De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VZW: to be or not to be? Kiwanis Avelgem – Land van Streuvels

Verwante presentaties


Presentatie over: "VZW: to be or not to be? Kiwanis Avelgem – Land van Streuvels"— Transcript van de presentatie:

1 VZW: to be or not to be? Kiwanis Avelgem – Land van Streuvels
Donderdag 26 april 2012 Wim Mespreuve & Dirk Vanbiervliet

2 Feitelijke Vereniging
Begrip: de de feitelijke vereniging ontstaat van zodra 2 of meer personen het idee ontwikkelen om gezamenlijk een ideëel doel te verwezenlijken. Kan beschouwd worden als een clubje. De feitelijke vereniging heeft geen juridische grond, er is dan ook geen rechtspersoonlijkheid.

3 Gevolgen van het ontbreken van juridische grond
De feitelijke vereniging kan: geen verbintenissen aangaan, geen eigendommen bezitten, geen schenkingen of legaten aanvaarden, geen subsidies ontvangen, niet in rechte optreden. De individuele leden van de vereniging verbinden zich persoonlijk tot de verplichtingen van de vereniging. Dit zowel inzake aansprakelijkheid, als met betrekking tot de fiscale gevolgen van de aangegane verplichtingen. Zij verbinden zich met hun eigen vermogen.

4 V.Z.W. Heeft rechtspersoonlijkheid: er wordt een individuele juridische entiteit gecreëerd in wiens hoofde er zowel rechtsbelangen als rechtsverplichtingen bestaan. De v.z.w. kan in eigen naam en voor eigen rekening eigendommen en onroerende goederen verwerven en beheren, contracten afsluiten, aansprakelijk zijn, leningen aangaan, enz.

5 Gevolgen van de rechtspersoonlijkheid
Leden zijn persoonlijk niet gebonden door de vereniging voor zover: de v.z.w. zich kan beroepen op haar rechtspersoonlijkheid, er geen fraude is gepleegd, de leden en bestuurders leiden de v.z.w. volgens het gekende principe van de ‘bonus pater familias’. V.z.w.-statuut houdt een aantal verplichtingen in en dit zowel op juridisch, boekhoudkundig als fiscaal vlak. Niet naleving ervan kan het verlies van de rechtspersoonlijkheid als gevolg hebben.

6 Oprichten van een v.z.w. Opmaken van statuten.
Neerlegging van het dossier bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel. Publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Niet naleving van deze voorwaarden kan de nietigheid van de v.z.w. als gevolg hebben.

7 V.Z.W.: juridische gevolgen.
Wijzigingen in de samenstelling van: Algemene vergadering -> bijhouden Raad van bestuur, gemachtigden, dagelijks bestuur en commissarissen -> bijhouden en publiceren Wijzigingen in statuten -> bijhouden en publiceren Ontbinding van de vereniging -> publicatie

8 V.Z.W.: boekhoudkundige gevolgen.
Begroting opstellen: jaarlijkse raming van ontvangsten en uitgaven voor het komend werkjaar. De begroting wordt ieder jaar opgesteld door de Raad van Bestuur en moet goedgekeurd worden door de Algemene Vergadering. Rekeningen zijn de werkelijk ontvangsten en uitgaven voer het voorbije werkjaar. De rekeningen moeten ieder jaar goedgekeurd worden door de Algemene Vergadering binnen de zes maand na afsluiting van het boekjaar. Deze rekeningen moeten neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel. Vereenvoudigde boekhouding behalve indien 2 van de 3 onderstaande criteria van toepassing zijn: Gemiddeld 5 werknemers € gewone inkomsten Balanstotaal van €

9 V.Z.W.: Fiscale gevolgen Directe belastingen Indirecte belastingen
Rechtspersonenbelasting of vennootschapsbelasting: bij normale exploitatie van de v.z.w. niet. Indirecte belastingen BTW: na te zien, mogelijks wel bij wijnverkoop. Jaarlijkse taks op v.z.w.’s, niet van toepassing inden werkelijk vermogen kleiner is dan € ,00.

10 Daden van koophandel Niet winstgevend oogmerk van de v.z.w. houdt in dat daden van koophandel en winstgevende activiteiten mogen mits: de activiteiten bijkomstig zijn en niet in feite de hoofdactiviteit uitmaken, de winsten geheel besteed worden aan de realisatie van het onbaatzuchtig doel, voorwerp van de v.z.w.

11 Samenvatting Pro Contra Geen individuele aansprakelijkheid.
Kosten publicaties (oprichting, werking). Geen fiscale verantwoordelijkheid. Administratieve fine-tuning. Doorzichtig beleid. Comité nero verdwijnt. Aanspreekbaarheid voor derden. Mogelijkheid om in rechte op te treden en een vermogen op te bouwen.

12 Verzekering BA: waardig alternatief?
Soorten aansprakelijkheid: delictuele: niet-verzekerbaar quasie-delictuele: verzekerbaar contractuele: niet-verzekerbaar, vermijdbaar door oprichting v.z.w. Verzekerde - verzekeringnemer Uitsluitingen Franchise

13


Download ppt "VZW: to be or not to be? Kiwanis Avelgem – Land van Streuvels"

Verwante presentaties


Ads door Google