De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie Personeel 24 maart 2005 - Aanwerving personeel - Verlofstelsels.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie Personeel 24 maart 2005 - Aanwerving personeel - Verlofstelsels."— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie Personeel 24 maart 2005 - Aanwerving personeel - Verlofstelsels

2 2 Volgorde van aanstelling In hetzelfde ambt  Vast benoemde personeelsleden  Tijdelijke personeelsleden aangesteld voor onbepaalde tijd – TADD  Tijdelijke personeelsleden aangesteld voor bepaalde tijd

3 3 Vastbenoemden  Rekening houden met de regelgeving TBS/OB Titularis terug opdracht geven Maatregelen voorafgaand aan de TBS/OB Regelgeving: artikel 18 en 20 BVR 29 april 1992 Omzendbrieven :  Pers/2003/08 dd 28/07/2003 Pers/2003/08  13CD/RM/JDC-2 dd 13/07/2001 13CD/RM/JDC-2

4 4 Tijdelijk aangesteld voor onbepaalde tijd  Voorrangsregeling TADD  Geldt enkel voor wervingsambten Leraar HOSP Leraar SOSP Administratief medewerker Regelgeving: artikel 23 van DRP 27/03/2001 Omzendbrief: PERS/2003/05 dd 06/06/2003 PERS/2003/05

5 5 Tijdelijke aanstelling doorlopende duur Algemene voorwaarden recht TADD op 30 juni van het voorafgaand schooljaar -720 dagen dienstanciënniteit verwerven, waarvan 600 dagen effectief -gespreid over ten minste drie schooljaren niet ontslagen zijn laatste evaluatie niet “onvoldoende”

6 6 Tijdelijke aanstelling doorlopende duur Berekening dienstanciënniteit  volgens artikel 6 DRP Belangrijk: - dienstanciënniteit NIET *1,2 - diensten niet noodzakelijk in hoofdambt

7 7 Tijdelijke aanstelling doorlopende duur  Waarin moet recht verworven zijn? In hetzelfde ambt In een CVO van hetzelfde bestuur

8 8 Tijdelijke aanstelling doorlopende duur  Waar geldt recht ? in elk CVO van hetzelfde bestuur waar ambtsanciënniteit is opgebouwd in elke vacante of niet vacante betrekking van hetzelfde ambt in de loop van het schooljaar voorbeeld: in het ambt van leraar SOSP in elk CVO van de LBC dat tot hetzelfde bestuur behoort.

9 9 Tijdelijke aanstelling doorlopende duur  Wanneer vervalt recht? Indien vijf opeenvolgende schooljaren geen diensten meer bij hetzelfde bestuur

10 10 Tijdelijke aanstelling doorlopende duur  Waarvoor geldt het recht? !!! Voorwaarde: personeelslid is houder van een VE,OM/VE of VO, OM/VO voor het ambt waarvoor voorwaarde dienstanciënniteit is vervuld

11 11 Tijdelijke aanstelling doorlopende duur  Waarvoor geldt het recht als leraar? In het ambt van leraar SOSP:  voor alle vakken/specialiteiten waarvoor VE,OM/VE  voor het vak/specialiteit waarvoor VO, OM/VO op voorwaarde dienstanciënniteit voldaan in bedoeld vak/specialiteit In het ambt van leraar HOSP:  voor alle vakken waarvoor VE of VS P.S. VS niet mogelijk voor algemene vakken

12 12 Tijdelijke aanstelling doorlopende duur  Hoe kandideren? Bij het bestuur waar dienstanciënniteit is verworven vóór 15 juni 2004 Eens aangesteld, geldig over schooljaren heen P.S. Ontslagprocedure = vast benoemd personeelslid

13 13 Tijdelijke aanstelling doorlopende duur  Waarvoor geldt het recht niet? In tijdelijke opdracht voor het volume van de vastbenoemde opdracht waarvoor verlof TAO Voor het volume van de opdracht boven de voltijdse aanstelling als vast benoemd of/en reeds TADD in andere vacante betrekking

14 14 Tijdelijke aanstelling doorlopende duur Belang TADD als voorwaarde vaste benoeming  Als TADD in ambt van benoeming aangesteld zijn op 31 december voorafgaand uitzonderingen: tijdelijke andere opdracht reaffectatie/wedertewerkstelling Reglementaire grondslag: art. 31, § 1, 4 ° DRP

15 15 Tijdelijke aanstelling bepaalde duur Aanstellingsvoorwaarden respecteren  Wervingsambten Regelgeving: artikel 19 DRP  Selectie- en bevorderingspersoneel Regelgeving: artikel 40 DRP

