De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verlofstelsels Scholengroep Sint-Rembert februari 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verlofstelsels Scholengroep Sint-Rembert februari 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Verlofstelsels Scholengroep Sint-Rembert februari 2011

2 2 INHOUD ÔTBS/PA ÔVVP – AVP ÔLoopbaanonderbreking ÔTAO Alle wetgeving is te vinden onder WETWIJSWETWIJS

3 3 1.Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden = TBS/PA 1.1 Voorwaarden 1.2 Aanvraag 1.3 Aanvang 1.4 Duur 1.5 Einde 1.6 Bezoldiging 1.7 Administratieve stand 1.8 Cumulatie 1.9 Pensioen

4 4 1.TBS / PA 1.1 Voorwaarden - alle vastbenoemde personeelsleden - alle tijdelijke personeelsleden: binnen de periode van aanstelling - alle personeelsleden: TBS/PA kan genomen worden -voor alle prestaties in één of meerdere instellingen -voor een gedeelte van de prestaties in één of meerdere instellingen 1.2 aanvraag door het personeelslid aan de I.M. 1.3 aanvang op elk ogenblik

5 5 1.TBS/PA 1.4 duur -geen minimumduur – volgens overeenkomst I.M. -maximum = 60 maanden Maximum duur van 60 maanden -volledige dagen : minimum één kalenderdag - de totale duur wordt berekend per personeelslid en niet per instelling -de effectief aangevraagde dagen worden geteld(per schooljaar) -dertig dagen = één maand en360 dagen = één jaar -periodes TBSPA van minder dan 300 dagen aangevraagd in de periode van 1 september tot 30 juni: het aantal tijdens de zomervakantie onbezoldigde kalenderdagen wordt niet meegeteld om de duur te bepalen

6 6 1.TBS/PA 1.5 einde -volgens overeenkomst met I.M. na de maximum termijn van 60 maanden Belangrijke uitzondering TBSPA aangevraagd voor de volledige periode van 1 september tot 30 juni = TBSPA van 1 september tot 31 augustus

7 7 1.TBS/PA Opgelet !! Een periode TBS/PA vóór een wettelijke feestdag, een weekend, de herfst-,kerst-,krokus- en paasvakantie én onmiddellijk aansluitend een periode van TBS/PA: de wettelijke feestdag, het weekend en de herfst-,kerst- krokus- en paasvakantie worden eveneens beschouwd als TBS/PA Voorbeeld : -TBS/PA van 01-09-2008 tot 24-10-2008 ( vrijdag vóór de herfstvakantie) -TBS/PA van 03-11-2008 ( maandag na de herfstvakantie ) tot 19-12-2008 -de herfstvakantie = TBS/PA

8 8 1.TBS/PA 1.6 bezoldiging -Geen recht op salaris: tijdens de periode TBSPA heeft het personeelslid voor de prestaties waarvoor het ter beschikking gesteld is geen recht op salaris -Vastbenoemden: vermindering van het salaris tijdens de zomervakantie deze vermindering wordt eerst toegepast op de maand juli en vervolgens op de maand augustus -Tijdelijke personeelsleden: de uitgestelde bezoldiging wordt in evenredige mate verminderd

9 9 1.TBS/PA Geldelijke anciënniteit De periode TBSPA telt net mee voor de geldelijke anciënniteit (uitzondering: het personeelslid neemt TBSPA voor een deel van zijn opdrachten) Vóór 1-9-2007: de onbezoldigde dagen in de zomervakantie hebben invloed op de berekening van de geldelijke anciënniteit Vanaf 1-9-2007: de onbezoldigde dagen in de zomervakantie hebben geen invloed op de berekening van de geldelijke anciënniteit

10 10 1.TBS/PA Voorbeeld: een vastbenoemd personeelslid neemt een TBS/PA voor de volledige opdracht van 15/10/2007 tot en met 13/12/2007 (= 60 dagen)  geen salaris voor de periode TBS/PA  1/5 niet betaald in de zomervakantie ( juli 2008): 1/5 van 60 = 12 dagen  3 maanden verlies van geld. anc.: oktober, november en december 2007

11 11 1. TBS/PA 1.7 administratieve stand Tijdens de TBSPA staat het personeelslid in de administratieve stand “terbeschikkingstelling” Indien de termijn van 60 maanden(maximum) wordt overschreden, is het personeelslid voor de niet verrichte prestaties ongewettigd afwezig De ongewettigde afwezigheid plaatst het personeelslid ambtshalve in de administratieve stand non-activiteit

12 12 1. TBS/PA 1.8 cumulatie - buiten het onderwijs: alles toegelaten -in het onderwijs: een personeelslid kan tijdens een perode TBSPA een onderwijsopdracht tijdelijk(opnieuw) opnemen 1.9 pensioen komt niet in aanmerking OPMERKING: het personeelslid verliest het recht op gezondheidzorg – zelf in orde stellen met ziekenfonds

13 13 2.VVP - AVP 2.1. Verlof Verminderde Prestaties 2.2. Afwezigheid Verminderde Prestaties 2.3. Algemene voorwaarden 2.4. Volume 2.5. Opschorting VVP of AVP

