De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

24 april en 8, 13, 15, 17 en 22 mei 2013 Lesgever: Dave Bonte Beleidsthemabeheerder personeelsregelgeving Afdeling Volwassenenonderwijs Verlofstelsels.

Verwante presentaties


Presentatie over: "24 april en 8, 13, 15, 17 en 22 mei 2013 Lesgever: Dave Bonte Beleidsthemabeheerder personeelsregelgeving Afdeling Volwassenenonderwijs Verlofstelsels."— Transcript van de presentatie:

1 24 april en 8, 13, 15, 17 en 22 mei 2013 Lesgever: Dave Bonte Beleidsthemabeheerder personeelsregelgeving Afdeling Volwassenenonderwijs Verlofstelsels in de Centra voor Volwassenenonderwijs

2 Afdeling Volwassenenonderwijs Programma 9u – 10u45 : inleiding + TAO 10u45 – 11u : pauze 11u – 12u30 : loopbaanonderbreking (algemeen stelsel) 12u30 – 13u30 : lunch 13u30 – 14u15 : loopbaanonderbreking (specifieke stelsels) 14u15 – 15u : VVP/AVP 15u – 15u15 : TBSPA 15u15 : afronden – vragen

3 Afdeling Volwassenenonderwijs Aandachtspunten per verlofstelsel Elk verlofstelsel wordt behandeld via vaste thema’s Toepassingsgebied Voorwaarden Aanvang en einde Duur Geldelijke aspecten Administratieve stand Vervanging van het afwezige personeelslid Invloed op het pensioen Communicatie met AHOVOS Gemeenschappelijke bepalingen voor verschillende types van eenzelfde verlofstelsel

4 Afdeling Volwassenenonderwijs Reglementaire vervanging De vervanging van een afwezig personeelslid is subsidieerbaar indien Afwezigheid ten minste 10 werkdagen bedraagt Uitzonderingen Omstandigheidsverlof bevalling echtgenote / samenwonende partner Opnemen van verlofweken postnatale rust Vervanging van personeelsleden aangesteld in een bevorderingsambt Afwezigheid gaat in vóór 31 mei Belangrijke principes Aaneensluitende afwezigheden “Vervanging op vervanging” na 31 mei

5 Afdeling Volwassenenonderwijs Verlof voor het uitoefenen van een ‘tijdelijk andere opdracht’ (TAO)

6 Afdeling Volwassenenonderwijs TAO Toepassingsgebied en voorwaarden Toepassingsgebied Vastbenoemd Niet voor tijdelijken, ook niet voor TADD’ers Voorwaarden Uitzonderingstoestand (voorrangsregels) Hoofdambt Bekijken op de vooravond van opnemen VTAO TAO /vs/ reaffectatie en wedertewerkstelling Recht of gunst? Steeds overeenstemming nodig tussen centrumbestuur en personeelslid

7 Afdeling Volwassenenonderwijs Oefeningen Personeelslid A is als tijdelijk personeelslid aangesteld in het secundair onderwijs voor 20/20 AV Geschiedenis. In een CVO oefent dit personeelslid 3/20 AAV Wiskunde B1 uit als vastbenoemd personeelslid. Het personeelslid wenst een VTAO op te nemen op zijn uren in het CVO om een tijdelijke opdracht uit te gaan oefenen (module Rekenblad 1 ter vervanging van een afwezig personeelslid). Ingangsdatum van de vervanging zou 1 oktober zijn.

8 Afdeling Volwassenenonderwijs Oefeningen Personeelslid A is als tijdelijk personeelslid aangesteld in het secundair onderwijs voor 17/20 AV Geschiedenis. In een CVO oefent dit personeelslid 3/20 AAV Wiskunde B1 uit als vastbenoemd personeelslid. Het personeelslid wenst een VTAO op te nemen op zijn uren in het CVO om een tijdelijke opdracht uit te gaan oefenen (module Rekenblad 1 ter vervanging van een afwezig personeelslid). Ingangsdatum 1 oktober. Hypothese: het personeelslid neemt vanaf 15 oktober 3/20 bijkomende uren op als tijdelijk personeelslid in het secundair onderwijs.

9 Afdeling Volwassenenonderwijs Oefeningen Personeelslid A is op 1 september 2012 TBSOB voor 6/22 Basis lassen CVO A. Het personeelslid zou in CVO B een tijdelijke opdracht kunnen gaan uitoefenen ter vervanging van een titularis die een volledig schooljaar afwezig is. Welke zijn de mogelijkheden om dit via een verlof TAO te doen?

10 Afdeling Volwassenenonderwijs TAO Principes voor het opnemen VTAO Mogelijk naar Andere betrekking binnen Decreten Rechtspositie Naar een hogeschool Naar een pedagogische begeleidingsdienst / inspectie Niet mogelijk naar Universiteit Centrum voor Basiseducatie (CBE) Andere principes voor een TAO binnen DRP en TAO naar hogescholen/inspectie/pedagogische begeleidingsdiensten

11 Afdeling Volwassenenonderwijs TAO Principes binnen de Decreten rechtspositie Onderscheid tussen In eigen CVO / andere instelling Vacante / niet vacante uren Eigen CVOAndere instelling In vacante uren Enkel mogelijk indien het een ander ambt of in een opleiding/module die niet binnen de draagwijdte van de vaste benoeming zit van het personeelslid Steeds mogelijk In niet-vacante uren Steeds mogelijk Steeds mogelijk

12 Afdeling Volwassenenonderwijs Oefeningen Een personeelslid A van CVO A met als bekwaamheidsbewijs Master in de Taal- en Letterkunde: Frans staat per 01/09 vastbenoemd voor 6/20 Frans richtgraad 1 (vereist bekwaamheidsbewijs). Het personeelslid zou vanaf 1 september vacante uren (3/20) opnemen binnen de opleiding Frans richtgraad 2. Is een verlof TAO naar Frans richtgraad 2 mogelijk?

13 Afdeling Volwassenenonderwijs Oefeningen Zelfde personeelslid A uit vorige oefening. Dit personeelslid wenst een collega afwezig wegens ziekte uit Frans richtgraad 3 te vervangen voor 3/20. Is een verlof TAO mogelijk? Stel dat ditzelfde personeelslid van CVO A uren wil opnemen in CVO B. Aan welke voorwaarden moet de betrekking CVO B dan voldoen?

14 Afdeling Volwassenenonderwijs TAO Principes binnen de Decreten rechtspositie Sommige “bijzondere” uren kunnen enkel aan tijdelijke personeelsleden worden toegewezen. Indien uitgeoefend door vast benoemd personeelslid Als puur tijdelijke Als vastbenoemde via een VTAO (TAO is in deze gevallen verplicht !) Soorten “bijzondere” uren: Uren aanvullende projectfinanciering gecombineerd onderwijs Uren ICT-coördinatie Uren ter inrichting van een taalexamencommissie Een aanstelling op basis van het werkingsbudget (personeel werkingsbudget)

15 Afdeling Volwassenenonderwijs Oefeningen Een CVO heeft een puntenenveloppe ICT-coördinatie ter beschikking voor 5/20. Personeelslid A (vast benoemd voor 15/20) is de geschikte kandidaat hiervoor. Welke zijn de mogelijkheden om dit personeelslid de uren ICT-coördinatie te laten uitoefenen?

