De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop 5 Hoe werk ik als politieraadslid? Raadsledenavond, Leuven 7 mei 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop 5 Hoe werk ik als politieraadslid? Raadsledenavond, Leuven 7 mei 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop 5 Hoe werk ik als politieraadslid? Raadsledenavond, Leuven 7 mei 2013

2 VVSG - Hoe werk ik als politieraadslid? 2 -7-5-2013 Wegwijs in het politielandschap Werking en bevoegdheid van de organen Politieraad – samenstelling Politieraad – stemverdeling Politieraad – vergaderingen Politieraad – kernbevoegdheden Politieraad – vervanging Politiecollege – stemverdeling Financiering politiezones Uitdagingen voor de politiezones Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) wat u moet weten als raadslid Wetswijzigingen 2013

3 VVSG - Wegwijs in het politielandschap Geïntegreerde politie, gestructureerd op 2 niveaus 3 - Geïntegreerde Politie Geen eenheidspolitie! Functionele relatie lokale en federale politiediensten – beide niveaus autonoom en onder gezag van verschillende overheden Gemeenschappelijke elementen: personeelsstatuut, syndicaal statuut, rekrutering, selectie en basisopleiding, informaticanetwerk, logo, uniform, systeem van mobiliteit, … Gemeenschapsgerichte politiezorg is basisfilosofie Lokale PolitieFederale Politie Basispolitiezorg: 7 basisfunctionaliteiten Gespecialiseerde opdrachten en ondersteuning 7-5-2013

4 VVSG - Wegwijs in het politielandschap Geïntegreerde politie, gestructureerd op 2 niveaus 4 -7-5-2013 2011 politieambtenar en burgerpersoneel totaal lokale politie28.5645.70434.268 federale politie9.065319712.262 geïntegreerde politie 37.6118.901 46.512

5 VVSG - Wegwijs in het politielandschap - lokale politie Administratieve lastenverlichting (OB 1/12/2006) 5 -wijk (min. 1 / 4.000)interventie (min. 1 / 24u dag + 1 / 84u week)slachtoffer (min. 1) onthaal (min. 12u / d.)recherche (min. 10% OK / 230 OK of 7% OK)OO (min. 1 OBP) verkeer (min. 8% CAP) andere taken andere taken (tenzij uitgesloten) 7-5-2013

6 VVSG - Wegwijs in het politielandschap – lokale politie 6 -7-5-2013 ééngemeentenzonesmeergemeentenzones Vlaanderen3384117 Wallonië155772 Brussels gewest 066 Totaal48147195

7 VVSG - Hoe werk ik als politieraadslid? 7 -7-5-2013 Wegwijs in het politielandschap Werking en bevoegdheid van de organen Politieraad – samenstelling Politieraad – stemverdeling Politieraad – vergaderingen Politieraad – kernbevoegdheden Politieraad – vervanging Politiecollege – stemverdeling Financiering politiezones Uitdagingen voor de politiezones Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) wat u moet weten als raadslid Wetswijzigingen 2013

8 VVSG - Werking en bevoegdheid politieraad 8 -7-5-2013

9 VVSG - Werking en bevoegdheid politieraad – samenstelling Samenstelling politieraad Voorzitter = voorzitter politiecollege Leden: proportionele samenstelling Burgemeesters van rechtswege lid Raadsleden/gemeente = inwoners gemeente/inwoners politiezone Alle gemeenten vertegenwoordigd: minstens 1/gemeente 9 -7-5-2013

10 VVSG - Werking en bevoegdheid politieraad – stemverdeling Enkel meergemeentepolitiezone Stemming politieraad Aanwezigheid meerderheid Meestal mondeling, behalve bij geheime stemming Voorzitter stemt laatst Stemgewicht In principe 1 stem per lid Stemming begroting, jaarrekening: stemgewicht burgemeester verdeeld over groep gemeente (inclusief burgemeester!) Resultaat stemming Volstrekte meerderheid van stemmen = voorstel aangenomen Staking van stemmen = voorstel verworpen Onthouding = telt niet mee 10 -7-5-2013

