De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verschelden - 15 november 2004 Geld uit een vennootschap halen  Peter Verschelden  Bedrijfsrevisor – Accountant  Licentiaat in de Rechten, Licentiaat.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verschelden - 15 november 2004 Geld uit een vennootschap halen  Peter Verschelden  Bedrijfsrevisor – Accountant  Licentiaat in de Rechten, Licentiaat."— Transcript van de presentatie:

1 Verschelden - 15 november 2004 Geld uit een vennootschap halen  Peter Verschelden  Bedrijfsrevisor – Accountant  Licentiaat in de Rechten, Licentiaat in Management, Gegradueerde in de Fiscale Wetenschappen, Master in Accountancy, laureaat in Exportmanagement  Extern medewerker Kluwer Rechtswetenschappen (Accountancy Actualiteit, Modellenboek, Ondernemingsbibliotheek, Praktijkgids voor Vennootschappen, Actuele Voorinformatie, e.a.)  Verschelden Bedrijfsrevisoren, Molenkouterstraat 75, 9308 Aalst.  peter.verschelden@verschelden.be peter.verschelden@verschelden.be  www.verschelden.be

2 Hoe op een fiscaal vriendelijke manier geld uit mijn vennootschap halen ? Een overzicht

3 Verschelden - 15 november 2004 Programma (I) 1. Bestuursbezoldiging (loon) 2. Winstverdeling: toekenning van tantième 3. Winstverdeling: toekenning van dividend 4. Kapitaalvermindering 5. Kapitaalaflossing 6. Inkoop eigen aandelen

4 Verschelden - 15 november 2004 Programma (II) 7. Gratis beschikking over woning 8. Gratis gebruik electriciteit, verwarming, water 9. Gebruik van huispersoneel 10. Intresten op leningen / voorschotten 11. Bedrijfswagen 12. Groepsverzekering 13. Intern gefinancierde pensioenbelofte

5 Verschelden - 15 november 2004 Programma (III) 14. Opname rekening courant 15. Verkoop van goederen aan vennootschap 16. Forfaitaire onkostenvergoeding 17. Verhuren van woning aan vennootschap 18. Infrastructuurovereenkomst 19. Verkoop van aandelen aan holding 20. Vereffening van de venoootschap

6 Verschelden - 15 november 2004 Progamma (IV) Per techniek: - omschrijving - fiscaal regime voor vennootschap - fiscaal regime voor genieter - voordelen - nadelen - aandachtspunten

7 Verschelden - 15 november 2004 1. Bestuursbezoldiging (loon)  Omschrijving: - verschil bestuursbezoldiging – tantième - inhouding en doorstorting bedrijfsvoorheffing - bestuursbezoldiging in geld / in natura  Fiscaal regime voor vennootschap: - 100 % aftrekbare beroepskost - opmaak fiches 20  Fiscaal regime voor genieter: - belastbaar beroepsinkomen - aftrek sociale bijdragen - beroepskosten

8 Verschelden - 15 november 2004 Tarieven personenbelasting AJ 05  25 % van 0,01 € tot 6.950,00 €  30 % van 6.950,01 € tot 9.890,00 €  40 % van 9.890,01 € tot 16.480,00 €  45 % van 16.480,01 € tot 30.210,00 €  50 % + 30.210 €

9 Verschelden - 15 november 2004 Tarieven vennootschapsbelasting  Normaal tarief: 40,17 % wordt 33,99 %  Verlaagd getrapt tarief 28,84 % van 0,01 tot 25.000 € wordt 24,98 % 37,08 % van 25.000,01 € tot 90.000 € wordt 31,93 % 42,23 % van 90.000,01 € tot 322.500 € wordt 35,54 %

10 Verschelden - 15 november 2004 1. Bestuursbezoldiging (loon)  Voordelen: - geen beperking in bedrag - ideaal om laagste inkomstenschijven in PB op te vullen - verlaagd tarief vennb. (éénmiljoenregel) - groepsverzekeringspremie aftrekbaar - bijkomende intrestaftrek / kinderoppaskosten

