De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

H.2.3 ondernemingen met rechtspersoonlijkheid

Verwante presentaties


Presentatie over: "H.2.3 ondernemingen met rechtspersoonlijkheid"— Transcript van de presentatie:

1 H.2.3 ondernemingen met rechtspersoonlijkheid
Financiering H.2.3 ondernemingen met rechtspersoonlijkheid

2 Rechtspersoon Een rechtspersoon is een organisatie die volgens het recht gelijkgesteld is aan een natuurlijk persoon. Een rechtpersoon kan dus eigen bezittingen en schulden hebben en net als een natuurlijk persoon overeenkomsten afsluiten. Oftewel, handelen in de naam van een bedrijf.

3 Openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid (OVR) & Commanditaire vennootschap met rechtspersoonlijkheid (CVR) De verschillen met OV Bij CVR gelden de zelfde verschillen als tussen de OV en OVR. Verder is het onderscheid tussen beherende en commanditaire vennoten gelijk aan CV

4 OVR & CVR Eigendom en leiding
Ingebrachte goederen door vennoten blijven eigendom van de vennootschap bij uittreden van vennoten

5 OVR & CVR Aansprakelijkheid
Geen verschil met OV & CV. De vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden van de vennootschap

6 OVR & CVR Oprichting Notariële akte vereist. In de handelsnaam moet blijken dat er sprake is van een OVR of CVR

7 OVR & CVR Fiscus Geen verschil vennoten vallen ieder afzonderlijk onder de inkomstenbelasting

8 OVR & CVR Voordelen De continuïteit van het bedrijf (OVR of CVR) is beter gewaardborgd. Eigendommen zijn nl. van het bedrijf en niet van de vennoten. Nadelen Vennoten die uittreden hebben geen recht meer op hun ingebrachte eigendommen.

9 Besloten vennootschap (BV)
Eigendom Aandelenbelang – aandelen zijn niet vrij overdraagbaar Kan een blokkeringsregeling hebben waar toestemming nodig is om aandelen over te dragen Aandeelhouders staan ingeschreven in het aandeelhoudersregister

10 Besloten vennootschap (BV)
Een BV is een rechtspersoon, die eigendom is van een of enkele aandeelhouders die staan ingeschreven in een aandelenregister

11 Besloten vennootschap (BV)
Leiding Dagelijkse leiding ligt in de handen van de directeuren. Directeuren kunnen ook aandeelhouders zijn (dga) Aandeelhouders hebben ook macht door de ava.

12 Besloten vennootschap (BV)
Aansprakelijkheid Aandeelhouders zijn aansprakelijk tot het bedrag van hun aandeel (dus niet met hun hele privé vermogen) Uitzonderingen voor de dga: Privé medeaanpsrakelijk bankkrediet bedrijf Wanbeheer Te laat melden dat belastingen en premies niet kan betalen

13 Besloten vennootschap (BV)
Oprichting Notariële akte met statuten (naam, bedrijfsdoel, grootte aandelenkapitaal, blokkeringsregeling) Akkoord nodig van minister van Justitie Inschrijving handelsregister Publicatie KvK in de Staatscourant

14 Besloten vennootschap (BV)
Fiscus Vennootschapbelasting (VpB) – 20 % tot € ,- daarna 25% Op de winstuitkering (dividend) wordt inkomstenbelasting betaald (IB)maar tegen een vast tarief (25 % - AB-tarief van box 2)

15 Besloten vennootschap (BV)
Wet voor de Jaarverslaggeving De BV is verplicht de jaarlijkse bedrijfsresultaten openbaar te maken door publicatie daarvan in het handelsregister. Verschil verslaggeving kleine BV en grote BV

16 Besloten vennootschap (BV)
Voordelen Schulden blijven beperkt tot kapitaaldeelname BV heeft een hogere status oa omdat voortbestaan beter is gewaardborgd. Gunstigere belastingsregeling bij hoge bedrijfswinst

17 Besloten vennootschap (BV)
Nadelen Hogere oprichtingskosten Wettelijke publicatieplicht (zeker bij slechte liquiditeit, solvabiliteit) Hogere belastingtarief (kan nadelig zijn bij lagere winst)

18 Naamloze vennootschap (NV)
Een NV is een rechtspersoon waarvan het ondernemingsvermogen is verdeeld in aandelen die niet op naam staan en vrij verhandelbaar zijn.

19 De coöperatieve vereniging (coöp)
De coöp is een vereniging met rechtspersoonlijkheid die als doel heeft de materiële belangen van de leden te behartigen Door samenwerking kosten beperken

20 De coöperatieve vereniging (coöp)
Eigen vermogen van de coöp is het inleggeld van de leden Aansprakelijkheid WA BA UA

21 De coöperatieve vereniging (coöp)
Opzegging – 1 jaar na opzegging aansprakelijk Oprichting – notariële akte en handelsregister Fiscus – VpB Voordelen – kostenbesparingen Nadelen – aansprakelijkheid en andere verplichtingen

22 De vereniging Een vereniging is een rechtspersoon waarvan de leden gezamenlijk hetzelfde doel steunen en nastreven

23 De vereniging Eigen vermogen door contributie
Dagelijkse leiding – bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) Hoogste macht algemene ledenvergadering (alv) Aansprakelijkheid – rechtspersoon mits ingeschreven handelsregister Fiscus – mag geen winst maken dus geen belasting mits een vereniging geen bedrijf heeft opgericht dan geld VpB

24 Stichting Een stichting is een rechtspersoon die geen leden kent en die is opgericht met behulp van een bepaald vermogen een in de statuten vermeld doel te realiseren Meestal een ideëel of sociaal doel

25 Stichting Eigen vermogen – bijdragen van donateurs
Leiding – bestuur en ev. Raad van toezicht Aansprakelijkheid – rechtspersoon mits ingeschreven in het handelsregister Oprichting – notariële akte Zelfde regels als voor vereniging – mag geen winst maken

26 Het bestuur van grote ondernemingen
Raad van Bestuur (RvB) Raad van Commissarissen (RvC) – RvC wettelijk verplicht bij structuurvennootschappen Ondernemingsraad (OR)


Download ppt "H.2.3 ondernemingen met rechtspersoonlijkheid"

Verwante presentaties


Ads door Google