14 14 2. VVP - AVP 2.1. Verlof Verminderde Prestaties: - om een oplossing te bieden voor moeilijkheden overkomen aan de in het besluit opgenomen personen (sociale en familiale redenen) - voor personeelsleden die de leeftijd van 50 jaar bereikt hebben - voor personeelsleden die ten minste 2 kinderen niet ouder dan 14 jaar ten laste hebben

15 15 2. VVP - AVP 2.2. Afwezigheid verminderde prestaties: - om persoonlijke redenen - voor personeelsleden die de leeftijd van 50 jaar bereikt hebben - voor personeelsleden die ten minste 2 kinderen niet ouder dan 14 jaar ten laste hebben

16 16 2. VVP - AVP 2.3. Voorwaarden: - hoofdambt - vastbenoemd - tijdelijk: alle Verloven voor Verminderde Prestaties (dus niet AVP) indien - aangesteld voor een volledig schooljaar - in een betrekking niet meer vatbaar voor R of WTW - toestemming I.M. is vereist

17 17 2. VVP - AVP 2.4. Volume : - wekelijkse prestaties van tenminste één uur blijven uitoefenen. - belangrijk : het volume van het verlof of de afwezigheid voor verminderde prestaties kan gedurende de betrokken periode NIET meer wijzigen. Voorbeelden: 15/22 V : VVP of AVP – minstens 1/22 blijven presteren 36/36 T : VVP - minstens 1/36 blijven presteren ( AVP kan niet voor tijdelijke uren)

18 18 2. VVP - AVP 2.5 Toestanden die een VVP of AVP opschorten : - bevallingsverlof - borstvoedingsverlof - ouderschapsverlof - verlof medische bijstand - palliatief verlof Opgelet : -ziekteverlof schort een VVP of AVP niet op -bij TBS wegens ziekte wordt het wachtgeld berekend op de effectieve prestaties

19 19 2. VVP - AVP VVP S/FVVP 50 j of 2 kinderen < 14 j AVP PAAVP 50 j of 2 kinderen <14 j. Vastbenoemd Tijdelijk : - reaffectatievrij - aangesteld voor een volledig schooljaar Hoofdambt Wekelijkse prestaties ten minste 1 lesuur Vastbenoemd Tijdelijk : - reaffectatievrij - aangesteld voor een volledig schooljaar Hoofdambt Wekelijkse prestaties ten minste 1 lesuur Vastbenoemd Niet voor tijdelijke uren Hoofdambt Wekelijkse prestaties ten minste 1 lesuur Vastbenoemd Niet voor tijdelijke uren Hoofdambt Wekelijkse prestaties ten minste 1 lesuur

20 20 2. VVP - AVP VVP S/FVVP 50 j of 2 kind. <14 j. AVP PAAVP 50 j of 2 kind <14 j. aanvang : bij noodzaak Motivering vereist! vaste begindata : 1-9, 1-10, 1-1 of 1-4 duur : maximum 5 jaar, alle VVP’s vanaf 01-07-1982 geen max duur einde : volgens overeenkomst steeds einde schooljaar (31/8) steeds einde schooljaar (31/8) steeds einde schooljaar (31/8)

21 21 2. VVP - AVP VVP S/FVVP 50 j of 2 kinderen < 14 j. AVP PAAVP 50 j of 2 kinderen < 14 j. - dienstactiviteit - geen gevolg voor geld. anciënniteit - non-activiteit voor afwezigheid - geen gevolg voor geld. anciënniteit Pro rata : salaris voor de gepresteerde opdracht - opening van het recht op een rust- pensioen : komt in aanmerking - berekening: 20%- 25% regel - opening van het recht op een rust- pensioen : komt in aanmerking - berekening: naar rato van de werkelijk gepresteerde opdracht

22 22 2. VVP - AVP VVP S/FVVP 50 j of 2 kinderen < 14 j. AVP PAAVP 50 j of 2 kinderen < 14 j. winstgevende activiteiten in het onderwijs :geen uitzondering : herindiensttreder(S.O.) buiten het onderwijs : Enkel wat gepresteerd werd voor het verlof uitzondering : sommige politieke mandaten zie punt 4.1. van de omzendbrief winstgevende activiteiten in het onderwijs :geen uitzondering : herindiensttreder(S.O.) buiten het onderwijs : Enkel wat gepresteerd werd voor het verlof uitzondering : sommige politieke mandaten zie punt 4.1. van de omzendbrief winstgevende activiteiten in het onderwijs:geen uitzondering : herindiensttreder (S.O.) hogeschool buiten het onderwijs : altijd mogelijk cumulatie !! winstgevende activiteiten in het onderwijs: geen uitzondering : herindiensttreder(S.O.) buiten het onderwijs : altijd mogelijk cumulatie !!

