De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evaluatie topmensen 10 december 2008 Marijke De Lange Stafmedewerker gemeentepersoneel VVSG 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evaluatie topmensen 10 december 2008 Marijke De Lange Stafmedewerker gemeentepersoneel VVSG 1."— Transcript van de presentatie:

1 Evaluatie topmensen 10 december 2008 Marijke De Lange Stafmedewerker gemeentepersoneel VVSG 1

2 Moeten, mogen of willen? •Artikel 115, Gemeentedecreet, op 1 januari 2006 in werking getreden –Evaluatie gemeentesecretaris en financieel beheerder door bijzondere gemeenteraadscommissie op collegeverslag en deskundigenrapport •Artikel 51-54 Rechtspositiebesluit, op 1 januari 2009 in werking •Hersteldecreet 14.01.2009 => ombudsman 2

3 Voorafgaandelijk kader •Lokale rechtspositieregeling opmaken –Duur proeftijd, duur evaluatieperiode, evaluatieresultaten en – gevolgen –VVSG-rechtspositievoorbeeld in handleiding •Bijzondere gemeenteraadscommissie (BGC) samenstellen –Voorbeeld huishoudelijk reglement Harelbeke, Merelbeke in handleiding –Voorzitter GR = voorzitter BGC (ook als burgemeester) •Concrete evaluatieprocedure uitschrijven –op voorstel BGC –Bijlage aan rechtspositieregeling –Tijdslijn in handleiding => Streefdoel: hooguit 1x/legislatuur wijzigen 3

4 Voorbereiding concrete evaluatieprocedure (1) •Overheidsopdracht om externe deskundige aan te stellen –Gemeenteraad (evt. college) bepaalt gunningswijze en inhoud bestek; college onderzoekt offertes en gunt opdracht •Of bijzondere gemeenteraadscommissie, als budgethouder, is bevoegd voor bestek en toewijzing –Gemeenteraadsvoorzitter als procesbegeleider en trekker => als contactpersoon aanstellen –Garanties van consultant: objectief, realistisch, zorgvuldig, professioneel, integer –Voorbeeld deontologische code consultants voor Jobpunt Vlaanderen in handleiding 4

5 Voorbereiding concrete evaluatieprocedure (2) •Evaluatiecriteria opstellen –Op voorstel bijzondere gemeenteraadscommissie –Met betrokkenheid externe deskundigen –Na overleg functiehouder met college (en gemeentesecretaris) –Op basis van functiebeschrijving (bijv. budgethouderschap), wetgeving, afsprakennota, meerjarenplan en budget… –Als bijlage aan rechtspositieregeling –Voorbeeld Genk in handleiding => Houdbaarheid: minstens duurtijd evaluatieperiode 5

6 Functiebeschrijving = de weergave van de functie en het profiel waaraan kandidaten moeten voldoen, inclusief de competenties voor het uitoefenen van de functie •Opgemaakt door gemeenteraad •Op basis van wettelijke taken •Lokaal te vertalen, aanvullen of concretiseren •Voorbeeld Genk in handleiding •Actualisering functiebeschrijving en competentieprofiel Quintessence/Hay? 6

7 Afsprakennota meerjarenplan en budget •Afsprakennota –Afgesloten tussen GS namens het MAT, en college –Over wijze van samenwerking om beleidsdoelstellingen te realiseren, over omgangsvormen tussen bestuur en administratie, evt. over gedelegeerde aanstellingsbevoegdheid •Concretisering meerjarenplan of jaarlijks budget –Door gemeenteraad en bijzondere gemeenteraadscommissie –Vaststellen in welke mate de functiehouders bijdragen tot realiseren doelstellingen en resultaatsgebieden 7

8 Evaluatiecriteria vastleggen •Competenties en taken (gedragsgericht) enerzijds, doelstellingen en resultaatsgebieden (performantie) anderzijds –Beleidsdoelstellingen niet alleen financieel uitdrukken: •ook efficiëntie (procesontwikkeling) => bijv. vergelijken met andere besturen •kwaliteit (burgertevredenheid) => bijv. bevragingen •Doeltreffendheid => bijv. controlegroepen => nood aan goeie meetinstrumenten! –Garanties voor een goede responsabilisering functiehouder 8

9 Verloop evaluatieprocedure (1) •Tussentijdse feedback over wijze van functioneren –Tussen college (en gemeentesecretaris) enerzijds en functiehouder anderzijds •Voorbereidend rapport door externe deskundige –Gemeenteraad bepaalt de wijze van informatievergaring •Verslag college –Stemming geheim –Geen belangenvermenging; beroepsgeheim 9

10 Verloop evaluatieprocedure (2) •Evaluatie door bijzondere gemeenteraadscommissie (BGC) –Op basis van collegeverslag en deskundigenrapport –Meestal hoorplicht –Gesloten deuren, geheime stemming –Geen belangenvermenging, beroepsgeheim •Betrokkenheid functiehouder bij opstart en verdere verloop evaluatieprocedure •Opvolging evaluatieresultaat –BGC beslist over wijze van opvolging –Uitzondering: ontslagbevoegdheid gemeenteraad •Geen interne beroepsmogelijkheid, wel klacht bij administratief toezicht en Raad van State 10

11 Ombudsman •Hersteldecreet 14.01.2009 –Evaluatie door bijzondere gemeenteraadscommissie –Geen verplicht collegeverslag –Geen verplicht deskundigenrapport –Inwerkingtreding afhankelijk van Vlaamse regering => Evaluatieprocedure ombudsman nog niet toe te passen (evt. wel voor te bereiden) 11

12 Topmensen OCMW •Huidige situatie –Volgens lokale rechtspositieregeling –Evaluatie door vast bureau –Beroepsmogelijkheid bij Vlaamse regering tegen negatieve evaluatie •OCMW-decreet 19.12.2008 –Evaluatie door OCMW-raad (niet door een bijzonder comité) –Op basis van deskundigenrapport en verslag vast bureau (of verslag voorzitter indien geen vast bureau) –Gemeentelijke rechtspositieregeling als uitgangspunt •Oké voor duurtijd proeftijd, duurtijd evaluatieperiode, evaluatieresultaat en –gevolgen •maar ook evaluatieprocedure en –criteria? –Inwerkingtreding afhankelijk van Vlaamse regering 12


Download ppt "Evaluatie topmensen 10 december 2008 Marijke De Lange Stafmedewerker gemeentepersoneel VVSG 1."

Verwante presentaties


Ads door Google