De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Successiewet mr. A.P.M. van Rijn 2 december 2008 Figi Zeist.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Successiewet mr. A.P.M. van Rijn 2 december 2008 Figi Zeist."— Transcript van de presentatie:

1

2 Successiewet mr. A.P.M. van Rijn 2 december 2008 Figi Zeist

3 Successiewet: trends en actuele ontwikkelingen  Aanpak van gehele wet wordt herziening  Hoge Raad geeft beperkte uitleg aan fictiebepalingen

4 Nota modernisering Successiewet 1. Vrijstellingen en tarieven 2. Bedrijfsopvolgingsregeling 3. Oneigenlijk gebruik a. Doelvermogens b. Overige vormen oneigenlijk gebruik 4. Vereenvoudiging en uniformering

5 Vrijstellingen Vrijstellingen SuccessierechtSchenkingsrecht Partners€ 600.000 Kinderen€ 19.000€ 5.000 Kinderen 18-35€ 24.000 Overige verkrijgers€ 2.000€ 2.000

6  Drempelvrijstellingen verdwijnen —Artikel 35 SW kan vervallen  Hogere vrijstelling voor partners —Imputatie van pensioenrechten?  Vrijstelling voor kinderen —Niet meer afhankelijk van de leeftijd —Geen aparte vrijstelling voor gehandicapte kinderen?  Lagere vrijstelling voor ouders  Vrijstelling voor werknemers? —Artikel 32, eerste lid, sub 9, SW

7 Tarieven Belaste verkrijgingtariefgroep 1tariefgroep 2 € 0 - € 125.00010%30% € 125.000- hoger20%40%

8  Tariefgroep 1 = partners en kinderen  Tariefgroep 2 = overige verkrijgers  Minder tarieven en minder progressie  Aanpassing partnerbegrip

9 bedrijfsopvolgingsregeling  Geconserveerde onbelaste waarde —liquidatiewaarde minus lagere voortzettingswaarde —75% van de voortzettingswaarde  Geconserveerde belaste waarde —25% van de voortzettingswaarde van de onderneming  Voortzettingseis —Mits de onderneming vijf jaar na overlijden of schenking wordt voortgezet of aandelen vijf jaar worden behouden  Bezitseis vóór schenking —55 jaar of ouder, 45% of meer arbeidsongeschikt —Vijf jaar

10 Voorstellen in de nota  Heffing over ondernemingsvermogen in de meeste gevallen maximaal 5% —In geval van overdracht aan verkrijger in tariefgroep 1 —Tarief 10% of 20% —Over 25% van het ondernemingsvermogen  Vervallen van conserverende aanslag —Op gewone aanslag wordt bedrag vermeld dat moet worden betaald als onderneming niet wordt voortgezet

11 Voorstellen in de nota (vervolg)  Regelgeving wordt overzichtelijker en eenvoudiger —Instandhouding van het reële bedrijf —Ondernemingsbegrip rechtsvormneutraal —Kwantitatieve eis voor ‘mede beleid bepalen’  Ter beschikking gesteld vermogen

12 Wat komt nog in het wetsvoorstel?  Betere afstemming op wettelijke bepalingen inkomstenbelasting? —belastinglatenties  Waarom is het vervallen van de conserverende aanslag een verbetering?  Wordt de termijn vóór schenking twee jaar?

13 Doelvermogens  Hoge Raad, 18 november 1998 (BNB 1999/35, BNB 1999/36 en BNB 1999/37)  Irrevocable discretionary trust  Trust is bevoordeelde  Betrokkenen bij de trust kunnen daaraan geen rechten ontlenen

14 De nota over doelvermogens:  In toenemende mate gebruikt om belastingheffing te ontgaan  Wettelijke basis voor heffing inkomstenbelasting, successie- en schenkingsrecht  Negeren van doelvermogen  Vermogensbestanddelen belasten bij insteller in box 1, 2, of 3  Inbreng is onbelast

15 De nota over doelvermogens (vervolg):  Uitkeringen aangemerkt als uitkeringen door insteller  Belaste schenking bij concreet juridisch afdwingbaar recht  Overlijden = doelvermogen behoort tot nalatenschap, erfgenamen worden geacht (deel van) doelvermogen te hebben verkregen.  Keuze om doelvermogen bij insteller of begunstigden te belasten

16 Wat komt nog in het wetsvoorstel?  Hoe wordt controle geregeld en komt er een verplichting om vermogensoverzichten van doelvermogen te verschaffen?  Betekenis van letter of wishes?  Betekenis van testament in relatie tot trustvermogen?  Gevolgen van ontbreken van beschikkingsmacht over vermogensbestanddelen?  Onverdeeldheid aangenomen zolang doelvermogen niet uitkeert?  Noodzaak om aan te sluiten bij woonplaats van verkrijger?

17 De nota over oneigenlijk gebruik:  Uitkeringen uit levensverzekeringen —Verzekerde treedt op als verzekeraar  Waardestijging buiten nalatenschap houden —Schuiven in tijd tussen overeenkomst en levering  Schenking van vruchtgebruik —Herroepelijke schenkingen —Renteloze (laagrentende) direct opeisbare lening  Bezitseis van 2 jaar —Aanschaf gunstig belaste vermogensbestanddelen vóór overlijden

18 Wat komt nog in het wetsvoorstel?  In de nota wordt gesproken over ‘een paar voorbeelden’ —Wat betekent dat voor de overige fictiebepalingen?  Blijft voor levensverzekeringen doorslaggevend of iets is onttrokken aan het vermogen van de erflater? —Samenhang met de partnervrijstelling?  Wat wordt bedoeld met waardestijging tussen tijdstip koopovereenkomst en moment van levering? —alle waardestijgingen tussen overeenkomst en overlijden/schenken?  Renteloze (laagrentende) direct opeisbare lening —schenkingen tegen schuldigerkenning?

19 Vereenvoudiging en uniformering  Uniformering SW en IB voor waardering periodieke uitkeringen en vruchtgebruik  Uniformering van regelgeving en begrippen —Partnerbegrip

20 Wat komt er nog in het wetsvoorstel?  Afstemmen van Ib en Sw —Heffingsvrije vermogen van box 3? —Waardering  Onroerende zaken WOZ?

21 De nota over het recht van overgang  Huidige recht van overgang roept vragen op  Nader onderzoek

22 Defiscalisering: voorlopig niet  Leidt tot verschuiving naar de groep die moet worden ontzien  Belemmert budgettaire neutraliteit  Beïnvloedt de belastingopbrengst negatief  Wijkt af van beginselen burgerlijk recht

23  Er komt geen Wet Schenk- en Erfbelasting 2010 —Geen grondige herziening, maar reparatie —Geen aansluiting bij de woonplaats van de verkrijger als hoofdregel —(Voorlopig) geen defiscalisering —Geen economische verrijking

24 Vakstudie Nieuws Congres 2008 2 december 2008 Figi Zeist

25 Vakstudie Nieuws Congres 2008 2 december 2008 Figi Zeist


Download ppt "Successiewet mr. A.P.M. van Rijn 2 december 2008 Figi Zeist."

Verwante presentaties


Ads door Google