11 VVSG - Werking en bevoegdheid politieraad – vergaderingen Spelregels Wet Geïntegreerde Politie (07/12/1998) Nieuwe Gemeentewet (>< Gemeentedecreet) Vooral voor meergemeentepolitiezone Bevoegdheid politieraad Inzagerecht en vraagrecht in ruime zin Aanbrengen agendapunten (uiterlijk 5 vrije dagen vooraf) Goedkeuren zonaal veiligheidsplan Beslissingen budgettair, financieel, personeel, onteigening en in rechte Aanwezigheid op vergaderingen – quorum Uitzondering: persoonlijke betrokkenheid Open karakter vergadering – notulen Gesloten zitting bij persoonlijke aangelegenheden (bv. personeel) Gesloten zitting op vraag 2/3 raadsleden Wel presentiegeld voor politieraad en commissies (NGW!) Minstens 4 vergaderingen per jaar Huishoudelijk reglement verplicht Deontologische code aangewezen 11 -7-5-2013

12 VVSG - Werking en bevoegdheid politieraad – kernbevoegdheden Zonaal veiligheidsplan (2014-2018) Zonale Veiligheidsraad legt afspraken vast Politieraad keurt plan goed Begroting Basis = begrotingsevenwicht (gemeentelijke dotaties) Politiecollege maakt ontwerp op Vergadering in maand oktober Tijdig bezorgen aan raadsleden met toelichting (7 vrije dagen voor vergadering) Opgelet: gewogen stemgewicht (!) Rekening Vergadering politieraad in eerste kwartaal Tijdig bezorgen aan raadsleden met toelichting (7 vrije dagen voor vergadering) Opgelet: gewogen stemgewicht (!) Overheidsopdrachten Gunningswijze en gunningsvoorwaarden Personeel Geen tuchtbevoegdheid Als (hogere) officieren: voordracht politieraad na advies selectiecommissie Ander personeel: personeelsformatie, openverklaring, benoeming/aanwerving, ontslag, … Voordracht van korpschef/hogere officieren en aanduiding van rekenplichtige/secretaris 12 -7-5-2013

13 VVSG - Werking en bevoegdheid politieraad – vervanging Raadslid kan zich soms laten vervangen Afwezigheid = verlies stemgewicht Verhindering = lange vervanging raadslid Redenen voor verhindering, wanneer hij/zij … Oorspronkelijk: actieve militaire dienst, burgerdienst als gewetensbezwaarde of ouderschapsverlof Sinds 2012 ook mogelijk: 1.Medische redenen, studieredenen of verblijf in het buitenland; 2.Ouderschapsverlof voor de geboorte of de adoptie van een kind; 3.Palliatief verlof of verlof voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek familielid tot en met de tweede graad of van een zwaar ziek gezinslid; 4.Lidmaatschap van de Europese Commissie; 5.Schorsing op grond van artikel 85quater,§2 van de Gemeentekieswet. In het geval 1, 2 en 3, richt het raadslid een schriftelijk verzoek tot vervanging aan de voorzitter van de politieraad, eventueel aangevuld met de noodzakelijke stukken, raad neemt akte Ontslag politieraadslid Vervangen door eerste (of tweede) opvolger, tenzij geen opvolger meer Vervanging door wie? 13 -7-5-2013

14 VVSG - Bevoegdheid politiecollege 14 -7-5-2013

15 VVSG - Bevoegdheid politiecollege – stemverdeling Enkel meergemeentepolitiezone Stemgewicht: laatst goedgekeurde zonale rekening Collegiaal orgaan Geen consensus = stemming meerderheid/minderheid Meervoudig stemgewicht Geen laatst goedgekeurde zonale rekening? Moeten alle burgemeesters aanwezig zijn? Wie is voorzitter? In principe vrij te bepalen Bv. grootste stemgewicht, beurtrol, … Vervanging voorzitter door schepen of specifiek geregeld Taken voorzitter Ondertekenen briefwisseling en stukken Eed afnemen raadsleden, korpschef, rekenplichtige en politiepersoneel Voorzitter selectiecommissie Voorzitter politieraad (bv. orde handhaven) … 15 -7-5-2013