16 16 Aanstellingsvoorwaarden tijdelijke aanstelling bepaalde duur  schoolpactwetgeving 29 mei 1959  Personeelslid Is onderdaan land Europese Unie of Europese Vrije Handelsassociatie (zie bijgevoegde lijst)* Geniet alle burgerlijke en politieke rechten Gezondheidstoestand mag geen gevaar opleveren voor gezondheid cursisten * behoudens toegestane afwijking

17 17 Aanstellingsvoorwaarden tijdelijke aanstelling bepaalde duur  Andere aanstellingsvoorwaarden  Personeelslid Is van onberispelijk gedrag Heeft VE, OM/VE, VO of OM/VO bekwaamheidsbewijs* Voldoet aan taalwetgeving* (Voldoet aan diensplichtwet) * behoudens toegestane afwijking

18 18 Afwijking aanstellingsvoorwaarden tijdelijke aanstelling bepaalde duur  Vrijstelling nationaliteit Arbeidskaart vragen Nationaliteitsafwijking bij eerste indiensttreding via departement  Taalregeling Taalafwijking  Bekwaamheidsbewijzen Aanstelling met “AND” (SOSP) of “VS” (leraar HOSP TV en PV)

19 19 Aanstellingsvoorwaarden Verantwoordingsstukken  Nationaliteitsvereiste geboorteakte arbeidskaart aanvraag vrijstelling nationaliteitsvereiste*  Burgerlijke en politieke rechten en onberispelijk gedrag Ingeschreven in België: getuigschrift goed zedelijk gedrag (model 2), niet ouder dan 1 jaar* Niet ingeschreven in België: equivalent attest afgegeven door overheid van land waarin ingeschreven* Geen subsidie bij strafrechterlijke veroordeling >4 maand * Documenten te voegen bij dossier departement Onderwijs

20 20 Aanstellingsvoorwaarden Verantwoordingsstukken  Taalregeling volgens wet van 30 juli 1963, hetzij Bekwaamheidsbewijs in Nederlands behaald* Optie Nederlands uit diploma(-supplement) blijkt GPB of aggregaat in Nederlands* Getuigschrift examencommissie departement Onderwijs*  Grondige kennis Nederlands  Voldoende kennis Nederlands voor moderne talen buiten Nederlands en NT2 Geldige taalafwijking (max. 3x)* *Geen subsidie tenzij geldig document naar departement

21 21 Aanstellingsvoorwaarden Verantwoordingsstukken  Bekwaamheidsbewijzen Definitieve studiebewijzen indien al twee jaar afgestudeerd*  Regelgeving: BvR 09/02/2001  Omzendbrief: OSP/PERS/GR/LG van 25-06-2001OSP/PERS/GR/LG  Gezondheid Medisch attest huisarts* * Documenten te voegen bij dossier departement Onderwijs

22 22 Indiensttreding: andere verantwoordingsstukken  Burgerlijke staat en personen ten laste Uittreksel bevolkingsregister samenstelling gezin Verklaring gehuwden/wettelijk samenwonenden Aanvraag haardgeld*  Vorige diensten Attesten nuttige ervaring conform bijlagen OB 13/CB/SG/WVB/4 van 17-10-1997* 13/CB/SG/WVB/4 Attesten Europese diensten conform bijlagen OB PERS/2003/02 (13AC) van 28-04-2003* PERS/2003/02 (13AC) Attesten andere diensten conform bijlagen OB PERS/2005/06 van 07-03-2005* PERS/2005/06 * Documenten te voegen bij dossier departement Onderwijs

23 23 Vaste benoeming  Vacantverklaring  Voorwaarden  Documenten  Waarde  Draagwijdte van de vaste benoeming

24 24 Vaste benoeming Vacant verklaren betrekking Regelgeving: artikel 33 DRP Openstaande betrekking in OSP niet verplicht vacant voor vaste benoeming op voorwaarde overeenkomst in LOC  Artikel 57 van het decreet VWO 02/03/1999 Op basis van openstaande betrekkingen op 15 april lopend schooljaar  Modulair: betrekkingen jaarbasis Lijst vacante betrekkingen verplicht bekendmaken aan personeel vóór 15 mei lopend schooljaar Vacantstelling is noodzakelijke voorwaarde tot VB in wervingsambt, behalve:  na reaffectatie/wedertewerkstelling  indien ouder dan 55 jaar

