De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GAS-beleid in Gent PersSalon Stad Gent – 28 maart 2014 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GAS-beleid in Gent PersSalon Stad Gent – 28 maart 2014 1."— Transcript van de presentatie:

1 GAS-beleid in Gent PersSalon Stad Gent – 28 maart 2014 1

2 Nieuwe bepalingen in de wetgeving Minderjarigen: -Verlaging leeftijdsgrens naar 14 jaar -Naast bemiddeling ook gemeenschapsdienst mogelijk -Advies Jeugdraad nodig bij bepalingen tav minderjarigen -Invoering “ouderlijke betrokkenheid” 2

3 Nieuwe bepalingen in de wetgeving Gemeenschapsdienst en bemiddeling: -Gemeenschapsdienst (bestaat uit opleiding en/of onbetaalde prestatie t.b.v. de gemeenschap) heeft responsabiliserend en sanctionerend karakter. -Bemiddeling: tot een akkoord te komen met schadelijder - herstelgericht + responsabilisering/sensibilisering. -Minderjarigen: gemeenschapsdienst blijft mogelijk ook na falen/weigeren van bemiddeling. 3

4 Nieuwe bepalingen in de wetgeving Uitbreiding vaststellers mogelijk: -Provinciale en gewestelijke vaststellers -Personeel van intergemeentelijk samenwerkingsverband en van autonome overheidsbedrijven (Mobiliteitsbedrijf) -Worden door de gemeenteraad aangesteld 4

5 Nieuwe bepalingen in de wetgeving Protocolakkoord: gemeenten kunnen protocol met parket maken over procedure voor afhandeling van gemengde inbreuken. Inbreuken op stilstaan en parkeren: bepaalde inbreuken op stilstaan en parkeren, maar ook inbreuken op verbodsbord C3 kunnen bestraft worden met GAS indien gemeenten dit wensen. 5

6 Nieuwe bepalingen in de wetgeving Onmiddellijke betaling: aan meerderjarige buitenlandse overtreders (natuurlijke persoon) mag een onmiddellijke betaling worden voorgesteld bij de vaststelling. Kan enkel door politie worden opgelegd - max. 25 euro. Administratief sanctieregister: gemeenten zijn verplicht om afgehandelde dossiers gedurende 5 jaar bij te houden in een sanctieregister. Minister van Binnenlandse Zaken dient om de 2 jaar verantwoording af te leggen in parlement over toepassing van GAS. 6

7 Nieuwe bepalingen in de wetgeving Onderzoeksbevoegdheden: gemeentelijke/intergemeentelijke GAS-ambtenaar kan gemachtigd worden inzage te krijgen in de databank van DIV en Rijksregister (algemene machtiging door Privacycommissie via VVSG). Plaatsverbod burgemeester: onder bepaalde voorwaarden kan de burgemeester een plaatsverbod van 1 maand opleggen aan iemand die de orde verstoort of herhaaldelijk overtredingen op de politieverordening begaat op dezelfde plaats of bij dezelfde gebeurtenis. 7

8 Nieuwe bepalingen in de wetgeving Bedrag boete: moet in verhouding staan tot de feiten en bedraagt maximaal 350 of 175 euro (minderjarigen). Voor parkeerinbreuken bepaalt het KB het bedrag. 8

9 Beleid in Gent: voorstellen stadsbestuur Maatschappelijk verantwoorde trajecten en sancties voor minderjarigen: -Geen verlaging van minimumleeftijd -Gemengde inbreuken (type GAS2 en 3) blijven bij parket -Verderzetting project First Offenders -GAS 1 bij <16 jaar: alternatief traject (brief + opvolging Jeugdinspecteur) 9

10 Beleid in Gent: voorstellen stadsbestuur Maatschappelijk verantwoorde trajecten en sancties voor minderjarigen: 10 Inbreuk op enkel politieverordening Gemengde inbreuk Gemengde inbreuk/ Verkeersinbreuken <16 jaar Alternatief traject (First Offender Light) Parket/First Offender/ 16 jaar – 18 jaar GAS: ouderlijke betrokkenheid, bemiddeling, gemeenschapsdienst, boete. Parket/First Offender GAS (zie protocolakkoord) >18 jaarGAS Parket/GAS (zie protocolakkoord) GAS (zie protocolakkoord)

11 Beleid in Gent: voorstellen stadsbestuur Inbreuken op stilstaan en parkeren: Ja  controles op betalend parkeren kunnen worden afgestemd op controles op foutparkeren. 11

12 Beleid in Gent: voorstellen stadsbestuur Onmiddellijke betaling: Ja  Wegens gebrek aan verbondenheid met omgeving komt overlast vaak voor bij buitenlandse bezoekers van uitgangsbuurten. 12

13 Beleid in Gent: voorstellen stadsbestuur Plaatsverbod door burgemeester: Neen  Is een te ver gaande sanctie die ook nauwelijks kan worden gehandhaafd. Indien personen voor overlast zorgen op steeds dezelfde locatie: kern aanpakken i.p.v. probleem verschuiven. 13

14 Beleid in Gent: voorstellen stadsbestuur Codex van politieverordeningen en GAS-reglement: -Opmaak codex van alle politiereglementen en schrappen achterhaalde bepalingen -Duidelijke lijst met overtredingen waarvoor Gent effectief GAS toepast op website -Het Algemeen reglement op de administratieve sancties van 2005 zal worden aangepast conform de toepassing van de nieuwe wetgeving. 14

15 Beleid in Gent: voorstellen stadsbestuur Verhoging boetebedragen: in beperkte mate We behouden de bestaande tarieven in de mate van het mogelijke. Enkel voor sommige ernstige overtredingen waar de bestaande maximumtarieven ontoereikend bleken: verhoging invoeren. 15

16 Beleid in Gent: voorstellen stadsbestuur Evaluatie beleid: -2 maal / jaar -zowel kwantitatief als kwalitatief -binnen bestaande werkgroep GAS (zal bij één van de twee evaluaties worden aangevuld met bevoegde diensten zoals Milieu en Mobiliteit) -1 maal / jaar: beleid ook in commissie Algemene Zaken geëvalueerd 16

17 Communicatie Beleidsnota + lijst met overtredingen waarvoor Gent effectief GAS toepast: zullen op www.gent.be komenwww.gent.be Bespreking met middenveld op 7 april 2014 17


Download ppt "GAS-beleid in Gent PersSalon Stad Gent – 28 maart 2014 1."

Verwante presentaties


Ads door Google