16 Afdeling Volwassenenonderwijs TAO Volume van het verlof TAO Een VTAO kan voor De volledige opdracht Een deel van de opdracht Het gepondereerd volume van de TAO moet gelijk of groter zijn dan het gepondereerd volume van het verlof TAO ponderatietabel Ponderatie in kommagetallen is mogelijk Uitzondering op principe indien beide opdrachten even groot zijn

17 Afdeling Volwassenenonderwijs Oefeningen Opdracht van een leraar SVWO op 1 september 2012 - 10/21 vastbenoemd en 8/20 tijdelijk. - Personeelslid wenst een TAO uit te oefenen van 6/22. Voor welk volume moet het personeelslid een VTAO nemen?

18 Afdeling Volwassenenonderwijs Oefeningen Opdracht van het personeelslid op 1 september 2012: - 15/21 vastbenoemd - 6/20 tijdelijk Personeelslid wenst een TAO uit te oefenen van 6/22. Voor welk volume moet het personeelslid een VTAO nemen?

19 Afdeling Volwassenenonderwijs TAO Aanvang, einde en duur van het verlof Aanvang Geen vaste ingangsdatum; akkoord tussen werknemer en centrumbestuur Einde Laatste dag van de periode andere opdracht. Duur Geen vastgelegde duur Geen maximumperiode voor volledige loopbaan

20 Afdeling Volwassenenonderwijs TAO Geldelijke aspecten Salaris vast benoeming Salaris werkelijke opdracht Salaris van de oorspronkelijke vast benoemde opdracht Salaris werkelijke opdracht Effectief salaris = salaris werkelijke opdracht Blijft gelijk > salaris werkelijke opdracht Salaris werkelijke opdracht < salaris werkelijke opdracht Salaris oorspronkelijke opdracht + salaristoelage ‘beter bezoldigd ambt’

21 Afdeling Volwassenenonderwijs TAO Geldelijke aspecten Toelage beter bezoldigd ambt Is inclusief de vakanties die binnen de aanstelling vallen Aparte regeling voor zomervakantie Bij wervingsambten: toelage loopt maximum tot 30 juni Bij selectie- en bevorderingsambten: toelage kan tot 31 augustus lopen Bij dienstonderbreking van meer dan 14 dagen: toelage wordt gestopt op vooravond onderbreking

22 Afdeling Volwassenenonderwijs Oefeningen Een vastbenoemd lector wordt, voor een volledig schooljaar, tijdelijk belast met het ambt van adjunct-directeur HBO/SLO. Betrokkene heeft als bekwaamheidsbewijs een Master. Welke invloed is er op het salaris van betrokkene? Welke invloed is er op het salaris van betrokkene gedurende de maanden juli en augustus?

23 Afdeling Volwassenenonderwijs TAO Combinatie met andere verlofstelsels Dienstonderbrekingen die sowieso kunnen opgenomen worden Vb: ziekteverlof, loopbaanonderbreking ouderschapsverlof, bevallingsverlof, … Dienstonderbrekingen die opgenomen kunnen worden indien voldaan aan de specifieke voorwaarden voor tijdelijke personeelsleden Vb: VVP sociale en familiale redenen, gewoon stelsel van loopbaanonderbreking,… Dienstonderbrekingen die niet opgenomen kunnen worden (want enkel mogelijk voor vastbenoemden) Vb: AVP, GLBO55+, …

24 Afdeling Volwassenenonderwijs Oefeningen Een leraar SVWO (vastbenoemd voor 20/20), is tijdelijk belast met een opdracht van 20/20 in het ambt van lector van 01-09-2012 tot 30-06-2013. Is een bevallingsverlof van 01-10-2011 tot 13-01-2012 mogelijk? Is een voltijdse loopbaanonderbreking ouderschapsverlof van 14-01-2012 toto 31-03-2012 mogelijk?

25 Afdeling Volwassenenonderwijs Oefeningen Een vast benoemd leraar SVWO is tijdelijk belast met een opdracht van 6/20 van 01-09-2012 tot 15-11-2012. Kan het personeelslid een Verlof voor verminderde prestaties wegens sociale en familiale redenen (VVPSF) van 01-10-2012 tot 15-11-2012 opnemen?

26 Afdeling Volwassenenonderwijs TAO Administratieve stand Dienstactiviteit In instelling van tewerkstelling wordt personeelslid voor alle aspecten als tijdelijke beschouwd! Uitzonderingen: ziekteverlof (en bepaling recht op sociale anciënniteit), bevallingsverlof, toekenning begrafenisvergoeding,…

27 Afdeling Volwassenenonderwijs TAO Vervanging van afwezig personeelslid Mogelijk, volgens principes van de reglementaire vervanging

28 Afdeling Volwassenenonderwijs TAO Pensioen VTAO komt volledig in aanmerking voor Berekening van het pensioen Berekening van het recht voor het openen van een rustpensioen Berekening van het pensioen gebeurt op de onderliggende vastbenoemde opdracht !

29 Afdeling Volwassenenonderwijs TAO TAO naar hoger onderwijs – inspectie Volgen volledig dezelfde principes als TAO binnen het DRP Uitzonderingen Salaris wordt binnen het CVO stopgezet. Betaling salaris wordt tijdens duur TAO volledig geregeld binnen hogeschool. Personeelslid wordt volledig als tijdelijke gezien; uitzonderingen binnen DRP (ziekteverlof, bevallingsverlof,…) gelden niet Naar pensioen toe wordt wel gekeken naar de onderliggende vast benoemde opdracht

30 Afdeling Volwassenenonderwijs TAO Communicatie met AHOVOS Belangrijk is dat de einddatum van de TAO en het VTAO overeenstemmen met elkaar! Sinds het schooljaar 2011-2012 is het mogelijk om voor alle ambten de (V)TAO te melden tot 31 augustus Bij wervingsambten heeft dit echter geen invloed op de eventuele salaristoelage Wervingsambten Selectie- en bevorderingsambten TAO gemeld tot 30/06 Geen salaristoelage tijdens zomermaanden Geen salaristoelage tijdens zomermaanden TAO gemeld tot 31/08 Geen salaristoelage tijdens zomermaanden Salaristoelage tijdens zomermaanden!

