De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Actualiteitenbijeenkomst 5 november 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Actualiteitenbijeenkomst 5 november 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Actualiteitenbijeenkomst 5 november 2013

2 Bedrijfsopvolging Successiewet & Wet IB 2001
Optimalisatie structuren ten behoeve van bedrijfsopvolging

3 Bedrijfsopvolging Successiewet & Wet IB 2001
De regeling in het kort Erfbelasting: ondernemingsvermogen ten bedrage van € % van het meerdere vrijgesteld IB: doorschuiffaciliteit voor erven en schenken indien en voor zover ondernemingsvermogen Bedrijfsopvolgingregeling vanaf Vrijgesteld van successierechten: Ondernemingsvermogen ten bedrage van € % van het meerdere Doorschuiffaciliteit AB-claim vanaf Ingevoerd voor schenking van aandelen slechts indien en voor zover ondernemingsvermogen! Dus een beperking voor vererving van aandelen (hier kom ik later nog op terug in de laatste sheets!)

4 Bedrijfsopvolging Successiewet & Wet IB 2001
Art 35b e.v. SW: voorwaarden Materieel ondernemingsvermogen Bezitsvereiste (5 jaar schenken/1 jaar erven) Voortzettingvereiste (5 jaar) Het is een voorwaardelijke vrijstelling!

5 Bedrijfsopvolging Successiewet & Wet IB 2001
Aanvullende voorwaarden preferente aandelen Een omzetting is gevormd van eerder door erflater of schenker gehouden AB van gewone aandelen Deze omzetting is gepaard gegaan met het toekennen van gewone aandelen aan een ander Ten tijde van de omzetting de vennootschap een onderneming dreef De verkrijger van de preferente aandelen reeds voor 5% aandeelhouder is van de gewone aandelen als bedoeld onder punt 2 Ze een omzetting vormen van eerder door erflater of schenker gehouden AB van gewone aandelen De omzetting gepaard is gegaan met het toekennen van gewone aandelen aan een ander Ten tijde van de omzetting de vennootschap een onderneming dreef De verkrijger van de preferente aandelen reeds voor 5% aandeelhouder is van de gewone aandelen als bedoeld onder punt 2.

6 Bedrijfsopvolging Successiewet & Wet IB 2001
Artikel 17a, b en c Wet IB 2001 Materieel ondernemingsvermogen Aanmerkelijk belang (behoudens 4.10 wet IB) Binnenlands belastingplichtige 36 maanden dienstbetrekking bij de onderneming

7 Bedrijfsopvolging Successiewet & Wet IB 2001
Casus: V heeft 100% aandelen in V Holding bv. V Holding bv houdt alle cumulatief preferente aandelen in Tussen Holding bv. Daarnaast staat een pensioenvoorziening op de balans van V Holding bv. V heeft in privé een bedrijfspand dat wordt verhuurd aan Werk bv (tbs).

8 Bedrijfsopvolging Successiewet & Wet IB 2001
Structuur:

9 Bedrijfsopvolging Successiewet & Wet IB 2001
Vervolg casus V wil de aandelen in Tussen Holding bv schenken aan zoon en dochter. V Holding bv en het tbs-pand wil hij behouden om in de toekomst van te kunnen leven.

10 Bedrijfsopvolging Successiewet & Wet IB 2001
Fiscale gevolgen? Verkapte dividenduitkering  25% heffing! (dividendbelasting+IB) Schenkingsrechten  BOR van toepassing? (Besluit BOR) Tbs-pand  box 1 naar box 3  afrekenen! (uitstel v betaling Inv. Wet)

11 Bedrijfsopvolging Successiewet & Wet IB 2001
Afrekening AB bij schenking cum. pref’s! Doorschuiffaciliteit (art. 17a Wet IB) AB-claim niet van toepassing bij schenking Tussen Holding bv. Oplossing: Splitsen V. Holding bv en schenking aandelen V. Holding bv II ten behoeve van schenking aan zoon. Schenking dochter?

