De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FFEGBE Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 19

Verwante presentaties


Presentatie over: "FFEGBE Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 19"— Transcript van de presentatie:

1 FFEGBE0231 -- Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 19
Winstbelasting (c) Noordhoff Uitgevers 1

2 FFEGBE0231 -- Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 19
Inhoud hoofdstuk 19 Fiscale versus bedrijfseconomische winstbepaling Verschillen tussen fiscale en bedrijfseconomische winst Tijdelijke verschillen Definitieve winstverschillen Latente belastingen in het kader van een overname (c) Noordhoff Uitgevers 2

3 FFEGBE0231 -- Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 19
Inhoud hoofdstuk 19 (2) Waarderingsgrondslag Wijziging belastingtarief Resultaatbenadering versus balansbenadering Naamgeving voorziening voor latente belastingverplichting en latente belastingvordering (c) Noordhoff Uitgevers 3

4 Oorzaken verschillen belastinglast en verschuldigde belasting
FFEGBE Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 19 Oorzaken verschillen belastinglast en verschuldigde belasting Fiscaal Goedkoopmansgebruik Winstminimalisatie en uitstel betaling Bijzondere regeling Verliescompensatie Deelnemingsvrijstel- ling Bedrijfseconomisch Normen die in het mv aanvaardbaar zijn Tevredenheid aandeelhouders en financiers (c) Noordhoff Uitgevers 4

5 FFEGBE0231 -- Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 19
Terminologie Saldo fiscale winst Winst op basis van de fiscale grondslagen zonder positieve en negatieve fiscale faciliteiten Belastbare winst = belastbare winst Winst waarover belasting verschuldigd is, dus inclusief de fiscale faciliteiten Belastbaar bedrag Belastbare winst minus te verrekenen verliezen RJ gaat sinds 2000 uit van de balansbenadering. Tot die tijd hanteerde zij de resultaatbenadering (c) Noordhoff Uitgevers 5

6 FFEGBE0231 -- Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 19
Drie soorten verschillen tussen verschuldigde belasting en de belastinglast Belastbare tijdelijke verschillen Verrekenbare tijdelijke verschillen Overige tijdelijke verschillen (Permanente verschillen) RJ gaat sinds 2000 uit van de balansbenadering. Tot die tijd hanteerde zij de resultaatbenadering (c) Noordhoff Uitgevers 6

7 Belastbare tijdelijke verschillen latente belastingschuld
FFEGBE Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 19 Belastbare tijdelijke verschillen latente belastingschuld Ontstaan onder andere bij: Toepassing van de herinvesteringsreserve Fiscaal snellere afschrijving Fiscaal toepassen van lifo of ijzeren voorraadstelsel Tijdelijke verschillen die bij de afwikkeling wel leiden tot over toekomstige verslagjaren verschuldigde belasting (c) Noordhoff Uitgevers 7

8 Verrekenbare tijdelijke verschillen latente belastingvordering
FFEGBE Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 19 Verrekenbare tijdelijke verschillen latente belastingvordering Ontstaan onder andere bij: Fiscaal later vormen van voorziening Verliescompensatie (wordt behandeld als een verrekenbaar tijdelijk verschil) Tijdelijke verschillen die bij de afwikkeling wel leiden tot over toekomstige verslagjaren te verrekenen belasting (c) Noordhoff Uitgevers 8

9 Overige tijdelijke verschillen
FFEGBE Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 19 Overige tijdelijke verschillen Ontstaan onder andere bij: Fiscaal niet aanvaarden van een kostenpost Fiscaal niet belasten van een bate Tijdelijke verschillen die bij de afwikkeling niet leiden tot over toekomstige verslagjaren verschuldigde of te verrekenen belasting (c) Noordhoff Uitgevers 9

10 Samenvatting verwerking van diverse tijdelijke verschillen
FFEGBE Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 19 Samenvatting verwerking van diverse tijdelijke verschillen Belastbare tijdelijke verschillen Latente belastingschuld Verrekenbare tijdelijke verschillen Latente belastingvordering Overige tijdelijke verschillen Onder/overdruk in RR Onder/overdruk in eigen vermogen (c) Noordhoff Uitgevers 10

11 Recht op verliescompensatie
FFEGBE Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 19 Recht op verliescompensatie Acute belastingvordering Toepassing carry-back Latente belastingvordering Toepassing carry-forward Opnemen als fiscale verrekening waarschijnlijk is Uit onderzoek blijkt dat men te voorzichtig is Jaarlijks latente belastingvordering beoordelen Neerwaarts voor zover fiscale verrekening niet meer waarschijnlijk Alsnog opnemen indien fiscale verrekening waarschijnlijk (c) Noordhoff Uitgevers 11

12 FFEGBE0231 -- Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 19
Saldering Saldering dient plaats te vinden indien Rechtspersoon de (latente) belastingvordering en (latente) belastingschuld gesaldeerd kan afwerken Het stellige voornemen heeft het saldo af te wikkelen Latente belastingverplichting uit herwaardering mag niet worden gesaldeerd Vordering en schuld dienen betrekking te hebben op dezelfde belastingautoriteit (c) Noordhoff Uitgevers 12

13 Actuele waarde en belastinglatenties
FFEGBE Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 19 Actuele waarde en belastinglatenties Vermogen: Resultaat: Belastbaar tijdelijk verschil Bij liquidatie is bedrijfseconomisch vermogen gelijk aan fiscaal vermogen Overig tijdelijk verschil Fiscus ziet de realisatie van de herwaardering als een winst (c) Noordhoff Uitgevers 13

14 Twee vragen inzake herwaardering en belastingen
FFEGBE Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 19 Twee vragen inzake herwaardering en belastingen Latente belastingverplichting vormen ten tijde van de herwaardering? Eigen vermogen wordt te hoog voorgesteld zonder belastinglatentie Niet nodig want overdruk komt ten laste van het eigen vermogen Hoe dient de overdruk tot uitdrukking te worden gebracht? (c) Noordhoff Uitgevers 14

15 Latente belastingen in het kader van een overname
FFEGBE Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 19 Latente belastingen in het kader van een overname Voor tijdelijke verschillen tussen reële waarde en boekwaarde van de identificeerbare activa en verplichtingen Vorming van een latente belastingverplichting leidt tot een hogere goodwill In de enkelvoudige balans wordt latente belastingverplichting verwerkt in de nettovermogenswaarde van de deelneming (c) Noordhoff Uitgevers 15

16 Waarderingsgrondslag
FFEGBE Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 19 Waarderingsgrondslag Mogelijke grondslagen Nominale waarde Wordt het meest toegepast Contante waarde Contant maken tegen netto rente Netto rente Geldende rente voor langlopende leningen onder aftrek van effectieve belastingtarief (c) Noordhoff Uitgevers 16

17 Te hanteren belastingtarief
FFEGBE Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 19 Te hanteren belastingtarief Het tarief waartegen naar verwachting wordt afgerekend en dat (materieel) wettelijk is vastgesteld Tariefswijziging Liability methode toepassen Effect van tariefswijziging Via RR Via eigen vermogen indien de voorziening ten laste van eigen vermogen is gevormd (c) Noordhoff Uitgevers 17


Download ppt "FFEGBE Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 19"

Verwante presentaties


Ads door Google