De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Verloven Afwezigheden Terbeschikkingstelling Opleiding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Verloven Afwezigheden Terbeschikkingstelling Opleiding."— Transcript van de presentatie:

1

2 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) AgODi Verloven Afwezigheden Terbeschikkingstelling Opleiding schoolsecretariaten

3 AgODi Inhoud 1.Algemene principes 2.Omstandigheidsverlof - Verlof wegens overmacht 3.Verlof tijdelijk andere opdracht (VTAO) 4.Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden (TBS/PA) 5.Verlof voor verminderde prestaties gewettigd door sociale of familiale redenen (VVP/SF) Afwezigheid voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden (AVP/PA) 6. Loopbaanonderbreking opleiding schoolsecretariaten

4 AgODi 1. Algemene principes 1.1. Elektronische melding Opdrachtgebonden dienstonderbrekingen Niet-opdrachtgebonden dienstonderbrekingen 1.2. Vervanging van een afwezig personeelslid opleiding schoolsecretariaten

5 AgODi 1.1. Elektronische melding van dienstonderbrekingen Opdrachtgebonden dienstonderbrekingen worden gemeld met de opdracht volgens het fotoprincipe (VVP/SF, AVP/PA, GLBO …)  RL 1 voorbeeld /20 AV Wiskunde 3° graad ASO ATO 4 5/20 AV Informatica 3° graad TSO ATO 2 TADD VVP/SF voor 7 uur AV Wiskunde van tot en met opleiding schoolsecretariaten

6 AgODi 1.1. Elektronische melding van dienstonderbrekingen bericht met geldigheidsdatum RL1  15 uur AV Wiskunde 3° graad ASO ATO4 met een “oneindige einddatum”, waarvan 7 uur VVP/SF van tot en met RL1  5 uur AV Informatica 3° graad TSO ATO2 TADD met einddatum bericht opleiding schoolsecretariaten

7 AgODi 1.1. Elektronische melding van dienstonderbrekingen niet-opdrachtgebonden dienstonderbrekingen (volledige loopbaanonderbreking / ziekteverlof …)  RL 2 alle opdrachten worden onderbroken voorbeeld volledige loopbaanonderbreking van tot te melden  begindatum VLBO:  einddatum VLBO: opleiding schoolsecretariaten

8 AgODi 1.2. Vervanging reglementaire vervanging van een personeelslid indien  minstens 10 aaneensluitende werkdagen afwezig  de afwezigheid niet aanvangt na 31 mei voorbeeld een opvoeder was afwezig wegens ziekte van tot (5 werkdagen)  geen reglementaire vervanging mogelijk  de periode van afwezigheid is minder dan 10 aaneensluitende werkdagen opleiding schoolsecretariaten

9 AgODi 1.2. Vervanging Uitzonderingen 1. VKA : vervanging van korte afwezigheden, uitsluitend in het basisonderwijs. 2. Omstandigheidsverlof n.a.v. de bevalling 3. Vervanging van een personeelslid, aangesteld in een bevorderingsambt 4. De vervanging van een personeelslid dat afwezig is wegens verlofweken voor postnatale rust (zie cursus bevallingsverlof) opleiding schoolsecretariaten

10 AgODi 1.2. Vervanging 5) voor personeelsleden die een opdracht hebben in een één- of tweeklassige vestigings-plaats of school in het gewoon en buitengewoon lager en kleuteronderwijs kan er steeds een vervanger worden aangesteld Opmerking VBS : vervanging van bedrijfsstages in het gewone en buitengewoon secundair onderwijs.  vanaf : niet meer via vervangingseenheden  de bedrijfsstages worden toegevoegd aan het budget van de nascholingsgelden opleiding schoolsecretariaten

11 AgODi 2. Omstandigheidsverlof 2.1 Algemeen 2.2 Bezoldiging 2.3 Vervanging 2.4 Pensioen 2.5 Omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling 2.6 Verlof wegens overmacht opleiding schoolsecretariaten

12 AgODi 2.1 Algemeen vastbenoemd tijdelijk: binnen de periode van aanstelling 2 soorten  naar aanleiding van een gebeurtenis  voor het vervullen van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten volledige dagen de dagen moeten niet aaneensluiten te melden aan de I.M. de nodige bewijsstukken voorleggen opleiding schoolsecretariaten

13 AgODi 2.1 Algemeen bloed-of aanverwant van  het personeelslid  de echtgenoot of de samenwonende partner graden van verwantschap  1ste graad: ouders, schoonouders, kinderen en schoonkinderen  2de graad: grootouders, schoongrootouders, kleinkinderen en hun echtgenoten, broers, zusters, schoonbroers en schoonzusters samenwonende partner: wettelijk of feitelijk samenwonen opleiding schoolsecretariaten

14 AgODi 2.1 Algemeen  naar aanleiding van een gebeurtenis overlijden huwelijk bevalling  voor het vervullen van staatsburgerlijke verplichtingen en burgerlijke opdrachten familieraad … Omzendbrief PERS/2009/02 opleiding schoolsecretariaten

