De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Roodenburg 2 Advies & Interim Management (0172 619 312) BSN - Financieel Management Executive 2008 2A 8 april 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Roodenburg 2 Advies & Interim Management (0172 619 312) BSN - Financieel Management Executive 2008 2A 8 april 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Roodenburg 2 Advies & Interim Management (0172 619 312) BSN - Financieel Management Executive 2008 2A 8 april 2009

2 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies (0172 619 312) Vragen Graag ingaan op het onderwerp belonen. Wat zijn de effecten van prestatie beloning binnen het financieel management, wanneer is/zijn prestatiebeloningen haalbaar, etc. Hoe bepaal je bij de verkoop en/of aankoop van een bedrijf van de verkoop/aankoop waarde van een bedrijf is. Hoe ga je daarnaast om met eventuele aandeelhouders (rechten/plichten) Wat houdt IFRS in, waarvoor is het bedoeld en wat zijn de voor en nadelen van een dergelijk instrument binnen een 100% projecten organisatie

3 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies (0172 619 312) Jaarrekening Gebouwen Machines Immat Vaste Activa (Goodwill) Grondstoffen Producten Debiteuren Bank kortere termijn / meer liquide Aandelenkapitaal Reserves Voorzieningen Langl.leningen Kortl. leningen Crediteuren Winst afgelopen jr kortere termijn opeisbaar Balans Kosten (+) Omzet (-) Resultaatrekening Passiva / Financiering (-) =Winst afgelopen jr Activa / Bezit (+) + Toelichtingen

4 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies (0172 619 312) Opzet W&V-rekening Netto Omzet (ofwel incl. korting) -/- kosten van de verkopen = contributie marge -/- verkoop en beheerskosten -/- afschr. vaste activatotale bedrijfskosten -/- afschr. immateriële activa -/- overige kosten = bedrijfsresultaat -/- interest -/- overige baten en lasten = winst voor belastingen -/- belastingen = netto winst

5 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies (0172 619 312) Financiële Verslag van een Onderneming Jaarrekening (Balans, V&W, toelichtingen) * (denk aan deelnemingen, waarderingsgrondslagen (going concern), off-balance sheet) Jaarverslag v/h Bestuur, daarin moet: * onderzoek en ontwikkeling * betekenisvolle zaken na jaareinde * toekomstparagraaf Overige gegevens * winstbestemming * bijzondere statutaire zeggenschapsrechten * gebeurtenissen na balansdatum * accountantsverklaring

6 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies (0172 619 312) Ratio’s omloopsnelheid van * omzet of vermogen (omzet/gem. vermogen) * voorraad (omzet/voorraad), crediteuren, debiteuren, etc gem. termijn * debiteuren (360/omloopsnelheid), crediteuren, voorraad etc. solvabiliteit (bijv.: debt ratio: vreemd/totaal vermogen activa) liquiditeit (current ratio: vlottende activa / korte schulden, quick- of -ratio is excl. voorraden) maar ook: * kort/lang vermogen; cash-flow/investeringen, vlottend bezit/vlottende financiering, rente dekking, hefboom * arbeidsproductiviteit…….. Speel/Werk met wat achter de cijfers zit; beoordeel geen ratio’s

7 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies (0172 619 312) Dupont schema ROI Efficiëntie totaal vermogen netto omzet netto omzet bedrijfs- resultaat kostprijs omzet netto omzet duurzame activa vlottende activa liquide middelen debiteuren voorraden overige kosten excl. rente afschrij- vingen lonen en salarissen grondstof verbruik producti- viteit = Omloopsnelheid v/h vermogen = Bruto marge = Rentabiliteit v/h vermogen x : : _ + + + + + +

8 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies (0172 619 312) Debiteurenpositie - vanaf ‘leverings’- of factuurmoment - deb’s <5% saldo als één post vermelden - OHW = onderhanden werk (werkkapitaal) deb<30>30>60>120 deb 1 deb 2. deb n rest totaal €…... xxxxxx OHW

9 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies (0172 619 312) Deponeringsplicht (per 13 mei 2003) (2 jaar achtereen 2 van de 3 voorwaarden) KleinMiddelGroot Activa (mln)< 3,65<14,6 Omzet (mln) <7,3<29,2 Personeel<50 Plichten Beperkte balans + toelichting Balans, V&W + eenvoudig jaarverslag en acc.verklaring Idem uitgebreid (indien Beursgenoteerd dan IFRS volgen)