31 Afdeling Volwassenenonderwijs Loopbaanonderbreking

32 Afdeling Volwassenenonderwijs Loopbaanonderbreking Overzicht Het gewone stelsel van loopbaanonderbreking Loopbaanonderbreking (LBO) Gedeeltelijke loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 50/55 jaar (GLBO55+) Loopbaanonderbreking om een beroepsopleiding te volgen (LBOBO) Volledige loopbaanonderbreking (VLBO) / Volledige loopbaanonderbreking om een beroepsopleiding te volgen (VLBOBO) Halftijdse loopbaanonderbreking (HLBO) Halftijdse loopbaanonderbreking vanaf 55 (50) jaar (HLBO55+ (50+)) Halftijdse loopbaanonderbreking om een beroepsopleiding te volgen (HLBOBO) Loopbaanonderbreking met een vijfde (LBO1/5) Loopbaanonderbreking vanaf 55 (50) jaar met een vijfde (LBO55+1/5 (50+)) Loopbaanonderbreking om een beroepsopleiding te volgen met een vijfde (LBOBO1/5)

33 Afdeling Volwassenenonderwijs Loopbaanonderbreking Overzicht Specifieke stelsels van loopbaanonderbreking Ouderschapsverlof in het kader van loopbaanonderbreking (LBOOV) Loopbaanonderbreking voor het verstrekken van medische bijstand (LBOMB) Loopbaanonderbreking voor het verstrekken van palliatieve zorgen (LBOPZ) Volledig ouderschapsverlof in het kader van loopbaanonderbreking (VLBOOV) Volledige loopbaanonderbreking voor het verstrekken van medische bijstand (VLBOMB) Volledige loopbaanonderbreking voor het verstrekken van palliatieve zorgen (VLBOPZ) Halftijds ouderschapsverlof in het kader van loopbaanonderbreking (HLBOOV) Halftijdse loopbaanonderbreking voor het verstrekken van medische bijstand (HLBOMB) Halftijdse loopbaanonderbreking voor het verstrekken van palliatieve zorgen (HLBOPZ) Ouderschapsverlof in het kader van loopbaanonderbreking met een vijfde (LBOOV1/5) Loopbaanonderbreking voor het verstrekken van medische bijstand met een vijfde (LBOMB1/5) Loopbaanonderbreking voor het verstrekken van palliatieve zorgen met een vijfde (LBOPZ1/5)

34 Afdeling Volwassenenonderwijs VLBO Toepassingsgebied en voorwaarden Toepassingsgebied Vastbenoemd Tijdelijk Vacante of niet-vacante uren tot 30/06 Reaffectatievrij Voorwaarden Hoofdambt Minstens helft F.T. betrekking uitoefenen Geen prestaties meer leveren in onderwijs Recht of gunst? Recht indien er een vervanger met vereist bekwaamheidsbewijs beschikbaar is.

35 Afdeling Volwassenenonderwijs VLBO Aanvang van het verlof Afhankelijk van het ambt waarin personeelslid is aangesteld Uitzonderingen ingangsdatum 1 september – 1 oktober Aansluitend op bevallingsverlof Aansluitend op een VLBOOV Opschorting door opname van een specifieke LBO Ambt van leraar svwo Ambt van lector Alle ambten van het bestuurspersoneel 1 september of 1 oktober Ambt van administratief medewerker Elke eerste van de maand (voor een periode van tenminste 6 maanden en maximum 12 maanden)

36 Afdeling Volwassenenonderwijs VLBO Einde van het verlof Steeds 31 augustus Uitzonderingen Het ambt van administratief medewerker Eindigt na de aangevraagde periode (steeds op laatste dag van een maand) Bij pensionering Bij opname bonus of TBS voorafgaand aan het rustpensioen Vervroegde beëindiging van een VLBO is mogelijk in het geval van uitzonderlijke familiale omstandigheden Gemotiveerd Opzegtermijn 1 maand Melding vervroegde beëindiging bij R.V.A. en werkstation

37 Afdeling Volwassenenonderwijs VLBO Duur van het verlof Maximum 60 maanden Berekenwijze Resterend krediet LBO Tellen mee voor de berekening van 60 maanden recht op VLBO Tellen niet mee voor de berekening van 60 maanden recht op VLBO De volledige loopbaanonderbreking om een beroepsopleiding te volgen Volledige verloven in de specifieke stelsels LBO De periodes van volledige loopbaanonderbreking in andere sectoren De gedeeltelijke loopbaanonderbrekingen (halftijds of met een vijfde)

38 Afdeling Volwassenenonderwijs HLBO Toepassingsgebied en voorwaarden Toepassingsgebied Vastbenoemd Tijdelijk Vacante of niet-vacante uren tot 30/06 Reaffectatievrij Voorwaarden Hoofdambt Minstens helft F.T. + 1 uur uitoefenen voor opname HLBO Tijdens HLBO exact de helft van een F.T. uitoefenen (afgerond naar hogere eenheid) Recht of gunst? Recht indien er een vervanger met vereist bekwaamheidsbewijs beschikbaar is.

39 Afdeling Volwassenenonderwijs HLBO Aanvang van het verlof Afhankelijk van het ambt waarin personeelslid is aangesteld Uitzonderingen op ingangsdatum 1 september – 1 oktober Aansluitend op bevallingsverlof Aansluitend op een HLBOOV Opschorting door opname van een specifieke LBO Ambt van leraar svwo Ambt van lector Alle ambten van het bestuurspersoneel 1 september of 1 oktober Ambt van administratief medewerker Elke eerste van de maand (voor een periode van tenminste 6 maanden en maximum 12 maanden)

40 Afdeling Volwassenenonderwijs HLBO Einde van het verlof Steeds 31 augustus Uitzonderingen Het ambt van administratief medewerker Eindigt na de aangevraagde periode (steeds op laatste dag van een maand) Bij pensionering Bij opname bonus of TBS voorafgaand aan het rustpensioen Vervroegde beëindiging van een HLBO is mogelijk in het geval van uitzonderlijke familiale omstandigheden Gemotiveerd Opzegtermijn 1 maand Melding vervroegde beëindiging bij R.V.A. en werkstation

41 Afdeling Volwassenenonderwijs HLBO Duur van het verlof Maximum 60 maanden Periodes van HLBO en LBO1/5 worden samengeteld (= GLBO) Berekenwijze Resterend krediet LBO Tellen mee voor de berekening van 60 maanden recht op GLBO Tellen niet mee voor de berekening van 60 maanden recht op GLBO De gedeeltelijke loopbaanonderbreking om een beroepsopleiding te volgen. De periodes van VLBO De periodes van gedeeltelijke loopbaanonderbreking in andere sectoren. Volledige en/of gedeeltelijke verloven in de specifieke stelsels LBO.