23 23 3. LOOPBAANONDERBREKING 1.Soorten loopbaanonderbreking 2.Toepassingsgebied 3.Algemene voorwaarden 4.Recht 5.Het gewone stelsel 6.GLBO50+ 7.LBO in het kader van ouderschapsverlof 8.LBO voor het verstrekken van palliatieve zorgen 9.LBO voor verstrekken van medische bijstand 10.Cumulatie 11.Weigering 12.Pensioen

24 24 3. LOOPBAANONDERBREKING 1. Soorten loopbaanonderbreking : -LBO : loopbaanonderbreking gewoon stelsel -VLBO : volledige loopbaanonderbreking -GLBO : gedeeltelijke loopbaanonderbreking -GLBO50+ : de onbeperkte gedeeltelijke loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 50 jaar

25 25 3. LBO : soorten - LBOPZ : loopbaanonderbreking voor het verstrekken van palliatieve zorgen -volledig : VLBOPZ -gedeeltelijk : GLBOPZ -LBOOV : loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof -volledig : VLBOOV -gedeeltelijk : GLBOOV -LBOMB : loopbaanonderbreking voor het verstrekken van medische bijstand -volledig : VLBOMB -gedeeltelijk : GLBOMB

26 26 3. LBO : toepassingsgebied 2. Toepassingsgebied : -alle personeelscategoriën -vanaf 01-09-2007 : de uren TBS/OB, waarvoor niet gereaffecteerd of wedertewerkgesteld in een organieke betrekking, komen eveneens in aanmerking opgelet : de reglementering TBS/OB wijzigt niet !!

27 27 3. LBO : algemene voorwaarden 3. Algemene voorwaarden : -vastbenoemd - hoofdambt -tijdelijke personeelsleden : hoofdambt -reaffectatievrij zijn -aangesteld voor een volledig schooljaar -uitzondering voor tijdelijke personeelsleden -LBO voor het verstrekken van palliatieve zorgen -LBO voor het verlenen van medische bijstand -LBO voor ouderschapsverlof Binnen de periode van aanstelling !!

28 28 3. LBO : algemene voorwaarden -uitzondering : GLBO 50+ enkel opdrachten als vastbenoemde personeelsleden komen in aanmerking dit principe geldt : -voor de uren waarvoor GLBO50+ -voor de nog gepresteerde opdracht voorbeeld :opdracht op 01-09-2008 : 12/20 V + 8/20 T GLBO 50+ is enkel mogelijk indien het personeelslid ontslag neemt voor de tijdelijke uren

29 29 3. LBO : algemene voorwaarden -VLBO : gelden voor alle loopbaanonderbrekingen!! -belast zijn met één of meer betrekkingen die samen ten minste de helft van een F.T. omvatten -het personeelslid oefent geen prestaties meer uit -GLBO : gelden voor alle loopbaanonderbrekingen!! -belast zijn met één of meer betrekkingen die samen ten minste de helft + 1 uur van een F.T. omvatten -het personeelslid blijft prestaties uitoefenen die exact de helft van een F.T. opdracht omvatten -de nog te verrichten prestaties moeten worden afgerond tot een volledig uur.

30 30 3. LBO : algemene voorwaarden voorbeeld : personeelslid is belast met 10/20 V -VLBO is mogelijk : alle stelsels - belast met minstens ½ F.T. opdracht - alle opdrachten worden onderbroken -GLBO is niet mogelijk : alle stelsels - niet belast met minstens ½ F.T. opdracht + 1 uur -GLBO50+ is niet mogelijk : - niet belast met minstens ½ F.T. opdracht + 1 uur

31 31 3. LBO : recht 4. Recht op loopbaanonderbreking: 4.1. geconditioneerd recht : indien voldaan is aan alle voorwaarden, moet de loopbaanonderbreking worden toegestaan als de kandidaat-vervanger -in het bezit is van het vereiste bekwaamheidsbewijs -voldoet aan de eisen van het opvoedingsproject van de I.M. Dit geconditioneerd recht geldt voor VLBO / GLBO : gewone stelsel

32 32 3. LBO : recht -dit gecondioneerd recht geldt eveneens voor een GLBO 50+ : eens toegestaan geldt dit voor de volledige periode van GLBO50+. 4.2. absoluut recht : indien voldaan is aan alle andere voorwaarden -LBO voor ouderschapsverlof -LBO voor medische bijstand -LBO voor het verstrekken van palliatieve zorgen

33 33 3. LBO : het gewone stelsel 5.Het gewone stelsel 5.1. Voorwaarden 5.2. Aanvang 5.3. Duur 5.4. Einddatum 5.5. Aanvraag 5.6. Bezoldiging

34 34 3. LBO : het gewone stelsel 5.1.Voorwaarden : hier gelden de algemene voorwaarden voorbeeld : opdracht op 01-09-2007 : 16/24 V + 5/22 T ( aangesteld voor een volledig schooljaar en reaffecatievrij ) -VLBO mogelijk : -voldoet aan de voorwaarden voor de tijdelijke uren -titularis van minstens ½ F.T. opdracht -alle opdrachten vallen weg -GLBO mogelijk : -voldoet aan de voorwaarden voor de tijdelijke uren -titularis van minstens ½ F.T. opdracht + 1 uur -presteert nog exact ½ F.T. opdracht : bv. 12/24

35 35 3. LBO : het gewone stelsel - voorwaarden voorbeeld : 15/21 T (aanstelling : 15-10-2007 tot 15-12- 2007 ) VLBO en GLBO niet mogelijk : niet aangesteld voor een volledig schooljaar voorbeeld : 22/22 V, TBS/OB voor 4/22 en geen R/W VLBO is mogelijk : -belast met minstens ½ F.T. opdracht -alle opdrachten vallen weg. GLBO mogelijk : -belast met minstens ½ F.T. opdracht + 1 uur -de uren waarvoor geen R/W maken deel uit van de DO -presteert nog exact ½ F.T. opdracht : 11/22

