De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

JURIDISCHE, BOEKHOUDKUNDIGE

Verwante presentaties


Presentatie over: "JURIDISCHE, BOEKHOUDKUNDIGE"— Transcript van de presentatie:

1 JURIDISCHE, BOEKHOUDKUNDIGE
DE VEREFFENING VAN VENNOOTSCHAPPEN JURIDISCHE, BOEKHOUDKUNDIGE EN FISCALE ASPECTEN

2 VENNOOTSCHAPSRECHT

3 JURIDISCHE ASPECTEN

4 Rechtstoestand van de vennootschap in vereffening
De vereffenaars Bevoegdheden van de vereffenaars Voortzetting van het mandaat van de commissaris Verloop van de vereffening Nieuwe verplichtingen van de vereffenaars Jaarlijks verslag van de algemene vergadering – jaarrekeningen

5 Sluiting van de vereffening
Aansprakelijkheid van de vereffenaars Strafbepaling

6 BOEKHOUDKUNDIGE ASPECTEN

7 ALGEMEEN De statuten van de vennootschap worden niet gewijzigd
Alle verrichtingen lopen gewoon door Vereffenaar stelt jaarlijks de jaarrekening op Deze wordt VOORGELEGD aan de algemene vergadering Neerlegging jaarrekening bij NBB

8

9

10 VERSLAGGEVINGSVERPLICHTING
CBN-advies 2011/8

11 VOORSCHOT AAN DE VENNOTEN OP DE VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
CBN-advies 2010/8

12 Wanneer wordt beslist om een voorschot
uit te keren: Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief (-) aan Andere diverse schulden

13 489 Andere diverse schulden
aan Kredietinstellingen

14 Na afloop van de vereffening :
100 Geplaatst kapitaal 11 Uitgiftepremies 13 Reserves [14 Overgedragen winst] aan 19 Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief (-) [14 Overgedragen verlies (-)]

15 Niet-betaalde schulden wegens ontoereikend actief bij sluiting van de vereffening
Kwijtschelding van schuld = uitzonderlijke opbrengst Laten staan als schuld van de vennootschap Zal leiden tot een negatief vermogen

16 Voorziening voor schulden ten opzichte van het personeel bij sluiting van de onderneming
CBN-advies 107/4 Geen beslissing tot sluiting van de onderneming  er mag geen voorziening worden aangelegd Beslissing tot sluiting van de onderneming  aanleggen voorziening verplicht

17 Voorziening  duidelijk omschreven verlies / last  waarschijnlijk of vaststaand  geraamde waarde Opgelet ! Mogelijk dat personeel wordt overgenomen  geen voorziening aanleggen

18 De waarderingsregels Continuïteit  bepaald door het bestuursorgaan
 vastgelegd in het inventarisboek  jaarlijks samengevat in de toelichting Discontinuïteit  oprichtingskosten volledig afschrijven  vaste activa en vlottende activa waarderen aan de vermoedelijke realisatiewaarde  voorziening voor vereffeningkosten aanleggen

19 FISCALE ASPECTEN

20 In hoofde van de vennootschap in vereffening
Vennootschapsbelasting Belasting over de toegevoegde waarde

21 Vennootschapsbelasting
Fiscale continuïteit van de vennootschap in vereffening  indienen aangifte vennootschapsbelasting op de normale tijdstippen  fiscale aangifte “special” wordt niet meer opgemaakt Verdeling van het vermogen  wordt beschouwd als een dividenduitkering

22 Liquidatiebelasting  10 % roerende voorheffing op de uitgekeerde reserves  tijdstip verschuldigdheid  toekomst ? Optrekken van het tarief ?

23 In hoofde van de vennootschap in vereffening
Vennootschapsbelasting Belasting over de toegevoegde waarde

24 Belasting over de toegevoegde waarde
Stellen van belastbare handelingen  vennootschap in vereffening blijft onderworpen aan BTW  recht op aftrek blijft behouden voor aankopen in het kader van de vereffeningswerkzaamheden  zelfs bij einde van de belastbare activiteiten behoudt men toch het recht op aftrek

25 Herziening op bedrijfsmiddelen
 5 jaar  15 jaar  herziening vangt aan op datum waarop goed niet meer beroepsmatig wordt aangewend

26 Personenbelasting Uitkering van vermogensbestanddelen
Onderworpen aan 10 % roerende voorheffing (liquidatiebelasting) Genieter = natuurlijke persoon Roerende voorheffing = eindbelasting Niet aan te geven in de personenbelasting

27 Registratierechten Vennootschap in vereffening ondergaat geen registratierechten Belangrijk aandachtspunt: overdracht van onroerende goederen  art. 129 W. Reg. Verkooprecht (5 % - 10 %) is van toepassing indien 1 of meerdere vennoten, een onroerend goed verwerven van een VOF, Comm. V., BVBA of landbouwvennootschap

28 Uitzonderingen Indien een onroerend goed wordt verkregen door de persoon die datzelfde onroerend goed voordien in de vennootschap heeft ingebracht. Indien een onroerend goed wordt verkregen door de persoon die deel uitmaakte van de vennootschap op het ogenblik dat de vennootschap datzelfde onroerend goed verwierf met betaling van het voor verkopingen geldend recht. Indien de vereffenaar alle goederen gezamenlijk toebedeelt aan alle vennoten

29 Interpretatie uitzonderingsmaatregelen
Bij vereffening van vennootschappen waarbij de geheelheid van de activa wordt toebedeeld aan alle vennoten samen  algemeen vast recht verschuldigd  verdeling onderworpen aan het voor verkopen geldend tarief of tarief van toepassing voor verdelingen Een vennoot verwerft een onroerend goed door hemzelf ingebracht in de vennootschap  verdelingsrecht van toepassing

30 Een vennoot verkrijgt een onroerend goed van de vennootschap en was vennoot op ogenblik van aankoop
 verdelingsrecht van toepassing

31 In hoofde van de aandeelhouder – vennootschap
Vennootschapsbelasting

32 Vennootschapsbelasting
Vordering op insolvabele vennootschap in vereffening onderlinge lopende rekeningen onderlinge financiële leningen Schuldkwijtschelding: gevaar voor abnormaal of goedgunstig voordeel de kwijtschelding wordt geboekt als kost abnormaal: niet overeenkomstig de geldende handelsgebruiken

33  beperkt wettelijk kader  verhogen van het eigen fiscaal resultaat?
 goedgunstig: prestatie/verrijking zonder adequate tegenprestatie  beperkt wettelijk kader  verhogen van het eigen fiscaal resultaat? Liquidatiebelasting liquidatieboni worden gelijkgesteld met dividenduitkeringen DBI aftrek > taxatievereiste > minimale deelname van 10% > aandelenbezit gedurende minimum 1 jaar

34 DEFICITAIRE VEREFFENING


Download ppt "JURIDISCHE, BOEKHOUDKUNDIGE"

Verwante presentaties


Ads door Google