42 Afdeling Volwassenenonderwijs LBO1/5 Toepassingsgebied en voorwaarden Toepassingsgebied Vastbenoemd Tijdelijk Vacante of niet-vacante uren tot 30/06 Reaffectatievrij Voorwaarden Hoofdambt Belast zijn met F.T. – opdracht Tijdens HLBO exact 4/5 e blijven presteren (afgerond naar hogere eenheid) Recht of gunst? Een LBO1/5 is steeds een gunst

43 Afdeling Volwassenenonderwijs LBO1/5 Aanvang van het verlof Afhankelijk van het ambt waarin personeelslid is aangesteld Uitzonderingen op ingangsdatum 1 september – 1 oktober Aansluitend op bevallingsverlof Aansluitend op een LBOOV1/5 Opschorting door opname van een specifieke LBO Ambt van leraar svwo Ambt van lector Alle ambten van het bestuurspersoneel 1 september of 1 oktober Ambt van administratief medewerker Elke eerste van de maand (voor een periode van tenminste 6 maanden en maximum 12 maanden)

44 Afdeling Volwassenenonderwijs LBO1/5 Einde van het verlof Steeds 31 augustus Uitzonderingen Het ambt van administratief medewerker Eindigt na de aangevraagde periode (steeds op laatste dag van een maand) Bij pensionering Bij opname bonus of TBS voorafgaand aan het rustpensioen Vervroegde beëindiging van een HLBO is mogelijk in het geval van uitzonderlijke familiale omstandigheden Gemotiveerd Opzegtermijn 1 maand Melding vervroegde beëindiging bij R.V.A. en werkstation

45 Afdeling Volwassenenonderwijs LBO1/5 Duur van het verlof Maximum 60 maanden Periodes van HLBO en LBO1/5 worden samengeteld (= GLBO) Berekenwijze Resterend krediet LBO Tellen mee voor de berekening van 60 maanden recht op GLBO Tellen niet mee voor de berekening van 60 maanden recht op GLBO De gedeeltelijke loopbaanonderbreking om een beroepsopleiding te volgen. De periodes van VLBO De periodes van gedeeltelijke loopbaanonderbreking in andere sectoren. Volledige en/of gedeeltelijke verloven in de specifieke stelsels LBO.

46 Afdeling Volwassenenonderwijs LBOBO Zelfde principes als de VLBO, HLBO en LBO1/5 Verschillen Begin- en einddatum = data van de opleiding Duur = de duur van de opleiding Vervroegde beëindiging omwille van uitzonderlijke familiale omstandigheden is niet mogelijk

47 Afdeling Volwassenenonderwijs Oefeningen Opdracht van een leraar SVWO: * 9/20 VB * 13/22 tijdelijk in vacante uren tot 30/06 Het personeelslid wenst een HLBO op te nemen en zijn opdracht van 9/20 zeker te behouden.

48 Afdeling Volwassenenonderwijs Oefeningen Een voltijds vast benoemd lector neemt een halftijds ouderschapsverlof van 5 november 2012 tot en met 4 maart 2013. Het personeelslid wenst een HLBO op te nemen aansluitend op het ouderschapsverlof. Is dit mogelijk? Het personeelslid wenst een LBO1/5 op te nemen aansluitend op het ouderschapsverlof. Is dit mogelijk?

49 Afdeling Volwassenenonderwijs Oefeningen Een personeelslid neemt met ingang van 1 september 2012 een LBO1/5. Met ingang van 12 november 2012 tot 11 december 2012 wil het personeelslid een voltijdse loopbaanonderbreking voor het verstrekken van palliatieve zorgen opnemen. Is dit mogelijk? Na afloop van de LBOPZ wil het personeelslid een VLBO opnemen. Is dit mogelijk?

50 Afdeling Volwassenenonderwijs Oefeningen Een leraar SVWO heeft de volgende dienstonderbrekingen genoten - LBO1/5 van 01-01-2001 tot 31-12-2002 bij Ministerie van Justitie (voorgaande werkgever) - Bevallingsverlof van 05-09-2008 tot 18-12-2008 - HLBO van 19-12-2008 tot 31-08-2009 - HLBO van 01-09-2009 tot 31-08-2010 - VLBO van 01-09-2012 tot 31-08-2013 Het personeelslid wenst op 01/09/2013 te weten hoeveel recht hij nog heeft op een LBO1/5 ?

51 Afdeling Volwassenenonderwijs GLBO55+ 50 of 55 jaar? Sinds 1 januari 2012 is de instapleeftijd = 55 jaar Uitzonderingen Personeelsleden die reeds in het stelsel zaten Instappen vanaf 50 jaar is toch nog mogelijk indien Het een GLBO50+ met een vijfde betreft en; Het personeelslid een beroepsloopbaan van 28 jaar heeft

52 Afdeling Volwassenenonderwijs GLBO55+ Toepassingsgebied en voorwaarden Toepassingsgebied Vastbenoemd zijn Zowel de nog te presteren opdracht als de opdracht waarvoor de GLBO55+ wordt opgenomen moeten vast benoemde uren zijn. Voorwaarden Hoofdambt 55 jaar zijn Nog te presteren uren HLBO55+: zelfde principes als gewone HLBO HLBO55+ 1/5: zelfde principes als gewone LBO1/5 Recht of gunst? Zelfde principes als gewone LBO

53 Afdeling Volwassenenonderwijs GLBO55+ Aanvang van het verlof Vangt voor alle ambten aan op 1 september of 1 oktober 1 september of 1 oktober volgend op de 55 ste verjaardag Uitzonderingen Aansluitend op een HLBOOV of LBOOV1/5 Opschorting door opname van een specifieke LBO

54 Afdeling Volwassenenonderwijs GLBO55+ Einde van het verlof Een GLBO55+ eindigt steeds Bij pensionering Bij opname bonus of TBS voorafgaand aan het rustpensioen Vervroegde beëindiging van een GLBO55+ is mogelijk in het geval van uitzonderlijke familiale omstandigheden Gemotiveerd Opzegtermijn 1 maand Melding vervroegde beëindiging bij R.V.A. en werkstation Los van uitzonderlijke familiale omstandigheden kan personeelslid ook beslissen op 1 september zijn ambt terug op te nemen Te melden voor 31 mei

55 Afdeling Volwassenenonderwijs GLBO55+ Einde van het verlof Indien een GLBO55+ wordt stopgezet is het nadien niet meer mogelijk opnieuw in te stappen in het stelsel! Op 1 september van elk schooljaar kan een personeelslid overstappen van een GLBO55+ 1/5 naar een HLBO55+. De omgekeerde beweging is niet mogelijk!

56 Afdeling Volwassenenonderwijs GLBO55+ Duur van het verlof Dit verlof kan onbeperkt worden opgenomen.

57 Afdeling Volwassenenonderwijs Oefeningen Een leraar SVWO heeft volgende opdracht * 16/20 vast benoemd en 2/20 tijdelijk. Het personeelslid wenst een GLBO55+ op te nemen. Wat zijn zijn mogelijkheden?

58 Afdeling Volwassenenonderwijs Oefeningen Situatie van een personeelslid: * Van 1 september 2012 tot 31 augustus 2013: een loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 55 jaar voor één vijfde * Op 1 september 2013: personeelslid vraagt vervroegde beëindiging Op 1 september 2014 wenst het personeelslid een HLBO55+ op te nemen. Is dit mogelijk. Heeft het personeelslid (nog) andere mogelijkheden tot het opnemen van LBO?

