De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Successiewet mr. A.P.M. van Rijn 2 december 2008 Figi Zeist.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Successiewet mr. A.P.M. van Rijn 2 december 2008 Figi Zeist."— Transcript van de presentatie:

1 Successiewet mr. A.P.M. van Rijn 2 december 2008 Figi Zeist

2 Successiewet: trends en actuele ontwikkelingen
Aanpak van gehele wet wordt herziening Hoge Raad geeft beperkte uitleg aan fictiebepalingen

3 Nota modernisering Successiewet
Vrijstellingen en tarieven Bedrijfsopvolgingsregeling Oneigenlijk gebruik a. Doelvermogens b. Overige vormen oneigenlijk gebruik Vereenvoudiging en uniformering

4 Vrijstellingen Vrijstellingen Successierecht Schenkingsrecht
Partners € Kinderen € € Kinderen € Overige verkrijgers € €

5 Drempelvrijstellingen verdwijnen Hogere vrijstelling voor partners
Artikel 35 SW kan vervallen Hogere vrijstelling voor partners Imputatie van pensioenrechten? Vrijstelling voor kinderen Niet meer afhankelijk van de leeftijd Geen aparte vrijstelling voor gehandicapte kinderen? Lagere vrijstelling voor ouders Vrijstelling voor werknemers? Artikel 32, eerste lid, sub 9, SW

6 Tarieven Belaste verkrijging tariefgroep 1 tariefgroep 2
€ 0 - € % 30% € hoger 20% 40%

7 Tariefgroep 1 = partners en kinderen
Tariefgroep 2 = overige verkrijgers Minder tarieven en minder progressie Aanpassing partnerbegrip

8 bedrijfsopvolgingsregeling
Geconserveerde onbelaste waarde liquidatiewaarde minus lagere voortzettingswaarde 75% van de voortzettingswaarde Geconserveerde belaste waarde 25% van de voortzettingswaarde van de onderneming Voortzettingseis Mits de onderneming vijf jaar na overlijden of schenking wordt voortgezet of aandelen vijf jaar worden behouden Bezitseis vóór schenking 55 jaar of ouder, 45% of meer arbeidsongeschikt Vijf jaar

9 Heffing over ondernemingsvermogen in de meeste gevallen maximaal 5%
Voorstellen in de nota Heffing over ondernemingsvermogen in de meeste gevallen maximaal 5% In geval van overdracht aan verkrijger in tariefgroep 1 Tarief 10% of 20% Over 25% van het ondernemingsvermogen Vervallen van conserverende aanslag Op gewone aanslag wordt bedrag vermeld dat moet worden betaald als onderneming niet wordt voortgezet

10 Voorstellen in de nota (vervolg)
Regelgeving wordt overzichtelijker en eenvoudiger Instandhouding van het reële bedrijf Ondernemingsbegrip rechtsvormneutraal Kwantitatieve eis voor ‘mede beleid bepalen’ Ter beschikking gesteld vermogen

11 Wat komt nog in het wetsvoorstel?
Betere afstemming op wettelijke bepalingen inkomstenbelasting? belastinglatenties Waarom is het vervallen van de conserverende aanslag een verbetering? Wordt de termijn vóór schenking twee jaar?

12 Doelvermogens Hoge Raad, 18 november 1998 (BNB 1999/35, BNB 1999/36 en BNB 1999/37) Irrevocable discretionary trust Trust is bevoordeelde Betrokkenen bij de trust kunnen daaraan geen rechten ontlenen

13 De nota over doelvermogens:
In toenemende mate gebruikt om belastingheffing te ontgaan Wettelijke basis voor heffing inkomstenbelasting, successie- en schenkingsrecht Negeren van doelvermogen Vermogensbestanddelen belasten bij insteller in box 1, 2, of 3 Inbreng is onbelast

14 De nota over doelvermogens (vervolg):
Uitkeringen aangemerkt als uitkeringen door insteller Belaste schenking bij concreet juridisch afdwingbaar recht Overlijden = doelvermogen behoort tot nalatenschap, erfgenamen worden geacht (deel van) doelvermogen te hebben verkregen. Keuze om doelvermogen bij insteller of begunstigden te belasten

15 Wat komt nog in het wetsvoorstel?
Hoe wordt controle geregeld en komt er een verplichting om vermogensoverzichten van doelvermogen te verschaffen? Betekenis van letter of wishes? Betekenis van testament in relatie tot trustvermogen? Gevolgen van ontbreken van beschikkingsmacht over vermogensbestanddelen? Onverdeeldheid aangenomen zolang doelvermogen niet uitkeert? Noodzaak om aan te sluiten bij woonplaats van verkrijger?

16 De nota over oneigenlijk gebruik:
Uitkeringen uit levensverzekeringen Verzekerde treedt op als verzekeraar Waardestijging buiten nalatenschap houden Schuiven in tijd tussen overeenkomst en levering Schenking van vruchtgebruik Herroepelijke schenkingen Renteloze (laagrentende) direct opeisbare lening Bezitseis van 2 jaar Aanschaf gunstig belaste vermogensbestanddelen vóór overlijden

17 Wat komt nog in het wetsvoorstel?
In de nota wordt gesproken over ‘een paar voorbeelden’ Wat betekent dat voor de overige fictiebepalingen? Blijft voor levensverzekeringen doorslaggevend of iets is onttrokken aan het vermogen van de erflater? Samenhang met de partnervrijstelling? Wat wordt bedoeld met waardestijging tussen tijdstip koopovereenkomst en moment van levering? alle waardestijgingen tussen overeenkomst en overlijden/schenken? Renteloze (laagrentende) direct opeisbare lening schenkingen tegen schuldigerkenning?

18 Vereenvoudiging en uniformering
Uniformering SW en IB voor waardering periodieke uitkeringen en vruchtgebruik Uniformering van regelgeving en begrippen Partnerbegrip

19 Wat komt er nog in het wetsvoorstel?
Afstemmen van Ib en Sw Heffingsvrije vermogen van box 3? Waardering Onroerende zaken WOZ?

20 De nota over het recht van overgang
Huidige recht van overgang roept vragen op Nader onderzoek

21 Defiscalisering: voorlopig niet
Leidt tot verschuiving naar de groep die moet worden ontzien Belemmert budgettaire neutraliteit Beïnvloedt de belastingopbrengst negatief Wijkt af van beginselen burgerlijk recht

22 Er komt geen Wet Schenk- en Erfbelasting 2010
Geen grondige herziening, maar reparatie Geen aansluiting bij de woonplaats van de verkrijger als hoofdregel (Voorlopig) geen defiscalisering Geen economische verrijking

23 Vakstudie Nieuws Congres 2008
2 december 2008 Figi Zeist

24 Vakstudie Nieuws Congres 2008
2 december 2008 Figi Zeist


Download ppt "Successiewet mr. A.P.M. van Rijn 2 december 2008 Figi Zeist."

Verwante presentaties


Ads door Google