De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Verloven Afwezigheden Terbeschikkingstelling Opleiding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Verloven Afwezigheden Terbeschikkingstelling Opleiding."— Transcript van de presentatie:

1

2 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Verloven Afwezigheden Terbeschikkingstelling Opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

3 www.agodi.be AgODi Inhoud 1.Algemene principes 2.Omstandigheidsverlof - Verlof wegens overmacht 3.Verlof tijdelijk andere opdracht (VTAO) 4.Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden (TBS/PA) 5.Verlof voor verminderde prestaties gewettigd door sociale of familiale redenen (VVP/SF) Afwezigheid voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden (AVP/PA) 6. Loopbaanonderbreking opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 2

4 www.agodi.be AgODi 1. Algemene principes 1.1. Elektronische melding Opdrachtgebonden dienstonderbrekingen Niet-opdrachtgebonden dienstonderbrekingen 1.2. Vervanging van een afwezig personeelslid opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 3

5 www.agodi.be AgODi 1.1. Elektronische melding van dienstonderbrekingen Opdrachtgebonden dienstonderbrekingen worden gemeld met de opdracht volgens het fotoprincipe (VVP/SF, AVP/PA, GLBO …)  RL 1 voorbeeld 01-09-2012 15/20 AV Wiskunde 3° graad ASO ATO 4 5/20 AV Informatica 3° graad TSO ATO 2 TADD 15-11-2012 VVP/SF voor 7 uur AV Wiskunde van 15-11-2012 tot en met 25-02-2013 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 4

6 www.agodi.be AgODi 1.1. Elektronische melding van dienstonderbrekingen bericht met geldigheidsdatum 15-11-2012 RL1  15 uur AV Wiskunde 3° graad ASO ATO4 met een “oneindige einddatum”, waarvan 7 uur VVP/SF van 15-11-2012 tot en met 25-02-2013 RL1  5 uur AV Informatica 3° graad TSO ATO2 TADD met einddatum 31-08-2013 1 bericht opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 5

7 www.agodi.be AgODi 1.1. Elektronische melding van dienstonderbrekingen niet-opdrachtgebonden dienstonderbrekingen (volledige loopbaanonderbreking / ziekteverlof …)  RL 2 alle opdrachten worden onderbroken voorbeeld volledige loopbaanonderbreking van 01-10-2012 tot 31-08-2013 te melden  begindatum VLBO: 01-10-2012  einddatum VLBO: 31-08-2013 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 6

8 www.agodi.be AgODi 1.2. Vervanging reglementaire vervanging van een personeelslid indien  minstens 10 aaneensluitende werkdagen afwezig  de afwezigheid niet aanvangt na 31 mei voorbeeld een opvoeder was afwezig wegens ziekte van 13-09 tot 17-09 (5 werkdagen)  geen reglementaire vervanging mogelijk  de periode van afwezigheid is minder dan 10 aaneensluitende werkdagen opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 7

9 www.agodi.be AgODi 1.2. Vervanging Uitzonderingen 1. VKA : vervanging van korte afwezigheden, uitsluitend in het basisonderwijs. 2. Omstandigheidsverlof n.a.v. de bevalling 3. Vervanging van een personeelslid, aangesteld in een bevorderingsambt 4. De vervanging van een personeelslid dat afwezig is wegens verlofweken voor postnatale rust (zie cursus bevallingsverlof) opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 8

10 www.agodi.be AgODi 1.2. Vervanging 5) voor personeelsleden die een opdracht hebben in een één- of tweeklassige vestigings-plaats of school in het gewoon en buitengewoon lager en kleuteronderwijs kan er steeds een vervanger worden aangesteld Opmerking VBS : vervanging van bedrijfsstages in het gewone en buitengewoon secundair onderwijs.  vanaf 01-09-2012 : niet meer via vervangingseenheden  de bedrijfsstages worden toegevoegd aan het budget van de nascholingsgelden opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 9

11 www.agodi.be AgODi 2. Omstandigheidsverlof 2.1 Algemeen 2.2 Bezoldiging 2.3 Vervanging 2.4 Pensioen 2.5 Omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling 2.6 Verlof wegens overmacht opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 10

12 www.agodi.be AgODi 2.1 Algemeen vastbenoemd tijdelijk: binnen de periode van aanstelling 2 soorten  naar aanleiding van een gebeurtenis  voor het vervullen van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten volledige dagen de dagen moeten niet aaneensluiten te melden aan de I.M. de nodige bewijsstukken voorleggen opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 11

13 www.agodi.be AgODi 2.1 Algemeen bloed-of aanverwant van  het personeelslid  de echtgenoot of de samenwonende partner graden van verwantschap  1ste graad: ouders, schoonouders, kinderen en schoonkinderen  2de graad: grootouders, schoongrootouders, kleinkinderen en hun echtgenoten, broers, zusters, schoonbroers en schoonzusters samenwonende partner: wettelijk of feitelijk samenwonen opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 12

14 www.agodi.be AgODi 2.1 Algemeen  naar aanleiding van een gebeurtenis overlijden huwelijk bevalling  voor het vervullen van staatsburgerlijke verplichtingen en burgerlijke opdrachten familieraad … Omzendbrief PERS/2009/02 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 13

15 www.agodi.be AgODi 2.2 Bezoldiging het verlof wordt gelijk gesteld met dienstactiviteit bezoldigd 2.3 Vervanging Reglementair niet mogelijk Uitzondering: het omstandigheidsverlof n.a.v. de bevalling 2.4 Pensioen Komt volledig in aanmerking opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 14

16 www.agodi.be AgODi 2.5 Omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling het is een recht voor alle personeelsleden binnen een periode van 4 maanden vanaf de bevalling van de echtgenote of samenwonende partner  minimum 5 dagen aaneensluitend  mits akkoord I.M.: ook deze 5 dagen afzonderlijk steeds te nemen in volledige dagen bezoldigd: gelijkgesteld met dienstactiviteit meerling: één maal recht op 10 werkdagen vervanging is altijd mogelijk (code DO 119) opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 15

17 www.agodi.be AgODi 2.6 Verlof wegens overmacht De overmacht is het gevolg van ziekte of ongeval van één van de volgende personen, die onder hetzelfde dak woont als het personeelslid:  de echtgenoot of samenwonende partner  een bloed- of aanverwant van het personeelslid of van de samenwonende partner  een persoon, opgenomen met het oog op adoptie of pleegvoogdij opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 16

18 www.agodi.be AgODi 2.6 Verlof wegens overmacht de arts bepaalt of de aanwezigheid al of niet vereist is: medisch attest het medisch attest bezorgen aan de I.M. (niet aan het werkstation) de aanwezigheid is niet beperkt tot de aanwezigheid thuis maximum 4 werkdagen per burgerlijk jaar volledige dagen opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 17

19 www.agodi.be AgODi 2.6 Verlof wegens overmacht Elektronische melding omstandigheidsverlof en verlof wegens overmacht niet elektronisch melden uitzondering Basisonderwijs: vervanging van personeelsleden in één- of tweeklassige vestigingsplaats van elke school vervanging van een personeelslid, aangesteld in het bevorderingsambt van directeur opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 18

20 www.agodi.be AgODi 3. Verlof tijdelijk andere opdracht 3.1 Inleiding 3.2 Wie 3.3 Aanvraag 3.4 Aanvang 3.5 Duur 3.6 Einde 3.7 Combinatie met een andere DO 3.8 Administratieve toestand 3.9 Pensioen 3.10 Volume van het verlof 3.11 Bezoldiging 3.12 Praktisch opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 19

21 www.agodi.be AgODi 3. Verlof TAO 3.1 Inleiding vastbenoemde personeelsleden worden tijdelijk belast met een andere opdracht of tijdelijk aangesteld in een ander ambt, waarvoor niet benoemd het verlofstelsel = VTAO (019) de tijdelijk andere opdracht = TAO de oorspronkelijke opdracht = de opdracht aan de vooravond van het VTAO de werkelijke opdracht = de opdracht die het personeelslid effectief uitoefent opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 20

22 www.agodi.be AgODi 3. Verlof TAO 3.2 Wie vastbenoemde of tot de proeftijd toegelaten personeelsleden  VTAO enkel voor opdrachten waarvoor vastbenoemd  NIET voor tijdelijke opdrachten, ook niet TADD opdrachten in hoofdambt uitoefenen het personeelslid moet voor TAO kunnen bezoldigd worden: minstens een bekwaamheidsbewijs “andere” voor de TAO opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 21

23 www.agodi.be AgODi 3. Verlof TAO  TBS/OB het personeelslid moet volledig gereaffecteerd en/of wedertewerkgesteld zijn in een organieke betrekking VTAO kan dan genomen worden op de uren R/W voorbeeld  leraar, 21/21 vastbenoemd, TBS/OB voor 5/21  VTAO kan genomen worden indien er een reaffectatie en/of wedertewerkstelling is voor alle uren TBS/OB opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 22

24 www.agodi.be AgODi 3. Verlof TAO 3.3 Aanvraag VTAO is geen recht en geen plicht  bij dezelfde I.M. met instemming van het personeelslid  bij een andere I.M. met instemming van alle betrokken partijen  het personeelslid  de I.M. waar het personeelslid vastbenoemd is  de I.M. waar het personeelslid tijdelijk is aangesteld via een VTAO opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 23

