De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verenigingen en financiën

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verenigingen en financiën"— Transcript van de presentatie:

1 Verenigingen en financiën
Jaarafsluiting van de financiële administratie

2 Wettelijke eisen - Jaarrekening
Criteria eenvoudige regelgeving Balanstotaal < € 4,4 miljoen Netto-omzet < € 8,8 miljoen Werknemers < 50 (bron: website ING)

3 Wettelijke eisen - Jaarrekening
Eenvoudige regelgeving Opstellen van een balans Opstellen van een staat van baten en lasten Toelichting Ondertekening door bestuur binnen 6 maanden na start boekjaar Controle door kascommissie (bron: website ING)

4 Balans

5 Ratio’s berekenen Liquiditeitsratio:
Vlottende activa / Kort Vreemd vermogen € 600,00 / € 500,00 = 1,2 Solvabiliteitsratio: Eigen vermogen / Totaal vermogen € 1.100,00 / € 2.000,00 = 0,55 7.3.1 Liquiditeitsratio De liquiditeitsratio geeft de verhouding tussen de direct beschikbare gelden en de direct opeisbare schulden weer. Hoe hoger de liquiditeitsratio, hoe beter. Indien het cijfer van de liquiditeitsratio onder de 1 ligt, zijn er op korte termijn niet voldoende gelden aanwezig om te voldoen aan de direct opeisbare schulden, met als gevolg dat de continuïteit van de club in gevaar zou kunnen komen. De liquiditeitsratio van de sportvereniging uit ons voorbeeld kan als volgt worden bepaald: Vlottende activa/kort vreemd vermogen = 600/500 = 1,2 De sportvereniging beschikt dus over voldoende liquide middelen om op korte termijn aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. 7.3.2 Solvabiliteitsratio De solvabiliteitsratio geeft aan in hoeverre de sportvereniging financieel onafhankelijk is. Bestaat het vermogen van de club geheel uit eigen vermogen, dan is de solvabiliteit 100%. Hoe groter de afhankelijkheid van de club van vreemd vermogen, des te lager de solvabiliteit. De solvabiliteitsratio van de sportvereniging uit ons voorbeeld kan als volgt Eigen vermogen/totaal vermogen = 1.100/2.000 = 0,55 In ons voorbeeld is de sportvereniging derhalve voor 45% afhankelijk van vreemdvermogenverschaffers.

6 Controles op de jaarrekening
De post liquide middelen bepalen en controleren Kassaldo Banksaldo De post vorderingen bepalen en controleren Debiteurenadministratie Aanmaningen Reservering? Controleer of de ledenadministratie aansluit op de financiële administratie. • Voer een cijferbeoordeling uit ten opzichte van het vorige boekjaar. • Voer een afloopcontrole uit. Dit houdt in dat wordt vastgesteld of de vordering in het nieuwe jaar is voldaan. • Controleer of het intern aanwezige aanmaningsbeleid correct wordt nageleefd. • Beoordeel of de waardering van de vordering aanvaardbaar is. Indien er twijfels zijn over de inbaarheid van de vordering zal hiervoor een reservering moeten worden getroffen of zal de vordering moeten worden afgeboekt.

7 Eindejaarsverwerking

8

9 Wel of geen BTW-administratie
BTW is een belangrijk onderwerp voor vrijwilligersorganisaties Er zijn twee BTW tarieven: 6% en 19% Gebruik maken van vrijstellingen? Niet afdragen? Dan ook niet terugvragen! Voorwaarde van vrijstelling: Géén winstoogmerk Exploitatieoverschot moet aangewend worden voor vrijgestelde verenigingsdoelstelling (sporten) (bron: website ING)

10 Vrijstellingen en drempels
Hoofdactiviteiten Diensten aan leden (contributies) zijn vrijgesteld van BTW Nevenactiviteiten Levering van goederen < € ,00 Levering van diensten < € ,00 Kantineomzet < € ,00 Bij overschrijding van een categorie-drempel wordt deze voor het gehele bedrag alsnog belast Toegangsgelden 6% Overige nevenactiviteiten 19% (bron: website ING) Het is verstandig aparte opbrengsten rekeningen aan te maken om de vrijstellingsdrempels in de gaten te houden. D.a. bijvoorbeeld: Opbrengsten contributies Kantineopbrengsten Opbrengst verkopen goederen (verkoop clubmaterialen, dassen, speldjes etc…) Opbrengst verkopen diensten (entreegelden, sponsorgelden, reclame)

11 Vrijstellingen en drempels
Gebruik van vrijstellingen is een recht en geen plicht. Mits de fondswervende activiteiten niet onder € ,00 komt, anders is het een plicht. Soms is het verstandig om BTW af te dragen, ook wanneer de omzet onder de vrijstellingsgrens valt. Bijvoorbeeld bij de voorgenomen bouw van een nieuwe kantine. U blijft dan wel 10 jaar betrokken in de BTW-heffing! (bron: website ING)

12

13 Contributie in Davilex Club

14 Leden invoeren

15 Leden importeren

16 Lidcategorie

17 Soorten lidcategorieën
Vast contributiebedrag per periode Contributieladder (staffelprijs per periode) Korting (negatief bedrag) Donatie (geen bedrag, wél factuur) Geen (uitsluitend voor groepering van leden)

18 Leden verbinden aan lidcategorie

19 Lidcategorieën verbinden aan lid

20 Contributie berekenen

21 SEPA SEPA komt……………. Wat betekent dit voor uw vereniging? Wat is SEPA?
Single Euro Payments Area Huidige bankrekeningnummer wordt IBAN Wat betekent dit voor uw vereniging?

22 SEPA Gevolgen voor de incasso
Twee soorten incasso’s: de standaard incasso en de zakelijke incasso Standaard incasso: betalingen van particulieren Langere terugboekingstermijn Huidige machtigingen blijven van kracht Pre-notificatie verplicht Clieop03 verdwijnt per

23 SEPA Nieuwe incasso-standaard Incassant ID Kenmerk van de machtiging
IBAN van de debiteur Datum van de ondertekening van de machtiging Voor meer informatie, kijk op: of Bedrijven moeten een aantal gegevens gaan toevoegen aan de machtigingen: Incassant ID – Deze ontvangt elk bedrijf van zijn bank. Kenmerk van de machtiging – Elke bestaande machtiging krijgt een uniek kenmerk van maximaal 35 tekens. Dit kenmerk mag door het bedrijf zelf bepaald worden. Denk bijvoorbeeld aan het debiteurennummer, contractnummer of gewoon een volgnummer. IBAN van de debiteur – Dat kan gevonden worden via een tijdelijke overgangsservice van de banken. Datum van de ondertekening van de machtiging – De datum van ondertekening wordt tot op heden niet altijd vastgelegd. Daarom is bepaald dat bij alle huidige, bestaande machtigingen de datum geldt van 1 november Voor nieuwe machtigingen geldt de datum van ondertekening.

24


Download ppt "Verenigingen en financiën"

Verwante presentaties


Ads door Google