25 25 Vaste benoeming voorwaarden personeelslid Regelgeving: artikel 31(WA) DRP artikel 40-41 (SBA) DRP Omzendbrief: 13CC/VB/ML van 29-11-1999 13CC/VB/ML Voldoen aan algemene aanstellingsvoorwaarden Betrekking in hoofdambt uitoefenen (zie tekst) Laatste evaluatie niet ‘onvoldoende’

26 26 Vaste benoeming: specifieke voorwaarden personeel in wervingsambt  zich kandidaat gesteld hebben conform oproep  dienstanciënniteit in hoofdambt: op 30/06 van het schooljaar voorafgaand aan vaste benoeming 720 dagen dienstanciënniteit in hoofdambt, waarvan 360 dagen in bedoeld ambt  opmerking: dienstanciënniteit mag met 1,2 vermenigvuldigd worden - alle onderwijsdiensten tellen mee

27 27 Vaste benoeming: specifieke voorwaarden personeel in wervingsambt TADD: op 31 december voorafgaand aan de vaste benoeming in ambt van vaste benoeming  uitzonderingen: benoeming in betrekking TAO benoeming in betrekking waarvoor reaffectatie/wedertewerkstelling  opmerkingen: Indien benoeming in vak met VO: enkel dienstanciënniteit in dit vak tellen dienstanciënniteit mag NIET met 1,2 vermenigvuldigd worden

28 28 Vaste benoeming: specifieke voorwaarden betrekking  Betrekking moet nog vacant zijn op ogenblik VB – doc 3A en doc. 3B moet niet toegewezen worden aan TBS/OB gesteld personeelslid – pers 7 mag niet behoren tot afdeling in afbouw toewijzing uit lestijdenpakket voor leraar en uit toegewezen ambten voor andere ambten in gelijkgesteld vak indien uitgeoefend als coördinatie- uren uit puntenenveloppe indien niet besteed aan TBS/OB

29 29 Vaste benoeming: documenten departement Documenten :  Bij departement binnen 3 maand na vaste benoeming PERS 14 voor het gesubsidieerd onderwijs Bijlage (wervingsambt): bewijslast TADD Bijlage (wervingsambt) ‘Relatie meegedeelde vacante betrekkingen - vaste benoeming’ Pers 2, Pers 12 (indien buiten CVO benoeming nog diensten), occasioneel Pers 1.

30 30 Vaste benoeming: draagwijdte  Uitgesproken in een vacante betrekking in een bepaald ambt uitgedrukt in opdrachtbreuk met als teller de prestatie-eenheden/week met vermelding voor de leraars van:  het onderwijsniveau  het vak/specialiteit  onderwijsvorm en graad

31 31 Vaste benoeming: draagwijdte Draagwijdte geldt voor  het ambt waarin vast benoemd  binnen het gepondereerde volume (afwijking tot maximum 0,033) = teller/noemer  in ambt van leraar SOSP of leraar HOSP voor alle vakken/specialiteiten waarvoor men VE/OMVE bekwaamheidsbewijs heeft; voor dezelfde specialiteit (TV/PV) waarvoor men VO heeft

32 32 Verlofstelsels  Verlof tijdelijke andere opdracht  TBS/PA  Verlof voor verminderde prestaties  Afwezigheid voor verminderde prestaties  Andere  Loopbaanonderbreking (kort) Bespreking met telkens financiële implicaties

33 33 Verlof tijdelijke andere opdracht  Enkel voor vast benoemde personeelsleden.  Op initiatief van het personeelslid verlof TAO voor tijdelijke aanstelling in een andere opdracht mits toestemming bestuur waar vast benoemd  Op initiatief van het bestuur verlof TAO voor tijdelijke belasting in een andere opdracht mits toestemming betrokken vast benoemd personeelslid

34 34 Verlof tijdelijke andere opdracht  De tijdelijke andere opdracht kan uitgeoefend worden in: een vacant of niet-vacant wervingsambt, selectie- of bevorderingsambt:  in eigen CVO (= ambtshalve TAO)  in ander CVO of onderwijsinstelling van eigen bestuur (= ambtshalve TAO)  in ander CVO of onderwijsinstelling van ander bestuur

35 35 Verlof tijdelijke andere opdracht volume van TAO is minstens zo groot als volume verlof TAO, uitgezonderd  wanneer personeelslid werkelijk een FT opdracht uitoefent  Voorbeeld: personeelslid is vast benoemd in voltijds SO voor 15/29 en in OSP voor 10/20. Hij neemt verlof TAO voor 15/29 om in OSP een TAO uit te oefenen van 10/20. 10/20<15/29, maar OK aangezien 20/20 FT is. aanvraag hoogstens voor de duur van een schooljaar  Niet gebonden aan precieze begin- en einddatum