25 www.agodi.be AgODi 3. Verlof TAO VTAO is een uitzonderingsmaatregel kan slechts worden toegestaan indien voldaan is aan de reglementering TBS/OB de bepalingen van het DRP  de voorrangsregeling bij aanstelling in een wervingsambt  de bepalingen bij aanstelling in een selectie- of bevorderingsambt opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 24

26 www.agodi.be AgODi 3. Verlof TAO TAO is mogelijk in alle ambten die vallen onder het DRP 27-03-1991 aan een hogeschool (uitzondering: gastprofessor) in ambten bij de inspectie en de pedagogische begeleidingsdiensten opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 25

27 www.agodi.be AgODi 3. Verlof TAO TAO in eigen instelling  TAO in vacante uren ATO2 in een vak of ambt dat NIET binnen de draagwijdte van de vaste benoeming valt voorbeeld: een vastbenoemd leraar oefent een TAO uit in het ambt van technisch adviseur  TAO in niet-vacante uren ATO1 in om het even welke opdracht opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 26

28 www.agodi.be AgODi 3. Verlof TAO TAO in een andere instelling  in een ander ambt of in een vak waarvoor het personeelslid niet benoemd is  in een vacante of niet–vacante betrekking binnen de draagwijdte van de vaste benoeming opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 27

29 www.agodi.be AgODi 3. Verlof TAO VTAO is verplicht indien het gaat om uren waarin geen benoeming mogelijk is, bv. I.C.T. betrekkingen op basis van de voorafname van de globale puntenenveloppe (SO) tijdelijke projecten: onderwijs aan huis, accent op talent, tijdelijk project DKO … opmerking: vacante GOK–uren, BPT... in de eigen instelling als vastbenoemde indien gelijkgesteld met een vak binnen de draagwijdte van de vaste benoeming opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 28

30 www.agodi.be AgODi 3. Verlof TAO VTAO kan NIET naar een vacante betrekking - binnen de draagwijdte van de vaste benoeming: - in hetzelfde ambt - in dezelfde instelling vanuit een hogeschool naar een betrekking in het SO/basisonderwijs/DKO/OSP van of naar een betrekking in een universiteit opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 29

31 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 30 Verlof TAO en TAO in dezelfde instelling in orde Nee Controleer ATO Ja in orde ATO1 Aanstelling binnen draagwijdte VB? ATO2 in orde Neen Niet in orde Ja

32 www.agodi.be AgODi 3. Verlof TAO voorbeeld leraar, F.T. vastbenoemd - enkel voor vereiste vakken GLSO Nederlands, Geschiedenis en Kath.Godsd. geaffecteerd aan school A opdracht: Nederlands - 21/21 - 2 de graad ASO Een TAO in vacante uren AV-geschiedenis in de eerste graad in eigen school? Neen – binnen de draagwijdte van de vaste benoeming opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 31

33 www.agodi.be AgODi 3. Verlof TAO 3.4 Aanvang de ingangsdatum van de TAO = de ingangsdatum van het VTAO VTAO kan aansluiten op een andere DO voorbeeld  volledige loopbaanonderbreking tot 31-08  het personeelslid kan op 01-09 aansluitend een VTAO nemen uitzondering tbs wegens ziekte, indien opgeroepen voor de pensioencommissie opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 32

34 www.agodi.be AgODi 3. Verlof TAO 3.5 Duur het VTAO wordt toegekend voor de duur van de TAO voorbeeld TAO: 01-09 tot 15-11 VTAO begint op 01-09 en eindigt op 15-11 Begin- en einddatum VTAO en TAO moeten gelijk zijn geen minimum- of maximumduur opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 33

35 www.agodi.be AgODi 3. Verlof TAO 3.6 Einde einde van de TAO uiterlijk 31-8 voor alle personeelsleden! opmerking Vanaf 01-09-2011 wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen een VTAO naar een wervingsambt en een VTAO naar een selectie- of bevorderingsambt. In beide gevallen kan de einddatum van het VTAO en van de TAO 31-08 zijn opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 34

36 www.agodi.be AgODi 3. Verlof TAO aanstelling van een ander personeelslid bij wijze van reaffectatie, wedertewerkstelling, mutatie of vaste benoeming het personeelslid wordt benoemd in de betrekking bij terugkeer van de titularis bij ontslag in de tijdelijk andere opdracht opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 35

37 www.agodi.be AgODi 3. Verlof TAO 3.7 Combinatie met andere DO Een leraar, F.T. vastbenoemd, wordt tijdelijk belast met het ambt van technisch adviseur Kan dit personeelslid in de loop van het schooljaar een andere dienstonderbreking nemen op de TAO? opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 36

38 www.agodi.be AgODi 3. Verlof TAO Een andere dienstonderbreking (bv. VVP, LBO…) kan genomen worden op een TAO voorwaarde  indien het personeelslid op grond van zijn tijdelijke aanstelling in de andere opdracht recht heeft op de gewenste dienstonderbreking: TAO loopt door  indien het personeelslid op grond van zijn tijdelijke aanstelling in de andere opdracht geen recht heeft op deze dienstonderbreking: VTAO en TAO stopzetten opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 37

39 www.agodi.be AgODi 3. Verlof TAO Een vastbenoemd leraar, F.T. wordt tijdelijk belast met het ambt van technisch adviseur van 01-09-2012 tot 31-08-2013 bevallingsverlof: 01-10-2012 tot 13-01-2013 deze DO kan genomen worden op de TAO  een tijdelijk personeelslid heeft recht op deze DO VLBO-ouderschapsverlof: 14-01-2013 tot 31-03-2013 deze DO kan genomen worden op de TAO  een tijdelijk personeelslid heeft recht op deze DO opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 38

40 www.agodi.be AgODi 3. Verlof TAO Een leraar, 22/22 V.B. wordt tijdelijk belast met 12/29 van 01-09-2012 tot 28-02-2013 Aanvraag VVP/SF: 01-10 tot 15-11-2012 op 12/29 TAO Dit is niet mogelijk → indien aangesteld voor deze opdracht in een tijdelijke betrekking zou het personeelslid ook geen VVP/SF kunnen nemen voor 12/29 → het personeelslid moet als tijdelijke bij een VVP/SF aangesteld zijn voor een volledig schooljaar : de aanstelling eindigt op 28-02-2013 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 39

41 www.agodi.be AgODi 3. Verlof TAO Dienstonderbrekingen mogelijk op TAO Omstandigheidsverlof n.a.v. de bevalling LBO-ouderschapsverlof/palliatief verlof/medische bijstand Onbezoldigd ouderschapsverlof TBSPA VVP wegens ziekte … opgelet: voor de stelsels van LBO zijn er een aantal andere voorwaarden opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 40

42 www.agodi.be AgODi 3. Verlof TAO Indien aan de specifieke voorwaarden voor tijdelijke personeelsleden is voldaan: reaffectatievrij en aangesteld voor een volledig schooljaar alle VVP’s LBO gewoon stelsel.... wat kan zeker niet VVP wegens ziekte (tot en met 31-08-2011) AVP GLBO50+(55+) opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 41

43 www.agodi.be AgODi 3. Verlof TAO 3.8 Administratieve toestand dienstactiviteit het personeelslid wordt verder beschouwd als vastbenoemde wat betreft de reglementering inzake  ziekte– en bevallingsverlof  bedreiging door beroepsziekte en verlof wegens moederschapsbescherming  arbeidsongevallen  toekenning begrafenisvergoeding opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 42

44 www.agodi.be AgODi 3. Verlof TAO 3.9 Pensioen TAO komt in aanmerking bij de berekening van het rustpensioen opmerking het pensioen wordt berekend op de vastbenoemde opdracht er wordt geen rekening gehouden met de tijdelijk andere opdracht(en) opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 43

45 www.agodi.be AgODi 3. Verlof TAO 3.10 Volume van het verlof TAO Algemene regel het VTAO mag niet leiden tot een vermindering van prestaties het gepondereerd volume van de TAO moet groter of gelijk zijn aan het gepondereerd volume van het VTAO het volume van de TAO moet zo dicht mogelijk het volume benaderen van het VTAO opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 44

46 www.agodi.be AgODi 3. Verlof TAO Uitzonderingen de opdracht aan de vooravond van het verlof TAO en de werkelijke opdracht = F.T. beperkt deelbare ambten secundair onderwijs VTAO is enkel mogelijk voor de volledige opdracht of voor exact de helft van de opdracht. (opvoeder, T.A., T.A.C…..) opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 45

47 www.agodi.be AgODi 3. Verlof TAO voorbeeld: algemene regel Opdracht: 10/21 V + 8/20 T en 6/22 TAO Volume VTAO? gepondereerd TAO  6/22 = 2727 volume VTAO  5/21 = 2381 volume TAO 2727 ≥ volume VTAO 2381 oorspronkelijke opdracht  10/21 V + 8/20 T = 8761 werkelijke opdracht  5/21 V + 8/20 T + 6/22 TAO = 9107 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 46

