De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hugo van den Ende AA PricewaterhouseCoopers

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hugo van den Ende AA PricewaterhouseCoopers"— Transcript van de presentatie:

1 Hugo van den Ende AA PricewaterhouseCoopers
Samenval: waar blijft het getrouwe beeld? [of: wat gaat het nu écht betekenen?] Hugo van den Ende AA PricewaterhouseCoopers

2 Uit de dagbladen van zomer 2009?
Spectaculaire toename samenval jaarrekeningen Nieuws van de dag

3 Agenda voor vandaag Inleiding Stand van zaken
Concrete gevolgen voor de jaarrekening Aandachtspunten Cijfervoorbeelden Feedback uit de praktijk Wat gaat het nu echt betekenen?

4 Inleiding Jaar rekening Aangifte Vennootschaps- belasting
Grondslagen: fiscale wetgeving en jurisprudentie goedkoopmansgebruik Historische kostprijs Belastbaar bedrag / politieke invloed Fiscale formaliteiten Jaar rekening Aangifte Vennootschaps- belasting Grondslagen BW2 en RJ Getrouw beeld, inzicht (afleggen verantwoording) Specifieke toelichtingeisen Voorschriften presentatie en indeling Formaliteiten / termijnen

5 Stand van zaken Aanpassing BW2 Titel 9 (fiscale grondslagen), en:
Memorie van Toelichting Besluit fiscale waarderingsgrondslagen Gebruikershandleiding NTP Verkorte winstaangifte Elektronische snelweg XBRL NTP taxonomie (NT2009.b)

6 Stand van zaken “In afwijking van afdeling 6 (…) komen voor de waardering van de activa en de passiva en voor de bepaling van het resultaat ook in aanmerking de grondslagen voor de bepaling van de belastbare winst [als bedoeld in de Wet op de vennootschapsbelasting]”. Let op: toepassing hiervan is optioneel! => Wat betekent dit voor de jaarrekening?

7 Concrete gevolgen voor de jaarrekening (1) - algemeen -
Betreft: Wat gaat dat betekenen? Toelichting Presentatie en indeling Niets Alleen afd. 6 wordt buiten werking gesteld; BMJ blijft van toepassing Belastinglatenties Verdwijnen uit de jaarrekening – bestaande latenties op moment van overgang in eigen vermogen verwerken Vervallen latenties door: samenval fiscaal - commercieel niet in aanmerking nemen fiscaal compensabele verliezen Grondslagen algemeen (vorderingen, liquide middelen, leningen enz.) Historische kostprijs / nominale waarde als fiscaal uitgangspunt In het algemeen zal dit ook zo zijn in de meeste jaarrekeningen – geen verschillen

8 Concrete gevolgen voor de jaarrekening (2) - waardering activa -
Betreft: Wat gaat dat betekenen? Toelichting Panden in eigen gebruik Fiscale waardering volgen (baseren op WOZ waarde) Fiscale regelgeving per – indien geen fiscale grondslagen, dan latentie Milieu investeringen Fiscale waardering volgen: willekeurige afschrijving) Fiscale faciliteit: stimulering van investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen – indien geen fiscale grondslagen dan latentie Onderhanden projecten Niets (fiscaal is PoC = tussentijdse winstneming) voorgeschreven Ervan uitgaande dat PoC ook in jaarrekening 2007 is toegepast Deelnemingen Waarderen tegen kostprijs; goodwill is hierin begrepen De goodwill, en het verschil tussen kostprijs en NVW, verwerken via eigen vermogen. Aanvullende toelichting over deelneming.

