De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

V.S.O.A. - Politie Lispet Manu - Vast Afgevaardigde Het Rustpensioen Van toepassing op de personeelsleden van de Geïntegreerde Politie die vast benoemd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "V.S.O.A. - Politie Lispet Manu - Vast Afgevaardigde Het Rustpensioen Van toepassing op de personeelsleden van de Geïntegreerde Politie die vast benoemd."— Transcript van de presentatie:

1 V.S.O.A. - Politie Lispet Manu - Vast Afgevaardigde Het Rustpensioen Van toepassing op de personeelsleden van de Geïntegreerde Politie die vast benoemd zijn.

2 Soorten rustpensioenen Ambtshalve rustpensioen Bij het bereiken van de uiterste leeftijdsgrens van 65 jaar of om redenen van afwezigheid wegens ziekte Vervroegd rustpensioen op aanvraag Vanaf bepaalde leeftijd en onder voorwaarde een aantal aanneembare dienstjaren te hebben gepresteerd Ambtshalve rustpensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid Toegekend aan bepaalde personeelsleden die medisch ongeschikt worden verklaard

3 1. Ambtshalve rustpensioen wegens het bereiken van de uiterste leeftijdsgrens. Het personeelslid kan zijn functie blijven uitoefenen tot de leeftijd van 65 jaar. Op die leeftijd wordt het ambtshalve gepensioneerd. Uitwerking: op de 1 e dag van de maand die volgt op de maand waarin men 65 wordt.

4 2. Vervroegd rustpensioen op aanvraag Het personeelsid maakt vrijwillig een einde aan zijn loopbaan ten vroegste vanaf de volgende leeftijden: 60 jaar 58 jaar Officieren + Calog Basiskader Middenkader De aanvraag moet bij de overheid worden ingediend, twaalf maand voor de gewenste ingangsdatum van het pensioen !

5 Overgangsmaatregelen De gevrijwaarde pensioenleeftijd van ex-rijkswachters : Basiskader/Middenkader : 56 jaar Officierskader, ingeschaald op 1 april 2001 in O1, O2, O3, O4, O4bis : 54 jaar Opgelet !!! de personeelsleden van het officierskader, ingeschaald vanaf 1 april 2001 in O2 en die de graad hadden van adjudant of adjudant-chef bij de rijkswacht : 56 jaar. Officierskader ingeschaald op latere datum dan 1 april 2001 in loonschaal O1, O2, O3, O4, O4bis : 56 jaar Officierskader bezoldigd in de loonschaal O5 of O6 : 56 jaar Officierskader bezoldigd in de loonschaal O7 : 58 jaar

6 3. Ambtshalve rustpensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid ? Geen leeftijdsgrens Uitgevoerd na een eindbeslissing van de commissie voor medische geschiktheid van de poltiediensten welke de medische ongeschiktheid van betrokkene uitspreekt. Er is geen tussenkomst van de commissie in de twee volgende gevallen: - Indien betrokkene meer dan 365 dagen ziek is na de leeftijd van 60 (officieren+calog) of 58 (overige personeelsleden) - In disponibiliteit komt na het bereiken van de vervroegde pensioenleeftijd warop betrokkene zou kunnen aanspraak maken Ambtshalve Geen aanvraag nodig

7 Het minimum aantal dienstjaren als ambtenaar Teneinde van een rustpensioen te kunnen genieten moet het personeelslid een aantal jaren aanneembare diensten hebben vervuld. Ogenblik van de opruststelling Minimum aantal dienstjaren Opruststelling wegens bereiken uiterste leeftijd van 65 jaar 20 jaar Opruststelling wegens het bereiken leeftijd van 60 jaar 5 jaar Vervroegde pensionering vóór de leeftijd van 60 jaar 20 jaar Opruststelling wegens lichamelijke ongeschiktheid - Opmerking: het uitgesteld rustpensioen noodzaakt een minimum van 5 dienstjaren

8 Welke diensten geven recht op een pensioen ten laste van de openbare schatkist ? Het gaat om alle werkelijk gepresteerde diensten als vast benoemde ambtenaar: - bij de Staat; - in het onderwijs; - bij de politiediensten; - … Diensten verricht als contractuele of tijdelijke diensten worden eveneens in aanmerking genomen op voorwaarde vast benoemd te zijn geweest.