36 36 3. LBO : het gewone stelsel 5.2. Aanvang : 1 september of 1 oktober uitzonderingen : 1 ) na bevallingsverlof, verlof wegens bedreiging door een beroepsziekte of wegens moederschapsbescherming voorbeeld : met bevallingsverlof van 25-08-2008 tot 30-11- 2008. De GLBO/VLBO kan ingaan op 01-12-2008 2 ) na volledig ouderschapsverlof : een VLBO 3 ) na gedeeltelijk ouderschapsverlof : een GLBO

37 37 3. LBO : het gewone stelsel – aanvang uitzonderingen : 4 ) VLBO of GLBO kan onderbroken worden door LBO voor ouderschapsverlof, medische bijstand of palliatieve zorg. voorwaarde : de oorspronkelijke LBO verderzetten. voorbeeld : van 01-09-2008 tot 31-08-2009 : GLBO -15-11-2008 tot 14-12-2009 : VLBO of GLBO voor palliatief verlof -15-12-2008 (aansluitend) : enkel een GLBO mogelijk --- de oorspronkelijke DO moet worden verdergezet --- voor elke periode een afzonderlijke aanvraag ( 3 x )!!!

38 38 3. LBO : het gewone stelsel 5.3. Duur : De totale duur voor de ganse loopbaan: -VLBO : maximum 72 maanden ( 6 jaar ) -GLBO : maximum 72 maanden ( 6 jaar ) -De periodes van LBO in andere sectoren ( ook privé ) worden in mindering gebracht voorbeeld : een personeelslid heeft gewerkt in de RVA van 01-01-1995 tot 31-08-2003. De 24 maanden VLBO ( 2 jaar) genoten tijdens deze periode, tellen mee voor het bepalen van het maximum recht op 72 maanden VLBO.

39 39 3. LBO : het gewone stelsel – duur 5.3. Duur : -Tellen mee voor het bepalen van de maximumduur: -GLBO of VLBO - gewoon stelsel -GLBO of VLBO - volgen van een beroepsopleiding -Tellen niet mee voor het bepalen van de maximumduur: -GLBO of VLBO voor ouderschapsverlof -GLBO of VLBO voor palliatief zorgen -GLBO of VLBO voor medische bijstand -GLBO 50+

40 40 3. LBO : het gewone stelsel – duur Nieuw : het resterende deel LBO van minder dan 11 of 12 maanden kan opgenomen worden voorbeeld : -bevallingsverlof van 05-09-2001 tot 18-12-2001 -GLBO van 19-12-2001 tot 31-08-2002 = 8 maand en 13 dagen ( de effectieve dagen LBO ) - GLBO van 01-09-2002 tot 31-08-2007 = 60 maanden -het personeelslid kan vanaf 01-09-2007 het resterende deel van 72 maanden opnemen = 3 maand en 17 dagen -dit kan bv. van 01-09-2007 tot 17-12-2007 ( 3 maanden en 17 dagen )

41 41 3. LBO : het gewone stelsel 5.4. Einddatum : -na de maximumduur van 72 maanden VLBO en 72 maanden GLBO -op de vooravond van de pensionering - uiterlijk op 31-08 van het schooljaar waarin het personeelslid de leeftijd van 65 jaar bereikt heeft -bij overgang naar een VTBS58+ of bonus -voortijdige beëindiging van een LBO: -om uitzonderlijke familiale redenen -mits opzegging van één maand

42 42 3. LBO : het gewone stelsel – einddatum HEEL UITZONDERLIJK! Voortijdige beëindiging om familiale redenen : -ambt opnieuw opnemen of volledig uitoefenen vooraleer de aangevraagde periode verstreken is -aanvraag : voor 1 mei ( bijlage 3 ) -met akkoord van de I.M. -met akkoord van de Vlaamse Minister van Onderwijs -niet meer mogelijk na 1 mei -het WS - en de school - stellen de RVA in kennis van deze beëindiging van de loopbaanonderbreking

43 43 3. LBO : het gewone stelsel 5.5. Aanvraag: -bij de I.M. - AgODi komt hier niet in tussen -formulier C61: -begindatum LBO / duur / soort : GLBO of VLBO -een volledig overzicht van de prestaties waarvoor het personeelslid vastbenoemd is of tijdelijk is aangesteld

44 44 3. LBO : het gewone stelsel 5.6. Bezoldiging: -Volledige loopbaanonderbreking : -een onderbrekingsuitkering van de RVA voor de opdracht waarvoor LBORVA -geen salaris, eindejaarstoelage of vakantiegeld -Gedeeltelijke loopbaanonderbreking : -een onderbrekingsuitkering van de RVA voor de opdracht waarvoor GLBO -een salaris, EJT en VG voor ½ F.T. opdracht Opmerking : -het personeelslid behoudt het recht op gezondheidzorg -na 12 maanden wordt de onderbrekingsuitkering verminderd met 5%

45 45 GLBO 50+ 6.GLBO50+ 6.1. Voorwaarden 6.2. Aanvang 6.3. Duur 6.4. Einddatum 6.5. Aanvraag 6.6. Bezoldiging

46 46 GLBO 50+ 6.1. Voorwaarden: -specifieke voorwaarden : -de leeftijd van 50 jaar bereikt hebben voorbeeld : 50 jaar op 01-10-2008 – de GLBO50+ kan ten vroegste ingaan op 01-09-2009. - vast benoemd zijn voor minstens 1u meer dan een halftijdse opdracht (vb 12/22) -uitsluitend geldig voor vastbenoemde personeelsleden: in het opdrachtenpakket – geen tijdelijke uren !