48 www.agodi.be AgODi 3. Verlof TAO opdracht: 10/21 V + 8/20 T en 6/22 TAO fout: VTAO voor 6/21 volume TAO  6/22 = 2727 volume VTAO  6/21 = 2857 volume TAO < volume VTAO oorspronkelijke opdracht  10/21 V + 8/20 T =8761 werkelijke opdracht  4/21 V + 8/20 T + 6/22 TAO = 8631 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 47

49 www.agodi.be AgODi 3. Verlof TAO voorbeeld: uitzondering van F.T. naar F.T. opdracht: 15/21 V + 6/20 V en 6/22 TAO Volume VTAO? volume TAO  6/22 = 2727 volume VTAO  6/21 = 2857 6/22 TAO < 6/21 VTAO oorspronkelijke opdracht  15/21+ 6/20= 10 143 werkelijke opdracht  9/21+ 6/20 + 6/22 =10 013 het personeelslid behoudt een F.T.  in orde opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 48

50 www.agodi.be AgODi 3. Verlof TAO Beperkt deelbare ambten opdracht: 36/36 opvoeder vastbenoemd en 6/22 TAO Volume VTAO?  VTAO voor de volledige opdracht 36/36 de werkelijke opdracht = 6/22 TAO  VTAO voor exact de halve opdacht 18/36 de werkelijke opdracht = 6/22 TAO + 18/36 V opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 49

51 www.agodi.be AgODi 3. Verlof TAO 3.11 Bezoldiging we vergelijken altijd SVB: het salaris van de vaste opdracht het salaris waarop het personeelslid recht heeft indien het geen VTAO neemt = de opdracht aan de vooravond van het VTAO de volledige opdracht in aanmerking nemen SWO: het salaris van de werkelijke opdracht het salaris van de effectieve opdracht de volledige opdracht in aanmerking nemen opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 50

52 www.agodi.be AgODi 3. Verlof TAO SVB = SWO  de bezoldiging wijzigt niet voorbeeld: opdracht: 22/22 V – 301 G.A. = 25 jaar VTAO 2/22 TAO: 2/22 - ICT – 301 G.A. = 25 jaar bezoldiging: 22/22 V 301 - G.A. 25 jaar in de instelling waar het personeelslid vastbenoemd is opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 51

53 www.agodi.be AgODi 3. Verlof TAO SVB > SWO  bezoldiging op basis van de werkelijke opdracht als vastbenoemde voorbeeld: instelling A (DKO): 20/20 V 347 - G.A. = 25 jaar  VTAO voor 20/20 de tijdelijk andere opdracht in instelling B (SO)  22/22 TAO - leraar S.O. 301 - G.A. = 25 jaar 301 < 347 Bezoldiging: 22/22 V 301 – G.A. 25 jaar in de instelling waar vastbenoemd op basis van de werkelijke opdracht opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 52

54 www.agodi.be AgODi 3. Verlof TAO SVB < SWO de bezoldiging wijzigt niet wat de oorspronkelijke opdracht betreft een toelage (boemerang) in de instelling(-en) waar de TAO wordt uitgeoefend de toelage  het verschil tussen het salaris van de oorspronkelijke opdracht en het salaris van de werkelijke opdracht  vanaf de dag dat het personeelslid de TAO uitoefent opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 53

55 www.agodi.be AgODi 3. Verlof TAO de toelage wordt stopgezet vanaf de eerste dag bij een dienstonderbreking van meer dan 14 opeenvolgende kalenderdagen blijft behouden in de zomervakantie, behalve voor personeelsleden die via een VTAO aangesteld zijn in een wervingsambt van het BOP (leraar, leraar ASV...) geen recht op uitgestelde bezoldiging voor de TAO komt niet in aanmerking voor het bepalen van de eindejaarstoelage, het vakantiegeld en het pensioen opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 54

56 www.agodi.be AgODi 3. Verlof TAO opgelet Een VTAO en een TAO kan vanaf 01-09-2011 voor alle personeelsleden worden toegekend tot en met 31-08 → de toelage wordt tijdens de zomervakantie NIET verleend aan personeelsleden met een TAO in een wervingsambt van het bestuurs- en onderwijzend personeel → de toelage wordt tijdens de zomervakantie WEL verleend indien TAO in een selectie- of bevorderingsambt of in een ambt van het ondersteunend en administratief personeel opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 55

57 www.agodi.be AgODi 3. Verlof TAO voorbeeld toelage instelling A  vastbenoemd leraar - 20/20 501 - G.A.=22 jaar  verlof TAO voor 20/20 instelling B  TAO directeur - 10/10 - ATO2 525 - G.A.=22 jaar Bezoldiging instelling A: 20/20 V - 501 – G.A. 22 jaar instelling B: toelage = het verschil tussen het salaris van leraar en het salaris van directeur opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 56

58 www.agodi.be AgODi 3. Verlof TAO PERIODE 201210 GEINDEXEERD N 1,0000 WEDDENSCHAAL 1 : de oorspronkelijke opdracht BAREMA ANC OPDRACHT VAST BRUTO 301 22 010 0 0021 J 1087,96 302 22 005 0 0020 J 590,66 301 22 008 0 0029 J 630,38 TOTAAL : 2309,00 WEDDENSCHAAL 2 : de effectieve opdracht BAREMA ANC OPDRACHT VACANT VAST BRUTO 302 22 010 0 0020 J J 1141,60 302 22 005 0 0020 J J 590,66 301 22 008 0 0029 J J 630,38 TOTAAL : 2362,64 VERSCHIL : +53,64 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 57

59 www.agodi.be AgODi 3. Verlof TAO TAO aan een Hogeschool principe van de ponderatie blijft! de uren waarvoor VTAO worden bezoldigd door de Hogeschool TAO bij de inspectie en de pedagogische begeleidingsdiensten principe van de ponderatie blijft! de uren waarvoor VTAO worden bezoldigd door de inspectie en de pedagogische begeleidingsdiensten. opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 58

60 www.agodi.be AgODi 3. Verlof TAO 3.12 Praktisch elektronisch melden van een TAO: veld aanduiden rekening houden met de salarisschaal en de geldelijke anciënniteit rekening houden met de opdrachten in andere scholen Opmerking: indien meerdere TAO’s met een verschillende einddata → VTAO en TAO doorsturen met de recntste einddatum → telkens VTAO en TAO’s verlengen opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 59

61 www.agodi.be AgODi 3. Verlof TAO voorbeeld: VTAO voor 10/20 – TAO = 10/20 -TAO : 5/20 tot 31-12-2012 -TAO : 5/20 tot 31-08-2013 → VTAO en TAO tot eerst melden tot 31-12-2012 → VTAO en TAO vanaf 01-01-2013 tot …. VTAO melden met een RL1 en D0 = 019 TAO melden met een RL1 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 60

62 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 61 4. Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden 4.1 Voorwaarden 4.2 Aanvraag 4.3 Aanvang 4.4 Duur 4.5 Einde 4.6 Bezoldiging 4.7 Administratieve stand 4.8 Cumulatie 4.9 Pensioen 4.10 Elekttronische melding

63 www.agodi.be AgODi 4. TBSPA 4.1. voorwaarden vastbenoemde personeelsleden tijdelijke personeelsleden: binnen de periode van aanstelling TBSPA kan genomen worden  voor alle prestaties in één of meerdere instellingen  voor een gedeelte van de prestaties in één of meerdere instellingen opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 62

64 www.agodi.be AgODi 4. TBSPA 4.2. aanvraag aanvraag inrichtende macht de TBSPA wordt toegestaan of geweigerd door de inrichtende macht 4.3. aanvang kan op elk moment ingaan: er is dus geen vaste begindatum wordt bepaald in onderling overleg tussen het personeelslid en zijn/haar inrichtende macht opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 63

65 www.agodi.be AgODi 4. TBSPA 4.4. duur de duur is niet vastgelegd wordt bepaald in onderling overleg tussen het personeelslid en zijn/haar inrichtende macht maximumduur = 60 maanden overschrijden van deze maximumduur is mogelijk  in combinatie met een deeltijdse bonus  indien een volledige loopbaanonderbreking wordt omgezet naar een TBSPA  indien adoptie (buitenland) niet heeft plaatsgehad opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 64

66 www.agodi.be AgODi 4. TBSPA berekening maximum duur = 60 maanden volledige dagen: minimum één kalenderdag de totale duur wordt berekend per personeelslid en niet per instelling de dagen TBSPA worden geteld per schooljaar 360 dagen = één jaar periodes TBSPA genoten vanaf 01-09-1982 uitzondering: periodes TBSPA in een Hogeschool  enkel periodes vóór 31-03-2006 komen in aanmerking opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 65

67 www.agodi.be AgODi 4. TBSPA berekening maximum duur = 60 maanden periodes TBSPA van minder dan 300 dagen in de periode van 1 september tot 30 juni: de dagen tellen TBSPA van 1 september tot 30 juni = TBSPA van 1 september tot en met 31 augustus = 360 dagen TBSPA van 1 september tot 31 augustus = 360 dagen opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 66

