De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FFEGBE Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 6

Verwante presentaties


Presentatie over: "FFEGBE Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 6"— Transcript van de presentatie:

1 FFEGBE0231 -- Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 6
Vaste activa (C) Noordhoff Uitgevers bv 1

2 FFEGBE0231 -- Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 6
Inhoud hoofdstuk 6 Indeling en vorm van de balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa (C) Noordhoff Uitgevers bv 2

3 FFEGBE0231 -- Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 6
Indeling van de balans Staffelvorm (verticale vorm) Scontrovorm (horizontale vorm) Onderscheid vaste versus vlottende activa Onderscheid langlopende verplichtingen en kortlopende verplichtingen (C) Noordhoff Uitgevers bv 3

4 FFEGBE0231 -- Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 6
Mutatieoverzichten Boekwaarde primo Mutaties in het jaar Investeringen Desinvesteringen Herwaarderingen Afschrijvingen Bijzondere waardeverminderingen Omrekenverschillen Boekwaarde ultimo (C) Noordhoff Uitgevers bv 4

5 Immateriële vaste activa
FFEGBE Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 6 Immateriële vaste activa Categorieën Emissie- en oprichtingskosten R&D costs Concessies en rechten van intellectuele eigendom Goodwill Vooruitbetalingen op IVA Opm. 3 en 4 indien van derden verkregen Wettelijke reserve Ja Nee (C) Noordhoff Uitgevers bv 5

6 Afschrijvingsduur IVA
FFEGBE Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 6 Afschrijvingsduur IVA Wettelijke afschrijvingstermijn Emissie-, oprichtingskosten en goodwill verwachte gebruiksduur tot maximaal 5 jaar Goodwill langer dan 5 jaar indien verwachte levensduur aanzienlijk langer is dan 5 jaar Overige IVA verwachte gebruiksduur (C) Noordhoff Uitgevers bv 6

7 Afschrijvingsduur IVA
FFEGBE Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 6 Afschrijvingsduur IVA Afwijkende opvatting RJ inzake goodwill Economische levensduur tot maximaal 20 jaar met weerlegbaar vermoeden Bij afschrijvingstermijn langer dan 20 jaar jaarlijkse impairmenttest verplicht (C) Noordhoff Uitgevers bv 7

8 Waarderingsgrondslagen IVA
FFEGBE Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 6 Waarderingsgrondslagen IVA Historische kosten Actuele waarde (uitzondering) Er moet een actieve markt bestaan Homogene goederen Op elk moment kunnen kopers en verkopers worden gevonden De prijzen zijn voor het publiek beschikbaar Lagere realiseerbare waarde Opbrengstwaarde Bedrijfswaarde Fiscaal uitsluitend historische kosten (C) Noordhoff Uitgevers bv 8

9 Materiële vaste activa
FFEGBE Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 6 Materiële vaste activa Categorieën Bedrijfsgebouwen en -terreinen Machines en installaties Andere bedrijfsmiddelen Materiële vaste activa in uitvoering en vooruitbetalingen Niet aan het productieproces dienstbare materiële vaste activa (C) Noordhoff Uitgevers bv 9

10 Materiële vaste activa (2)
FFEGBE Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 6 Materiële vaste activa (2) Wanneer uitgaven activeren? Toename voorraad productieve prestaties Vergroting van de capaciteit Verlenging van de levensduur Kleine uitgaven worden niet geactiveerd (C) Noordhoff Uitgevers bv 10

11 Materiële vaste activa (3)
FFEGBE Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 6 Materiële vaste activa (3) Welke uitgaven activeren, art 2:388 BW Aanschaffingskosten Verplicht Inkoopprijs Bijkomende kosten Voortbrengingskosten Directe kosten, waaronder kosten van grond- en hulpstoffen Facultatief Redelijk deel van de indirecte kosten Rente op schulden gedurende de voortbrenging (C) Noordhoff Uitgevers bv 11

12 Waarderingsgrondslagen MVA
FFEGBE Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 6 Waarderingsgrondslagen MVA Historische kosten Actuele waarde Lagere realiseerbare waarde Opbrengstwaarde Bedrijfswaarde (C) Noordhoff Uitgevers bv 12