47 47 GLBO 50+ 6.2. Aanvang: Op 1 september of op 1 oktober na het bereiken van de leeftijd van 50 jaar Een GLBO50+ kan genomen worden na de leeftijd van 60 jaar ! uitzonderingen : -een GLBO 50+ kan worden onderbroken voor het nemen van loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof, medische bijstand of palliatieve zorg. voorwaarden : -de GLBO50+ verplicht opnieuw opnemen na de loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof, palliatieve zorgen of medische bijstand -opnieuw een aanvraag indienen voor GLBO50+

48 48 GLBO 50+ 6.3. Duur: Uiterlijk tot de vooravond van de pensionering 6.4. Einddatum: -bij overgang naar een VTBS58+ of bonus -voortijdige beëindiging van een GLBO 50+: -om uitzonderlijke familiale redenen (zie gewoon stelsel) -beëindiging met ingang van 1 september : -iedere 1 ste september van een schooljaar -ambt opnieuw opnemen -aanvraag aan de I.M. vóór 1 mei (met brief) -kopie aanvraag beëindiging naar WS

49 49 GLBO 50+ Opmerking : het personeelslid dat een GLBO50+ voortijdig beëindigt, kan geen tweede keer dat stelsel aanvragen 6.5. Aanvraag : -zie gewoon stelsel -bij de I.M. – AgODi komt hier niet in tussen -formulier C61

50 50 GLBO 50+ 6.6. Bezoldiging : -een onderbrekingsuitkering van de RVA voor de opdracht waarvoor GLBO50+RVA -recht op een “dubbele“ onderbrekingsuitkering voor de niet-gepresteerde uren -een salaris, EJT en VG voor ½ F.T. opdracht Opmerking : -het personeelslid behoudt het recht op gezondheidzorg -na 12 maanden wordt de premie verminderd met 5%

51 51 LBO voor ouderschapsverlof 7. Ouderschapsverlof in het kader van loopbaanonderbreking 7.1. Voorwaarden 7.2. Aanvang 7.3. Duur 7.4. Einddatum 7.5. Aanvraag 7.6. Bezoldiging

52 52 LBO voor ouderschapsverlof 7.1. Voorwaarden : specifieke voorwaarden -Vast of tijdelijken binnen de periode van aanstelling !!! -indien voldaan aan alle voorwaarden : een absoluut recht -wanneer een periode van volledig ouderschapsverlof is aangevangen, kan niet worden overgestapt naar een gedeeltelijk ouderschapsverlof (en omgekeerd) voor eenzelfde kind -beide ouders hebben recht op ouderschapsverlof : al of niet gelijktijdig 7.2. Aanvang : -is niet gebonden aan een vaste begindatum -moet aanvangen binnen een bepaalde termijn

53 53 LBO voor ouderschapsverlof 7.3. Duur : -moet genomen worden binnen een bepaalde termijn : a) vanaf de geboorte van hun kind tot het kind twaalf jaar wordt. De periode van het ouderschapsverlof kan ten laatste ingaan op de dag vóór de twaalfde verjaardag. Voorbeeld: Personeelslid X heeft een kind dat twaalf jaar wordt op 9 september 2011. Het betrokken personeelslid wenst volledig ouderschapsverlof (VLBOOV) te nemen voor dit kind. Deze loopbaanonderbreking moet uiterlijk starten op 8 september 2011.

54 LBO voor ouderschapsverlof b) wanneer zij een kind adopteren, gedurende een periode die loopt vanaf de inschrijving van het kind als deel uitmakend van het gezin in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister in de gemeente waar zij hun verblijfplaats hebben, uiterlijk tot het kind twaalf jaar wordt. De periode van het ouderschapsverlof kan ten laatste ingaan op de dag vóór de twaalfde verjaardag.

55 LBO voor ouderschapsverlof Voorbeelden: 1) Personeelslid Y adopteert een kind van 5 jaar op 16 februari 2007. Het kind werd 5 jaar op 23 november 2006 en wordt ingeschreven in het bevolkingsregister als deel uitmakend van het gezin op 7 maart 2007. De periode gedurende dewelke personeelslid Y ouderschapsverlof kan krijgen begint op 7 maart 2007 en loopt tot het kind 12 jaar wordt (aanvang uiterlijk op 22 november 2013 ). 55

56 LBO voor ouderschapsverlof 2) Personeelslid Z adopteert een kind van 3 jaar op 16 februari 2007. Het kind werd 3 jaar op 23 november 2006. Het kind wordt ingeschreven in het bevolkingsregister als deel uitmakend van het gezin op 7 maart 2007. De periode gedurende dewelke personeelslid Y ouderschapsverlof kan krijgen begint op 7 maart 2007 en loopt tot het kind 12 jaar wordt (aanvang uiterlijk op 22 november 2015). 56

