende overheid (artikel 106 DRO) VERBIST Advocaten

6 B. Procedure  De bouwheer van de Oosterweelverbinding is de BAM: Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel VERBIST Advocaten

7 B. Procedure  Wat is BAM?  Een vennootschap  Van publiek recht  Opgericht door :  het Vlaams Gewest  De NV Participatiemaatschappij Vlaanderen (op haar beurt een publiekrechtelijke rechtspersoon in handen van het Vlaams Gewest) VERBIST Advocaten

8 B. Procedure  Normaal staat een huis, een veranda, een justitiepaleis in één gemeente…  De Oosterweelverbinding loopt over twee gemeenten:  Gemeente Zwijndrecht  Stad Antwerpen VERBIST Advocaten

9 B. Procedure en actoren  Het gevolg hiervan is de toepassing van artikel 127 §1 DRO:  Als de aanvrager een publiekrechtelijke rechtspersoon is of wanneer de aanvraag betrekking heeft op werken, handelingen of wijzigingen van algemeen belang wordt de aanvraag ingediend bij en wordt de beslissing genomen door de Vlaamse regering of de (gedelegeerde) stedebouwkundige ambtenaar VERBIST Advocaten

10 B. Procedure en actoren  Dit betekent dat een publiekrechtelijke rechtspersoon BAM, die rechtstreeks of onrechtstreeks volledig in handen is van het Vlaams Gewest een vergunning aanvraagt die moet worden afgeleverd door de Vlaamse Regering of door de door deze regering gemachtigde ambtenaar. VERBIST Advocaten

11 B. Procedure en actoren  De aanvraag werd ingediend op 4 mei  Bij de gewestelijk stedenbouwkundige ambtenaar VERBIST Advocaten

12 B. Procedure en actoren  Het voorwerp van de vergunning:  De bouw van de Oosterweelverbinding  Aanleg van een stedelijke ringweg  Bouw van een ‘tuikabelbrug Lange Wapper’ (die het Albertkanaal, het Strasburgdok en de Royerssluis overspant)  Bouw van een aansluitingscomplex voor de ontsluiting van de haven  De bouw van een tunnel: de Oosterweeltunnel, onder de Schelde, met tol-infrastructuur  Opbraak en vernieuwing aansluiting naar Kennedytunnel VERBIST Advocaten

13 B. Procedure en actoren  Oosterweelverbinding is een onderdeel van het Masterplan Antwerpen Mobiel, wat een initiatief is van:  de Vlaamse Regering en  de Stad Antwerpen VERBIST Advocaten

14 B. Procedure en actoren  Artikel 127 DRO bepaalt dat een beslissing moet worden genomen binnen een termijn van 90 dagen na de ontvangst van de aanvraag (normaal voor 4 juli 2009)  Maar die termijn kan worden verlengd zonder sanctie… VERBIST Advocaten

15 B. Procedure en actoren  De stad Antwerpen  De gemeente Zwijndrecht  Geven ADVIES  Dit advies is niet bindend (De vergunningverlenende overheid kan er van afwijken)  Als er wordt afgeweken moet dit uitdrukkelijk en afdoende worden gemotiveerd.  Advies moet worden gegeven binnen 120 dagen ten rekenen vanaf de 14 e dag van het openbaar onderzoek (8 juni 2009)  Als dit niet tijdig gebeurt kan de overheid aan de adviesvereiste voorbij gaan. VERBIST Advocaten

16 B. Procedure en actoren  Openbaar onderzoek  Plannen  Milieueffectenrapport (rapport waarin de effecten op het milieu worden beschreven)  Stad Antwerpen  Gemeente Zwijndrecht VERBIST Advocaten

17 B. Procedure en actoren  Openbaar onderzoek  Dertig dagen  Van 26 mei 2009 tot donderdag 25 juni  De laatste dag is 24 juni 2009 VERBIST Advocaten

18 B. Procedure en actoren  Opmerkingen en bezwaren:  Schriftelijk  Best per aangetekende zending (bewijs)  Aan het college van burgemeester en schepenen  van Antwerpen  Van Zwijndrecht VERBIST Advocaten

19 B. Procedure en actoren  Wat gebeurt er met de bezwaarschriften?  De vergunningverlenende overheid moet deze opmerkingen en bezwaren onderzoeken.  Er is geen verplichting om met de bezwaren rekening te houden.  Er is geen verplichting om alle bezwaren te weerleggen: alleen wanneer met ernstige en gegronde bezwaren geen rekening wordt gehouden maakt dit een schending uit van de beginselen van behoorlijk bestuur. VERBIST Advocaten

20 B. Procedure en actoren  Praktische bezwaren  Juridische bezwaren  Technische bezwaren  Gezondheidsbezwaren  Milieubezwaren  Geluid  Fijn stof……….. VERBIST Advocaten

21 B. Procedure en actoren  De gemachtigde ambtenaar heeft twee mogelijkheden  Ofwel de vergunning weigeren  Ofwel de vergunning afleveren (mogelijk met het opleggen van voorwaarden) VERBIST Advocaten

22 C. Rechtsbescherming  De beslissing naar aanleiding van een vergunningsaanvraag is een administratieve rechtshandeling  Deze kan bestreden worden bij de RAAD VAN STATE VERBIST Advocaten

23 C. Rechtsbescherming  Als de vergunning wordt geweigerd kan BAM (of andere personen met een belang)een schorsings- en vernietigingsverzoek instellen bij de Raad van State  Als de vergunning wordt verleend kunnen alle belanghebbenden een schorsings-en vernietigingsverzoek instellen bij de Raad van State VERBIST Advocaten

24 C. Rechtsbescherming  Op welke gronden?  Milieueffectenrapport correct opgesteld?  Correct onderzoek van de ingediende bezwaren?  Voldoende onderzoek van de mogelijke alternatieven?  Goede ruimtelijke ordening?  Overeenstemming met het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Oosterweelverbinding”?  Schending van beginselen van behoorlijk bestuur?  Schending van de motiveringsplicht?  …. VERBIST Advocaten

25 C. Rechtsbescherming  De Raad van State kan de tenuitvoerlegging van de stedenbouwkundige vergunning schorsen en vernietigen VERBIST Advocaten

26 C. Rechtsbescherming  Vergelijking met het Deurganckdok  Raad van State had twee maal een beslissing vernietigd  De Vlaamse overheid koos voor een nieuwe techniek: de beslissingen werden niet meer genomen in een administratieve rechtshandeling doch in de vorm van een decreet.  Hiermee werd de bevoegdheid van de Raad van State uitgesloten VERBIST Advocaten

27 Bijkomende info? VERBIST Advocaten VERBIST Advocaten Publiek recht & Vastgoedrecht Graaf van Hoornestraat Antwerpen


Download ppt "PROCEDURE BETROKKEN ACTOREN RECHTSBESCHERMING De stedenbouwkundige vergunning VERBIST Advocaten www.verbist-law.be www.verbist-law.be."

Verwante presentaties


Ads door Google