36 36 Verlof tijdelijke andere opdracht: financiële implicatie  Regelgeving: BvR 28-04-1998  Omzendbrief: 13AC/GDH/SH/js van 19-06-1998 13AC/GDH/SH/js  Betaling blijft als vast benoemd, met uitzondering van TAO in hogeschool.  Vergelijking salaris voor TAO met salaris vast benoemde wedde voor overeenkomend volume

37 37 Verlof tijdelijke andere opdracht: financiële implicatie  Als salaris TAO > salaris vast benoemde: toeslag M.u.v. dienstonderbreking groter dan 14 dagen  Als salaris TAO < salaris vast benoemde: werkelijk salaris TAO uitbetaald als vast benoemde.  Voor leraar SOSP, leraar HOSP en administratief medewerkers: tot maximum 30/06  andere ambten: tot maximum 31/08.  Tijdelijke opdracht boven volume verlof: betaald als zuiver tijdelijke opdracht.

38 38 TBS/PA  Regelgeving: KB nr 76 van 20-07-1982 gesteund op artikel 13 en 14 van KB 18-01-1974 KB nr 76 van 20-07-1982KB 18-01-1974  Voor volledige opdracht  Geen vaste begin- en einddatum  Maximum 60 maanden op loopbaan. Na verloop, bij niet hervatten, ontslagnemend  Mits aanvraag bestuur en akkoord bestuur  Indien niet akkoord, motiveert bestuur zijn beslissing in het belang van de organisatie

39 39 TBS/PA: voorwaarden personeelslid Vast benoemd Tijdelijk:  reaffectatievrij zijn = 720 dagen dienstanciënniteit gespreid over ten minste drie schooljaren  aangesteld voor een volledig schooljaar Mogelijke versoepeling stelsel op komst

40 40 TBS/PA: financiële implicaties  Onbezoldigde dienstonderbreking  Niet gelijkgesteld met dienstactiviteit (dus geen anciënniteit – telt niet mee voor pensioen)  Vervangende winstgevende bedrijvigheid mogelijk  Indien TBS/PA niet voor de duur van een schooljaar: Genoten dagen * 0,2 worden in mindering gebracht betaald verlof juli en augustus

41 41 Verlof verminderde prestaties  Regelgeving: BvR 26/04/9026/04/90  Omzendbrief:13AC/CR/JVM/hj van 14-11-200013AC/CR/JVM/hj  Maximum 60 maanden op loopbaan  Mits aanvraag bestuur en akkoord bestuur  Indien bestuur niet akkoord, beslissing schriftelijk motiveren in het belang van de organisatie binnen 15 dagen na aanvraag  Resterende opdracht: tussen ½ FT en 4/5 FT  Vaste ingangsdatum en einddatum Begin: 01/09, 01/10, 01/01 en 01/04 Einddatum: 30 juni (tijdelijke) of 31 augustus

42 42 Verlof verminderde prestaties: stelsels  Verlof voor verminderde prestaties om sociale en familiale redenen = VVPSFR Voor twee kinderen jonger dan 14 j = VVPSFR2K-14 Na bereiken leeftijd van 50 jaar = VVPSFR50+ Om tijdelijk moeilijkheden op te lossen = VVPSFROMP – gemotiveerde aanvraag geen vaste begin- en einddatum Opmerking: Het is belangrijk om de juiste reden van de verminderde prestaties op de PERS-2 te vermelden

43 43 Verlof verminderde prestaties: voorwaarden personeelslid  Aangesteld zijn voor ten minste ½ Ft +1 uur  Hoofdambt  Vast benoemd  Tijdelijk reaffectatievrij zijn: 720 dagen dienstanciënniteit gespreid over ten minste drie schooljaren Aangesteld in 1 of meer betrekkingen voor de duur van het schooljaar Mogelijke versoepeling op komst

44 44 Verlof verminderde prestaties: financiële implicaties  Verlof is onbezoldigd  Verlof is gelijkgesteld met dienstactiviteit en komt in aanmerking voor anciënniteit en pensioen  Geen vervangende winstgevende activiteit mogelijk, ook niet in onderwijs  Bij VVPSFROMP { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.nl/8/1936779/slides/slide_44.jpg", "name": "44 Verlof verminderde prestaties: financiële implicaties  Verlof is onbezoldigd  Verlof is gelijkgesteld met dienstactiviteit en komt in aanmerking voor anciënniteit en pensioen  Geen vervangende winstgevende activiteit mogelijk, ook niet in onderwijs  Bij VVPSFROMP