57 57 LBO voor ouderschapsverlof - duur - VLBO voor ouderschapsverlof : een ononderbroken periode van maximum 3 maanden binnen de vastgestelde termijn. -GLBO voor ouderschapsverlof : een ononderbroken periode van maximum 6 maanden binnen de vastgestelde termijn. Opmerking : de periode van loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof wordt niet afgetrokken van het totaalrecht van 72 maanden VLBO of 72 maanden GLBO

58 58 LBO voor ouderschapsverlof 7.4. Einddatum : -op de laatste dag van de aangevraagde periode -na een ononderbroken periode van maximum 3 maanden VLBO of 6 maanden GLBO voor ouderschapsverlof -geen vervoegde beëindiging mogelijk om uitzonderlijke familiale redenen! opgelet : het personeelslid verliest het saldo van de resterende dagen. voorbeeld :GLBOOV van 01-03 tot 30-06-2009 = 4 maand. Het resterende saldo van 2 maanden kan niet opgenomen worden op 01-09-2009.

59 59 LBO voor ouderschapsverlof 7.5. Aanvraag: -bij de I.M. - AgODi komt hier niet in tussen -formulier C61-SV: -begindatum LBOOV / duur / soort : GLBO of VLBO -altijd : een volledig overzicht van de prestaties waarvoor het personeelslid vastbenoemd of tijdelijk is aangesteld -eveneens een uittreksel uit de geboorteakte van het kind

60 60 LBO voor ouderschapsverlof 7.6. Bezoldiging: -onderbrekingsuitkering van de RVA op basis vanRVA -de opdracht waarvoor VLBOOV of GLBOOV -voor de duur van de aangevraagde periode -bij GLBOOV : salaris voor ½ F.T. opdracht Opmerking : -het personeelslid behoudt het recht op gezondheidzorg -er is nooit een vermindering : de basisbedragen worden steeds aan 100% uitbetaald.

61 61 LBO voor palliatieve zorgen 8. Loopbaanonderbreking voor het verstrekken van palliatieve zorgen 8.1. Voorwaarden 8.2. Aanvang 8.3. Duur 8.4. Einddatum 8.5. Aanvraag 8.6. Bezoldiging

62 62 LBO voor palliatieve zorgen 8.1. Voorwaarden: -algemene voorwaarden : zie gewoon stelsel -VLBO en GLBO voor palliatief verlof is mogelijk -tijdelijke personeelsleden : binnen de periode van aanstelling -een absoluut recht, indien voldaan aan alle voorwaarden -palliatieve zorgen: elke vorm van bijstand en verzorging van personen die lijden aan een ongeneeslijke ziekte en die zich in een terminale fase bevinden -deze persoon moet geen familielid te zijn

63 63 LBO voor palliatieve zorgen 8.2. Aanvang : -begint op de eerste dag van de week volgend op de aanvraag -op een vroeger tijdstip mits akkoord van de I.M. 8.3. Duur : -een ononderbroken periode van één maand -kan, onmiddellijk aansluitend, verlengd worden met één maand. Een personeelslid kan dus maximaal 2 attesten indienen voor de verzorging van eenzelfde persoon -wordt NIET afgetrokken van de totale duur van 72 maanden GLBO of VLBO voorbeeld : GLBOPZ van -08-10-2008 tot en met 07-11-2008 = 1 maand -verlenging : van 08-11-2008 tot 07-12-2008 = 1 maand

64 64 LBO voor palliatieve zorgen 8.4. Einddatum: -na de aangevraagde periode van één maand -na de verlenging met één maand -voor de tijdelijke personeelsleden: op het ogenblik dat de aanstelling eindigt -vervroegde beëindiging is mogelijk na het overlijden van de persoon mits akkoord van de I.M.

65 65 LBO voor palliatieve zorgen 8.5. Aanvraag : -steeds aan te vragen bij de I.M. voor een periode van één maand, ook bij verlenging met één maand -formulier C61-SV: -begindatum LBOPZ / duur / soort : GLBO of VLBO -altijd : een volledig overzicht van de prestaties waarvoor het personeelslid vastbenoemd of tijdelijk is aangesteld -de verklaring van de behandelende geneesheer moet op het formulier C61-SV worden ondertekend

66 66 LBO voor palliatieve zorgen 8.6. Bezoldiging: -onderbrekingsuitkering door RVA op basis vanRVA -de opdracht waarvoor VLBOPZ of GLBOPZ -de duur van de aangevraagde periode -bij GLBOPZ : salaris voor ½ F.T. opdracht Opmerking : -het personeelslid behoudt het recht op gezondheidzorg -er is nooit een vermindering: de basisbedragen worden steeds aan 100% uitbetaald.