12 Bedrijfsopvolging Successiewet & Wet IB 2001
Bedrijfsopvolgingsfaciliteit schenking Tussen Holding bv Bedrijfsopvolgingsregeling (35b e.v. SW) van toepassing  besluit 17 januari 2013 In geval van cum. pref’s gelden aanvullende voorwaarden. Niet iedere cum pref komt voor de BOR in aanmerking Tijdige BOR check en actie noodzakelijk! Voorbeeld in deze situatie: Indien de cum pref’s zowel naar zoon als naar dochter overgaan. Geen doorschuiving AB-claim voorzover aandelen overgaan naar de dochter! Geen Bor voor overgang naar de dochter! Oplossingen: Dochter 5% van de gewone aandelen van zoon overdragen en 3 jaar dienstbetrekkingseis in gang zetten Na 5 jaar kunnen de cumulatie preferente aandelen ook aan dochter belastingvriendelijk worden geschonken.

13 Bedrijfsopvolging Successiewet & Wet IB 2001
Afrekening over tbs-pand De overgang van de cum. pref’s bewerkstelligt dat het pand dat aan de onderneming wordt verhuurd van box 1 naar box 3 gaat  afrekenen! Uitstel van betaling! Oplossing? Uitstel van betaling 10 jaar rentedragend indien pand; Niet is vervreemd Koopsom is schuldig gebleven Is geschonken Let op de uitstel wordt ingetrokken na deze 10 jaar maar ook als de verkrijger de zaak vervreemdt!! Niet altijd wenselijk denk hierbij aan vervreemding met vervanging van het pand of inbreng in de BV. 5% belang achterhouden zodat pand in box 1 blijft en toegang BOR behouden blijft voor zowel aandelen als TBS pand.

14 Bedrijfsopvolging Successiewet & Wet IB 2001
Vervolg casus: V heeft geen testament opgesteld. Bij overlijden V gaat alles dus naar moeder en verkrijgt zij een schuld aan de kinderen ter grootte van diens erfdelen.

15 Bedrijfsopvolging Successiewet & Wet IB 2001
Vererving aandelen V Holding bv/ pand : Doorschuiffaciliteit ABIndien en voor zover ondernemingsvermogen! Successierechten  BOR van toepassing? Tbs-pand  afrekenen? (doorschuiving IB-claim mogelijk)

16 Bedrijfsopvolging Successiewet & Wet IB 2001
Voorkom afrekening bij vererving AB-aandelen Doorschuiffaciliteit (art. 17a Wet IB) AB-claim slechts van toepassing indien en voor zover ondernemingsvermogen. Optimalisatie: - wijzigen huwelijksgoederengemeenschap - splitsing V Holding bv in ondernemingsvermogen bv en beleggingsvermogen bv

17 Bedrijfsopvolging Successiewet & Wet IB 2001
Bedrijfsopvolgingsfaciliteit vererving Tussen Holding bv Geen bedrijfsopvolgingsfaciliteit want niet voldaan aan voorwaarden cum. pref’s! - Indien wel bedrijfsopvolgingsfaciliteit let dan op cumulatie vrijstellingen

18 Bedrijfsopvolging Successiewet & Wet IB 2001
Afrekening over tbs-pand? Artikel 3:58 Wet IB jo artikel 3:62 Wet IB  Doorschuiving claim Op verzoek Mits tbs wordt voorgezet door verkrijger

19 Bedrijfsopvolging Successiewet & Wet IB 2001
Conclusie: Check of de structuur voldoet aan: de wensen van de klant & de eisen van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten zowel in de SW als in de Wet IB

20 Bedrijfsopvolging Successiewet & Wet IB 2001
Jurisprudentie bedrijfsopvolgingsfaciliteit SW Conclusie advocaat-generaal: ‘een en ander een beetje in strijd met het gelijkheidsbeginsel’

21 Bedrijfsopvolging Successiewet & Wet IB 2001
Vragen?


Download ppt "Actualiteitenbijeenkomst 5 november 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google