45 45 Afwezigheid verminderde prestaties  Regelgeving: BvR 26/04/9026/04/90  Omzendbrief:13AC/CR/JVM/hj van 14-11-200013AC/CR/JVM/hj  Geen maximumduur vastgelegd  Mits aanvraag bestuur en akkoord bestuur  Indien niet akkoord, beslissing schriftelijk motiveren in het belang van de organisatie binnen 15 dagen na aanvraag  Resterende opdracht: tussen ½ FT en 4/5 FT  Vaste ingangsdatum en einddatum Begin: 01/09, 01/10, 01/01 en 01/04 Einddatum: 31 augustus

46 46 Afwezigheid verminderde prestaties  Afwezigheid voor verminderde prestaties = AVP Voor twee kinderen jonger dan 14 j = AVP2K-14 Na bereiken leeftijd van 50 jaar = AVP50+ Wegens persoonlijke aangelegenheid op verzoek van personeelslid = AVPPAVP Opmerking: het is belangrijk de juiste reden van de verminderde prestaties op PERS-2 te vermelden

47 47 Afwezigheid verminderde prestaties: financiële implicaties  Afwezigheid is onbezoldigd  Afwezigheid is niet gelijkgesteld met dienstactiviteit en komt niet in aanmerking voor dienstanciënniteit en pensioen  Geen vervangende onderwijsprestaties mogelijk, met uitzondering in hogeschool en verder zetten bijambt  Opschorting afwezigheid in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden mogelijk zoals bij bevallingsverlof, borstvoedingsverlof (zie tekst), ouderschapsverlof…

48 48 Andere verlofstelsels  Verlof voor bijzondere opdracht in het belang van het onderwijs (detachering): Regelgeving: artikel 51quater, § 1 en § 2 DRP Vast benoemd personeelslid voor ten minste 1/2FT mits goedkeuring bestuur – pers 3 of pers 2 salaris verder betaald door departement – goedkeuring minister – verantwoordingsstukken noodzakelijk Aanvraag organisatie binnen toegelaten contingent Opmerking: wijzigingsbesluit op komst

49 49 Andere verlofstelsels  Verlof voor opdracht in het belang van het onderwijs (detachering): Regelgeving: artikel 51quater, § 1 en § 3 DRP Vast benoemd personeelslid voor ten minste 1/2FT mits goedkeuring bestuur – pers 3 of pers 2 salaris verder betaald door departement – goedkeuring minister – verantwoordingsstukken noodzakelijk Aanvraag organisatie Salaris en vergoedingen teruggevorderd van organisatie Opmerking: wijzigingsbesluit op komst

50 50 Loopbaanonderbreking  Regelgeving: BvR 16-12-1997 BvR 16-12-1997  Omzendbrieven: 13AC/CR/B.Ph./SH/js-5 van 19-02- 1998 en PERS/2002/06 (13BC) van 28-06-2002 13AC/CR/B.Ph./SH/js-5 PERS/2002/06 (13BC)  Soorten:  Gewone = VLBO of GLBO  om beroepsopleiding te volgen = VLBOBO of GLBOBO  voor verstrekken van palliatieve zorgen = VLBOPZ of GLBOPZ  in kader van ouderschapsverlof = ALTIJD VLBOOV  Na de leeftijd van 50 jaar = ALTIJD GLBO50+

51 51 Loopbaanonderbreking  Ouderschapsverlof: Kan aansluitend op bevallingsverlof Tot leeftijd van 4 jaar kind In ononderbroken periode van hoogstens 3 maand en binnen aanstelling  Begin- en einddata gewone LBO op 1/9 en 1/10 tot einde van schooljaar GLBO50+ eindigt uiterlijk op 31/8 van jaar waarin personeelslid 60 jaar is

52 52 Loopbaanonderbreking: voorwaarden personeel Vast benoemd Tijdelijk aangesteld voor de duur van het schooljaar en reaffectatievrij zijn Hoofdambt GLBO:  aangesteld voor ten minste ½ FT + 1u  Exact ½ FT prestaties leveren (afronding naar boven) mits instemming bestuur; bij weigering omstandige motivatie door bestuur

53 53 loopbaanonderbreking  Recht op onderbrekingsuitkering via RVA  Procedure nauwkeurig te volgen (zie OB)  Algemeen: geen vervangende winstgevende bedrijvigheid toegelaten  Opschorting LBO mogelijk om sociale redenen mits aanvraag departement via toestemming bestuur. Departement verwittigt binnen 15 dagen RVA.


Download ppt "Infosessie Personeel 24 maart 2005 - Aanwerving personeel - Verlofstelsels."

Verwante presentaties


Ads door Google