16 VVSG - Hoe werk ik als politieraadslid? 16 -7-5-2013 Wegwijs in het politielandschap Werking en bevoegdheid van de organen Politieraad – samenstelling Politieraad – stemverdeling Politieraad – vergaderingen Politieraad – kernbevoegdheden Politieraad – vervanging Politiecollege – stemverdeling Financiering politiezones Uitdagingen voor de politiezones Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) wat u moet weten als raadslid Wetswijzigingen 2013

17 VVSG - Financiering politiezones Gemeentelijke dotaties (1,58 miljard €) Ongeveer 2/3van financiering lokale politie Gemeenteraad “bepaalt” dotatie Sluitstuk politiebegroting Verdeelsleutel gemeentelijke dotatie Consensus Geen consensus: 60/20/20 regel 16-4-2013Burgemeester als regisseur van het lokaal veiligheidsbeleid17 - Totaal gemeentelijke dotaties: 1,58 miljard euro of gemiddeld 144 euro per inwoner (vgl. 122 euro in 2006)

18 VVSG - Financiering politiezones totaal België: 235 euro/inwoner (2012) – 201 euro (2005) – 4,7% meer dan in 2011 grote verschillen per gewest en afhankelijk van de verstedelijkingsgraad van de zone (Belfius) Vlaanderen: 209 euro/inwoner (132 G – 74 F) Wallonië: 222 euro/inwoner (122 G – 102 F) Brussel: 414 euro/inwoner (275 euro G – 136 F) personeelsuitgaven: 85,3% politiebudget 16-4-2013Burgemeester als regisseur van het lokaal veiligheidsbeleid18 - totaal begrootten de politiezones in 2012 samen meer dan 2,58 miljard euro aan uitgaven (federaal + lokale dotaties)

19 VVSG - Hoe werk ik als politieraadslid? 19 -7-5-2013 Wegwijs in het politielandschap Werking en bevoegdheid van de organen Politieraad – samenstelling Politieraad – stemverdeling Politieraad – vergaderingen Politieraad – kernbevoegdheden Politieraad – vervanging Politiecollege – stemverdeling Financiering politiezones Uitdagingen voor de politiezones Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) wat u moet weten als raadslid Wetswijzigingen 2013

20 VVSG - Uitdagingen voor de politiezones Pensioenhervorming = structurele verhoging gem. dotaties Basisbijdragevoet van 20% naar 34% (2011-2016) Stijging bijdragevoet 2011-2016= + 14% 117,5 mln. euro naar 220,5 mln. euro stijging periode 2011-2016: 103 mln. euro Gevolgen gemeentelijke dotaties: Stijging gem. dotaties: gemiddeld + 3,2%/jaar Stijging gem.dotaties 2011-2016 (gecumuleerd) : +17,07% Bijv. PZ Gent gem. dotatie 64 mln. (2010) naar 75 mln. (+11 mln.euro) Bijv. PZ D’monde gem. dotatie 5,3 mln (2010) naar 6,2 mln. (+ 0,9 mln. euro) 20 -7-5-2013

21 VVSG - Uitdagingen voor de politiezones Schaaldiscussie/fusie PZ’s: geen taboe maar ook geen fetisj Schaalvergroting(‘upsizen’) altijd beter? bureaucratie neemt toe altijd efficiënter, effectiever, goedkoper? (studies Nederland) Evenwicht tussen efficiënte, slagkrachtige politie en lokale verankering = optimale schaalgrootte maatwerk noodzakelijk (verscheidenheid Implementatie van BBC (beleidsdoelstellingen – financiën) Leitmotiv? Dienstverlening aan de burger! Salduz – toekomst? 21 -7-5-2013