9 Concrete gevolgen voor de jaarrekening (3) - toelichting -
Betreft: Wat gaat er veranderen? Toelichting Toelichting op de jaarrekening Minder toelichting: uitgangspunt is wettelijk minimum (BW2 Titel 9) De jaarrekening krijgt een compliance karakter (efficiency) Stelselwijziging en toepassing fiscale grondslagen Aanvullende toelichting: toepassing fiscale grondslagen stelselwijziging Aanvullende toelichting dient om gebruikers inzicht te geven in toepassing nieuw (fiscaal) stelsel Overige vermeldingen De herziene wet schrijft enkele aanvullende eisen voor Vooral bij buitengewone waardecorrecties, en bij significante afwijkingen t.o.v. de huidige waarderingen

10 Aandachtspunten Getrouw beeld?
Fiscale grondslagen onderdeel van BW2T9 “Goedkeuring van Europa” Getrouw volgens het toepasselijke stelsel? Korte (want wettelijke) toelichting Onduidelijkheid over verwerking van fiscale posten (zoals HIR, verkapt dividend, VoF, lease classificatie)

11 Aandachtspunten Grootte criteria – controleplicht (vb 1)
Verdamping eigen vermogen (vb 2) Dividend? Bankier met solvabiliteitscriteria? Going concern? Hebben accountants voldoende fiscale kennis?

12 Aandachtspunten Samenstellingsverklaring?
Als je het niet doet: meer latenties? (vb 3) Betrokkenheid van de softwareleveranciers Europese regelgeving: lastenverlichting op een andere manier?

13 Voorbeelden

14 Balans per 31 december 2007 (in miljoen Euro)
Voorbeeld 1: toepassing grootte criteria 30 werknemers Netto omzet: EUR 9 miljoen Balans per 31 december 2007 (in miljoen Euro) (afdeling 6) Materiële activa 2 Voorraden 2 Liquide middelen 1 Balanstotaal 5 (fiscale grondslagen) Materiële activa 1 Voorraden 2 Liquide middelen 1 Balanstotaal 4

15 Conclusie voorbeeld 1 Balanstotaal ‘fiscaal’ leidt ertoe dat deze BV
o.b.v. fiscale grondslagen “klein” is => geen controleplicht

16 Balans per 31 december 2007 (in miljoen Euro)
Voorbeeld 2: verdamping eigen vermogen Balans per 31 december 2007 (in miljoen Euro) (afdeling 6) Materiële activa 3 Goodwill 0,5 Deelneming (NVW) 2,5 Totaal activa 6 Verplichtingen 3 ./. Eigen Vermogen 3 Solvabiliteit 50% (fiscale grondslagen) Materiële activa 3 Goodwill - Deelneming (kp) 1 Totaal activa 4 Verplichtingen 3 ./. Eigen Vermogen 1 Solvabiliteit 25%

17 Conclusie voorbeeld 2 Toepassing fiscale grondslagen leidt tot een
afname van de solvabiliteit (althans op papier) van 25%

18 Relevante balansposten per 31 december 20xx (* Euro 100.000)
Voorbeeld 3, latenties (bedrijfspand) indien toepassing afdeling 6 Gegevens van het pand WOZ waarde EUR Fiscale waardering EUR (50% hiervan) Waardering bedrijfseconomische grondslagen: EUR Relevante balansposten per 31 december 20xx (* Euro ) (afdeling 6) Bedrijfspand 4 Belastinglatentie 0,5 (fiscale grondslagen) Bedrijfspand 6

19 Conclusie voorbeeld 3 Door de fiscale maatregelen als afschrijvingsbeperking (zowel voor panden als voor bedrijfsmiddelen) en willekeurige afschrijving zal de noodzaak tot het vormen van een belastinglatentie toenemen (indien in de jaarrekening voor commerciële grondslagen wordt gekozen).

20 Feedback uit de praktijk
MKB accountants – VERA regiosessies We schieten er niets mee op De banken zullen dit toch niet accepteren? We doen dit al zo …. Maar ook Ik ga er met mijn cliënten over praten Misschien toch wel geschikt voor: holding BV en pensioen BV trustmaatschappijen kleinere ondernemingen zonder bancaire financiering

21 Wat gaat het nu echt betekenen?
Wie worden er beter van? Wat wil de cliënt zélf eigenlijk? En …. de accountant?


Download ppt "Hugo van den Ende AA PricewaterhouseCoopers"

Verwante presentaties


Ads door Google