De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Paul van der Priem Lomoz, 16 maart 2011 Analyse jaarrekeningen in de zorgsector.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Paul van der Priem Lomoz, 16 maart 2011 Analyse jaarrekeningen in de zorgsector."— Transcript van de presentatie:

1 Paul van der Priem Lomoz, 16 maart 2011 Analyse jaarrekeningen in de zorgsector

2

3 Inhoudsopgave Structuur van het document Context: Financiële structuur Rapportagestandaard (WTZi/RJ) Waarderingsgrondslagen Stelselwijzigingen Niet uit balans blijkende verplichtingen Deelnemingen Analyse jaarrekening

4 Geconsolideerde balans Holding Enkelvoudige balans dochter A dochter B dochter C dochter A 1 1 dochter C 1 1 2 2 12 dochter C 12 Enkelvoudige balans

5 Niet uit balans blijkende verplichtingen Bijvoorbeeld: huurverplichtingen langer dan een jaar leaseverplichtingen langer dan een jaar waarborgen voor uitstaande schulden van derden hypothecaire zekerheden voor banken erfpacht 5

6 Jaarrekening beoordelen Vaste activa: redelijk vast (hangt samen met (des)investeringen en afschrijvingen) Immateriële activa Materiële activa Financiële activa Vlottende activa: snelle roulatie (momentopname)

7 Vaste activa Immateriële activa: niet tastbaar, wel waarde Goodwill Software Projectinvesteringen Waarde van octrooien en patenten

8 Vaste activa Materiële activa: in tastbare verschijningsvorm aanwezig Terreinen en gronden Bedrijfsgebouwen en verbouwingen Installaties en vaste inrichting Inventaris en Instandhoudingsinvesteringen Bedrijfsmiddelen (automatisering, vervoer) Projecten in uitvoering NB: afschrijvingenregime! NB: investeringen> afschrijvingen?

9 Vaste activa Financiële activa: als juridisch bewijsstuk aanwezig bezit Vorderingen op deelnemingen Vorderingen op de aandeelhouder Leningen aan afnemers Overige leningen langer dan 1 jaar

10 Vaste activa Vlottende activa: Voorraden Onderhanden werk Vorderingen Liquide middelen

11 Passiva: bron van financiering Lang lopende schulden (langer dan 1 jaar) Kortlopende schulden Voorzieningen Financieringsoverschot Eigen Vermogen = BUFFER (bezittingen niet met geleend geld gefinancierd)

12 Passiva Voorzieningen: bedragen die betaald moeten worden, maar het tijdstip én de hoogte is niet exact te bepalen Reorganisaties en harmonisatievoorzieningen Arbeidsongeschiktheid Jubileumuitkeringen Vutreserve en pensioenverplichtingen Belastingen Verlofrechten Groot onderhoud

13 Passiva Langlopende verplichtingen: schulden die langer dan een jaar uitstaan Kredietinstellingen Financial leaseverplichtingen Pensioenverplichtingen Latente belastingverplichtingen

14 Passiva Kortlopende verplichtingen: schulden die binnen een jaar betaald moeten zijn Kredietinstellingen Crediteuren (Schulden aan leveranciers) Betalingsverplichtingen en premies soc. Verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva (kosten zijn al gemaakt, maar nog geen facturen ontvangen) Nog te betalen salarissen en vakantiegeld Overige schulden

15 Passiva Eigen vermogen:buffer om verliezen op te vangen Geplaatst kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen (Resultaat verslagjaar wordt hierin verwerkt!)

16 Kosten (i.v.m. opbrengsten): Personeelskosten Afschrijvingen op materiele vaste activa Overige bedrijfskosten Totaal Opbrengsten: Wettelijk budget (onderverdeeld naar segmenten) Overige bedrijfsopbrengsten Totaal Resultatenrekening

17 Bedrijfsresultaat = verschil opbrengsten - kosten +/-Financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen +/-Belasting uit bedrijfsuitoefening +/-Aandeel in W/V deelnemingen Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen = Netto resultaat

18 Kasstroomoverzicht Overzicht van ontvangsten en uitgiften aan geld. Meerdere kasstromen mogelijk uit:  operationele activiteiten  investeringsactiviteiten  financiële activiteiten. Geen wettelijk verplicht document.

19 Overige gegevens Resultaatbestemming Directiesalarissen Accountantsverklaring jaarverslag directie verslag directie verslag jaar rekening jaar rekening overige gegevens overige gegevens balans met toelichting balans met toelichting winst-en verlies rekening winst-en verlies rekening Jaar- verslag directie verslag Directie- verslag jaar rekening Jaar- rekening overige gegevens Overige gegevens balans met toelichting Balans met toelichting winst-en verlies rekening Winst-en verlies rekening

20 Solvabiliteit:de betaalkracht van de onderneming op lange termijn; eigen vermogen in % van totale vermogen Weerstands-de mate waarin de organisatie is Vermogen opgewassen tegen schommelingen in de productie (marktwerking) eigen vermogen in % van totale opbrengsten Beoordelen met kengetallen

21 Winstgevend:de mate waarin activiteiten winstgevend zijn netto winst in % van netto omzet Rentabiliteit:de mate in welke snelheid investeringen in de organisatie worden terugverdiend bedrijfsresultaat in % van gemiddeld geïnvesteerd vermogen Beoordelen met kengetallen

22 Liquiditeit:voldoende geldmiddelen beschikbaar om korte termijn schulden te kunnen betalen vlottende activa/vlottende passiva Beoordelen met kengetallen

23 Beoordeling balans: Eigen vermogen: hoogte, ontwikkeling, in % van totaal Ontwikkeling van vaste activa en passiva: zie referenties! Beoordeling resultatenrekening: Ontwikkeling opbrengsten Ontwikkeling kosten in % van de opbrengsten Netto resultaat en in % van de totale opbrengsten Kasstroomoverzicht: Verhouding investeringen en afschrijvingen Toename of afname liquide middelen Investeren uit verdiend geld of met geleend geld Jaarrekening samenvatting

24 Uw jaarverslag beoordeeld

25 Analyse van de jaarrekeningen

26 Grootte van de organisatie? Zowel grote als kleine organisaties kunnen rendabel zijn. Personele kosten Kostenflexibiliteit en slimme inzet personeel zijn belangrijke indicatoren voor winstgevendheid. Combi-/fusieorganisaties Interne schaalvoordelen? Winstgevendheid is nog onvoldoende zichtbaar! Nieuwbouw: business case! Ontwikkeling extra opbrengsten én schaalvoordelen in kosten? Beïnvloedingsfactoren


Download ppt "Paul van der Priem Lomoz, 16 maart 2011 Analyse jaarrekeningen in de zorgsector."

Verwante presentaties


Ads door Google