22 VVSG - Hoe werk ik als politieraadslid? 22 -7-5-2013 Wegwijs in het politielandschap Werking en bevoegdheid van de organen Politieraad – samenstelling Politieraad – stemverdeling Politieraad – vergaderingen Politieraad – kernbevoegdheden Politieraad – vervanging Politiecollege – stemverdeling Financiering politiezones Uitdagingen voor de politiezones Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) wat u moet weten als raadslid Wetswijzigingen 2013

23 VVSG - GAS – wat u moet weten als raadslid GAS is middel in strijd tegen lokale overlast Vrijheid om politieverordening in te vullen Meestal lawaaihinder, milieuhinder en wildplassen Beperkt aantal dossiers m.b.t. minderjarigen (16-18 jaar) Beperkt aantal overtreders in verweer/in beroep Kosten zijn vaak hoger dan opbrengsten Bevoegdheid raadsleden Politieraad is niet bevoegd, gemeenteraad wel Goedkeuring politieverordening Aanstelling vaststellende ambtenaar Aanstelling sanctionerende ambtenaar Inzagerecht raadsleden Mogelijk indien stukken gemeentelijk belang Niet mogelijk indien identiteitsgegevens of gerechtelijk Geheimhoudingsplicht raadsleden Nieuwe bevoegdheden raadsleden Momenteel in artikel 119bis/119ter Nieuwe Gemeentewet Nieuwe specifieke wet op komst (december van kracht) 23 -7-5-2013

24 VVSG - GAS – wetswijzigingen 2013 – vergelijking (ovb) BESTAANDE WET (1999)NIEUWE WET (2013) Overlast (artikel 135 NGW) Politieverordening (artikel 119 NGW) GAS via artikel 119bis NGWGAS via wet administratieve sancties Vaststelling door politie of gemeenteVaststelling door politie, gemeente, … PV/BV < 1 md. vaststelling aan gemeente (SA) (dossier afwerken < 6 md. ontvangst PV/BV) PV/BV < 2 md. vaststelling aan gemeente (SA) (dossier afwerken < 6md./12md. vaststelling) (/)(voorafgaande betrokkenheid ouders) Verwittigen stafhouder bij minderjarige Bijstand advocaat meerderjarigen mogelijk Verwittigen stafhouder bij minderjarige Bijstand advocaat meerderjarigen mogelijk Verweer kan S (M indien >= 62,50 euro)Verweer kan S (M indien >= 70,00 euro) Bemiddelingsaanbod (verplicht MIN) Kan door sanctionerend ambtenaar Bemiddelingsaanbod (verplicht MIN) Onafhankelijk bemiddelaar (/)(gemeenschapsdienst max. 30u/15u MIN) Geldboete (250 euro/125 euro MIN)Geldboete (350 euro/175 euro MIN) Beroep politierechter (jeugdrechter MIN) 24 -7-5-2013

25 VVSG - GAS – wetswijzigingen 2013 – andere vernieuwingen (ovb) Meer mogelijkheden voor intergemeentelijk samenwerken Leeftijdsgrens verlaagd (van 16 naar 14 jaar), boetegrens verhoogd Meer rechtswaarborgen Procedure ouderlijke betrokkenheid minderjarigen Bemiddeling en gemeenschapsdienst Gemengde procedure Voor zwaardere overlastfenomenen (bv. diefstal) Procedure waarbij parket dossier naar zich toe kan trekken Protocolakkoord tussen gemeente en parket mogelijk Parkeerinbreuken Worden bepaald met een uitvoeringsbesluit Protocolakkoord tussen gemeente en parket verplicht Betalingstermijn 30 dagen Plaatsverbod burgemeester Max. 1 maand, 2 keer verlengbaar Inbreuk politieverordening of verstoring OO Procedure onmiddellijke betaling kan 7-5-201325 -

26


Download ppt "Workshop 5 Hoe werk ik als politieraadslid? Raadsledenavond, Leuven 7 mei 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google