9 Berekeningswijze van het pensioen + + 1. Referentiewedde = Rustpensioen ¤ tantième: ¤ tantième: breukdeel bepaald in functie van de aard van de aanneembare dienstprestaties. Kan verschillen volgens de aard van de aanneembare prestaties.

10 1. De referentiewedde De wedde welke in aanmerking wordt genomen voor de berekening van het rustpensioen is deze genoten tijdens de laatste vijf jaar van de loopbaan, berekend op basis van de weddenschalen van toepassing op het ogenblik van de op pensioenstelling. De wedde welke in aanmerking wordt genomen voor de berekening van het rustpensioen is deze genoten tijdens de laatste vijf jaar van de loopbaan, berekend op basis van de weddenschalen van toepassing op het ogenblik van de op pensioenstelling. Er wordt rekening gehouden met de wedden verbonden aan de functies waarin het personeelslid vanaf 1-4-2001 vast benoemd werd en in voorkomend geval met ieder weddesupplement dat aan die functie verbonden is. Er wordt rekening gehouden met de wedden verbonden aan de functies waarin het personeelslid vanaf 1-4-2001 vast benoemd werd en in voorkomend geval met ieder weddesupplement dat aan die functie verbonden is.

11 2. Aanneembare diensten en periodes Naast de effectieve dienstjaren en bepaalde periodes van afwezigheden wordt ook rekening gehouden met tijdsbonificaties. Naast de effectieve dienstjaren en bepaalde periodes van afwezigheden wordt ook rekening gehouden met tijdsbonificaties. Het bezit van een diploma geeft aanleiding tot een tijdsbonificatie in functie van het studieniveau = minimale duur van de studies en enkel toegekend indien het bezit noodzakelijk was als toetredingsvoorwaarde of benoeming Vermindering van de bonificatie indien: -aanneembare diensten tijdens de studies -een beroepsactiviteit uitgevoerd tijdens studies. -minder dan 20 jaar aanneembare dienstjaren

12 Beperking van het pensioenbedrag Absoluut plafond: 46.883€ (index 138,01) Relatief plafond: Het pensioen mag niet hoger zijn dan ¾ van de referentiewedde. Een volledig pensioen wordt bereikt na 37,5 dienstjaren aan tantième 1/50 of na 45 jaar aan tantième van 1/60. In geval van een gemengde loopbaan aan 1/50 en 1/60 wordt een herberekening uitgevoerd Minimum bedrag van het pensioen : Wanneer het pensioenbedrag een bepaald bedrag niet bereikt, kan het worden opgetrokken tot een minimumbedrag door toevoeging van een supplement.

13 Cumul met een beroepsactiviteit De cumul is toegelaten tot een bepaald plafond Het pensioen wordt verminderd wanneer de overschrijding van de limiet minder dan 15% bedraagt Het pensioen wordt geschorst tijdens het jaar waarin het plafond met 15% of meer wordt overschreden

14 Bijzondere maatregel: Het verlof voorafgaand aan de pensionering Tot 01/04/2006 kunnen de statutaire personeelsleden, wanneer zij aan zekere voorwaarden voldoen, een verlof voorafgaand aan de pensionering bekomen. Tot 01/04/2006 kunnen de statutaire personeelsleden, wanneer zij aan zekere voorwaarden voldoen, een verlof voorafgaand aan de pensionering bekomen. Voor de lokale politie hangt deze mogelijkheid af van een beslissing van de lokale overheid. Voor de lokale politie hangt deze mogelijkheid af van een beslissing van de lokale overheid. Voorwaarden + Wedde Vanaf 56 jaar Verplichting om op pensioen te gaan op de leeftijd waarop men vervroegd in pensioen kan gaan Gedurende dit verlof bekomt betrokkene een wachtgeld gelijk aan 80% van zijn laatste activiteitswedde. Deze periode komt in aanmerking voor de berekening van het pensioen aan een tantième van 1/60

15 Besluit LEVE HET PENSIOEN


Download ppt "V.S.O.A. - Politie Lispet Manu - Vast Afgevaardigde Het Rustpensioen Van toepassing op de personeelsleden van de Geïntegreerde Politie die vast benoemd."

Verwante presentaties


Ads door Google