De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© 2011 Noordhoff Uitgevers bv 1 Jaarverslaggeving Hoofdstuk 6 Vaste activa.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© 2011 Noordhoff Uitgevers bv 1 Jaarverslaggeving Hoofdstuk 6 Vaste activa."— Transcript van de presentatie:

1 © 2011 Noordhoff Uitgevers bv 1 Jaarverslaggeving Hoofdstuk 6 Vaste activa

2 © 2011 Noordhoff Uitgevers bv 2 Inhoud hoofdstuk 6 •Indeling en vorm van de balans •Immateriële vaste activa •Materiële vaste activa •Financiële vaste activa

3 © 2011 Noordhoff Uitgevers bv 3 Indeling van de balans •Staffelvorm (verticale vorm) •Scontrovorm (horizontale vorm) •Onderscheid vaste versus vlottende activa •Onderscheid langlopende verplichtingen en kortlopende verplichtingen

4 © 2011 Noordhoff Uitgevers bv 4 Mutatieoverzichten •Boekwaarde primo •Mutaties in het jaar –Investeringen –Desinvesteringen –Herwaarderingen –Afschrijvingen –Bijzondere waardeverminderingen –Omrekenverschillen •Boekwaarde ultimo

5 © 2011 Noordhoff Uitgevers bv 5 Immateriële vaste activa Categorieën 1.Emissie- en oprichtingskosten 2.R&D costs 3.Concessies en rechten van intellectuele eigendom 4.Goodwill 5.Vooruitbetalingen op IVA Opm. 3 en 4 indien van derden verkregen Wettelijke reserve Ja Nee

6 © 2011 Noordhoff Uitgevers bv 6 Afschrijvingsduur IVA Wettelijke afschrijvingstermijn 1.Emissie-, oprichtingskosten en goodwill verwachte gebruiksduur tot maximaal 5 jaar 2.Goodwill langer dan 5 jaar indien verwachte levensduur aanzienlijk langer is dan 5 jaar 3.Overige IVA verwachte gebruiksduur

7 © 2011 Noordhoff Uitgevers bv 7 Afschrijvingsduur IVA Afwijkende opvatting RJ inzake goodwill 1.Economische levensduur tot maximaal 20 jaar met weerlegbaar vermoeden 2.Bij afschrijvingstermijn langer dan 20 jaar jaarlijkse impairmenttest verplicht

8 © 2011 Noordhoff Uitgevers bv 8 Waarderingsgrondslagen IVA •Historische kosten •Actuele waarde (uitzondering) –Er moet een actieve markt bestaan •Homogene goederen •Op elk moment kunnen kopers en verkopers worden gevonden •De prijzen zijn voor het publiek beschikbaar •Lagere realiseerbare waarde –Opbrengstwaarde –Bedrijfswaarde •Fiscaal uitsluitend historische kosten

9 © 2011 Noordhoff Uitgevers bv 9 Materiële vaste activa Categorieën •Bedrijfsgebouwen en -terreinen •Machines en installaties •Andere bedrijfsmiddelen •Materiële vaste activa in uitvoering en vooruitbetalingen •Niet aan het productieproces dienstbare materiële vaste activa

10 © 2011 Noordhoff Uitgevers bv 10 Materiële vaste activa (2) Wanneer uitgaven activeren? •Toename voorraad productieve prestaties –Vergroting van de capaciteit –Verlenging van de levensduur •Kleine uitgaven worden niet geactiveerd

11 © 2011 Noordhoff Uitgevers bv 11 Materiële vaste activa (3) Welke uitgaven activeren, art 2:388 BW •Aanschaffingskosten –Verplicht •Inkoopprijs •Bijkomende kosten •Voortbrengingskosten –Verplicht •Directe kosten, waaronder kosten van grond- en hulpstoffen –Facultatief •Redelijk deel van de indirecte kosten •Rente op schulden gedurende de voortbrenging

12 © 2011 Noordhoff Uitgevers bv 12 Waarderingsgrondslagen MVA •Historische kosten •Actuele waarde •Lagere realiseerbare waarde –Opbrengstwaarde –Bedrijfswaarde