68 www.agodi.be AgODi 4. TBSPA Type DO 098 TBS persoonlijke aangelegenheden Type DO Begindatum Einddatum Dagen SchJr. 098 TBS 24-01-2006 04-05-2006 00101 00101 098 TBS 01-09-2007 31-08-2008 00366 00360 098 TBS 01-09-2009 30-06-2010 00303 00360 098 TBS 01-09-2010 30-06-2011 00303 00294 Herintred 098 TBS 01-09-2011 29-06-2012 00303 00300 098 TBS 01-09-2012 28-02-2013 00181 00181 Totaal 01596 04 j 156 d (1 schooljaar = 360 dagen) Restant 00204 00 j 204 d opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 67

69 www.agodi.be AgODi 4. TBSPA 4.5. einde geen vaste einddatum volgens overeenkomst bij wederzijds akkoord tussen het personeelslid en de inrichtende macht is het mogelijk de TBSPA voortijdig te beëindigen na de maximum termijn van 60 maanden opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 68

70 www.agodi.be AgODi 4. TBSPA Opgelet een periode TBSPA vóór een wettelijke feestdag, een weekend, een korte vakantie en onmiddellijk aansluitend daarop een periode van TBSPA: de wettelijke feestdag, het weekend en die korte vakantie worden beschouwd als TBSPA voorbeeld TBSPA van 01-09-2012 tot 26-10-2012 en TBSPA van 05-11-2011 tot 18-12-2011  de herfstvakantie = TBSPA opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 69

71 www.agodi.be AgODi 4. TBSPA 4.6. bezoldiging tijdens een periode TBSPA heeft het personeelslid voor de prestaties waarvoor het ter beschikking gesteld is geen recht op salaris vastbenoemden: vermindering van het salaris tijdens de zomervakantie wordt eerst toegepast op de maand juli en vervolgens op de maand augustus tijdelijke personeelsleden: de uitgestelde bezoldiging wordt in evenredige mate verminderd opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 70

72 www.agodi.be AgODi 4. TBSPA vastbenoemden: vermindering tijdens de zomervakantie om het aantal kalenderdagen te berekenen: 1° worden alle kalenderdagen genoten TBSPA opgeteld met een maximum van driehonderd dagen per schooljaar of dienstjaar 2° wordt het resultaat met 0,2 vermenigvuldigd 3° wordt het resultaat naar de lagere eenheid afgerond opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 71

73 www.agodi.be AgODi 4. TBSPA voorbeeld: TBSPA van 01-10 tot 23-12 1° aantal kalenderdagen = 31 + 30 + 23 = 84 dagen 2° 84 x 0,2 = 16,8 3° afronden naar de lagere eenheid = 16 dagen Het personeelslid zal tijdens de maand juli voor 16 dagen - niet worden bezoldigd indien TBSPA voor de volledige opdracht - worden bezoldigd op basis van de nog gepresteerde opdracht tijdens de periode van TBSPA opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 72

74 www.agodi.be AgODi 4. TBSPA Geldelijke anciënniteit de periode TBSPA telt niet mee voor de G.A. uitzondering: TBS/PA voor een deel van de opdrachten:  vóór 01-09-2007: de onbezoldigde dagen in de zomervakantie hebben invloed op de berekening van de geldelijke anciënniteit  vanaf 01-09-2007: de onbezoldigde dagen in de zomervakantie hebben geen invloed op de berekening van de geldelijke anciënniteit opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 73

75 www.agodi.be AgODi 4. TBSPA 4.7. administratieve stand tijdens de TBSPA staat het personeelslid in de administratieve stand “terbeschikkingstelling” indien de termijn van 60 maanden wordt overschreden, is het personeelslid voor de niet verrichte prestaties ongewettigd afwezig De ongewettigde afwezigheid plaatst het personeelslid ambtshalve in de administratieve stand non-activiteit opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 74

76 www.agodi.be AgODi 4. TBSPA 4.8. cumulatie buiten het onderwijs: alles toegelaten in het onderwijs:  een personeelslid kan tijdens een periode TBSPA een onderwijsopdracht tijdelijk opnemen  dit kan al dan niet gebeuren als “herindiensttreder” opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 75

77 www.agodi.be AgODi 4. TBSPA 4.9. pensioen komt niet in aanmerking elektronische melding TBS/PA wordt elektronisch gemeld met een RL1 D0 = 98 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 76

78 www.agodi.be AgODi 5. VVP - AVP 5.1. Verlof voor verminderde prestaties gewettigd door sociale of familiale redenen (VVP/SF) 5.2. Afwezigheid voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid (AVP/PA) 5.3. Algemene voorwaarden 5.4. Volume 5.5. Opschorting VVP of AVP 5.6. Bezoldiging opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 77

79 www.agodi.be AgODi 5. VVP - AVP 5.1 Verloven voor verminderde prestaties gewettigd door sociale of familiale redenen (VVP/SF) om een oplossing te bieden voor moeilijkheden overkomen aan de in het besluit opgenomen personen voor personeelsleden die de leeftijd van 50 jaar bereikt hebben voor personeelsleden die ten minste 2 kinderen niet ouder dan 14 jaar ten laste hebben opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 78

80 www.agodi.be AgODi 5. VVP - AVP 5.2 Afwezigheid voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid (AVP/PA) op verzoek van het personeelslid voor personeelsleden die de leeftijd van 50 jaar bereikt hebben voor personeelsleden die ten minste 2 kinderen niet ouder dan 14 jaar ten laste hebben opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 79

81 www.agodi.be AgODi 5. VVP - AVP 5.3 Algemene voorwaarden uitsluitend voor opdrachten in hoofdambt vastbenoemd tijdelijk: enkel VVP/SF indien aangesteld  voor een volledig schooljaar in een of meer vacante of niet-vacante betrekkingen  in een of meer betrekkingen die voor hun geheel niet vatbaar zijn voor reaffectatie of wedertewerkstelling toestemming van de inrichtende macht is vereist opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 80

82 5. VVP - AVP 5.4 Volume wekelijkse prestaties: tenminste één volledig lesuur het volume van het verlof of de afwezigheid kan gedurende de aangevraagde periode NIET meer wijzigen voorbeeld: 15/22 V  VVP of AVP – minstens 1/22 blijven presteren 36/36 T  uitsluitend VVP mogelijk - minstens 1/36 blijven presteren opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 81

83 www.agodi.be AgODi 5. VVP - AVP wekelijkse prestaties Hiervoor worden ook de prestaties in aanmerking genomen, verstrekt door personeelsleden met verlof wegens (bijzondere) opdracht verlof wegens vakbondsopdracht/syndicaal verlof verlof ten behoeve van de wetgevende vergaderingen verlof voor terbeschikkingstelling van de koning gestelde personeelsleden..... zie punt 4.3. van de omzendbrief opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 82

84 www.agodi.be AgODi 5. VVP - AVP 5.5 Opschorting van een VVP of AVP bevallingsverlof onbezoldigd ouderschapsverlof ouderschapsverlof in het kader van LBO palliatief verlof.... zie punt 10 van de omzendbrief opgelet! ziekteverlof schort een VVP of AVP niet op bij TBS wegens ziekte wordt het wachtgeld berekend op de effectieve prestaties opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 83

85 www.agodi.be AgODi 5. VVP - AVP VVP/SFVVP 50 j of 2 kinderen < 14 j AVP/PAAVP 50 j of 2 kinderen < 14 j. Vastbenoemd Tijdelijk: - reaffectatievrij - aangesteld voor een volledig schooljaar Hoofdambt prestaties: ten minste 1 lesuur Vastbenoemd Tijdelijk: - reaffectatievrij - aangesteld voor een volledig schooljaar Hoofdambt prestaties: ten minste 1 lesuur Vastbenoemd Niet voor tijdelijke uren Hoofdambt prestaties: ten minste 1 lesuur Vastbenoemd Niet voor tijdelijke uren Hoofdambt prestaties: ten minste 1 lesuur opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 84

86 www.agodi.be AgODi 5. VVP - AVP VVP/SFVVP 50 j of 2 kinderen < 14 j. AVP/PAAVP 50 j of 2 kinderen < 14 j. vervangende winst- gevende activiteiten onderwijs: geen uitzondering: herindiensttreder buiten onderwijs: geen Uitzondering: sommige politieke verloven zie punt 4.1. van de omzendbrief vervangende winst- gevende activiteiten onderwijs: geen uitzondering: herindiensttreder buiten onderwijs: geen uitzondering: sommige politieke verloven zie punt 4.1. van de omzendbrief vervangende winst- gevende activiteiten onderwijs: geen uitzondering: herindiensttreder hogeschool buiten onderwijs: altijd mogelijk vervangende winst- gevende activiteiten onderwijs: geen uitzondering: herindiensttreder buiten onderwijs: altijd mogelijk opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 85

87 www.agodi.be AgODi 5. VVP - AVP VVP/SFVVP 50 j of 2 kinderen < 14 j. AVP/PAAVP 50 j of 2 kinderen < 14 j. aanvang: bij noodzaak vaste begindata: 1-9, 1-10, 1-1 of 1-4 duur: maximum 5 jaar, alle VVP’s vanaf 01-07-1982 geen maximumduur einde: volgens overeenkomst steeds einde schooljaar (31/8) steeds einde schooljaar (31/8) steeds einde schooljaar (31/8) opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 86

