De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evaluatie topmensen 10 december 2008

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evaluatie topmensen 10 december 2008"— Transcript van de presentatie:

1 Evaluatie topmensen 10 december 2008
Topmensen: (adjunct-) gemeentesecretaris en financieel beheerder van de gemeente. Marijke De Lange Stafmedewerker gemeentepersoneel VVSG

2 Moeten, mogen of willen? Artikel 115, Gemeentedecreet, op 1 januari 2006 in werking getreden Evaluatie gemeentesecretaris en financieel beheerder door bijzondere gemeenteraadscommissie op collegeverslag en deskundigenrapport Artikel Rechtspositiebesluit, op 1 januari 2009 in werking Hersteldecreet => ombudsman

3 Voorafgaandelijk kader
Lokale rechtspositieregeling opmaken Duur proeftijd, duur evaluatieperiode, evaluatieresultaten en –gevolgen VVSG-rechtspositievoorbeeld in handleiding Bijzondere gemeenteraadscommissie (BGC) samenstellen Voorbeeld huishoudelijk reglement Harelbeke, Merelbeke in handleiding Voorzitter GR = voorzitter BGC (ook als burgemeester) Concrete evaluatieprocedure uitschrijven op voorstel BGC Bijlage aan rechtspositieregeling Tijdslijn in handleiding => Streefdoel: hooguit 1x/legislatuur wijzigen Lokale rechtspositieregeling opmaken: GR als wetgever Vastleggen evaluatieprocedure: GR als procesbewaker en manager (cfr. rol gemeentesecretaris bij evaluatieprocedure rest van het personeel)

4 Voorbereiding concrete evaluatieprocedure (1)
Overheidsopdracht om externe deskundige aan te stellen Gemeenteraad (evt. college) bepaalt gunningswijze en inhoud bestek; college onderzoekt offertes en gunt opdracht Of bijzondere gemeenteraadscommissie, als budgethouder, is bevoegd voor bestek en toewijzing Gemeenteraadsvoorzitter als procesbegeleider en trekker => als contactpersoon aanstellen Garanties van consultant: objectief, realistisch, zorgvuldig, professioneel, integer Voorbeeld deontologische code consultants voor Jobpunt Vlaanderen in handleiding Evaluatiecriteria opstellen: gemeenteraad als evaluator en dus op het terrein van de bijzondere gemeenteraadscommissie. College bepaalt de gunningswijze voor zaken van dagelijks bestuur of als de opdracht nominatim in het budget opgenomen is en de gemeenteraad zelf de gunningswijze en voorwaarden niet bepaald heeft.

5 Voorbereiding concrete evaluatieprocedure (2)
Evaluatiecriteria opstellen Op voorstel bijzondere gemeenteraadscommissie Met betrokkenheid externe deskundigen Na overleg functiehouder met college (en gemeentesecretaris) Op basis van functiebeschrijving (bijv. budgethouderschap), wetgeving, afsprakennota, meerjarenplan en budget… Als bijlage aan rechtspositieregeling Voorbeeld Genk in handleiding => Houdbaarheid: minstens duurtijd evaluatieperiode

6 Functiebeschrijving = de weergave van de functie en het profiel waaraan kandidaten moeten voldoen, inclusief de competenties voor het uitoefenen van de functie Opgemaakt door gemeenteraad Op basis van wettelijke taken Lokaal te vertalen, aanvullen of concretiseren Voorbeeld Genk in handleiding Actualisering functiebeschrijving en competentieprofiel Quintessence/Hay?

7 Afsprakennota meerjarenplan en budget
Afgesloten tussen GS namens het MAT, en college Over wijze van samenwerking om beleidsdoelstellingen te realiseren, over omgangsvormen tussen bestuur en administratie, evt. over gedelegeerde aanstellingsbevoegdheid Concretisering meerjarenplan of jaarlijks budget Door gemeenteraad en bijzondere gemeenteraadscommissie Vaststellen in welke mate de functiehouders bijdragen tot realiseren doelstellingen en resultaatsgebieden

8 Evaluatiecriteria vastleggen
Competenties en taken (gedragsgericht) enerzijds, doelstellingen en resultaatsgebieden (performantie) anderzijds Beleidsdoelstellingen niet alleen financieel uitdrukken: ook efficiëntie (procesontwikkeling) => bijv. vergelijken met andere besturen kwaliteit (burgertevredenheid) => bijv. bevragingen Doeltreffendheid => bijv. controlegroepen => nood aan goeie meetinstrumenten! Garanties voor een goede responsabilisering functiehouder Garanties voor goede responsabilisering functiehouder: SMART-doelstellingen, voorwaarden uitklaren, verantwoordelijkheden vastleggen, objectieve en observeerbare criteria (niet per se kwantificeerbaar)

9 Verloop evaluatieprocedure (1)
Tussentijdse feedback over wijze van functioneren Tussen college (en gemeentesecretaris) enerzijds en functiehouder anderzijds Voorbereidend rapport door externe deskundige Gemeenteraad bepaalt de wijze van informatievergaring Verslag college Stemming geheim Geen belangenvermenging; beroepsgeheim BGC is verplicht functiehouder te horen als ze van plan is ernstige maatregel te nemen die op het persoonlijk gedrag gebaseerd is en van die aard is om zijn belangen zwaar aan te tasten.

10 Verloop evaluatieprocedure (2)
Evaluatie door bijzondere gemeenteraadscommissie (BGC) Op basis van collegeverslag en deskundigenrapport Meestal hoorplicht Gesloten deuren, geheime stemming Geen belangenvermenging, beroepsgeheim Betrokkenheid functiehouder bij opstart en verdere verloop evaluatieprocedure Opvolging evaluatieresultaat BGC beslist over wijze van opvolging Uitzondering: ontslagbevoegdheid gemeenteraad Geen interne beroepsmogelijkheid, wel klacht bij administratief toezicht en Raad van State

11 Ombudsman Hersteldecreet 14.01.2009
Evaluatie door bijzondere gemeenteraadscommissie Geen verplicht collegeverslag Geen verplicht deskundigenrapport Inwerkingtreding afhankelijk van Vlaamse regering => Evaluatieprocedure ombudsman nog niet toe te passen (evt. wel voor te bereiden)

12 Topmensen OCMW Huidige situatie OCMW-decreet 19.12.2008
Volgens lokale rechtspositieregeling Evaluatie door vast bureau Beroepsmogelijkheid bij Vlaamse regering tegen negatieve evaluatie OCMW-decreet Evaluatie door OCMW-raad (niet door een bijzonder comité) Op basis van deskundigenrapport en verslag vast bureau (of verslag voorzitter indien geen vast bureau) Gemeentelijke rechtspositieregeling als uitgangspunt Oké voor duurtijd proeftijd, duurtijd evaluatieperiode, evaluatieresultaat en –gevolgen maar ook evaluatieprocedure en –criteria? Inwerkingtreding afhankelijk van Vlaamse regering


Download ppt "Evaluatie topmensen 10 december 2008"

Verwante presentaties


Ads door Google