11 Verschelden - 15 november 2004 1. Bestuursbezoldiging (loon)  Nadelen: - hoge tarieven in PB - effect op sociale bijdragen wordt vaak over het hoofd gezien: +/- 21 % van loonsverhoging, doch aftrekbaar, dus effectieve kost van +/- 10,5 % - hoe hoger loon, hoe kleiner kans op studiebeurs, (ver)bouwpremie, enz.  Aandachtspunten: - regelmatigheid van loon is belangrijk

12 Verschelden - 15 november 2004 2. Winstverdeling: toekenning van tantième  Omschrijving: - vergelijkbaar met loon - toekenning door algemene vergadering uit te bestemmen winst van het boekjaar - enkel uit « voor uitkering vatbare sommen »  Fiscaal regime voor vennootschap: - 100 % aftrekbare kost voor het boekjaar waarop de tantième wordt toegekend - fiche 20

13 Verschelden - 15 november 2004 2. Winstverdeling: toekenning van tantième  Fiscaal regime voor genieter: - idem loon, maar één jaar later belastbaar  Voordelen: - één jaar later belastbaar - geen intresten op laattijdige betaling bedrijfsvoorheffing - resultaat van de vennootschap oogt mooier  Nadelen: - hoge tarieven in PB - effect op sociale bijdragen

14 Verschelden - 15 november 2004 2. Winstverdeling: toekenning van tantième  Aandachtspunten: - niet vergeten om fiches op te maken - niet vergeten aan te geven in PB-aangifte - telt mee voor éénmiljoenregel - er zijn argumenten om te stellen dat het meetelt voor 80 % -regel (voorwaarde van regelmatigheid); voorzichtigheidshalve best geen rekening mee houden

15 Verschelden - 15 november 2004 3. Winstverdeling: toekenning van dividend  Omschrijving: - beslissing AV, uit (belaste) winst boekjaar - verschil met tantième  Fiscaal regime voor vennootschap: - niet aftrekbaar !  Fiscaal regime voor genieter: - bevrijdende roerende voorheffing van 25 % of 15 % (na 31/12/93, op naam) - definitief belast inkomen indien vennootschap

16 Verschelden - 15 november 2004 3. Winstverdeling: toekenning van dividend  Voordelen: - globale druk lager dan loon - geen effect op sociale bijdragen - geen crisisbelasting of gemeenteopcentiemen - geen effect m.b.t. studiebeurzen, enz.

17 Verschelden - 15 november 2004 3. Winstverdeling: toekenning van dividenden  Nadelen: - mogelijk verlies van verlaagd tarief - formalisme: aangifte RV - enkel mogelijk voor aandeelhouders en gelijke behandeling ! - niet geschikt als « enige » bron van inkomsten: verlies van diverse voordelen  Aandachtspunten: - grens van 13 % van gestorte kapitaal !

18 Verschelden - 15 november 2004 4. Kapitaalvermindering  Omschrijving: - terugbetaling van kapitaal aan de aandeelhouders  Fiscaal regime voor vennootschap: - belastingvrij als het gaat om « eigen inbreng van aandeelhouders » (in geld, in natura) - belastingvrij als het gaat om belaste reserves - belast als het gaat om belastingvrije reserves

19 Verschelden - 15 november 2004 4. Kapitaalvermindering  Fiscaal regime voor de genieter: - belastingvrij als het gaat om « eigen inbreng van aandeelhouders » (in geld, in natura) - belast als dividend als het gaat om geïncorporeerde reserves  Voordelen: - onbelastbaarheid indien werkelijk gestort kapitaal ! - geen risico verlaagd tarief te verliezen - privé-inkomen wordt beperkt gehouden (studiebeurs, enz.)

