De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RUIMTELIJKE ORDENING •Wat is RO? •Historiek •Doelstelling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "RUIMTELIJKE ORDENING •Wat is RO? •Historiek •Doelstelling."— Transcript van de presentatie:

1 RUIMTELIJKE ORDENING •Wat is RO? •Historiek •Doelstelling

2 Ruimtelijke ordening is bewaken van een duurzame instelling, en dit zowel in functie van huidige als toekomstige generaties. Definitie RO

3 •EERSTE NEDERZETTINGEN TOT PERIODE VOOR 1962 •WET STEDENBOUW MAART 1962 •PLANPERIODE GEWESTPLANNEN’70 •JAREN ’90 AANZET PLANPERIODE NAAR STRUCTUURPLANNING OP VERSCHILLENDE BELEIDSNIVEAU’S Historiek

4 •DECREET JULI 1996 OM TOT STAND KOMEN STRUCTUURPLANNING •RSV = RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VLAANDEREN 1997 •18 MEI 1999 NIEUW DECREET OP RUIMTELIJKE ORDENING Planbasis

5 Structuurplanning •3 beleidsniveaus  Vlaanderen  Provincie  Steden en gemeenten

6 WAT BEPAALT EEN STRUCTUURPLAN •Toepassing van de ruimtebalans:  Wonen  Industrie  Landbouw  Natuur – en Bosgebieden  Recreatiegebieden

7 BESTAANDE INFRASTRUCTUUR •LIJNINFRASTRUCTUREN  Wegen  spoor  waterwegen •HISTORISCHE ELEMENTEN •BESTAANDE GROTE EENHEDEN  Bv : wonen,economie, natuur

8 GROOTSTEDELIJKE GEBIEDEN

9 Planproces •Alle steden en gemeenten zijn verplicht een ruimtelijk structuurplan op te maken GRS •GRS is een gemeentelijke visie die kadert in de doelstellingen van het hogere planniveau RSV/RSP •Bepalend voor de gemeenten is hoe zij op een hoger planniveau zijn geselecteerd.

10 GRS •BINDEND GEDEELTE •RICHTINGGEVEND DEEL •INFORMATIEF GEDEELTE •UITWERKEN VIA RUP

11 TYPOLOGIEEN GEMEENTEN •GROOTSTEDELIJK GEBIED •KLEINSTEDELIJK GEBIED •BUITENGEBIED  onderverdeeld in 3 niveau’s  Type 1, 2, 3 Deze typologieën zijn bepalend voor de toekomst en uitbouw van de gemeente

12 ONTVOOGDINGS - PROCEDURE •TO DO : WE DIENEN TE VOLDOEN AAN VOLGENDE VOORWAARDEN OM ONTVOOGD TE WORDEN  1 GRS  2 STEDENBOUWKUNDIGE AMBTENAAR  3 REGISTER ONBEBOUWDE PERCELEN  4 PLANNENREGISTER  5 VERGUNNINGENREGISTER  Wanneer deze 5 voorwaarden vervuld zijn is de ontvoogding een feit

13 1.GRS? •Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan  Een planmatige toekomstvisie, uitgaande van de bestaande ruimtelijke structuur(woningen, bossen, industrie,..) en deze gebiedsgericht aanpassen aan de nieuwe noden van de gemeenten. •Bestaande knelpunten oplossen •Uitbouwmogelijkheden voorzien voor wonen, werken, ondernemen,…

14 2.Stedenbouwkundige •Een aangestelde ambtenaar(niveau A of B) die een opleiding RO heeft genoten.

15 3.Register onbebouwde percelen •Dit is een inventaris opgemaakt door de gemeente waarin alle kavels die in aanmerking komen als potentiële grondreserve worden opgelijst.

16 4.Plannenregister •Het plannenregister bevat alle plannen die een invloed kunnen hebben op het nemen van een ambtelijke beslissing ivm RO zoals:  Bestemmings-en uitvoeringsplannen  Rooilijnplannen  Onteigeningsplannen  Bouw-en verkavelingsverordeningen  Ruimtelijke informatie op basis van andere regelgeving •Voordelen:  Eenduidigheid  Snelle info-uitwissel

17 5.Vergunningenregister •Het vergunningenregister is een geïnformatiseerd gegevensbestand met perceelsgebonden stedenbouwkundige vergunningsinformatie.

18 WAT BETEKENT ONTVOOGDING •VOORDELEN :  AUTONOME WERKING  ZELF VERGUNNINGEN AFLEVEREN  GEKENDE ACTUELE TOESTAND VAN HET GRONDGEBIED •NADELEN :  ZWARE ADMINISTRATIEVE PROCEDURE •HOOG KOSTENPLAATJE !

19 STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING •PROCEDURE  Aanvraag? .... •VRIJSTELLINGEN

20 ZONEVREEMDE WONINGEN •Woningen die niet in woongebied liggen zijn zonevreemd. •Zonevreemde woningen dienen vergund te zijn. •Mits het hebben van een stedenbouwkundige vergunning kunnen werken zoals bouwen, verbouwen, uitbreiden en herbouwen worden uitgevoerd wanneer deze de 1000 m3 niet overschrijden.

21 ZONEVREEMDE BEDRIJVEN •Blijven of blijven met een uitdovend karakter •Herlokaliseren •Planologisch attest:  Aanvraag voor bestaand vergund gebouw om op die plaats een aantal werken uit te voeren.  Procedure: •Aanvraag via gemeente naar RWO (max. 90dagen) •Bij positief: binnen 1 kalenderjaar nieuw RUP

22 WEEKENDZONES •Een vergund gebouw met een maximum opp. van 80m2 en 240m3 •Niet voor permanente bewoning •Opmaken inventaris voor planologische aanpak door provincie

23 VERJARING BOUWMISDRIJF •Strafrechtelijke verjaring na 5 jaar behalve in kwetsbaar gebied  Ook burgerrechtelijke vervolging mogelijk.

24


Download ppt "RUIMTELIJKE ORDENING •Wat is RO? •Historiek •Doelstelling."

Verwante presentaties


Ads door Google