De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

IAS 31 Financiële verslaggeving van investeringen in joint ventures

Verwante presentaties


Presentatie over: "IAS 31 Financiële verslaggeving van investeringen in joint ventures"— Transcript van de presentatie:

1 IAS 31 Financiële verslaggeving van investeringen in joint ventures
Sadi Podevijn HIAF

2 Overzicht (1/2) Toepassingsgebied Definities Vormen van joint ventures
Gezamenlijk kenmerken van alle joint ventures Gezamenlijk gecontroleerde verrichtingen Gezamenlijk gecontroleerde activa

3 Overzicht (2/2) Gezamenlijk gecontroleerde ondernemingen
De jaarrekening van de deelnemer Transacties tussen de deelnemer en de joint venture De jaarrekening van de investeerder Vergoedingen aan operators of managers Informatieverschaffing Inwerkingtreding

4 Toepassingsgebied (1/3)
Verwerking van deelnemingen in joint ventures Rapportering van activa, verplichtingen, opbrengsten en kosten in de jaarrekening van deelnemers en investeerders Deze standaard geldt niet voor gezamenlijke deelnemingen gehouden door venture capitalists of soortgelijke organisaties: Fair value through profit and loss of gehouden met het oog op verkoop Cfr. IAS 39 Fair value, wijzigingen in P/L

5 Toepassingsgebied (2/3)
Een deelname in een joint venture moet niet worden verwerkt volgens de proportionele consolidatiemethode, noch volgens de ‘equity’-methode in geval van De deelname is uitsluitend verworven met oog op verkoop IFRS 5 van toepassing In geval van vrijstelling van subconsolidatie:

6 Toepassingsgebied (3/3)
Wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan: De deelnemer is een 100 %-dochteronderneming of < 100 %-dochteronderneming: mits informatieverstrekking aan en geen bezwaar van de aandeelhouders die de overige aandelen van de onderneming in handen hebben dat noch de proportionele, noch de equity-methode wordt toegepast; De aandelen van de deelnemer zijn niet beursgenoteerd Een beursintroductie is niet voorzien Een geconsolideerde jaarrekening op hoger niveau wordt opgesteld conform IAS/IFRS en is publiek beschikbaar

7 Definities (1/3) Investeerder in een joint venture
Een partij bij een joint venture en die geen gezamenlijke zeggenschap heeft over die joint venture Gemeenschappelijke zeggenschap Het contractueel afgesproken delen van de zeggenschap over een economische activiteit Joint venture Een contractuele afspraak waarbij twee of meer partijen een economische activiteit aangaan waarover zij gezamenlijke zeggenschap hebben

8 Definities (2/3) Proportionele consolidatie
Een methode voor administratieve verwerking en verslaggeving waarbij het aandeel van een deelnemer in een joint venture in elk van de activa, verplichtingen, baten en lasten van een entiteit waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend, post voor post wordt samengevoegd met soortgelijke posten in de jaarrekening van de deelnemer in de joint venture, of als afzonderlijke posten wordt verwerkt in de jaarrekening van de deelnemer in een joint venture

9 Definities (3/3) Enkelvoudige jaarrekening Betreft deze van
een moederonderneming een investeerder in een geassocieerde onderneming Een deelnemer in een joint venture Opname van investering tegen Kostprijs IAS 39

10 Vormen van joint ventures
Gezamenlijk gecontroleerde activiteiten Gezamenlijk gecontroleerde activa Gezamenlijk gecontroleerde entiteiten

11 Gezamenlijk kenmerken van alle joint ventures
Twee of meer deelnemers hebben een contractuele verbintenis aangegaan (!) Deze verbintenis doet gezamenlijke controle ontstaan De verbintenis is meestal schriftelijk en bevat clausules over onder meer: Activiteit, duur en rapporteringsverplichtingen Samenstelling raad van bestuur of equivalente organen Kapitaalsbijdragen van de partners Verdeling van output, inkomsten, kosten en resultaten Geen enkele partij heeft eenzijdige controle, alhoewel er een operator kan bestaan

12 Gezamenlijk gecontroleerde activiteiten (1/2)
Samenwerkingsverbanden waarbij activa en andere middelen worden samengebracht Zonder afzonderlijke structuur Iedere deelnemer gebruikt zijn eigen materieel en voorraad, beheert eigen kosten en financiering Vb. bouwproject Elke deelnemer moet in zijn eigen jaarrekening Zijn eigen activa en schulden boeken Zijn deel in de kosten en inkomsten van de joint venture opnemen Geen consolidatie