20 Verschelden - 15 november 2004 4. Kapitaalvermindering  Nadelen: - complex en duur (notariële akte) - niet altijd mogelijk (minimumkapitaal); enkel wanneer werkelijk gestort kapitaal - eenmalige operatie  Aandachtspunten: - moet gebeuren « op de wijze voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen » - duidelijke vermelding in akte van notaris - uitgiftepremie: gelijkgesteld met fiscaal kapitaal - geïncorporeerde herwaarderingsmeerwaarden ! - herkwalificatie als dividenduitkering

21 Verschelden - 15 november 2004 5. Kapitaalaflossing  Omschrijving: - terugbetaling van een zeker aantal door het lot aan te wijzen aandelen / vervanging door bewijzen van deelgerechtigheid - statutair kapitaal verandert niet; aangerekend op reserves en winst  Fiscaal regime voor de vennootschap: idem als dividenduitkering  Fiscaal regime voor de genieters: idem als dividenduitkering

22 Verschelden - 15 november 2004 6. Inkoop eigen aandelen  Omschrijving: zie artikel in bijlage  Fiscaal regime voor de vennootschap: - nuloperatie  Fiscaal regime voor de genieter: - vrijgesteld van personenbelasting - liquidatiebonus van 10 % (nieuw !)

23 Verschelden - 15 november 2004 6. Inkoop eigen aandelen  Voordelen: - Fiscaal zeer interessant  Nadeel: - Fiscaal geviseerd !! - Vennootschapsrechtelijk strikt geregeld  Aandachtspunten: - niet enkel fiscale motieven - voorbeeld uit rechtspraak: zie bijlage

24 Verschelden - 15 november 2004 7. Gratis beschikking over woning  Omschrijving: vennootschap koopt, bouwt, huurt woning en stelt die gratis ter beschikking van haar bedrijfsleider; de vennootschap draagt alle kosten van de woning (afschrijvingen, intresten, onderhoud, enz.) en rekent VAA aan  Fiscaal regime voor de vennootschap: kosten zijn 100 % aftrekbaar

25 Verschelden - 15 november 2004 7. Gratis beschikking over woning  Fiscaal regime voor genieter: belast als voordeel alle aard KI 745 € : geïndex. KI x 100/60 x 2 indien gemeubeld : x 5/3den « niet lager dan huurwaarde » deze voorwaarde werd vernietigd door Raad van State

26 Verschelden - 15 november 2004 7. Gratis beschikking over woning  Voordelen: berekening VAA op basis van KI kan deze techniek fiscaal zeer interessant maken !  Nadelen: onroerend goed zit in vennootschap (latere meerwaarden, enz.)  Aandachtspunten: - correctie voor verplichte woongelegenheid - enkel voor ruimtes die werkelijk worden gebruikt

27 Verschelden - 15 november 2004 8. Gratis gebruik electriciteit, verwarming, water  Omschrijving: vennootschap betaalt de kosten van electriciteit, verwarming en water voor haar bedrijfsleider en rekent VAA aan  Fiscaal regime voor de vennootschap: kosten zijn 100 % aftrekbaar

28 Verschelden - 15 november 2004 8. Gratis gebruik electriciteit, verwarming, water  Fiscaal regime voor genieter: belast als voordeel alle aard leidinggevend personeel en bedrijfsleiders: 1.180 € / 590 € voor verwarming / electriciteit andere verkrijgers: 590 € / 295 € voor verwarming / electriciteit Forfait voor water wordt verwaarloosd. Ook als werkelijke kosten kleiner zijn, geldt forfait. Persoonlijke bijdragen worden in mindering gebracht.