67 67 LBO voor medische bijstand 9. Loopbaanonderbreking voor medische bijstand 9.1. Voorwaarden 9.2. Aanvang 9.3. Duur 9.4. Einddatum 9.5. Aanvraag 9.6. Bezoldiging

68 68 LBO voor medische bijstand 9.1. Voorwaarden: algemene voorwaarden : zie gewoon stelsel -VLBO en GLBO voor medische bijstand is mogelijk -medische bijstand : het verlenen van bijstand of verzorging aan een gezinslid of een familielid tot de tweede graad dat lijdt aan een zware ziekte -gezinslid : een persoon die samenwoont met het personeelslid -familielid: bloed- en aanverwanten ( tot de 2 de graad ) -zware ziekte : elke ziekte of medische ingreep waarbij de behandelende arts oordeelt dat elke vorm van sociale, familiale en emotionele bijstand of verzorging noodzakelijk is.

69 69 LBO voor medische bijstand 9.1. Voorwaarden: -het is een absoluut recht, voor zover het personeelslid aan alle voorwaarden voldoet -tijdelijke personeelsleden : binnen de periode van aanstelling 9.2. Aanvang : -begint op de eerste dag van de week volgend op de aanvraag of op een vroeger tijdstip mits akkoord van de I.M.

70 70 LBO voor medische bijstand 9.3. Duur : VLBO voor medische bijstand -periodes van minimaal één maand en maximaal 3 maanden, al of niet aansluitend -beperkt tot een maximum van 12 maanden per patiënt GLBO voor medische bijstand -periodes van minimaal één maand en maximaal 3 maanden, al of niet aansluitend -beperkt tot een maximum van 24 maanden per patiënt opmerking : tellen niet mee voor de 72 maanden VLBO of GLBO

71 71 LBO voor medische bijstand- duur - de periodes van VLBO of GLBO voor medische bijstand moeten niet met volledige maanden worden opgenomen. -de minimumduur van één maand en de maximumduur van 3 maanden moeten worden gerespecteerd -duur : 12 maanden volledig OF 24 maanden gedeeltelijk voorbeeld : -aanvraag VLBOMB van 15-01-2009 tot 21-05-2009 -de minimumperiode = 1 maand : OK -de maximumperiode is meer dan 3 maanden : niet OK -correct : 15-01-2009 tot en met 14-04-2009 en daarna nieuwe aanvraag van 16-4 tot 21-5

72 72 LBO voor medische bijstand 9.4. Einde : -na de aangevraagde periode(s) van minimaal één maand en maximaal 3 maanden -voor de tijdelijke personeelsleden: op het ogenblik dat de aanstelling eindigt -na de maximumperiode van 12 maanden VLBOMB of 24 maanden GLBOMB -vervroegde beëindiging is mogelijk na het overlijden van de persoon - mits akkoord van de I.M.

73 73 LBO voor medische bijstand 9.5. Aanvraag: -steeds aan te vragen bij de I.M. -formulier C61-SV: -begindatum LBOMB / duur / soort : GLBO of VLBO -altijd : een volledig overzicht van de prestaties waarvoor het personeelslid vastbenoemd of tijdelijk is aangesteld ( -de verklaring van de behandelende geneesheer moet op het formulier C61-SV worden ondertekend

74 74 LBO voor medische bijstand 9.6. Bezoldiging: -onderbrekingsuitkering door RVA op basis vanRVA -de opdracht waarvoor VLBOMB of GLBOMB -de duur van de aangevraagde periode -bij GLBOMB : salaris voor ½ F.T. opdracht Opmerking : -het personeelslid behoudt het recht op gezondheidzorg -er is nooit een vermindering: de basisbedragen worden steeds aan 100% uitbetaald.

75 75 LBO : cumulatie 10. Cumulatie: -met inkomsten uit een politiek mandaat -met een bijkomende activiteit als loontrekkende : -die reeds uitgeoefend werd (minstens 3 maand) voor de LBO te samen met opdrachten in het onderwijs -waarvan de tewerkstellingsbreuk niet groter is dan deze van de geschorste arbeidsprestaties Voorbeeld : personeelslid is benoemd voor 10/20 en werkt 20/38 in privé. Een VLBO is niet mogelijk : de activiteit in de privé-sector is groter dan deze in het onderwijs

76 76 LBO : cumulatie 10. Cumulatie: -met de uitoefening van een zelfstandige activiteit gedurende één jaar – uitsluitend bij een VLBO - met een pensioen : niet mogelijk uitzondering : een personeelslid dat recht heeft op een overlevingspensioen, kan een LBO nemen zonder uitkering - het recht op een uitkering vervalt wanneer: -een nieuwe activiteit wordt aangevat -een bestaande activiteit wordt uitgebreid -een zelfstandige activiteit langer dan een jaar wordt uitgeoefend

77 77 LBO weigering 11. Weigering : -de weigering door de RVA wordt meegedeeld door middel van het formulier C62. -de weigering door de onderwijsadministratie wordt schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan -het betrokken personeelslid en de betrokken I.M. -de RVA -bij weigering van een LBO door de RVA of AgODi : -VLBO wordt ambtshalve omgezet naar een TBS/PA -GLBO wordt ambtshalve omgezet naar een AVP/PA

78 78 LBO : pensioen 13 : pensioen -Voor de berekening van het rustpensioen tellen uitsluitend de gevalideerde periodes van loopbaanonderbreking mee. = eerste jaar + ev. 2 de en 3 de jaar indien kind ten laste <6j Een aantal van de loopbaanonderbrekingen vallen onder de 20% regel. Opmerking : niet-gevalideerde periodes van loopbaanonderbreking tellen nooit mee voor het pensioen