88 www.agodi.be AgODi 5. VVP - AVP VVP/SFVVP 50 j of 2 kinderen < 14 j. AVP/PAAVP 50 j of 2 kinderen < 14 j. - dienstactiviteit - geen gevolg voor G.A. - non-activiteit - geen gevolg voor G.A. Pro rata: salaris voor de gepresteerde opdracht - opening van het recht op een rustpensioen: telt mee - opening van het recht op een rustpensioen: telt mee opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 87

89 www.agodi.be AgODi 5. VVP - AVP 5.6 Bezoldiging verrekening naar de vakantie (zoals bij TBSPA) Voorbeeld: VVP/SF van 15-10-2010 tot 24-12-2010 = 72 dagen 1/5 van 72 = 14,4 of afgerond 14 dagen juli 2011: 14 dagen bezoldigd op basis van de verminderde prestaties opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 88

90 www.agodi.be AgODi 5. VVP - AVP elektronische melding samen met de opdracht – RL1 opmerking: opschorting van een VVP of AVP door een ander verlofstelsel  begin- en einddatum VVP/AVP niet aanpassen bij een volledige opschorting voorbeeld : VVP50+ van 01-09-2010 tot 31-08-2011  opschorting door een volledige LBO – palliatieve zorgen  VVP50+ niet wijzigen  RL 2 – volledige LBO - palliatieve zorgen opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 89

91 www.agodi.be AgODi 6. LOOPBAANONDERBREKING 1.soorten + algemene voorwaarden 2.de algemene stelsels 3.de specifieke stelsels 4.aanvraag 5.bezoldiging 6.cumulatie 7.weigering 8.elektronische melding 9.invloed op het pensioen opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 90

92 www.agodi.be AgODi LOOPBAANONDERBREKING 1. soorten + algemene voorwaarden VLBO of volledige loopbaanonderbreking -enkel voor opdrachten in hoofdambt -titularis zijn van minstens ½ F.T. -geen prestaties meer uitoefenen in het onderwijs GLBO of gedeeltelijke loopbaanonderbreking  halftijdse loopbaanonderbreking -enkel voor opdrachten in hoofdambt -titularis zijn van minstens ½ F.T. + 1 uur -exact de helft van een F.T. blijven uitoefenen opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 91

93 www.agodi.be AgODi LBO GLBO of gedeeltelijke loopbaanonderbreking  loopbaanonderbreking met 1/5 -enkel voor opdrachten in hoofdambt -titularis zijn van een F.T. -exact 4/5 van een F.T. blijven uitoefenen opmerking: afronden naar de hogere eenheid voorbeeld: 21/21 V.B. -halftijdse loopbaanonderbreking: 10/21 -nog uit te oefenen prestaties: 11/21 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 92

94 www.agodi.be AgODi LBO: 2 stelsels De algemene stelsels volledige loopbaanonderbreking gedeeltelijke loopbaanonderbreking  halftijdse loopbaanonderbreking  loopbaanonderbreking met een vijfde loopbaanonderbreking voor het volgen van een beroepsopleiding  voltijds  halftijds  met een vijfde opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 93

95 www.agodi.be AgODi LBO: 2 stelsels De algemene stelsels de onbeperkte gedeeltelijke loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 55 (50) jaar (GLBO55+/50+)  halftijdse loopbaanonderbreking  loopbaanonderbreking met een vijfde opmerking : vanaf 01-09-2012 De leeftijd voor het nemen van een onbeperkte GLBO is verhoogd van 50 naar 55 jaar (zie verder). opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 94

96 www.agodi.be AgODi LBO: 2 stelsels De specifieke stelsels loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof  voltijds – halftijds – met een vijfde loopbaanonderbreking voor medische bijstand  voltijds – halftijds – met een vijfde loopbaanonderbreking voor het verstrekken van palliatieve zorgen  voltijds – halftijds – met een vijfde opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 95

97 www.agodi.be AgODi LBO: de algemene stelsels 2. de algemene stelsels 2.1.wie? 2.2.specifieke voorwaarden 2.3.wekelijkse prestaties 2.4.loopbaanonderbreking een recht? 2.5.begindatum 2.6.duur 2.7.einddatum 2.8. GLBO 55+weigering 2.9.LBO beroepsopleiding opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 96

98 www.agodi.be AgODi LBO: de algemene stelsels 2. 1. wie? alle personeelscategoriën de uren TBS/OB, waarvoor niet gereaffecteerd of wedertewerkgesteld in een organieke betrekking, komen eveneens in aanmerking opgelet: de reglementering TBS/OB wijzigt niet! 2.2. specifieke voorwaarden De algemene voorwaarden blijven gelden! opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 97

99 www.agodi.be AgODi LBO: de algemene stelsels 2.2. specifieke voorwaarden voor tijdelijke opdrachten (of een combinatie van vaste en tijdelijke opdrachten)  aangesteld voor een volledig schooljaar in een vacante of niet-vacante betrekking ( geldt voor alle opdrachten)  geheel reaffectatievrij zijn opgelet: GLBO 55+ (GLBO 50+)  enkel opdrachten als vastbenoemde (tot de proeftijd toegelaten) komen in aanmerking opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 98

100 www.agodi.be AgODi LBO: de algemene stelsels GLBO 55+ (GLBO50+) – enkel vastbenoemd! Dit principe geldt voor o de uren waarvoor GLBO 55+ (50+) o de nog gepresteerde opdracht voorbeeld opdracht op 01-09: 12/20 V + 8/20 T  GLBO 55+ (halftijds ) op 01-10-2012 is enkel mogelijk indien het personeelslid ontslag neemt voor de tijdelijke uren opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 99

101 www.agodi.be AgODi LBO: de algemene stelsels voorbeeld: 18/20 vastbenoemd (hoofdambt) volledige loopbaanonderbreking is mogelijk  vastbenoemd - hoofdambt  belast met minstens ½ F.T. opdracht  alle opdrachten worden onderbroken halftijdse loopbaanonderbreking is mogelijk  vastbenoemd - hoofdambt  belast met minstens ½ F.T. opdracht + 1 uur  oefent exact de helft van een F.T. opdracht uit =10/20 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 100

102 www.agodi.be AgODi LBO: de algemene stelsels voorbeeld: 18/20 vastbenoemd (hoofdambt) LBO-1/5+ is NIET mogelijk  vastbenoemd - hoofdambt  niet belast met een F.T. opdracht opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 101

103 www.agodi.be AgODi LBO: de algemene stelsels voorbeeld: 24/24 vastbenoemd (hoofdambt) halftijdse loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 55 jaar is mogelijk  enkel vastbenoemde uren  hoofdambt  belast met minstens ½ F.T. opdracht + 1 uur  oefent exact de helft van een F.T. opdracht uit =12/24 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 102

104 www.agodi.be AgODi LBO: de algemene stelsels voorbeeld: 24/24 vastbenoemd (hoofdambt) loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 55 jaar met een vijfde is mogelijk  enkel vastbenoemde uren  hoofdambt  belast met een F.T. opdracht  oefent 4/5 van een F.T. uit = 20/24 (8333) opmerking 55 jaar vóór de aanvang van de GLBO55+ opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 103

105 www.agodi.be AgODi LBO: de algemene stelsels 2.3. wekelijkse prestaties worden eveneens in aanmerking genomen, de prestaties verstrekt door personeelsleden met verlof wegens opdracht of bijzondere opdracht met verlof wegens vakbondsopdracht in het kader van de begeleiding en ondersteuning van scholen en centra voor leerlingenbegeleiding (art. VI.21 van het decreet van 28 juni 2002) in een ministrieel kabinet … … (zie omzendbrief – punt 3.2) opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 104

106 www.agodi.be AgODi 2.4. LBO een recht? geconditioneerd recht : indien voldaan is aan alle voorwaarden, moet de LBO worden toegestaan als de kandidaat-vervanger  het vereiste bekwaamheidsbewijs heeft  voldoet aan de eisen van het opvoedingsproject een gunst loopbaanonderbreking met 1/5 is een gunst opmerking: indien GLBO55+ wordt toegestaan, geldt dit voor de volledige periode opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 105 LBO: de algemene stelsels

107 www.agodi.be AgODi LBO: de algemene stelsels 2.5. de begindatum Vaste ingangsdata: 01-09 of 01-10 uitzonderingen 1)na bevallingsverlof, verlof wegens bedreiging door een beroepsziekte of wegens moederschapsbescherming voorbeeld: bevallingsverlof van 25-08 tot 30-11  GLBO/VLBO kan pas ingaan op 01-12 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 106

108 www.agodi.be AgODi LBO: de algemene stelsels uitzonderingen 2) na een volledig ouderschapsverlof  een volledige loopbaanonderbreking 3) na een gedeeltelijk ouderschapsverlof - na een halftijds ouderschapsverlof  een halftijdse loopbaanonderbreking - na een ouderschapsverlof met een vijfde  een loopbaanonderbreking met een vijfde opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 107

109 www.agodi.be AgODi LBO: de algemene stelsels voorbeeld: VLBO ouderschapsverlof van 01-09-2012 tot 30-11-2012 wat op 01-12-2012?  aansluitend kan een VLBO- algemeen stelsel genomen worden, indien aangevraagd voor de aanvang van het ouderschapsverlof  halftijdse loopbaanonderbreking kan niet  loopbaanonderbreking met een vijfde kan niet opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 108