29 Verschelden - 15 november 2004 8. Gratis gebruik electriciteit, verwarming, water  Voordelen: berekening VAA op forfaitaire basis kan deze techniek fiscaal zeer interessant maken !  Nadelen: niet intressant als werkelijke kosten lager zijn dan forfait

30 Verschelden - 15 november 2004 9. Gebruik van huispersoneel  Omschrijving: vennootschap betaalt de volledige loonkost en andere kosten voor de service van dienstboden, hoveniers, chauffeurs, poetspersoneel, enz.  Fiscaal regime voor de vennootschap: kosten zijn 100 % aftrekbaar

31 Verschelden - 15 november 2004 9. Gebruik van huispersoneel  Fiscaal regime voor genieter: belast als voordeel alle aard 5.950 € per jaar per voltijdse betrekking Persoonlijke bijdragen worden in mindering gebracht  Voordeel: berekening VAA op forfaitaire basis kan deze techniek fiscaal zeer interessant maken !

32 Verschelden - 15 november 2004 10. Intresten op leningen / voorschotten  Omschrijving: - lening van aandeelhouder-natuurlijke persoon of bestuurder (natuurlijke persoon of vennootschap) aan vennootschap - wordt vergoed met (royale) intrest - voorschot = elke al dan niet door effecten vertegenwoordigde geldlening - ook wanneer gegeven door echtgenoot of kinderen

33 Verschelden - 15 november 2004 10. Intresten op leningen / voorschotten  Fiscaal regime voor de vennootschap: - 100 % aftrekbare beroepskost, behalve: - bij overdreven intrest én - wanneer totaal bedrag van de voorschotten hoger is dan de som van de belaste reserves bij het begin van het boekjaar en het gestort kapitaal op het einde van het belastbaar tijdperk.

34 Verschelden - 15 november 2004 10. Intresten op leningen / voorschotten  Fiscaal regime voor genieter: - 15 % bevrijdende roerende voorheffing - behalve bij overdreven intrest en hoger dan kapitaal + reserves: dan gelijkgesteld met dividenduitkering  Voordeel: fiscaal zeer interessant: hogere rente mogelijk dan op spaarboekje

35 Verschelden - 15 november 2004 10. Intresten op leningen / voorschotten  Nadeel: beperkt qua bedrag  Aandachtspunten: - bepaling van de intrestvoet - 7,4 % (AJ 2004) mogelijk ? - splitsing tussen lening en R/C - contract nodig ? - datum van betaalbaarstelling en aangifte RV - opletten wanneer voldoende liquide middelen

36 Verschelden - 15 november 2004 11. Bedrijfswagen  Omschrijving: vennootschap betaalt alle kosten van personenwagen en rekent VAA aan  Fiscaal regime voor de vennootschap: kosten zijn 75 % / 100 % aftrekbaar

37 Verschelden - 15 november 2004 11. Bedrijfswagen  Fiscaal regime voor genieter: - VAA via loon of boeking op R/C - 5000 km of 7500 km - forfaitair op basis van fiscale PK - deels aftrekbaar als beroepskost - solidariteitsbijdrage RSZ – zal veranderen !  Voordeel: - meestal zeer voordelig omdat werkelijke kosten veel hoger zijn dan aangerekend VAA - zeer voordelig bij grote afstand tussen woon en werk

38 Verschelden - 15 november 2004 11. Bedrijfswagen  Nadeel: - geen forfaitaire onkostenvergoeding mogelijk - niet interessant indien weinig gebruik wordt gemaakt van bedrijfswagen  Aandachtspunten: - BTW-herziening einde jaar (keuze tussen loon en aanrekening via L/R) - opname op fiche 20

39 Verschelden - 15 november 2004 12. Groepsverzekering  Omschrijving: - verschil met bedrijfsleidersverzekering - « groep »  Fiscaal regime voor de vennootschap: 100 % aftrekbaar, als voldaan is aan de 80 % regel  Fiscaal regime voor de genieter: - bijzonder taxatieregime: 10 % / 16,5 % - « normaal » regime: 33 % / progressief belast met vermindering voor vervangingsinkomsten

