De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Actualiteiten vennootschapsbelasting

Verwante presentaties


Presentatie over: "Actualiteiten vennootschapsbelasting"— Transcript van de presentatie:

1 Actualiteiten vennootschapsbelasting
FB Studiekring Gelderland-Overijssel Deventer, 18 januari 2010 Michel van Dun KPMG Meijburg & Co Belastingadviseurs Universiteit van Amsterdam

2 Overzicht te behandelen onderwerpen
Van octrooibox naar innovatiebox Versoepeling deelnemingsvrijstelling Grensoverschrijdende verliesverrekening / fiscale eenheid Verruiming verliescompensatie (Geen) rentemaatregelen Verruiming investeringsaftrekken

3 1. Van octrooibox naar innovatiebox (I)
Vanaf 1 januari 2007: octrooibox Kenmerken octrooibox: - effectief tarief 10% - in eerste instantie alleen bij activa waarvoor octrooi is verleend - vanaf 2008: ook voor activa voortgevloeid uit S&O - vanaf 2009: verruiming definitie S&O - drempel (‘ingroeiregeling’) - bovengrens: 4 maal voortbrengingskosten met maximum van €  voor activa voortgevloeid uit S&O - niet van toepassing op merken, logo’s, etc., wel op kwekersrechten

4 1. Van octrooibox naar innovatiebox (II)
Vanaf 1 januari 2010: innovatiebox Kenmerken innovatiebox ten opzichte van octrooibox: - effectief tarief 5% - alle bovengrenzen vervallen - exploitatieverliezen aftrekbaar tegen reguliere tarief

5 2. Versoepeling deelnemingsvrijstelling (I)
1 januari 2007: introductie laagbelaste beleggingsdeelneming Geen deelnemingsvrijstelling indien sprake van laagbelaste beleggingsdeelneming Geen laagbelaste beleggingsdeelneming indien voldaan aan een van de volgende eisen: - onderworpenheidstoets - bezittingentoets - vastgoeddeelneming

6 2. Versoepeling deelnemingsvrijstelling (II)
1 januari 2010: versoepeling deelnemingsvrijstelling in vervolg op Consultatiedocument Vpb: - invoering oogmerktoets - herziening onderworpenheidstoets - versoepeling bezittingentoets Oogmerktoets: deelnemingsvrijstelling is niet van toepassing op deelneming die ‘als belegging’ wordt gehouden, tenzij ….. Met oogmerktoets wordt een subjectief beleggingsoogmerk ge(her)ïntroduceerd, dat teruggrijpt naar oude ‘niet-ter- beleggingseis’ van vóór 2007

7 2. Versoepeling deelnemingsvrijstelling (III)
Indien belastingplichtige niet voldoet aan oogmerktoets en bezittingentoets is deelnemingsvrijstelling toch van toepassing indien wordt voldaan aan onderworpenheidstoets Onderworpenheidstoets: wordt aan voldaan indien deelneming is onderworpen aan regulier (statutair) winstbelastingtarief van ten minste 10% en deze heffing naar Nederlandse begrippen reëel is

8 2. Versoepeling deelnemingsvrijstelling (IV)
Indien belastingplichtige niet voldoet aan oogmerktoets en onderworpenheidstoets is deelnemingsvrijstelling toch van toepassing indien wordt voldaan aan bezittingentoets Bezittingentoets: wordt aan voldaan indien (on)middellijke bezittingen van de deelneming voor minder dan 50% bestaan uit laagbelaste ‘vrije beleggingen’

9 3. Grensoverschrijdende verliesverrekening/fiscale eenheid
Tot 2003: grensoverschrijdende fiscale eenheid mogelijk op grond van jurisprudentie Hoge Raad / Besluit staatssecretaris HvJ EG 13 december 2005, nr. C-446/03 (Marks & Spencer plc) HR 2 oktober 2009, nr. 08/0900: geen grensoverschrijdende verliesverrekening mogelijk Conclusie A-G Kokott d.d. 19 november 2009 in zaak HvJ EG nr. C-337/08 (X Holding): geen grensoverschrijdende fiscale eenheid mogelijk?