59 Afdeling Volwassenenonderwijs LBOOV Toepassingsgebied en voorwaarden Kan voor zelfde volumes worden opgenomen als het gewone stelsel (voltijds, halftijds, 1/5) Toepassingsgebied Vastbenoemd Tijdelijk Tijdens de duur van de aanstelling Voorwaarden Hoofdambt Principes van prestatie-eenheden en te presteren uren zoals bij gewone stelsel Recht of gunst? LBOOV is een absoluut recht

60 Afdeling Volwassenenonderwijs LBOOV Aanvang van het verlof Geen vaste ingangsdatum Kan ten laatste ingaan op vooravond 12 de verjaardag kind

61 Afdeling Volwassenenonderwijs LBOOV Duur van het verlof Sinds 1 september 2012 gelden nieuwe maximumperiodes Kinderen geboren voor 8 maart 2012 Kinderen geboren vanaf 8 maart 2012 Aantal maanden recht Aantal maanden met onderbrekings- uitkeringen Aantal maanden recht Aantal maanden met onderbrekings- uitkeringen Voltijdse loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof 4 3 4 4 Halftijdse loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof 8 6 8 8 Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof met een vijfde 20 15 20

62 Afdeling Volwassenenonderwijs LBOOV Duur van het verlof LBOOV dient steeds voor een aaneensluitende periode opgenomen te worden! Men kan slechts 1 ‘type’ LBOOV per kind opnemen Een personeelslid dat slechts een gedeelte van zijn recht opneemt, kan nadien de resterende maanden niet meer uitputten Uitzonderingen Personeelsleden die vóór 1 september 2012 hun recht hadden uitgeput en een bijkomende periode wensen op te nemen. Opname van LBOOV “over de zomervakantie heen”

63 Afdeling Volwassenenonderwijs LBOOV Einde van het verlof Eindigt na het verstrijken van de toegestane termijn Bij tijdelijke personeelsleden: eindigt sowieso bij einde van aanstelling Beëindiging van een LBOOV omwille van uitzonderlijke familiale omstandigheden is niet mogelijk.

64 Afdeling Volwassenenonderwijs LBOMB Toepassingsgebied en voorwaarden Kan voor zelfde volumes worden opgenomen als het gewone stelsel (voltijds, halftijds, 1/5) Toepassingsgebied Vastbenoemd Tijdelijk Tijdens de duur van de aanstelling Voorwaarden Hoofdambt Principes van prestatie-eenheden en te presteren uren zoals bij gewone stelsel Recht of gunst? LBOMB is een absoluut recht

65 Afdeling Volwassenenonderwijs LBOMB Aanvang van het verlof Geen vaste ingangsdatum Gaat in de eerste van de week volgend op de aanvraag bij het centrumbestuur Mits akkoord centrumbestuur kan LBOMB vroeger ingaan Een aanvraag voor LBOMB gebeurt steeds voor periodes van minimum 1 maand en maximum 3 maanden. Verschillende periodes van opname voor eenzelfde patiënt hoeven niet aaneensluitend te zijn

66 Afdeling Volwassenenonderwijs LBOMB Duur van het verlof Maximumduur van de LBOMB Indien het zware ziekte betreft van eigen kind jonger dan 16 jaar Volledige LBOMB 12 maanden (24 maanden) Gedeeltelijke LBOMB (HLBOMB en LBOMB1/5) 24 maanden (48 maanden)

67 Afdeling Volwassenenonderwijs LBOMB Einde van het verlof Eindigt na het verstrijken van de aangevraagde termijn Bij tijdelijke personeelsleden: eindigt sowieso bij einde van aanstelling Beëindiging van een LBOMB omwille van uitzonderlijke familiale omstandigheden is niet mogelijk. Bij het overlijden van de persoon die de verzorging genoot, kan de LBOMB vervroegd worden beëindigd Centrumbestuur moet wel akkoord gaan

68 Afdeling Volwassenenonderwijs LBOPZ Toepassingsgebied en voorwaarden Kan voor zelfde volumes worden opgenomen als het gewone stelsel (voltijds, halftijds, 1/5) Toepassingsgebied Vastbenoemd Tijdelijk Tijdens de duur van de aanstelling Voorwaarden Hoofdambt Principes van prestatie-eenheden en te presteren uren zoals bij gewone stelsel Recht of gunst? LBOPZ is een absoluut recht

69 Afdeling Volwassenenonderwijs LBOPZ Aanvang van het verlof Geen vaste ingangsdatum Gaat in de eerste van de week volgend op de aanvraag bij het centrumbestuur Mits akkoord centrumbestuur kan LBOPZ vroeger ingaan

70 Afdeling Volwassenenonderwijs LBOPZ Duur van het verlof Een LBOPZ wordt toegekend voor de duur van 1 maand en is maximum verlengbaar met een bijkomende maand.

71 Afdeling Volwassenenonderwijs LBOPZ Einde van het verlof Eindigt na het verstrijken van de aangevraagde termijn Bij tijdelijke personeelsleden: eindigt sowieso bij einde van aanstelling Beëindiging van een LBOPZ omwille van uitzonderlijke familiale omstandigheden is niet mogelijk. Bij het overlijden van de persoon die de palliatieve zorg genoot, kan de LBOPZ vervroegd worden beëindigd Centrumbestuur moet wel akkoord gaan

72 Afdeling Volwassenenonderwijs Gemeenschappelijke bepalingen loopbaanonderbreking Te leveren wekelijkse prestaties – combinaties met andere verlofstelsels Een VLBO is niet combineerbaar met andere verlofstelsels Bij een GLBO dient een personeelslid steeds een gedeelte effectieve prestaties op te nemen. Een beperkt aantal verlofstelsels wordt beschouwd als ‘effectief presteren’ Voorbeeld: verlof wegens (bijzondere) opdracht Bepaalde dienstonderbrekingen maken geen einde aan de LBO Voorbeeld: ziekteverlof, arbeidsongeval, … Combinaties met VVP/AVP (zie verder)

73 Afdeling Volwassenenonderwijs Gemeenschappelijke bepalingen loopbaanonderbreking Combinatie met opdracht in een hogeschool De prestaties in hogescholen worden mee in aanmerking genomen voor het bepalen van de minimum opdracht waarmee het personeelslid moet belast zijn. het vaststellen van de opdracht die het personeelslid moet blijven uitoefenen bij een GLBO.

74 Afdeling Volwassenenonderwijs Oefeningen Situatie van een personeelslid: * 30% vastbenoemd in hogeschool en 10/20 vastbenoemd in CVO Welke mogelijkheden heeft het personeelslid voor LBO binnen het gewone stelsel?

