De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1.Sociaal objectief 2.Wonen in eigen streek (DGPB, boek 5) 3.Register onbebouwde percelen 4.Leegstandsregister.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1.Sociaal objectief 2.Wonen in eigen streek (DGPB, boek 5) 3.Register onbebouwde percelen 4.Leegstandsregister."— Transcript van de presentatie:

1 1.Sociaal objectief 2.Wonen in eigen streek (DGPB, boek 5) 3.Register onbebouwde percelen 4.Leegstandsregister

2 1. Sociaal objectief 1. Provinciaal objectief –<9 % sociale huurwoningen = max. 1.66% + stap 2. –9 % sociale huurwoningen = keuze 2. Specifieke inhaalbeweging –<3 % sociale huurwoningen = max. 0.83% –3-9 % sociale huurwoningen = niets bijkomend 3. Woonbeleidsconvenanten

3 Normen (I) Verkavelingen van ten minste tien loten bestemd voor woningbouw en verkavelingen met een grondoppervlakte groter dan 5000m², ongeacht het aantal loten. Groepswoningbouwprojecten waarbij ten minste tien woongelegenheden ontwikkeld worden Bouw of herbouw van appartementsgebouwen waarbij ten minste vijftig appartementen ontwikkeld worden. Verkavelingen, groepswoningbouwprojecten en projecten voor de bouw of herbouw van appartementsgebouwen welke aansluiten op een ander project van eenzelfde bouwheer of verkavelaar en samen meer dan een halve hectare bedragen.

4 Normen (II) Gemeentelijke regels: –Gemeentelijk reglement sociaal wonen % nooit lager dan de helft van het toepasselijke % –Gemeentelijke verordening bescheiden wonen Maximale opp. en vol. normen beperken? –Zo niet = normen uit het decreet –Bestaande gemeentelijke normen en reglementen voor de creatie van een sociaal en bescheiden woonaanbod = toepassing mogelijk tot 30 juni 2013

5 Normen (III) Rup’s & Bpa’s met eigenstandig objectief –Bestemmingswijziging naar woongebied –Betreft een gewestelijk, provinciaal, gemeentelijk plan –Opp.= ten minste 5000m²

6 Normen (IV) Rup’s & Bpa’s met eigenstandig objectief –Soc. objectief = 40-50% voor Vlaamse (semipublieke) rechtspersonen 20-25% voor overige natuurlijke rechtspersonen Afwijking = nooit lager dan de helft van het minimum Nieuw RUP of BPA => soc. objectief niet verwezenlijkt = normen volgens het decreet –Bescheiden woonaanbod 40% - soc. objectief Afwijking = tot max. 10%

7 Normen (V) Uitvoering sociale last –Kredietregeling –Natura (cfr. vmsw) –Verhuring aan svk (max. 6000 eenheden) –Verkoop van de gronden aan een shm –Verlegging van de last Economisch en ruimtelijk gelijkwaardig Binnen dezelfde gemeente Verenigingbaar met het gemeentelijk gevoerde ruimtelijke beleid –Storting sociale bijdrage 50.000 geïndexeerd Toestemming vergunningverlenende instantie Niet gelegen in (voormalig) woonuitbreidings/reserve gebied –combinatie

8 Normen (VI) Uitvoering bescheiden woonaanbod –Natura –Verkoop van de gronden aan een shm of openbaar bestuur –Storting van een bijdrage = geïndexeerd bedrag van het grondaandeel Mits toestemming van het vergunningverlenende bestuursorgaan –combinatie

9 Normen (VII) Vlaamse besturen/ semipublieke rechtspersonen –25% regel –Gemeente/intergemeentelijk –Eigenstandig sociaal woonaanbod –Op gronden in eigendom voor 31.12.08

10 Voorbeeld: sociaal objectief + normen Torhout (I) Totalen2.576.974143.2265.56%43.00031.9602.90034.860 GemeenteHuis- houdens op 01.01. 2008 Nul- meting Aandeel sociale huur Provin- ciaal objectief Stap 1Stap 2Totaal Torhout8.1541752.15%136 20156

11 Voorbeeld: sociaal objectief + normen Torhout (II) Stap 1: –<9 % sociale huurwoningen (2.16%) –Provinciaal objectief = 136 (1.66%) bijkomende woningen –136 woningen tenzij een protocolakkoord met de provincie over bijkomende woningen Stap 2: –Manifeste ruimtelijke beperkingen blijken uit een wetenschappelijk onderzoek = 5 jaar uitstel provinciaal objectief

12 Voorbeeld: sociaal objectief + normen Torhout (III) Stap 3: –<3 % sociale huurwoningen (2.16%) –Specifieke inhaalbeweging = 20 (0.25%) Stap 4 (Afwijken specifieke inhaalbeweging): –Manifeste ruimtelijke beperkingen welke niet opgevangen kunnen worden door SVK’s –Vrijstelling wanneer het sociaal objectief leidt tot 25% of meer van het gemiddeld aantal vergunde woningen op jaarbasis. Voorwaarde is de verwezenlijking van een regulier sociaal huuraanbod. –Belangrijke inspanningen voor woonbehoeftige doelgroepen

13 Voorbeeld: sociaal objectief + normen Torhout (IV) –De gemeente beschikt over ‘sociale’ huurwoningen –Doelgroepen en huurwoningen kunnen max. 50% vrijstelling verlenen (10 woningen). Stap 5: –Torhout formuleert een advies op basis van een advies van het gemeentelijk woonoverleg –Deputatie stelt een verdelingsschema op –Een provinciaal objectief voor sociale koopwoningen en kavels wordt verdeeld