110 www.agodi.be AgODi LBO: de algemene stelsels 4) VLBO of GLBO kan worden beeindigd door LBO voor ouderschapsverlof, medische bijstand of palliatieve zorg voorwaarde : de oorspronkelijke LBO verderzetten voorbeeld LBO met een vijfde van 01-09-2012 tot 31-08-2013 12-11-2012 tot 11-12-2012  VLBO of GLBO (halftijds of met een vijfde) voor medische bijstand 12-12-2021 (aansluitend)  LBO met een vijfde  de oorspronkelijke DO moet worden verdergezet  voor elke periode een afzonderlijke aanvraag (3 x) opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 109

111 www.agodi.be AgODi LBO: de algemene stelsels Voor -het administratief personeel -de administratieve medewerker van het ondersteunend personeel (S.O. en CVO) -de administratieve medewerker van het beleids- en ondersteunend personeel (basis) -het statutair meesters-, vak- en dienstpersoneel VLBO en GLBO (niet GLBO55+) -op de eerste dag van elke maand -minimum 6 maanden en maximum 1 jaar opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 110

112 www.agodi.be AgODi LBO: de algemene stelsels GLBO55+ (50+ ) -ingangsdata 01-09 of 01-10 voor alle personeels- categorieën -wordt aangevraagd voor een lange periode : tot op de vooravond van de pensionering Uitzonderingen op de vaste ingangsdata -na een halftijds ouderschapsverlof  een GLBO 55+ - halftijds - na een ouderschapsverlof met een vijfde  een GLBO 55+ met een vijfde opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 111

113 www.agodi.be AgODi LBO: de algemene stelsels GLBO 55+ kan worden beeindigd door één van de specifieke stelsels voorwaarde : de oorspronkelijke LBO verderzetten opgelet: wie een GLBO 50+ heeft, geen 55 jaar is, en deze stopzet door één van de specifieke stelsels  kan de GLBO 50+ niet verder zetten!  dit is volgens de RVA een nieuwe aanvraag die niet beantwoord aan één van de voorwaarden reden: nieuwe aanvragen voor personeelseden jonger dan 55 kunnen niet worden goedgekeurd opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 112

114 www.agodi.be AgODi LBO: de algemene stelsels 2.6. duur vanaf 01-01-2012 De totale duur voor de ganse loopbaan VLBO: maximum 60 maanden (5 jaar) GLBO: maximum 60 maanden (5 jaar) periodes van LBO in andere sectoren (ook privé) tellen mee voorbeeld RVA  01-01-1995 tot 31-08-2003 VLBO van 01-01-2000 tot 31-12-2001 deze periode telt mee voor het bepalen van het maximum recht op 60 maanden VLBO opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 113

115 www.agodi.be AgODi LBO: de algemene stelsels VLBO: tellen mee voor het bepalen van de maximumduur  VLBO - gewoon stelsel  VLBO - volgen van een beroepsopleiding GLBO: tellen mee voor het bepalen van de maximumduur  halftijdse loopbaanonderbeking - gewoon stelsel  halftijdse loopbaanonderbreking voor het volgen van een beroepsopleiding  loopbaanonderbeking met een vijfde - gewoon stelsel  loopbaanonderbreking met een vijfde voor het volgen van een beroepsopleiding opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 114

116 www.agodi.be AgODi LBO: de algemene stelsels tellen niet mee voor het bepalen van de maximumduur  ouderschapsverlof in het kader van loopbaanonder- breking (volledig, halftijds of met een vijfde)  loopbaanonderbreking voor het verstrekken van medische bijstand (volledig, halftijds of met een vijfde)  loopbaanonderbreking voor het verstrekken van palliatieve zorgen (volledig, halftijds of met een vijfde)  de halftijdse loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 55 (50) jaar  de loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 55 (50) jaar met een vijfde opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 115

117 www.agodi.be AgODi LBO: de algemene stelsels het resterende deel LBO van minder dan 11 of 12 maanden kan opgenomen worden voorbeeld bevallingsverlof  05-09-2007 tot 18-12-2007 GLBO  19-12-2007 tot 31-08-2008 = 8 maand en 13 dagen (de effectieve dagen LBO) GLBO  01-09-2008 tot 31-08-2012 = 48 maanden het personeelslid kan het resterende deel van 60 maanden opnemen = 3 maand en 17 dagen opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 116

118 www.agodi.be AgODi LBO: de algemene stelsels 2.7. einddatum VLBO/GLBO altijd op 31-08 van een bepaald schooljaar na de maximumduur van 60 maanden VLBO en 60 maanden GLBO (zowel halftijds als met een vijfde) op de vooravond van de pensionering bij overgang naar een VTBS58+ of bonus uiterlijk op 31-08 van het schooljaar waarin het personeelslid de leeftijd van 65 jaar bereikt heeft opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 117

119 www.agodi.be AgODi LBO: de algemene stelsels 2.7. einddatum GLBO 55+ (50+) op de vooravond van de pensionering bij overgang naar een VTBS58+ of bonus AMVDP VLBO en GLBO (niet GLBO55+/50+) eindigen bij het verstrijken van de aangevraagde periode. Steeds op de laatste dag van de maand. opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 118

120 www.agodi.be AgODi LBO: de algemene stelsels voortijdige beëindiging om familiale redenen ambt opnieuw opnemen of volledig uitoefenen aanvraag : vóór 1 mei (bijlage 3)  met akkoord van de inrichtende macht  met akkoord van de Vlaamse Minister van Onderwijs (in de praktijk de coördinator van het werkstation) niet meer mogelijk na 1 mei het werkstation en de school stellen de RVA in kennis van deze voortijdige beëindiging opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 119

121 www.agodi.be AgODi LBO: de algemene stelsels GLBO 55+ (50+) voortijdige beëindiging is ook mogelijk op 1 september iedere 1 ste september van een schooljaar ambt opnieuw opnemen of volledig uitoefenen aanvraag aan I.M.: vóór 1 mei bijlage 3 niet vereist, een brief volstaat het werkstation en de school stellen de RVA in kennis van deze voortijdige beëindiging opmerking : bij uitstap  geen 2 de keer het stelsel aanvragen opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 120

122 www.agodi.be AgODi GLBO 55+ 2.8. GLBO55+: de leeftijd voor het nemen van een onbeperkte GLBO is verhoogd van 50 naar 55 jaar. GLBO50+ kan nog in 3 gevallen 1)reeds vóór 01-09-2012 een GLBO50+ opgenomen opmerking: overstappen van een GLBO50+ 1/5 naar een HLBO 50+ kan enkel na 55 jaar 2)de aanvraag (eerste) vóór 01-07-2012 ingediend bij de RVA en vóór 16-03-2012 bij de I.M. 3)indien op het ogenblik van de GLBO50+ een beroepsloopbaan van ten minste 28 jaar opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 121

123 www.agodi.be AgODi LBO voor een beroepsopleiding 2.9. LBO beroepsopleiding kan genomen worden onder de vorm van -een VLBO -een GLBO (halftijds of met 1/5) voorwaarden: zie gewone stelsel VLBO en GLBO de begin- en einddatum, de duur wordt bepaald door de opleiding  blijkt uit het attest van de instelling waar de opleiding wordt gevolgd opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 122

124 www.agodi.be AgODi LBO voor een beroepsopleiding voorbeeld opleiding : 17-09-2012 tot 31-08-2013  bepaalt de begin- en einddatum van de VLBO/GLBO deze periode telt mee voor het bepalen van het maximum van 60 maanden VLBO/GLBO opmerking: een voortijdige beëindiging van een loopbaanonderbreking voor een beroepsopleiding om uitzonderlijk familiale redenen kan NIET opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 123

125 www.agodi.be AgODi LBO: de specifieke stelsels 3. de algemene stelsels 3.1.wie? 3.2.specifieke voorwaarden 3.3.ouderschapverlof 3.4.loopbaanonderbreking voor het verstrekken van palliatieve zorgen 3.5.loopbaanonderbreking voor medische bijstand opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 124

126 www.agodi.be AgODi LBO: de specifieke stelsels 3. 1. wie? alle personeelscategoriën de uren TBS/OB, waarvoor niet gereaffecteerd of wedertewerkgesteld in een organieke betrekking, komen eveneens in aanmerking opgelet: de reglementering TBS/OB wijzigt niet! De algemene voorwaarden blijven geldig! opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 125

127 www.agodi.be AgODi LBO: de specifieke stelsels 3.2. specifieke voorwaarden vastbenoemde (proeftijd) en tijdelijken tijdelijk: binnen de periode van aanstelling opgelet: de algemene voorwaarden blijven gelden! -VLBO : titularis zijn van minstens ½ F.T. en geen prestaties meer uitoefenen in het onderwijs -GLBO -halftijds : titularis zijn van minstens ½ F.T. + 1 uur en exact ½ F.T. blijven uitoefenen -met 1/5 : titularis zijn van een F.T. en exact 4/5 van een F.T. blijven uitoefenen opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 126