75 Afdeling Volwassenenonderwijs Gemeenschappelijke bepalingen loopbaanonderbreking Cumulatie Tijdens een LBO mag een personeelslid geen vervangende winstgevende activiteit uitoefenen Uitzonderingen Cumulatie met bepaalde politieke mandaten Cumulatie met een overlevingspensioen Cumulatie met een activiteit als loontrekkende Indien activiteit reeds aanving minstens 3 maanden voor ingangsdatum LBO Omvang activiteit mag niet uitbreiden tijdens LBO Activiteit mag niet groter zijn in volume dan opdracht in onderwijs

76 Afdeling Volwassenenonderwijs Gemeenschappelijke bepalingen loopbaanonderbreking Cumulatie Cumulatie binnen onderwijs Een personeelslid kan zijn bijbetrekking blijven verder zetten indien aan dezelfde voorwaarden van een activiteit als loontrekkende zijn voldaan Bijbetrekking moet reeds 3 maanden voor ingangsdatum LBO zijn aangevat Aantal uren van bijbetrekking mag niet uitbreiden tijdens LBO Opdracht in bijbetrekking dient gelijk te blijven tijdens duur van de LBO

77 Afdeling Volwassenenonderwijs Oefeningen Situatie van een personeelslid: * Een leraar secundair onderwijs is voor 20/20 vastbenoemd en oefent ook nog 3/20 uit als leraar secundair volwassenenonderwijs in bijbetrekking. Deze bijbetrekking oefent hij reeds 4 opeenvolgende schooljaren uit. Op 01/09/2013 wenst het personeelslid een halftijdse loopbaanonderbreking op te nemen. Kan het personeelslid zijn bijbetrekking verder blijven uitoefenen en zo ja, onder welke voorwaarden?

78 Afdeling Volwassenenonderwijs Gemeenschappelijke bepalingen loopbaanonderbreking Loopbaanonderbreking en TBSOB Mogelijk op uren waarvoor personeelslid TBSOB is Personeelslid moet uiteraard wel worden gereaffecteerd of wedertewerkgesteld! Indien gedeeltelijke LBO: moet eerst opgenomen worden op uren waarvoor personeelslid TBSOB is LBO loopt ‘door’ op reaffectatie of wedertewerkstelling

79 Afdeling Volwassenenonderwijs Gemeenschappelijke bepalingen loopbaanonderbreking Administratieve stand De periodes van loopbaanonderbreking zijn gelijkgesteld met dienstactiviteit.

80 Afdeling Volwassenenonderwijs Gemeenschappelijke bepalingen loopbaanonderbreking Pensioen Brochure van de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) in verband met de impact van periodes van loopbaanonderbreking op het pensioen Infobrochure

81 Afdeling Volwassenenonderwijs Gemeenschappelijke bepalingen loopbaanonderbreking Communicatie met AHOVOS Aanvragen onderbrekingsuitkering Bevoegdheid van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (R.V.A.)Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Definitieve goedkeuring (C62) steeds zo spoedig mogelijk aan het werkstation bezorgen Pas definitieve goedkeuring LBO na ontvangst C62 Indien afkeuring of niet indienen C62 Ambtshalve omzetting van periode LBO door AHOVOS naar TBSPA/AVP ! Afhandeling aanvragen voor een aanmoedigingspremie gebeuren door het Vlaams Subsidieagentschap voor werk en sociale economie.Vlaams Subsidieagentschap voor werk en sociale economie Goedkeuring aanmoedigingspremie moet niet aan het werkstation bezorgd worden!

82 Afdeling Volwassenenonderwijs Verloven voor verminderde prestaties (VVP) en afwezigheden voor verminderde prestaties (AVP)

83 Afdeling Volwassenenonderwijs Verloven en afwezigheden voor verminderde prestaties Overzicht Verloven voor verminderde prestaties Verlof voor verminderde prestaties gewettigd door sociale of familiale redenen om een oplossing te bieden voor moeilijkheden overkomen aan de in het besluit opgenomen personen (VVPSF) Verlof voor verminderde prestaties gewettigd door sociale of familiale redenen voor personeelsleden die de leeftijd van 50 jaar bereikt hebben (VVP50+) Verlof voor verminderde prestaties gewettigd door sociale of familiale redenen voor personeelsleden die ten minste 2 kinderen niet ouder dan veertien jaar ten laste hebben (VVP2K<14j) Afwezigheden voor verminderde prestaties Afwezigheid voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid op verzoek van het personeelslid (AVPPA) Afwezigheid voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid voor personeelsleden die de leeftijd van 50 jaar bereikt hebben (AVP50+) Afwezigheid voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid voor personeelsleden die ten minste 2 kinderen niet ouder dan veertien jaar ten laste hebben (AVP2K<14j)

84 Afdeling Volwassenenonderwijs VVPSF Toepassingsgebied en voorwaarden Vastbenoemde personeelsleden Tijdelijke personeelsleden Aangesteld voor volledig schooljaar Reaffectatievrij Enkel voor hoofdambt Minstens 1u blijven presteren Opgelet: volume VVPSF kan niet wijzigen tijdens aangevraagde periode! Geen vervangende winstgevende activiteit Uitzondering binnen onderwijs: herindiensttreding Is een gunst Maar schriftelijke en omstandige motivering nodig bij weigering

85 Afdeling Volwassenenonderwijs VVPSF Aanvang, einde en duur Geen vaste ingangsdatum Overeenkomst tussen centrumbestuur en personeelslid Eindigt op datum einde overeenkomst Centrumbestuur kan op einde schooljaar einde stellen aan de VVPSF Minimumduur = 1 dag Maximumduur = 5 jaar Alle types van VVP dienen hiervoor in rekening te worden gebracht

86 Afdeling Volwassenenonderwijs VVPSF Geldelijke aspecten en administratieve stand Personeelslid zal bezoldigd worden aan zijn werkelijke opdracht Voor zomermaanden: salaris wordt in evenredige mate verminderd voor niet gepresteerde dagen in loop van schooljaar Dienstactiviteit

87 Afdeling Volwassenenonderwijs VVPSF Pensioen Komt volledig in aanmerking voor het openen van een recht op een rustpensioen Berekening rustpensioen Indien deel van periode die als grondslag dient voor berekening rustpensioen: verrekening alsof personeelslid volledig in dienst was

88 Afdeling Volwassenenonderwijs VVP 50+ Toepassingsgebied en voorwaarden Vastbenoemde personeelsleden die leeftijd van 50 jaar hebben bereikt Tijdelijke personeelsleden die leeftijd van 50 jaar hebben bereikt Aangesteld voor volledig schooljaar Reaffectatievrij Zelfde voorwaarden als VVPSF Opgelet: volume VVP50+ kan niet wijzigen tijdens aangevraagde periode! Is een gunst Maar schriftelijke en omstandige motivering nodig bij weigering

89 Afdeling Volwassenenonderwijs VVP 50+ Aanvang, einde en duur Vier vaste ingangsdata 1 september, 1 oktober, 1 januari, 1 april Eindigt steeds op 31 augustus Kan over schooljaren heen lopen Beëindiging op 31 augustus steeds mogelijk Geen vaste duur Maximumduur = 5 jaar Alle types van VVP dienen hiervoor in rekening te worden gebracht

90 Afdeling Volwassenenonderwijs VVP 50+ Geldelijke aspecten, administratieve stand, pensioen Zelfde principes als VVPSF

91 Afdeling Volwassenenonderwijs VVP2K<14j Toepassingsgebied en voorwaarden Vastbenoemde personeelsleden Tijdelijke personeelsleden Aangesteld voor volledig schooljaar Reaffectatievrij Zelfde voorwaarden als VVPSF Is een gunst Maar schriftelijke en omstandige motivering nodig bij weigering