40 Verschelden - 15 november 2004 12. Groepsverzekering  Fiscaal regime voor de genieter: 10 / 16,5 % indien: - bij het overlijden van de verzekerde; - bij het normaal verstrijken van het contract of gedurende één van de vijf jaar vóór het normaal verstrijken van het contract; - naar aanleiding van de pensionering of brugpensionering van de verzekerde - op de normale leeftijd waarop de verkrijger zijn beroepswerkzaamheid volledig en definitief stopzet (voetballers)

41 Verschelden - 15 november 2004 12. Groepsverzekering  Voordelen: - fiscaal gunstig: aftrekbaar aan tarieven vennb en aan lagere tarieven belastbaar bij uitkering - appeltje voor de dorst - bruikbaar als waarborg bij verwerving OG  Nadelen: - fondsen geblokkeerd tot pensioen - liquiditeiten nodig om premies te storten  Aandachtspunten: - back-service ! Wordt dit afgeschaft ?

42 Verschelden - 15 november 2004 13. Intern gefinancierde pensioenbelofte  Omschrijving: - verschil met groepsverzekering - voorwaarden  Fiscaal regime voor de vennootschap: idem groepsverzekering  Fiscaal regime voor de genieter: idem groepsverzekering

43 Verschelden - 15 november 2004 13. Intern gefinancierde pensioenbelofte  Voordelen: - fiscaal - geen liquiditeiten nodig - creatie van lopende rekening  Nadelen: - geen zekerheid voor begunstigde - liquiditeiten nodig op het einde van de rit - fiscale onwennigheid bij Administratie  Aandachtspunten: - voorzichtig met contract ! - alle formaliteiten stipt naleven !

44 Verschelden - 15 november 2004 14. Opname rekening courant  Omschrijving: = lening van de vennootschap  Fiscaal regime voor de vennootschap: - het is geen (aftrekbare) kost - er wordt een vordering gecreërd - er moet debetintrest worden aangerekend  Fiscaal regime voor de genieter: - het is geen belastbaar inkomen - er is belasting op debetrente / verhoging RC als gevolg van debetrente

45 Verschelden - 15 november 2004 14. Opname rekening courant  Voordelen: - beperkte belasting privé – enkel op VAA - geen bijzondere formaliteiten - inkomen beperkt (studiebeurzen, enz.) - geen effect op sociale bijdragen - terugbetaling op te lossen met « vereffening »  Nadelen: - lening moet ooit eens terugbetaald worden - ongezonde en gevaarlijke situatie (faling !) - ontsiering van de balans - verlies aftrekmogelijkheden in PB  Aandachtspunten: sneeuwbaleffect

46 Verschelden - 15 november 2004 15. Verkoop van goederen aan vennootschap  Omschrijving: - koop / verkoop  Fiscaal regime bij de vennootschap: - indien investering: afschrijfbaar - geen recuperatie van BTW - geen investeringsaftrek (tweedehands)  Fiscaal regime bij genieter: - in principe niet belastbaar (normaal beheer van privé-vermogen)

47 Verschelden - 15 november 2004 15. Verkoop van goederen aan vennootschap  Voordelen: - (principiële) onbelastbaarheid van de ontvangen verkoopprijs en afschrijving in vennootschap - geen effect op sociale bijdragen - beperkt formalisme (enkel verkoopnota)  Nadelen: - geen investeringsaftrek - vennootschap betaalt onrechtstreeks BTW - éénmalig of beperkte toepassing  Aandachtspunten: - niet te vaak of BTW-plicht / beroepsmatig - quasi-inbreng

48 Verschelden - 15 november 2004 16. Forfaitaire onkostenvergoeding  Omschrijving: terugbetaling van voorgeschoten kosten « eigen aan de werkgever »  Fiscaal regime bij de vennootschap: - volledig aftrekbare beroepskost (75 % bij autokosten of 50 % / 62,5% bij representatiekosten)  Fiscaal regime bij de genieter: - niet belastbaar

49 Verschelden - 15 november 2004 16. Forfaitaire onkostenvergoeding  Voordelen: - fiscaal: aftrekbaar en toch niet belastbaar - geen effect op sociale bijdragen - forfaitair / dus geen bewijsstukken bijhouden  Nadelen: - fiscale doorn in het oog: niet overdrijven - komt niet in aanmerking voor éénmiljoenregeling / 80%-regel  Aandachtspunten: opnemen op fiches !