79 79 LBO algemeen Wat kan niet !! -tijdens een periode van LBO : een uitbreiding van de opdracht -herindiensttreden of vervanging korte afwezigheid -een GLBO opschorten door een TBS/PA OPMERKING - ziekteverlof en bevallingsverlof maken geen einde aan een loopbaanonderbreking ( geen opschorting )

80 80 Onderbrekingsuitkeringen De onderbrekingsuitkeringen worden per maand vastgesteld en betaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Het betreft forfaitaire bedragen die verschillend zijn naar gelang er wel of geen jonge kinderen ten laste zijn. Hierna volgt overzicht van de netto- onderbrekingsuitkeringen RVA(1/9/2010) – bedragen per maand. De uitkering voor loopbaanonderbreking medische bijstand of palliatieve zorgen is gelijk aan de uitkering bij ouderschapsverlof

81 81

82 82

83 83 Aanmoedigingspremie bij LBO 1.Aanvraag : bestaat uit -het ingevulde aanvraagformulier -een kopie van het document C62 Adres : Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie / Cel aanmoedigingspremiesaanmoedigingspremies Ellipsgebouw K. Albert II laan 35, bus 21 1030 Brussel

84 84 Aanmoedigingspremie 2. Toepassingsgebied : vastbenoemde en tijdelijke personeelsleden 3. Voorwaarden : -een periode van maximum 2 jaar -bij elke volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking -voorwaarde : indien het personeelslid gedurende de periode van 6 maanden voorafgaand aan de aanvangsdatum van de loopbaanonderbreking -ononderbroken in eenzelfde arbeidsregeling tewerkgesteld is geweest -en effectieve arbeidsprestaties heeft verricht

85 85 Aanmoedigingspremie -geen combinatie mogelijk met een winstgevende activiteit. Wel gedurende 1 jaar combineerbaar met een winstgevende activiteit als zelfstandige E-mail : aanmoedigingspremie@vlaanderen.be 4. Bedrag: (maandelijks) netto 110,31 bij volledige onderbreking 66,19 bij halftijdse onderbreking deze premie wordt per kwartaal uitbetaald

86 86 4. TAO: tijdelijk andere opdracht 1. Voorwaarden - enkel voor opdrachten waarvoor vastbenoemd! -hoofdambt -kan NIET genomen worden op tijdelijke opdrachten, ook niet bij TADD -het personeelslid moet voor de tijdelijk andere opdracht kunnen bezoldigd worden: minstens een bekwaamheidsbewijs ” andere” voor de TAO.

87 87 4. Verlof TAO Een tijdelijke andere opdracht (TAO) uitoefenen is mogelijk : -in alle ambten die vallen onder het DRP (27-03-1991) -in een hogeschool -in ambten bij de inspectie en de pedagogische begeleidingsdienst Opmerking : een verlof TAO naar een universiteit is niet mogelijk !

88 88 4. Verlof TAO Een verlof TAO is verplicht indien het gaat om : -uren waarin geen benoeming mogelijk is ( I.C.T., …) - betrekkingen op basis van de voorafname van de organieke puntenenveloppe van het ondersteunend personeel ( secundair onderwijs ) - betrekkingen op basis van de forfaitaire puntenenveloppe van de scholengemeenschap ( S.O. )

89 89 4. Verlof TAO Aanvang : -ingangsdatum van de tijdelijke opdracht = ingangsdatum van het verlof TAO Duur: - geen minimum- of maximumduur - het verlof TAO wordt toegekend voor de duur van de tijdelijk andere opdracht uiterlijk tot 31/8

90 90 4. Verlof TAO Administratieve toestand : -dienstactiviteit -het personeelslid wordt verder beschouwd als vast benoemd wat betreft de reglementering inzake -ziekte – en bevallingsverlof -bedreiging door beroepsziekte en verlof wegens moederschapsbescherming -arbeidsongevallen -toekenning begrafenisvergoeding

91 91 4. Verlof TAO Pensioen : -het verlof TAO komt in aanmerking bij de berekening van het rustpensioen -Opmerking : -het pensioen wordt berekend op de vastbenoemde opdracht -er wordt geen rekening gehouden met de tijdelijk andere opdrachten

92 92 4. Verlof TAO Volume van het verlof TAO: Algemene regel : -het verlof TAO mag niet leiden tot een vermindering van prestaties Uitzondering : beperkt deelbare ambten secundair onderwijs ( opvoeder, T.A., T.A.C ): een verlof TAO is enkel mogelijk -voor de volledige opdracht -voor ½ F.T. - opdracht

93 93 4. Verlof TAO Bezoldiging: - wedde vaste benoeming wordt uitbetaald -eventuele een toelage ( boemerang ) in de instelling waar de tijdelijk andere opdracht wordt uitgeoefend -eventueel vermindering wedde indien minder uren worden gepresteerd of indien TAO aan een lager barema wordt uitgeoefend tijdelijk andere opdracht in Hogeschool : bezoldiging : de uren waarvoor verlof TAO worden bezoldigd door de Hogeschool


Download ppt "Verlofstelsels Scholengroep Sint-Rembert februari 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google