92 Afdeling Volwassenenonderwijs VVP2K<14j Aanvang, einde en duur Vier vaste ingangsdata 1 september, 1 oktober, 1 januari, 1 april Eindigt steeds op 31 augustus Kan over schooljaren heen lopen Beëindiging op 31 augustus steeds mogelijk Eindigt sowieso op einde van schooljaar dat één van twee kinderen 14 jaar wordt Geen vaste duur Maximumduur = 5 jaar Alle types van VVP dienen hiervoor in rekening te worden gebracht

93 Afdeling Volwassenenonderwijs VVP2K<14j Geldelijke aspecten, administratieve stand, pensioen Zelfde principes als VVPSF en VVP50+

94 Afdeling Volwassenenonderwijs AVPPA Toepassingsgebied en voorwaarden Enkel voor vastbenoemde personeelsleden Enkel voor hoofdambt Minstens 1u blijven presteren Opgelet: volume AVPPA kan niet wijzigen tijdens aangevraagde periode! Vervangende winstgevende activiteit buiten onderwijs is toegestaan Binnen onderwijs niet tenzij hoger onderwijs / herindiensttreding Is een gunst Maar schriftelijke en omstandige motivering nodig bij weigering

95 Afdeling Volwassenenonderwijs AVPPA Aanvang, einde en duur Vier vaste ingangsdata 1 september, 1 oktober, 1 januari, 1 april Eindigt steeds op 31 augustus Kan over schooljaren heen lopen Beëindiging op 31 augustus steeds mogelijk Geen vaste duur Er is geen maximumduur

96 Afdeling Volwassenenonderwijs AVPPA Geldelijke aspecten en administratieve stand Personeelslid zal bezoldigd worden aan zijn werkelijke opdracht Voor zomermaanden: salaris wordt in evenredige mate verminderd voor niet gepresteerde dagen in loop van schooljaar Non-activiteit

97 Afdeling Volwassenenonderwijs AVPPA Pensioen Komt volledig in aanmerking voor het openen van een recht op een rustpensioen Berekening rustpensioen Indien deel van periode die als grondslag dient voor berekening rustpensioen: verrekening a rato van de werkelijk gepresteerde opdracht !

98 Afdeling Volwassenenonderwijs AVP50+ Toepassingsgebied en voorwaarden Enkel voor vastbenoemde personeelsleden die de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt Enkel voor hoofdambt Minstens 1u blijven presteren Opgelet: volume AVP50+ kan niet wijzigen tijdens aangevraagde periode! Vervangende winstgevende activiteit buiten onderwijs is toegestaan Binnen onderwijs niet, tenzij herindiensttreding Is een gunst Maar schriftelijke en omstandige motivering nodig bij weigering

99 Afdeling Volwassenenonderwijs AVP50+ Aanvang, einde en duur Vier vaste ingangsdata 1 september, 1 oktober, 1 januari, 1 april Eindigt steeds op 31 augustus Kan over schooljaren heen lopen Beëindiging op 31 augustus steeds mogelijk Geen vaste duur Er is geen maximumduur

100 Afdeling Volwassenenonderwijs AVP50+ Geldelijke aspecten, administratieve stand en pensioen Zelfde principes als AVPPA

101 Afdeling Volwassenenonderwijs AVP2K<14j Toepassingsgebied en voorwaarden Enkel voor vastbenoemde personeelsleden Enkel voor hoofdambt Minstens 1u blijven presteren Opgelet: volume AVP2K<14j kan niet wijzigen tijdens aangevraagde periode! Vervangende winstgevende activiteit buiten onderwijs is toegestaan Binnen onderwijs niet, tenzij herindiensttreding Is een gunst Maar schriftelijke en omstandige motivering nodig bij weigering

102 Afdeling Volwassenenonderwijs AVP2K<14j Aanvang, einde en duur Vier vaste ingangsdata 1 september, 1 oktober, 1 januari, 1 april Eindigt steeds op 31 augustus Kan over schooljaren heen lopen Beëindiging op 31 augustus steeds mogelijk Eindigt sowieso op einde schooljaar dat één van de twee kinderen 14 jaar is geworden Geen vaste duur Er is geen maximumduur

103 Afdeling Volwassenenonderwijs AVP2K<14j Geldelijke aspecten, administratieve stand en pensioen Zelfde principes als AVPPA en AVP50+

104 Afdeling Volwassenenonderwijs Gemeenschappelijke bepalingen VVP en AVP Te leveren wekelijkse prestaties – combinaties met andere dienstonderbrekingen Bij een VVP/AVP dient een personeelslid steeds een gedeelte effectieve prestaties (minstens 1u) op te nemen. Een beperkt aantal verlofstelsels wordt beschouwd als ‘effectief presteren’ Voorbeeld: verlof wegens (bijzondere) opdracht Bepaalde dienstonderbrekingen maken geen einde aan de VVP/AVP Voorbeeld: ziekteverlof, arbeidsongeval, … Een aantal dienstonderbrekingen schorten de VVP/AVP op Voorbeeld: bevallingsverlof, LBOMB, …

105 Afdeling Volwassenenonderwijs Gemeenschappelijke bepalingen VVP en AVP Invloed zomermaanden op VVP/AVP Opgelet: enkel bij VVPSF is de einddatum vrij te kiezen BezoldigingAanrekening voor maximumduur VVP opgenomen tot 30/06 Bezoldiging zal tot 31/08 evenredig verminderd worden t.o.v. opgenomen VVP De periode juli en augustus zal niet meegerekend worden (indien opgenomen van 1/09 tot 30/06  aanrekening van 300 dagen) VVP opgenomen tot 31/08 Bezoldiging zal tot 31/08 evenredig verminderd worden t.o.v. opgenomen VVP. De periode juli en augustus zal wel meegerekend worden (indien opgenomen van 1/09 tot 31/08  aanrekening van 360 dagen)

106 Afdeling Volwassenenonderwijs Oefeningen Situatieschets: Een personeelslid van 54 jaar wenst een VVP50+ op te nemen van 1 september 2013 tot 31 augustus. Aanstelling: 15/20 vast benoemd en 5/20 tijdelijk (vacante uren en reaffectatievrij). Betrokkene neemt een VVP50+ op voor 5/20 (op de tijdelijke uren) * Wat zijn de gevolgen naar bezoldiging toe? Wat zijn de gevolgen naar bezoldiging toe voor de maanden juli en augustus? * Hoeveel dagen van zijn contingent van 5 jaar VVP verliest het personeelslid? * Stel: op 15 januari 2014 eist de thuissituatie van het personeelslid meer tijd op. Welke zijn de mogelijkheden van het personeelslid?