50 Verschelden - 15 november 2004 17. Verhuren van woning aan vennootschap  Omschrijving: (gedeelte van) privé-woning verhuren aan vennootschap  Fiscaal regime bij de vennootschap: 100 % aftrekbare beroepskost  Fiscaal regime bij de genieter: belastbaar als onroerend inkomen herkwalificatie tot beroepsinkomen mogelijk

51 Verschelden - 15 november 2004 17. Verhuren van woning aan vennootschap  Voordelen: - geen effect op sociale bijdragen - O.I. kan worden weggewerkt met intresten - herkwalificatie enkel voor bedrijfsleider  Nadelen: - beperkt, anders herkwalificatie  Aandachtpunten: - procedure artikel 523 W. Venn. - opname op fiche 20

52 Verschelden - 15 november 2004 18. Infrastructuurovereenkomst  Omschrijving: forfaitaire vergoeding voor infrastructuurkosten (electriciteit, verwarming, water, onderhoud,...)  Fiscaal regime voor de vennootschap: 100 % aftrekbare beroepskost  Fiscaal regime voor de genieter: niet belastbaar

53 Verschelden - 15 november 2004 18. Infrastructuurovereenkomst  Voordelen: - fiscaal regime: aftrekbaar en niet belastbaar - geen effect op sociale bijdragen  Nadelen: - beperkt qua bedrag  Aandachtspunten: - niet overdrijven - overeenkomst maken / art. 523 W. Venn.

54 Verschelden - 15 november 2004 19. Verkoop van aandelen aan holding  Omschrijving: bijzondere toepassing van « verkoop aan vennootschap »  Fiscaal regime voor de vennootschap: geen aftrekbare kost / geen afschrijving  Fiscaal regime voor de genieter: niet belastbaar want normaal beheer ? Interne meerwaarden fiscaal ter discussie !!!

55 Verschelden - 15 november 2004 19. Verkoop van aandelen aan vennootschap  Voordelen: - fiscaal interessant: creatie van R/C - geen effect op sociale bijdrage  Nadelen: - aandelen niet aftrekbaar / afschrijfbaar - verlies verlaagd tarief - formalisme - eenmalig  Aandachtspunten: vennootschapsrechtelijke procedures volgen (inbreng in natura, quasi-inbreng, belangenconflict)

56 Verschelden - 15 november 2004 20. Vereffening van de vennootschap  Omschrijving: reserves uitkeren aan aandeelhouders  Fiscaal regime voor de vennootschap: in principe geen vennootschapsbelasting (tenzij bij vereffening meerwaarden worden gerealiseerd of als er vrijgestelde reserves zijn)  Fiscaal regime voor de genieter: - DBI - of 10 % liquidatiebelasting

57 Verschelden - 15 november 2004 20. Vereffening van de vennootschap  Voordelen: - globaal lagere taxatie dan loon  Nadelen: - procedure van vereffening kost geld - men kan dit niet te pas en te onpas gebruiken  Aandachtspunten: - vennootschapsrechtelijk strikt procedure volgen - fiscaal niet overdrijven

58 Verschelden - 15 november 2004 Besluit  Dé beste manier om geld uit de vennootschap halen bestaat niet  Niet alle manieren zijn op elk moment mogelijk  De éne manier is fiscaal veiliger dan de andere  Shoppen met (fiscaal) verstand !!!  « Salami-politiek » toepassen


Download ppt "Verschelden - 15 november 2004 Geld uit een vennootschap halen  Peter Verschelden  Bedrijfsrevisor – Accountant  Licentiaat in de Rechten, Licentiaat."

Verwante presentaties


Ads door Google