10 4. Verruiming verliescompensatie (I)
Termijnen verliesverrekening Tot 1 januari 2007: - termijn carry back drie jaar - termijn carry forward onbeperkt Vanaf 1 januari 2007: - termijn carry back één jaar - termijn carry forward negen jaar

11 4. Verruiming verliescompensatie (II)
Termijnen verliesverrekening Vanaf 1 januari 2010 (doch alleen voor verliezen 2009 en 2010): Keuzemogelijkheid bij aangifte: - termijn carry back drie jaar - termijn carry forward zes jaar anders hoofdregel: - termijn carry back één jaar - termijn carry forward negen jaar

12 5. (Geen) rentemaatregelen (I)
Consultatiedocument Vpb d.d. 15 juni 2009 Belastingplan 2010 Brief d.d. 5 december 2009, DB/2009/674 M, betreffende stand van zaken mogelijke maatregelen in de vennootschapsbelasting (“Sinterklaasbrief”)

13 5. (Geen) rentemaatregelen (II)
Consultatiedocument Vpb d.d. 15 juni 2009 Voorgestelde rentemaatregelen: - Invoering verplichte groepsrentebox - Invoering renteaftrekbeperkingen: • reparatie ‘Bosal-gat’ en regels tegen gebruik van overnameholdings • earnings stripping regels

14 5. (Geen) rentemaatregelen (III)
Invoering verplichte groepsrentebox Ontvangen groepsrente effectief tegen 5% belast / betaalde groepsrente effectief tegen 5% aftrekbaar door middel van grondslagvermindering van 80%

15 5. (Geen) rentemaatregelen (IV)
“Bosal-gat”: - voordelen uit deelneming vrijgesteld - kosten deelneming aftrekbaar (ook buitenlandse deelnemingen) Reparatie “Bosal-gat”: - geen aftrek van rente ter financiering van deelnemingen - toerekening eigen vermogen bij voorrang aan deelnemingen - eerste € aan rente valt buiten aftrekbeperking

16 5. (Geen) rentemaatregelen (V)
Regels tegen gebruik overnameholdings - renteaftrekbeperking indien lening is aangegaan ter acquisitie van gevoegde dochtermaatschappij - slechts renteaftrek tot het bedrag van de ‘eigen’ winst van de overnameholding - eerste € aan rente valt buiten renteaftrekbeperking - tegenbewijsregeling

17 5. (Geen) rentemaatregelen (VI)
Earnings stripping regels: - alternatief voor huidige ‘thin capitalization’ regels - variant op regeling Duitsland - ‘teveel’ aan rente (binnen groep of aan derden) is niet aftrekbaar - ‘teveel’aan rente = meer dan 30% van fiscale EBITDA - eerste € aan rente valt buiten renteaftrekbeperking - voortwenteling gedurende 9 jaren van niet-aftrekbare rente

18 5. (Geen) rentemaatregelen (VII)
Belastingplan 2010: - wel: versoepeling deelnemingsvrijstelling - niet: rentemaatregelen

19 5. (Geen) rentemaatregelen (VIII)
”Sinterklaasbrief” d.d. 5 december 2009 Voorgestelde (rente)maatregelen: - Geen invoering verplichte groepsrentebox - Invoering renteaftrekbeperkingen: • geen reparatie ‘Bosal-gat’ • wel: regels tegen gebruik van overnameholdings • geen earnings stripping regels - Verliezen buitenlandse vaste inrichting niet aftrekbaar

20 6. Verruiming investeringsaftrekken
Belastingplan 2010: - structurele verhoging budgetten energie- investeringsaftrek (EIA) en milieu-investeringsaftrek (MIA) - stroomlijning en verruiming kleinschaligheids- investeringsaftrek (KIA)

21 Vragen?


Download ppt "Actualiteiten vennootschapsbelasting"

Verwante presentaties


Ads door Google