13 © 2011 Noordhoff Uitgevers bv 13 Afschrijvingsmethoden MVA •Gerelateerd aan het tijdsverloop –Lineair –Degressief •Sum-of-the-year’s-digits •Vast percentage van de boekwaarde –Progressief •Annuïtaire afschrijving •Gerelateerd aan gebruik prestatie-eenheden Opm: Diversiteitverschijnsel dempt effect op het resultaat

14 © 2011 Noordhoff Uitgevers bv 14 Herziening levensduur MVA •Boekwaarde over resterende levensduur afschrijven (prospectief) •Effect van de schattingswijziging is geen bijzondere waardevermindering, wel mogelijke indicatie voor uitvoeren impairmenttest •Herziening levensduur is geen stelselwijziging

15 © 2011 Noordhoff Uitgevers bv 15 Lease Twee vormen van lease •Financial lease (activeren en afschrijven) •Operational lease (niet activeren) Er is sprake van financial lease als economische eigendom bij de lessee ligt. D.w.z. de lessee heeft de risk en rewards die verbonden zijn aan de eigendom

16 © 2011 Noordhoff Uitgevers bv 16 Lease (2) Het geheel der contractvoorwaarden is beslissend voor de classificatie Indicaties voor financial lease (RJ) •Looptijd minimaal 75% van de economische levensduur •Contante waarde van de leasetermijnen is minimaal 90% van de reële waarde actief •Einde looptijd overgang juridische eigendom •Leaseobject is alleen geschikt voor lessee

17 © 2011 Noordhoff Uitgevers bv 17 Lease (3) Sale en lease-back constructies •Bij operational lease een boekresultaat in eenmaal verantwoorden tenzij verkoopprijs te hoog is dan meerdere verdelen over de looptijd •Bij financial lease geen boekresultaat, uitsluitend juridische levering en geen verkoop.

18 © 2011 Noordhoff Uitgevers bv 18 Lease (4) Toekomstmuziek •Voorstel om alle vormen van lease in de balans te verwerken •Operational lease verwerking flatteert de solvabiliteit

19 © 2011 Noordhoff Uitgevers bv 19 Vermelding toelichting MVA •Indien geen volle eigendom •Indien eigendom bezwaard (bijvoorbeeld hypotheekrecht)

20 © 2011 Noordhoff Uitgevers bv 20 Kosten van grootonderhoud •Componentenbenadering •Voorziening voor grootonderhoud •Direct ten laste van het resultaat

21 © 2011 Noordhoff Uitgevers bv 21 Fiscale grondslagen •Componentenbenadering •Waardering tegen historische kosten •Boekwinst opnemen in herinvestering- reserve •Herinvesteringreserve afboeken op aanschafwaarde

22 © 2011 Noordhoff Uitgevers bv 22 Financiële vaste activa •Twee hoofdgroepen financiële vaste activa –Aandelen ten dienste van eigen werkzaamheid –Schuldvorderingen en aandelen ter duurzame belegging

23 © 2011 Noordhoff Uitgevers bv 23 Waarderingsgrondslagen Financiële instrumenten (activa) •Financiële activa “trading” –Actuele waarde (fair value) •Financiële activa “tot einde looptijd” –Amoritised cost (effectieve rentemethode) •Verstrekte leningen en te innen vorderingen –Amoritised cost (effectieve rentemethode) •Financiële activa “available for sale” –Actuele waarde (fair value)

24 © 2011 Noordhoff Uitgevers bv 24 Waarderingsgrondslagen Financiële instrumenten (activa) •In Nederland twee waarderingsgrondslagen –Historische kostprijs •Effectieve rente methode •Lineaire amortisatie van agio of disagio –RJ indien geen belangrijke verschillen tov methode 1 –Actuele waarde •Reële waarde •Fiscaal –Historische kosten


Download ppt "© 2011 Noordhoff Uitgevers bv 1 Jaarverslaggeving Hoofdstuk 6 Vaste activa."

Verwante presentaties


Ads door Google