128 www.agodi.be AgODi LBO voor ouderschapsverlof 3.3. ouderschapsverlof beide ouders hebben recht op ouderschapsverlof, al of niet gelijktijdig indien voldaan aan alle voorwaarden  een absoluut recht kan genomen worden als  een volledig ouderschapsverlof  een gedeeltelijk puderschapsverlof -halftijds -met een vijfde opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 127

129 www.agodi.be AgODi LBO voor ouderschapsverlof begindatum is niet gebonden aan een vaste begindatum moet aanvangen binnen een bepaalde termijn duur binnen een bepaalde termijn  vanaf de dag van geboorte tot het kind 12 jaar wordt begindatum: ten laatste de dag vóór de twaalfde verjaardag voorbeeld: een personeelslid heeft een kind dat 12 jaar wordt op 02-02-2013. Het ouderschapverlof moet ten laatste ingaan op 01-02-2013. opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 128

130 www.agodi.be AgODi LBO voor ouderschapsverlof duur VLBO ouderschapsverlof  een ononderbroken periode: max. 4 maanden GLBO ouderschapsverlof: halftijds  een ononderbroken periode: max. 8 maanden GLBO ouderschapsverlof: met 1/5  een ononderbroken periode : maximum 20 maanden opgelet : voor tijdelijke personeelsleden binnen de aanstelling opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 129

131 www.agodi.be AgODi LBO voor ouderschapsverlof ononderbroken periode ouderschapsverlof uitzondering 1 wie reeds vóór 01-09-2012 ouderschapsverlof heeft opgenomen kan voor datzelfde kind een bijkomende ononderbroken periode aanvragen -VLBO: maximum 1 maand -HLBO : maximum 2 maanden -GLBO met 1/5 : maximum 5 maanden het volume van de bijkomende periode moet niet hetzelfde zijn als dat van de periode ouderschapsverlof gekozen vóór 01-09-2012 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 130

132 www.agodi.be AgODi LBO voor ouderschapsverlof voorbeeld -kind geboren op 15-01-2011 -VLBO-OV: 18-04-2011 tot 30-06-2011 -vanaf 01-09-2012 kan voor dit kind een bijkomende ononderbroken periode worden opgenomen  maximum 1 maand volledig ouderschapsverlof bv. 01-09-2012 tot 30-09-2012  maximum 2 maanden halftijds ouderschapsverlof bv. 03-09-2012 tot 02-11-2012  maximum 5 maanden ouderschapsverlof met 1/5 bv. 18-02-2013 tot 30-06-2013 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 131

133 www.agodi.be AgODi LBO voor ouderschapsverlof ononderbroken periode ouderschapsverlof uitzondering 2: voor en na de zomervakantie Het opnemen van ouderschapsverlof in 2 afzonderlijke periodes is mogelijk indien:  de eerste periode eindigt op de dag voor de vakantieperiode die valt in juli en/of augustus en  de tweede periode begint op de dag na de vakantieperiode die valt in juli en/of augustus. opgelet: wie gebruik maakt van deze mogelijkheid, moet wel voor beide periodes hetzelfde volume LBO opnemen opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 132

134 www.agodi.be AgODi LBO voor ouderschapsverlof De opname in twee periodes is slechts mogelijk op voorwaarde dat  het ouderschapsverlof onmiddellijk aansluit op het bevallingsverlof, het verlof wegens moederschapsbescherming, het onbezoldigd ouderschapsverlof, het verlof met het oog op adoptie of pleegvoogdij of het geboorteverlof  de eerste periode van ouderschapsverlof in het kader van de loopbaanonderbreking maximaal 1 maand bedraagt opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 133

135 www.agodi.be AgODi LBO voor ouderschapsverlof voorbeeld -bevallingsverlof tot en met 03-06-2012 -aansluitend halftijds ouderschapsverlof van 04-06-2012 tot 30-06-2012 -op 01-09-2012 kan het personeelslid enkel een halftijds ouderschapsverlof nemen (restant) opmerking: heeft ook nog recht op een bijkomende periode van -maximum 1 maand VLBO -maximum 2 maanden HLBO -maximum 5 maanden GLBO met 1/5 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 134

136 www.agodi.be AgODi LBO voor ouderschapsverlof einddatum de laatste dag van de aangevraagde periode na een ononderbroken periode van maximum 4, 8 of 20 maanden geen vervroegde beëindiging mogelijk om uitzonderlijk familiale redenen mogelijk het personeelslid verliest het resterende saldo voorbeeld HLBO-OV van 01-09-2012 tot 31-01-2013  het resterende saldo van 3 maanden kan niet meer opgenomen worden opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 135

137 www.agodi.be AgODi LBO voor palliatieve zorgen 3.4. LBO voor palliatieve zorgen De algemene voorwaarden blijven geldig! specifieke voorwaarden indien voldaan aan alle voorwaarden  een absoluut recht palliatieve zorgen: elke vorm van bijstand en verzorging van personen die lijden aan een ongeneeslijke ziekte en die zich in een terminale fase bevinden deze persoon hoeft niet een familielid te zijn opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 136

138 www.agodi.be AgODi LBO voor palliatieve zorgen begindatum begint op de eerste dag van de week volgend op de aanvraag op een vroeger tijdstip mits akkoord van de I.M. voorbeeld aanvraag palliatief verlof met een vijfde op dinsdag 08-11  de ingangsdatum is dan maandag 14-11  kon vroeger ingaan mits akkoord van de I.M opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 137

139 www.agodi.be AgODi LBO voor palliatieve zorgen duur een ononderbroken periode van één maand kan, onmiddellijk aansluitend, verlengd worden met één maand maximaal 2 aanvragen voor de verzorging van eenzelfde persoon bij verlenging met 1 maand moet het gekozen stelsel hetzelfde blijven opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 138

140 www.agodi.be AgODi LBO voor palliatieve zorgen duur voorbeeld → eerste aanvraag: een palliatief verlof met een vijfde van 10-09-2012 tot 09-10-2012 = 1 maand → verlenging met 1 maand: ook hier moet het personeelslid kiezen voor een palliatief verlof met een vijfde van 10-10-2012 tot 09-11-2012 = 1 maand opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 139

141 www.agodi.be AgODi LBO voor palliatieve zorgen einddatum na de aangevraagde periode van één maand na de verlenging met één maand tijdelijken  op het ogenblik dat de aanstelling eindigt vervroegde beëindiging is mogelijk na het overlijden van de persoon  mits akkoord van de I.M  het werkstation (en de school) verwittigt de RVA opmerking: vervoegde beëindiging om uitzonderlijk familiale omstandigheden kan NIET opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 140

142 www.agodi.be AgODi LBO voor medische bijstand 3.5. LBO voor medische bijstand algemene voorwaarden blijven! specifieke voorwaarden vastbenoemde (proeftijd) en tijdelijken tijdelijken: binnen de periode van aanstelling medische bijstand: het verlenen van bijstand of verzorging aan een gezinslid of een familielid tot de tweede graad dat lijdt aan een zware ziekte  gezinslid: een persoon die samenwoont met het personeelslid opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 141

143 www.agodi.be AgODi LBO voor medische bijstand  familielid: bloed- en aanverwanten (tot de 2 de graad)  zware ziekte: elke ziekte of medische ingreep waarbij de behandelende arts oordeelt dat elke vorm van sociale, familiale en emotionele bijstand of verzorging noodzakelijk indien het personeelslid voldoet aan alle voorwaarden  het is een absoluut recht opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 142

144 www.agodi.be AgODi LBO voor medische bijstand begindatum begint op de eerste dag van de week volgend op de aanvraag of op een vroeger tijdstip mits akkoord van de I.M. duur VLBO voor medische bijstand periodes van minimaal één maand en maximaal 3 maanden, al of niet aansluitend beperkt tot een maximum van 12 maanden per patiënt opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 143

145 www.agodi.be AgODi LBO voor medische bijstand duur GLBO voor medische bijstand (zowel halftijds als 1/5) periodes van minimaal één maand en maximaal 3 maanden, al of niet aansluitend beperkt tot een maximum van 24 maanden per patiënt opmerking: vanaf 01-09-2012 alleenstaande personeelsleden die medische bijstand opnemen voor de verzorging van een kind dat ten hoogste 16 jaar is  de maximumduur wordt verdubbeld opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 144

146 www.agodi.be AgODi LBO voor medische bijstand duur 12 maanden volledig OF 24 maanden gedeeltelijk moet niet noodzakelijk met volledige maanden opgenomen worden maximum 3 maanden en minimum 1 maand per aanvraag voorbeeld : halftijdse medische bijstand: 18-11-2012 tot 31-03-2013  de minimumperiode = 1 maand  de maximumperiode is meer dan 3 maanden  correct: 18-11-2012 tot en met 17-02-2013 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 145

147 www.agodi.be AgODi LBO voor medische bijstand einde na de aangevraagde periode(s) voor de tijdelijke personeelsleden  op het ogenblik dat de aanstelling eindigt na maximumperiodevan:12 (VLBO) of 24 (GLBO) maanden vervroegde beëindiging is mogelijk na het overlijden van de persoon  mits akkoord van de I.M.  het werkstation (en de school) verwittigt de RVA opmerking: vervoegde beëindiging om uitzonderlijk familiale omstandigheden kan NIET opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 146