10 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies (0172 619 312) Boekhoud principes true / fair / volledig / begrijpelijk / voorzichtig / vergelijkbaar voorzichtingheids/realisatie-beginsel (boek verlies zodra verwacht; winst pas als gerealiseerd (=gefactureerd)) materialiteit : bijv. 5% van balans of 10% van balanspost volledigheid / juistheid (door positieve en negatieve controle) vergelijkbaarheid in tijd en tussen gelijke zaken matching principle - toerekenen aan periode (accrual accounting i.t.t. kasstelsel) kosten/baten ≠ uitgaven/inkomsten continuïteit (of liquidatiewaarden) bestendige gedragslijn (als veranderingen, dan vergelijkende cijfers ook aanpassen) historische kostprijs (i.t.t. vervangingswaarde) - ooit opgeofferde waarde leidt IFRS: meer transparantie en meer marktwaarde

11 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies (0172 619 312) Tijdswaarde Jaar 0 1 2 3 4 5 Euro 1 1,10 1,21 1,33 1,46 1,61 Jaar 0 1 2 3 4 5 Euro 1 1,61 één gulden op de bank tegen 10% waarde nu van 1,61 inkomsten over 5 jaar

12 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies (0172 619 312) En wat zijn 5 inkomsten nu waard? Jaar 0 1 2 3 4 5 Euro 1 1,10 1,21 1,33 1,46 1,61 ?

13 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies (0172 619 312) - Investeringsanalyse - de financiële paragraaf Base case en de Netto Contante Waarde Verder: risico’s down/up-ward scenario’s (sensitivities: markt, technologie, milieu…) alleen verschillen t.o.v. base case flexibiliteit en robuustheid onderbouwing Niet financiële aspecten zijn de hoofdmoot

14 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies (0172 619 312) Details in de berekening WACC (Weighted Average Cost of Capital) =solv x EV% + (1-solv) x (1-tax%) x VV% IRR en pay-back NCW = Σ ∞ t=0 CF t (1+WACC) t

15 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies (0172 619 312) Flexibel en Robuust Interne beïnvloedbaarheid: uitgaven resultaatafhankelijk inkomsten vervroegen delen van kosten ga slechts korte termijn verplichtingen aan Externe exposure: verzekeringen

16 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies (0172 619 312) Beheersing projecten Doorlooptijd Budget Kwaliteit werk Kritisch pad Kosten Functie eisen De beperkingen De bedreigingen

17 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies (0172 619 312) Voorbeeldrapportage investeringsproject KostenVerplich- tingen Schatting Eindkstn SomBudget Kost a Kost b Kost c Totaal Work Done

18 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies (0172 619 312) Shareholder Value (SHV) Shareholder Value (SHV) Total Corporate Value Future Cashflows from Operations Discounted @ Weighted Average Cost of Capital (WACC) Value of Marketable Securities (-) (+) Operating Decisions Drive Financing Decisions Drive Market Value of Debt Market Value of Debt

19 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies (0172 619 312) Verandering in SHV uit Operatie  SHV  Residual Cashflow Beyond Forecast Period (discounted for) (+)  Cashflow during Forecast Period Weighted Average Cost of Capital (WACC) Weighted Cost of Debt Weighted Cost of Equity (+) % financed by Equity cost of Equity cost of Debt % financed by Debt (x)  Sales (x) Future Operating Margin Old Sales (x)  Operating Margin  Income Tax  Depreciation  Capital Expenditures  Working Capital 1 (+) (-) (+) (-)  Future Cashflows from Operations Discounted @ WACC

20 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies (0172 619 312) EVA (Economic Value Added) Operationele winst -/- Operationele winst na belastingen, excl rente en gecorrigeerd voor m.n. niet aan de periode toerekenbare kosten vermogens- kosten WACC (van branche) x werkzaam vermogen

21 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies (0172 619 312) EVA2 -kern is toerekenen van geëist rendement op EV (lijkt daarin sterk op Residual Income uit ’50) -heeft betrekking op één jaar AHW op vele jaren -Philips, Siemens, Heijmans en Vendex/KBB gebruiken het voor managementbeloning en maandrapportages

22 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies (0172 619 312) EVA3 -‘gerealiseerde AHW’ i.t.t. gecreëerde AHW genoemd -bekende correcties (van beschreven 164 stuks) zijn: - uitsnijden van niet operationeel werkzaam vermogen - feitelijke vermogenskosten eruit, branchegemiddelde WACC erin - werkelijk betaalde belasting opnemen (correctie tax op rente) - operational leases als investeringen opnemen - feitelijke historische kosten opnemen (goodwill volledig activeren; herwaarderingen uitsnijden) - R&D lasten als investering opnemen -Siemens in 2005 WACC 6,5-8,5% per divisie, waarbij REV 23% (licht divisie) tot 30% (netwerk divisie)


Download ppt "Roodenburg 2 Advies & Interim Management (0172 619 312) BSN - Financieel Management Executive 2008 2A 8 april 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google