De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Successiewet mr. A.P.M. van Rijn 2 december 2008 Figi Zeist.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Successiewet mr. A.P.M. van Rijn 2 december 2008 Figi Zeist."— Transcript van de presentatie:

1

2 Successiewet mr. A.P.M. van Rijn 2 december 2008 Figi Zeist

3 Successiewet: trends en actuele ontwikkelingen  Aanpak van gehele wet wordt herziening  Hoge Raad geeft beperkte uitleg aan fictiebepalingen

4 Nota modernisering Successiewet 1. Vrijstellingen en tarieven 2. Bedrijfsopvolgingsregeling 3. Oneigenlijk gebruik a. Doelvermogens b. Overige vormen oneigenlijk gebruik 4. Vereenvoudiging en uniformering

5 Vrijstellingen Vrijstellingen SuccessierechtSchenkingsrecht Partners€ Kinderen€ € Kinderen 18-35€ Overige verkrijgers€ 2.000€ 2.000

6  Drempelvrijstellingen verdwijnen —Artikel 35 SW kan vervallen  Hogere vrijstelling voor partners —Imputatie van pensioenrechten?  Vrijstelling voor kinderen —Niet meer afhankelijk van de leeftijd —Geen aparte vrijstelling voor gehandicapte kinderen?  Lagere vrijstelling voor ouders  Vrijstelling voor werknemers? —Artikel 32, eerste lid, sub 9, SW

7 Tarieven Belaste verkrijgingtariefgroep 1tariefgroep 2 € 0 - € %30% € hoger20%40%

8  Tariefgroep 1 = partners en kinderen  Tariefgroep 2 = overige verkrijgers  Minder tarieven en minder progressie  Aanpassing partnerbegrip

9 bedrijfsopvolgingsregeling  Geconserveerde onbelaste waarde —liquidatiewaarde minus lagere voortzettingswaarde —75% van de voortzettingswaarde  Geconserveerde belaste waarde —25% van de voortzettingswaarde van de onderneming  Voortzettingseis —Mits de onderneming vijf jaar na overlijden of schenking wordt voortgezet of aandelen vijf jaar worden behouden  Bezitseis vóór schenking —55 jaar of ouder, 45% of meer arbeidsongeschikt —Vijf jaar

10 Voorstellen in de nota  Heffing over ondernemingsvermogen in de meeste gevallen maximaal 5% —In geval van overdracht aan verkrijger in tariefgroep 1 —Tarief 10% of 20% —Over 25% van het ondernemingsvermogen  Vervallen van conserverende aanslag —Op gewone aanslag wordt bedrag vermeld dat moet worden betaald als onderneming niet wordt voortgezet

11 Voorstellen in de nota (vervolg)  Regelgeving wordt overzichtelijker en eenvoudiger —Instandhouding van het reële bedrijf —Ondernemingsbegrip rechtsvormneutraal —Kwantitatieve eis voor ‘mede beleid bepalen’  Ter beschikking gesteld vermogen

12 Wat komt nog in het wetsvoorstel?  Betere afstemming op wettelijke bepalingen inkomstenbelasting? —belastinglatenties  Waarom is het vervallen van de conserverende aanslag een verbetering?  Wordt de termijn vóór schenking twee jaar?

13 Doelvermogens  Hoge Raad, 18 november 1998 (BNB 1999/35, BNB 1999/36 en BNB 1999/37)  Irrevocable discretionary trust  Trust is bevoordeelde  Betrokkenen bij de trust kunnen daaraan geen rechten ontlenen

14 De nota over doelvermogens:  In toenemende mate gebruikt om belastingheffing te ontgaan  Wettelijke basis voor heffing inkomstenbelasting, successie- en schenkingsrecht  Negeren van doelvermogen  Vermogensbestanddelen belasten bij insteller in box 1, 2, of 3  Inbreng is onbelast

15 De nota over doelvermogens (vervolg):  Uitkeringen aangemerkt als uitkeringen door insteller  Belaste schenking bij concreet juridisch afdwingbaar recht  Overlijden = doelvermogen behoort tot nalatenschap, erfgenamen worden geacht (deel van) doelvermogen te hebben verkregen.  Keuze om doelvermogen bij insteller of begunstigden te belasten

16 Wat komt nog in het wetsvoorstel?  Hoe wordt controle geregeld en komt er een verplichting om vermogensoverzichten van doelvermogen te verschaffen?  Betekenis van letter of wishes?  Betekenis van testament in relatie tot trustvermogen?  Gevolgen van ontbreken van beschikkingsmacht over vermogensbestanddelen?  Onverdeeldheid aangenomen zolang doelvermogen niet uitkeert?  Noodzaak om aan te sluiten bij woonplaats van verkrijger?

17 De nota over oneigenlijk gebruik:  Uitkeringen uit levensverzekeringen —Verzekerde treedt op als verzekeraar  Waardestijging buiten nalatenschap houden —Schuiven in tijd tussen overeenkomst en levering  Schenking van vruchtgebruik —Herroepelijke schenkingen —Renteloze (laagrentende) direct opeisbare lening  Bezitseis van 2 jaar —Aanschaf gunstig belaste vermogensbestanddelen vóór overlijden

18 Wat komt nog in het wetsvoorstel?  In de nota wordt gesproken over ‘een paar voorbeelden’ —Wat betekent dat voor de overige fictiebepalingen?  Blijft voor levensverzekeringen doorslaggevend of iets is onttrokken aan het vermogen van de erflater? —Samenhang met de partnervrijstelling?  Wat wordt bedoeld met waardestijging tussen tijdstip koopovereenkomst en moment van levering? —alle waardestijgingen tussen overeenkomst en overlijden/schenken?  Renteloze (laagrentende) direct opeisbare lening —schenkingen tegen schuldigerkenning?

19 Vereenvoudiging en uniformering  Uniformering SW en IB voor waardering periodieke uitkeringen en vruchtgebruik  Uniformering van regelgeving en begrippen —Partnerbegrip

20 Wat komt er nog in het wetsvoorstel?  Afstemmen van Ib en Sw —Heffingsvrije vermogen van box 3? —Waardering  Onroerende zaken WOZ?

21 De nota over het recht van overgang  Huidige recht van overgang roept vragen op  Nader onderzoek

22 Defiscalisering: voorlopig niet  Leidt tot verschuiving naar de groep die moet worden ontzien  Belemmert budgettaire neutraliteit  Beïnvloedt de belastingopbrengst negatief  Wijkt af van beginselen burgerlijk recht

23  Er komt geen Wet Schenk- en Erfbelasting 2010 —Geen grondige herziening, maar reparatie —Geen aansluiting bij de woonplaats van de verkrijger als hoofdregel —(Voorlopig) geen defiscalisering —Geen economische verrijking

24 Vakstudie Nieuws Congres december 2008 Figi Zeist

25 Vakstudie Nieuws Congres december 2008 Figi Zeist


Download ppt "Successiewet mr. A.P.M. van Rijn 2 december 2008 Figi Zeist."

Verwante presentaties


Ads door Google