148 www.agodi.be AgODi Loopbaanonderbreking 4.aanvraag aan te vragen bij de I.M. - niet via het werkstation formulier C61  loopbaanonderbreking gewoon stelsel  LBO beroepsopleiding  GLBO 50 + formulier C61 – SV  ouderschapsverlof  palliatief verlof  medische bijstand opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 147

149 www.agodi.be AgODi LOOPBAANONDERBREKING 5. Bezoldiging VLBO onderbrekingsuitkering van de RVA op basis van  de opdracht waarvoor VLBO  de duur van de aangevraagde periode  het soort loopbaanonderbreking geen prestaties meer in het onderwijs  geen salaris voor de periode VLBO  geen vakantiegeld of eindejaarstoelage eventueel een aanmoedigingspremie opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 148

150 www.agodi.be AgODi LOOPBAANONDERBREKING 5. Bezoldiging HLBO onderbrekingsuitkering van de RVA op basis van  de opdracht waarvoor HLBO  de duur van de aangevraagde periode  het soort loopbaanonderbreking vermits ½ F.T. prestaties in het onderwijs  salaris voor ½ F.T. voor de periode HLBO  vakantiegeld en eindejaarstoelage voor ½ F.T. eventueel een aanmoedigingspremie opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 149

151 www.agodi.be AgODi LOOPBAANONDERBREKING 5. Bezoldiging LBO met een vijfde onderbrekingsuitkering van de RVA op basis van  de opdracht waarvoor LBO-1/5  de duur van de aangevraagde periode  het soort loopbaanonderbreking vermits 4/5 prestaties in het onderwijs  salaris voor de nog gepresteerde opdracht  vakantiegeld en eindejaarstoelage eventueel een aanmoedigingspremie opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 150

152 www.agodi.be AgODi LOOPBAANONDERBREKING LBO – gewoon stelsel - juli en augustus  premie van de RVA loopt door  geen salaris of uitgestelde bezoldiging voor de opdracht waarvoor LBO het personeelslid behoudt het recht op gezondheidzorg vermindering van de basisbedragen na 12 maanden uitgezonderd : de specifieke stelsels opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 151

153 www.agodi.be AgODi Loopbaanonderbreking 6. cumulatie met inkomsten uit een politiek mandaat met een bijkomende activiteit als loontrekkende  die reeds uitgeoefend werd (minstens 3 maand) voor de loopbaanonderbreking te samen met opdrachten in het onderwijs  waarvan de tewerkstellingsbreuk niet groter is dan deze van de geschorste arbeidsprestaties voorbeeld: benoemd voor 10/20 en 20/38 in privé  VLBO is niet mogelijk: de activiteit in de privé-sector is groter dan deze in het onderwijs opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 152

154 www.agodi.be AgODi Loopbaanonderbreking 6. cumulatie met de uitoefening van een zelfstandige activiteit gedurende één jaar  uitsluitend bij een VLBO met een pensioen  niet mogelijk uitzonderingen -met een overlevingspensioen kan een LBO genomen worden zonder uitkering -een LBO ouderschapsverlof kan eveneens zonder uitkering opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 153

155 www.agodi.be AgODi Loopbaanonderbreking 6. cumulatie het recht op een uitkering vervalt wanneer  een nieuwe activiteit wordt aangevat  een bestaande activiteit wordt uitgebreid  een zelfstandige activiteit langer dan een jaar wordt uitgeoefend opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 154

156 www.agodi.be AgODi Loopbaanonderbreking 7.weigering de weigering door de RVA wordt vermeld op het formulier C62 de weigering door de onderwijsadministratie wordt schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan  het personeelslid  de I.M.  de RVA opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 155

157 www.agodi.be AgODi Loopbaanonderbreking 7.weigering bij weigering van een LBO door de RVA of AgODi vastbenoemd  VLBO wordt ambtshalve omgezet naar een TBSPA  GLBO wordt ambtshalve omgezet naar een AVP/PA tijdelijk  VLBO wordt ambtshalve omgezet naar een TBSPA  GLBO wordt ambtshalve omgezet naar een TBS/PA opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 156

158 www.agodi.be AgODi Loopbaanonderbreking specifieke gevallen voorbeeld  GLBO gewoon stelsel van 01-09-2012 tot 31-08-2013 aanvraag indienen - C61  GLBO werd stopgezet voor een VLBO palliatieve zorgen van 13-01-2013 tot 12-02-2013 aanvraag indienen - C61-SV voorwaarde  de oorspronkelijke GLBO opnemen op 13-02-2013  aanvraag indienen - C61  er moet dus telkens een nieuwe aanvraag worden ingediend bij elke wijziging (dus 3 x) opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 157

159 www.agodi.be AgODi Loopbaanonderbreking wat kan niet! tijdens een periode van LBO: een uitbreiding van de opdracht - uitgezonderd  een bijkomende R/W  een uitbreiding vaste benoeming herindiensttreden een GLBO opschorten door een TBSPA ziekteverlof en bevallingsverlof maken geen einde aan een loopbaanonderbreking (geen opschorting) een GLBO kan door geen enkel ander verlofstelsel worden opgeschort opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 158

160 www.agodi.be AgODi Loopbaanonderbreking 8. elektronische melding volledige loopbaanonderbrekingen niet-opdrachgebonden DO RL 2 gedeeltelijke loopbaanonderbrekingen opdrachtgebonden DO RL 1 – samen met de opdracht documenten voor de werkstations het document C62 = de goedkeuring door de RVA opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 159

161 www.agodi.be AgODi Loopbaanonderbreking Elektronische melding gewoon stelsel 027 volledige loopbaanonderbreking 028halftijdse loopbaanonderbreking 151 gedeeltelijke LBO met een vijfde 29 GLBO50+ 182 HLBO 55+ 153 GLBO 50+ met een vijfde 183 GLBO 55+ met een vijfde 088 volledige LBO beroepsopleiding 094 halftijdse LBO beroepsopleiding 152 GLBO beroepsopleiding met een vijfde opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 160

162 www.agodi.be AgODi Loopbaanonderbreking Elektronische melding palliatief verlof 087 VLBO voor palliatieve zorgen 089 HLBO voor palliatieve zorgen 156 GLBO palliatieve zorgen met een vijfde medische bijstand 104 VLBO medische bijstand 105 HLBO medische bijstand 155 GLBO medische bijstand met een vijfde opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 161

163 www.agodi.be AgODi Loopbaanonderbreking Elektronische melding ouderschapsverlof – loopbaanonderbreking 097 VLBO ouderschapsverlof 122 HLBO ouderschapsverlof 154 GLBO ouderschapsverlof met een vijfde opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 162

164 www.agodi.be AgODi Loopbaanonderbreking 9. Pensioen Inlichtingen in verband met de validering van LBO en de invloed van LBO op het pensioen -vast benoemde personeelsleden Pensioendienst voor de overheidssector Ontvangst briefwisseling Victor Hortaplein 40 - bus 30 1060 Brussel Tel.: (0)2 558 60 00 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 163

165 www.agodi.be AgODi Loopbaanonderbreking 9. Pensioen -voor de tijdelijke personeelsleden Rijksdienst voor Pensioenen Dienst Regularisaties Zuidertoren (26ste verdieping) 1060 Brussel telefoon: 0800 50 246 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 164

166 www.agodi.be AgODi Aanmoedigingspremie 1. aanvraag het ingevulde aanvraagformulier een kopie van het document C62 in geval van opleiding: een attest van de onderwijs- of opleidingsinstelling Adres Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie/Cel aanmoedigingspremies Ellipsgebouw K. Albert II laan 35, bus 21 1030 Brussel opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 165

167 www.agodi.be AgODi Aanmoedigingspremie 2. Toepassingsgebied: alle personeelsleden 3. Voorwaarden een periode van maximum 2 jaar bij elke volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking voorwaarde: indien het personeelslid gedurende de periode van 6 maanden voorafgaand aan de aanvangsdatum van de loopbaanonderbreking  ononderbroken in eenzelfde arbeidsregeling tewerkgesteld is geweest  effectieve arbeidsprestaties verricht opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 166

168 www.agodi.be AgODi Aanmoedigingspremie effectieve arbeidsprestaties:  verloven gelijkgesteld met dienstactiviteit worden beschouwd als effectieve prestaties bv. een personeelsleden was in de referteperiode van 6 maanden voor de LBO met bevallingsverlof  VVP of AVP: een personeelslid, F.T. vastbenoemd, heeft in de referteperiode een VVP/SF genoten - men gaat uit van een F.T.  ook voor tijdelijke personeelsleden: de maanden juli en augustus worden gezien als werkprestaties, op basis van de opdracht op 30-06 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 167

169 www.agodi.be AgODi Aanmoedigingspremie ingeval van aaneensluitende verlengingen kan de premie slechts voor de eerste maal worden toegekend bij een eerste periode van VLBO of GLBO geen combinatie mogelijk met een winstgevende activiteit Wel gedurende 1 jaar combineerbaar met een winstgevende activiteit als zelfstandige premie wordt per kwartaal uitgekeerd E-mail: aanmoedigingspremie@vlaanderen.be opleiding schoolsecretariaten 2012-2013 168


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Verloven Afwezigheden Terbeschikkingstelling Opleiding."

Verwante presentaties


Ads door Google