14 Voorbeeld: sociaal objectief + normen Torhout (V) Stap 6: –Bereiken van het sociaal objectief (=156 of 1.91%) => bijkomende woningen door woonbeleidsconvenanten. Stap 7 (Normen): –Opstellen van gemeentelijk reglement sociaal wonen –Opstellen van een gemeentelijke verordening bescheiden wonen –Niet opgesteld = normen bepaald in het decreet –Normen niet van toepassing op rup’s en bpa’s = eigenstandige normen

15 Voorbeeld: sociaal objectief + normen Torhout (VI) Stap 8: –Het gemeentelijk reglement sociaal wonen wordt driejaarlijks geëvalueerd –Sociaal objectief bereikt => gemeentelijk bericht => gemeentelijk reglement sociaal wonen aanpassen en/of gemeentelijke verordening bescheiden wonen

16 2.Wonen in eigen streek (I) Gemeenten: –Gemeenten met de hoogste bouwgrondprijs en de hoogste migratie-intensiteit Een bijzondere overdrachtsvoorwaarde –Provinciale beoordelingscommissie –Vervalt definitief na 20 jaar Woonuitbreidingsgebied (WUG): –WUG voor de inwerkingtreding van dit decreet

17 2.Wonen in eigen streek (II) Verruimd toepassingsgebied –Een planologische afwijking van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse –Afwijking mits bindend advies Vlaamse regering

18 3.Register onbebouwde percelen (I) De Vlaamse Regering bepaalt… Activeringsheffing op: –Onbebouwde bouwgronden in woongebied –En/of onbebouwde kavels Gemeentelijk reglement primeert Minimumbedragen verplicht Activeringsheffing verplicht bij structureel onderaanbod

19 3.Register onbebouwde percelen (II) Verplichte activeringsheffing: –Onderaanbod gedurende 3 opeenvolgende meetdata (1.5jaar) = heffing onbebouwde kavels –Onderaanbod gedurende 2 de en 3 de jaar volgende op de heffing onbebouwde kavels = heffing onbebouwde bouwgronden in woongebied –Verplichting gedurende drie jaar

20 4.Leegstandsheffing (I) Bijgehouden door gemeente (of intergemeentelijk) Voorzien voor 1 januari 2010 Een niet bindend model-reglement wordt beschikbaar gesteld Zolang geen overdracht en opname v/h leegstandsregister => (gewestelijke) lijst van leegstaande gebouwen en/of woningen voor toepassing van dit decreet en de Vlaamse Wooncode

21 4.Leegstandsheffing (II) Gewestelijke of gemeentelijke heffingen afgehandeld volgens de bepalingen die golden. Gemeentelijk leegstandsreglement primeert Vaststelling: –Door de gemachtigde ambtenaar –College B&S doet uitspraak over beroep De heffing staat in teken van het gemeentelijk woonbeleid

22 4.Leegstandsheffing (III) Basis: –Minimumbedragen –Leegstand = de helft van het gebouw wordt niet gebruikt cfr. de vergunning –Heffing mogelijk na opname in het register (=12maanden leegstand) –Schrapping uit register na 6 opeenvolgende maanden cfr. de functie

23 4.Leegstandsheffing (IV) Uitzonderlijke gewestelijke leegstands- heffing in een gemeente: –Geen leegstandsheffing aanwezig –Hoogste relatieve leegstand –Gemiddelde leegstand is gestegen –Vrijstellingen en ontheffingen cfr. decreet –Veelvoud van 990 euro per jaar –Ten vroegste vanaf 1 jan. 2015

24 Voorbeeld: Kortrijk leegstands- heffing (I) : Het leegstandsregister stelt andere definities en afwijkingen voorop –Nieuwe woning of gebouw = leegstand indien niet gebruikt cfr. de vergunning na 7 jaar –Door het Vlaamse Gewest geïnventariseerd als ongeschikt of onbewoonbaar = geen leegstand Voor aantal maanden leegstand geldt: –Vanaf de vaststelling –De vaststelling geldt na 12 maanden leegstand

25 Voorbeeld: Kortrijk leegstands- heffing (II) : Berekening is toegestaan Minimumbedragen zijn verplicht: –990 euro voor een volledig gebouw/woonhuis –75 euro voor een individuele (studenten)kamer –300 euro voor elke overige woongelegenheid Daarom geldt niet 750 euro maar 990 euro gekoppeld aan de ABEX-index

26 Voorbeeld: Kortrijk leegstands- heffing (III) : Wanneer is de heffing verschuldigd?: –Datum is een vrije keuze maar –Slechts mogelijk vanaf de opname in het leegstandsregister Het staat de gemeente vrij om vrijstellingen te bepalingen, mits deze opgenomen zijn in het gemeentelijk leegstandsheffings-reglement Cfr. decreet 30 mei 2008 betreffende de vestiging, invordering en geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen

27 Voorbeeld: Kortrijk leegstands- heffing (IV) : Conclusie: –Rekening houden met de opbouw van het leegstandsregister –Minimumbedrag aanpassen –Heffing in het teken van het gemeentelijk woonbeleid

28 Het vragen ‘uurtje’… …


Download ppt "1.Sociaal objectief 2.Wonen in eigen streek (DGPB, boek 5) 3.Register onbebouwde percelen 4.Leegstandsregister."

Verwante presentaties


Ads door Google