13 Gezamenlijk gecontroleerde activiteiten (2/2)
Afzonderlijke administratie door de joint venture zelf is mogelijk niet vereist en mogelijk wordt door de joint venture geen jaarrekening opgesteld. Wel management rapportering ter beoordeling van de financiële prestaties van de joint venture

14 Gezamenlijk gecontroleerde activa (1/2)
Samenwerkingsverbanden waarbij verschillende partijen gezamenlijk bepaalde activa inbrengen of verwerven om deze uit te baten Zonder afzonderlijke, wettelijke structuur Iedere deelnemer houdt controle over zijn deel Vb. oliepijplijnen, aankoop van een onroerend goed Elke deelnemer moet in zijn eigen jaarrekening Zijn eigen activa en schulden boeken Zijn aandeel in de gezamenlijke activa en schulden boeken Zijn deel in de kosten en inkomsten van de joint venture opnemen

15 Gezamenlijk gecontroleerde activa (2/2)
Geen consolidatie Afzonderlijke administratie van de joint venture is mogelijk beperkt tot de lasten die de deelnemers gezamenlijk hebben gemaakt en die uiteindelijk evenredig door de deelnemers worden gedragen Mogelijk wordt door de joint venture geen jaarrekening opgesteld. Wel eventueel management rapportering voor beoordeling financiële prestaties van de joint venture

16 Gezamenlijk gecontroleerde entiteiten
D.i. een entiteit die Afzonderlijk bestaat (juridisch of niet) De activiteiten en activa van de gezamenlijke operaties in eigen naam beheert De resultaten verdeelt onder de deelnemers Een eigen boekhouding voert en eigen jaarrekening opstelt Eigen boekhouding onder IAS/IFRS Elke deelnemer brengt cash of andere activa in die als ‘investering in de joint venture’ worden geboekt in zijn jaarrekening

17 De jaarrekening van de deelnemer (1/5)
Proportionele consolidatie Enkel het aandeel van de deelnemer in elk actief, verplichting, opbrengst of kost wordt opgenomen in de jaarrekening van de deelnemer Ofwel samengevoegd met alle andere activa, verplichtingen, kosten en opbrengsten van de geconsolideerde jaarrekening Ofwel in afzonderlijke posten actief/verplichting/resultaten Normale eliminaties moeten doorgevoerd worden Ophouden met proportionele consolidatie van zodra er geen gezamenlijke controle meer is

18 De jaarrekening van de deelnemer (2/5)
Dus: Eigen boekhouding onder IAS/IFRS, proportioneel overgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de deelnemer Al dan niet creatie van afzonderlijke posten

19 De jaarrekening van de deelnemer (3/5)
Alternatief: ‘Equity’-methode Cfr. IAS 28 Wordt niet aanbevolen Eerder significante invloed Ophouden met ‘equity’-methode van zodra er geen gezamenlijke controle of (significante invloed) meer is

20 De jaarrekening van de deelnemer (4/5)
 België! Dit kan enkel in geval Opname zou indruisen tegen principe van getrouw beeld Wanneer de continuïteit joint venture in gedrang komt (verreffening)

21 De jaarrekening van de deelnemer (5/5)
Uitzonderingen op proportionele consolidatie of ‘Equity’-methode Waardering conform IFRS 5 ‘Held for sale’ indien de investering enkel wordt aangehouden met het oog op wederverkoop Van zodra een joint venture een dochteronderneming wordt IAS 27 van toepassing Van zodra een joint venture een geassocieerde onderneming wordt IAS 28 van toepassing

22 Enkelvoudige jaarrekening van de deelnemer
Opname van de investering in een joint venture Aan kostprijs, of Conform IAS 39 Idem IAS 27

23 Transacties tussen de deelnemer en de joint venture
Verkoop van activa aan de joint venture Wordt uitsluitend dat deel van de winst/verlies opgenomen dat is toe te rekenen aan de belangen van de andere deelnemers Wordt verlies enkel volledig behouden indien bedrijfseconomisch verantwoord Aankoop van activa van een joint venture idem

24 De jaarrekening van de investeerder
Geen gezamenlijke controle IAS 39 Significante invloed in de joint venture? IAS 28

25 Vergoedingen aan operators of managers
Beheerders van joint ventures die een ‘fee’ ontvangen voor het beheer, boeken deze overeenkomstig IAS 18 in opbrengst De joint venture neemt deze op als last


Download ppt "IAS 31 Financiële verslaggeving van investeringen in joint ventures"

Verwante presentaties


Ads door Google