De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Buitengewone Algemene Vergadering Brussel, 8 april 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Buitengewone Algemene Vergadering Brussel, 8 april 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Buitengewone Algemene Vergadering Brussel, 8 april 2009

2 Theo Dilissen Voorzitter van de Raad van Bestuur

3 Dirk Lybaert Secretaris Generaal

4 Theo Dilissen Voorzitter van de Raad van Bestuur

5 Vragen & Antwoorden

6 Voorstellen tot besluit

7 Stemming over de voorstellen tot besluit

8 Voorstel tot hernieuwing van de termijn van vijf jaar inzake de statutaire bevoegdheid van de Raad van Bestuur om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap in één of meer malen te verhogen met een maximum bedrag van 200.000.000 EUR. Voorstel tot wijziging van artikel 5, paragraaf 2 van de statuten als volgt: De bevoegdheid bedoeld in paragraaf 1 wordt aan de Raad van Bestuur toegekend voor een termijn van vijf jaar, te rekenen vanaf de dag van bekendmaking van de wijziging van deze statuten door de algemene vergadering van aandeelhouders van 8 april 2009. 1.VOOR 2.TEGEN 3.ONTHOUDING Voorstel tot besluit

9 Voorstel tot wijziging van de statuten ingevolge de wijziging van artikel 423 van het Belgische Wetboek van vennootschappen ingevolge de Richtlijn 2006/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006 tot wijziging van de Richtlijn 77/91/EEG van de Raad met betrekking tot de oprichting van de naamloze vennootschap, alsook de instandhouding en wijziging van haar kapitaal. Voorstel tot wijziging van artikel 8 van de statuten als volgt: Onverminderd artikel 6 van deze statuten, moeten de commissarissen, optredend als college, behoudens in geval van uitzondering bepaald door de wet, een verslag opstellen voorafgaand aan elke kapitaalverhoging die inbrengen in natura omvat. Dit verslag wordt gevoegd bij een bijzonder verslag waarin de Raad van Bestuur uiteenzet waarom de inbreng en de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de Vennootschap en eventueel ook waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag van het College van Commissarissen. Voorstel tot besluit 1.VOOR 2.TEGEN 3.ONTHOUDING

10 Voorstel tot hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur om, binnen een termijn van 5 jaar die ingaat op 8 april 2009, het wettelijk toegestane maximum aantal aandelen te verkrijgen tegen een prijs die niet hoger mag zijn dan 5 procent boven de hoogste slotkoers in de dertig beursdagen vóór de verrichting en niet lager mag zijn dan 10 procent onder de laagste slotkoers in de dertig beursdagen vóór de verrichting. Voorstel tot wijziging van artikel 13, lid 2 van de statuten als volgt: De Raad van Bestuur wordt hierbij gemachtigd om het wettelijk toegestane maximum aantal eigen aandelen te verkrijgen tegen een prijs die niet hoger mag zijn dan vijf procent boven de hoogste slotkoers in de dertig beursdagen vóór de verrichting en niet lager mag zijn dan tien procent onder de laagste slotkoers in de dertig beursdagen vóór de verrichting. Deze machtiging wordt toegekend voor een periode van vijf jaar vanaf 8 april 2009. Voorstel tot besluit 1.VOOR 2.TEGEN 3.ONTHOUDING

11 Voorstel om de benoeming en het ontslag van de leden van het Directiecomité te laten gebeuren door de Raad van Bestuur, op voorstel van de Gedelegeerd Bestuurder en na raadpleging van het Benoemings- en Bezoldigingscomité. Voorstel tot wijziging van artikel 16, paragraaf 3, lid 2, als volgt: Artikel 16, paragraaf 3, lid 2: Het Directiecomité bestaat uit de Gedelegeerd Bestuurder en maximum negen andere leden van het management van de Vennootschap, die worden benoemd en ontslagen door de Raad van Bestuur, op voorstel van de Gedelegeerd Bestuurder, en die elk de titel “lid van het Directiecomité” dragen. De Gedelegeerd Bestuurder zit het Directiecomité voor. (…) Voorstel tot besluit (1)

12 Voorstel tot wijziging van artikel 20, paragraaf 2, als volgt: Artikel 20, paragraaf 2: De Raad van Bestuur, op voorstel van de Gedelegeerd Bestuurder en na raadpleging van het Benoemings- en Bezoldigingscomité, benoemt en ontslaat de leden van het Directiecomité en bepaalt hun bevoegdheden. Voorstel tot besluit (2) 1.VOOR 2.TEGEN 3.ONTHOUDING

13 Voorstel tot schrapping van artikel 50 van de statuten inzake de winstuitkering aan het personeel over het boekjaar 2003. Voorstel tot besluit 1.VOOR 2.TEGEN 3.ONTHOUDING

14 Voorstel tot schrapping van artikel 52 van de statuten inzake de bindende voordrachtrechten in de overgangsfase. Voorstel tot besluit 1.VOOR 2.TEGEN 3.ONTHOUDING

15 Voorstel om alle bevoegdheden toe te kennen aan de Secretaris Generaal, met macht van indeplaatsstelling, teneinde de coördinatie van de statuten te garanderen, rekening houdend met de voorgaande besluiten. Voorstel tot besluit 1.VOOR 2.TEGEN 3.ONTHOUDING

16 Buitengewone Algemene Vergadering Brussel, 8 april 2009


Download ppt "Buitengewone Algemene Vergadering Brussel, 8 april 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google