107 Afdeling Volwassenenonderwijs Oefeningen Situatieschets: Een personeelslid neemt een VVP2K<14j op van 01/04/2014 tot 31/08/2014. Aanstelling van het personeelslid: 20/20 VB + 4/20 tijdelijke in bijbetrekking (opdracht in bijbetrekking sinds 01/09/2008). Volume VVP = 17/20 * Wat zijn de gevolgen voor de bezoldiging van het personeelslid? * Stel dat de vervanger van het personeelslid met VVP op 15 april 2014 zijn ontslag geeft. Kan de vast benoemde titularis op 1 mei 2014 10/20 van zijn oorspronkelijke opdracht terug opnemen? Indien ja, wat zijn de gevolgen (geldelijk en eventueel qua maximumduur)?

108 Afdeling Volwassenenonderwijs Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden (TBSPA)

109 Afdeling Volwassenenonderwijs TBSPA Toepassingsgebied en voorwaarden Vastbenoemde en tijdelijke personeelsleden Zowel in hoofd- als bijambt Voor alle of gedeelte van prestaties In één of meerdere instellingen Recht of gunst? Gunst voor het personeelslid Centrumbestuur kan de TBSPA toestaan of weigeren

110 Afdeling Volwassenenonderwijs TBSPA Aanvang en einde Geen vaste ingangsdatum Geen vaste einddatum Overeenkomst tussen personeelslid en centrumbestuur

111 Afdeling Volwassenenonderwijs TBSPA Duur van het verlof Minimumduur = 1 dag Maximumduur = 60 maanden Berekenwijze 60 maanden Persoonsgebonden Feestdagen, weekends en vakantieperiodes worden meegeteld Steeds per volledige dag Ziekteverlof schort niet op TBSPA van 01/09 tot 30/06 = tot 31/08 Na 1 april 2006: TBSPA in hogeschool niet langer meerekenen In bepaalde gevallen kan maximumduur van 60 maanden worden overschreden.

112 Afdeling Volwassenenonderwijs Oefeningen Opname TBSPA van een personeelslid: Hoeveel maanden/dagen kan het betrokken personeelslid nog een TBSPA opnemen? schooljaarperiodesdagenresultaattotaal 2005-200601-09-2005 tot 30-06-2006 2006-200701-09-2006 tot 31-08-2007 2007-200801-10-2007 tot 30-11-2007 15-01-2008 tot 30-04-2008 2008-200910-09-2008 tot 19-12-2008 2009-2010 01-02-2010 tot 19-03-2010 Ziekteverlof van 15-02-2010 tot 28-02-2010 2010-2011 geen TBSPA 2011-201201-09-2010 tot 30-06-2011

113 Afdeling Volwassenenonderwijs TBSPA Geldelijke aspecten Geen recht op salaris voor gedeelte TBSPA Indien voor gedeelte opdracht TBSPA: evenredige vermindering in juli en augustus Vastbenoemden Tijdelijken : vermindering uitgestelde bezoldiging Geldelijke anciënniteit Voor gedeelte TBSPA: geen impact op geldelijke anc. Bij volledige TBSPA: telt niet mee voor geldelijke anc. Maanden juli en augustus

114 Afdeling Volwassenenonderwijs Oefeningen Een personeelslid neemt een volledige TBSPA van 1 september tot 31 mei. Wat is de impact op de bezoldiging? Wat is de impact op de bezoldiging tijdens de maanden juli en augustus? Wat is de impact op de geldelijke anciënniteit?

115 Afdeling Volwassenenonderwijs TBSPA Administratieve stand Een TBSPA is niet gelijkgeschakeld met dienstactiviteit

116 Afdeling Volwassenenonderwijs TBSPA Pensioen Komt niet in aanmerking voor de berekening van het pensioen Komt niet in aanmerking voor het openen van een recht op een rustpensioen ten laste van de Schatkist

117 Afdeling Volwassenenonderwijs Verlof wegens opdracht

118 Afdeling Volwassenenonderwijs Verlof wegens opdracht Toepassingsgebied en voorwaarden Beter bekend onder de naam ‘detachering’ Toepassingsgebied: vastbenoemden én tijdelijken Voorwaarden Terugbetaling loonkost aan AHOVOS Aanvraag via standaardprocedure Afhandeling via cel detacheringen cel detacheringen Is een gunst voor het personeelslid

119 Afdeling Volwassenenonderwijs Verlof wegens opdracht Aanvang, einde, duur en geldelijke aspecten Geen vaste ingangsdatum Geen vaste einddatum Maximumduur = 2 jaar, telkens verlengbaar voor ten hoogste 2 jaar Personeelslid ontvangt verder zijn salaris Per kwartaal afrekening van loonkosten door Cel detacheringen

120 Afdeling Volwassenenonderwijs Verlof wegens opdracht Administratieve stand, vervanging, pensioen Gelijkgesteld met dienstactiviteit Vervanging afwezig personeelslid mogelijk voor zover reglementaire vervanging Een verlof wegens opdracht komt volledig in aanmerking voor Berekening van het pensioen Berekening van het recht voor het openen van een rustpensioen

121 Afdeling Volwassenenonderwijs Verlof wegens opdracht Communicatie met AHOVOS De afhandeling van de aanvragen van verloven wegens opdracht en de terugvorderingen van de loonkost gebeuren door de cel detacheringen van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (Agodi)cel detacheringen

122 Afdeling Volwassenenonderwijs Verlof wegens bijzondere opdracht

123 Afdeling Volwassenenonderwijs Verlof wegens bijzondere opdracht Volledig dezelfde principes als het ‘verlof wegens opdracht’ Verschil = betreft een ‘detachering zonder terugbetaling’ Enkel mogelijk in het kader van specifieke projecten of diensten in het belang van het onderwijs Vb: tewerkstelling bij Europese scholen, projecten opgezet door Vlaams Minister voor Onderwijs, de door de Europese Unie ondersteunde onderwijsprojecten (vb. Grundtvig), examencommissies van de Vlaamse Gemeenschap,…

124 Afdeling Volwassenenonderwijs Verdere info Edulex Wetwijs Administratieve deadlines Formulierenwebsite Startpagina volwassenenonderwijs Pagina Directies - personeelsadministratie

125 Afdeling Volwassenenonderwijs Contact met de afdeling volwassenenonderwijs Contact opnemen met het werkstation doet u via personeel.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be personeel.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be Vermeld steeds het instellingsnummer in het onderwerp van de mail! Het telefoonnummer van uw contactpersoon is terug te vinden op Startpagina volwassenenonderwijsStartpagina volwassenenonderwijs Opsturen van documenten via het scanadres documenten.onderwijspersoneel@ond.vlaanderen.be documenten.onderwijspersoneel@ond.vlaanderen.be Steeds het stamboeknummer van het personeelslid vermelden in het onderwerp van de mail!


Download ppt "24 april en 8, 13, 15, 17 en 22 mei 2013 Lesgever: Dave Bonte Beleidsthemabeheerder personeelsregelgeving Afdeling Volwassenenonderwijs Verlofstelsels."

Verwante presentaties


Ads door Google