13 Afschrijvingsmethoden MVA
FFEGBE Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 6 Afschrijvingsmethoden MVA Gerelateerd aan het tijdsverloop Lineair Degressief Sum-of-the-year’s-digits Vast percentage van de boekwaarde Progressief Annuïtaire afschrijving Gerelateerd aan gebruik prestatie-eenheden Opm: Diversiteitverschijnsel dempt effect op het resultaat (C) Noordhoff Uitgevers bv 13

14 Herziening levensduur MVA
FFEGBE Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 6 Herziening levensduur MVA Boekwaarde over resterende levensduur afschrijven (prospectief) Effect van de schattingswijziging is geen bijzondere waardevermindering, wel mogelijke indicatie voor uitvoeren impairmenttest Herziening levensduur is geen stelselwijziging (C) Noordhoff Uitgevers bv 14

15 FFEGBE0231 -- Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 6
Lease Twee vormen van lease Financial lease (activeren en afschrijven) Operational lease (niet activeren) Er is sprake van financial lease als economische eigendom bij de lessee ligt. D.w.z. de lessee heeft de risk en rewards die verbonden zijn aan de eigendom (C) Noordhoff Uitgevers bv 15

16 FFEGBE0231 -- Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 6
Lease (2) Het geheel der contractvoorwaarden is beslissend voor de classificatie Indicaties voor financial lease (RJ) Looptijd minimaal 75% van de economische levensduur Contante waarde van de leasetermijnen is minimaal 90% van de reële waarde actief Einde looptijd overgang juridische eigendom Leaseobject is alleen geschikt voor lessee (C) Noordhoff Uitgevers bv 16

17 FFEGBE0231 -- Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 6
Lease (3) Sale en lease-back constructies Bij operational lease een boekresultaat in eenmaal verantwoorden tenzij verkoopprijs te hoog is dan meerdere verdelen over de looptijd Bij financial lease geen boekresultaat, uitsluitend juridische levering en geen verkoop. (C) Noordhoff Uitgevers bv 17

18 FFEGBE0231 -- Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 6
Lease (4) Toekomstmuziek Voorstel om alle vormen van lease in de balans te verwerken Operational lease verwerking flatteert de solvabiliteit (C) Noordhoff Uitgevers bv 18

19 Vermelding toelichting MVA
FFEGBE Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 6 Vermelding toelichting MVA Indien geen volle eigendom Indien eigendom bezwaard (bijvoorbeeld hypotheekrecht) (C) Noordhoff Uitgevers bv 19

20 Kosten van grootonderhoud
FFEGBE Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 6 Kosten van grootonderhoud Componentenbenadering Voorziening voor grootonderhoud Direct ten laste van het resultaat (C) Noordhoff Uitgevers bv 20

21 FFEGBE0231 -- Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 6
Fiscale grondslagen Componentenbenadering Waardering tegen historische kosten Boekwinst opnemen in herinvestering-reserve Herinvesteringreserve afboeken op aanschafwaarde (C) Noordhoff Uitgevers bv 21

22 Financiële vaste activa
FFEGBE Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 6 Financiële vaste activa Twee hoofdgroepen financiële vaste activa Aandelen ten dienste van eigen werkzaamheid Schuldvorderingen en aandelen ter duurzame belegging (C) Noordhoff Uitgevers bv 22

23 Waarderingsgrondslagen Financiële instrumenten (activa)
FFEGBE Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 6 Waarderingsgrondslagen Financiële instrumenten (activa) Financiële activa “trading” Actuele waarde (fair value) Financiële activa “tot einde looptijd” Amoritised cost (effectieve rentemethode) Verstrekte leningen en te innen vorderingen Financiële activa “available for sale” (C) Noordhoff Uitgevers bv 23

24 Waarderingsgrondslagen Financiële instrumenten (activa)
FFEGBE Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 6 Waarderingsgrondslagen Financiële instrumenten (activa) In Nederland twee waarderingsgrondslagen Historische kostprijs Effectieve rente methode Lineaire amortisatie van agio of disagio RJ indien geen belangrijke verschillen tov methode 1 Actuele waarde Reële waarde Fiscaal Historische kosten (C) Noordhoff Uitgevers bv 24


Download ppt "FFEGBE Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 6"

Verwante presentaties


Ads door Google