15 AgODi 2.2 Bezoldiging het verlof wordt gelijk gesteld met dienstactiviteit bezoldigd 2.3 Vervanging Reglementair niet mogelijk Uitzondering: het omstandigheidsverlof n.a.v. de bevalling 2.4 Pensioen Komt volledig in aanmerking opleiding schoolsecretariaten

16 AgODi 2.5 Omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling het is een recht voor alle personeelsleden binnen een periode van 4 maanden vanaf de bevalling van de echtgenote of samenwonende partner  minimum 5 dagen aaneensluitend  mits akkoord I.M.: ook deze 5 dagen afzonderlijk steeds te nemen in volledige dagen bezoldigd: gelijkgesteld met dienstactiviteit meerling: één maal recht op 10 werkdagen vervanging is altijd mogelijk (code DO 119) opleiding schoolsecretariaten

17 AgODi 2.6 Verlof wegens overmacht De overmacht is het gevolg van ziekte of ongeval van één van de volgende personen, die onder hetzelfde dak woont als het personeelslid:  de echtgenoot of samenwonende partner  een bloed- of aanverwant van het personeelslid of van de samenwonende partner  een persoon, opgenomen met het oog op adoptie of pleegvoogdij opleiding schoolsecretariaten

18 AgODi 2.6 Verlof wegens overmacht de arts bepaalt of de aanwezigheid al of niet vereist is: medisch attest het medisch attest bezorgen aan de I.M. (niet aan het werkstation) de aanwezigheid is niet beperkt tot de aanwezigheid thuis maximum 4 werkdagen per burgerlijk jaar volledige dagen opleiding schoolsecretariaten

19 AgODi 2.6 Verlof wegens overmacht Elektronische melding omstandigheidsverlof en verlof wegens overmacht niet elektronisch melden uitzondering Basisonderwijs: vervanging van personeelsleden in één- of tweeklassige vestigingsplaats van elke school vervanging van een personeelslid, aangesteld in het bevorderingsambt van directeur opleiding schoolsecretariaten

20 AgODi 3. Verlof tijdelijk andere opdracht 3.1 Inleiding 3.2 Wie 3.3 Aanvraag 3.4 Aanvang 3.5 Duur 3.6 Einde 3.7 Combinatie met een andere DO 3.8 Administratieve toestand 3.9 Pensioen 3.10 Volume van het verlof 3.11 Bezoldiging 3.12 Praktisch opleiding schoolsecretariaten

21 AgODi 3. Verlof TAO 3.1 Inleiding vastbenoemde personeelsleden worden tijdelijk belast met een andere opdracht of tijdelijk aangesteld in een ander ambt, waarvoor niet benoemd het verlofstelsel = VTAO (019) de tijdelijk andere opdracht = TAO de oorspronkelijke opdracht = de opdracht aan de vooravond van het VTAO de werkelijke opdracht = de opdracht die het personeelslid effectief uitoefent opleiding schoolsecretariaten

22 AgODi 3. Verlof TAO 3.2 Wie vastbenoemde of tot de proeftijd toegelaten personeelsleden  VTAO enkel voor opdrachten waarvoor vastbenoemd  NIET voor tijdelijke opdrachten, ook niet TADD opdrachten in hoofdambt uitoefenen het personeelslid moet voor TAO kunnen bezoldigd worden: minstens een bekwaamheidsbewijs “andere” voor de TAO opleiding schoolsecretariaten

23 AgODi 3. Verlof TAO  TBS/OB het personeelslid moet volledig gereaffecteerd en/of wedertewerkgesteld zijn in een organieke betrekking VTAO kan dan genomen worden op de uren R/W voorbeeld  leraar, 21/21 vastbenoemd, TBS/OB voor 5/21  VTAO kan genomen worden indien er een reaffectatie en/of wedertewerkstelling is voor alle uren TBS/OB opleiding schoolsecretariaten

24 AgODi 3. Verlof TAO 3.3 Aanvraag VTAO is geen recht en geen plicht  bij dezelfde I.M. met instemming van het personeelslid  bij een andere I.M. met instemming van alle betrokken partijen  het personeelslid  de I.M. waar het personeelslid vastbenoemd is  de I.M. waar het personeelslid tijdelijk is aangesteld via een VTAO opleiding schoolsecretariaten

25 AgODi 3. Verlof TAO VTAO is een uitzonderingsmaatregel kan slechts worden toegestaan indien voldaan is aan de reglementering TBS/OB de bepalingen van het DRP  de voorrangsregeling bij aanstelling in een wervingsambt  de bepalingen bij aanstelling in een selectie- of bevorderingsambt opleiding schoolsecretariaten

26 AgODi 3. Verlof TAO TAO is mogelijk in alle ambten die vallen onder het DRP aan een hogeschool (uitzondering: gastprofessor) in ambten bij de inspectie en de pedagogische begeleidingsdiensten opleiding schoolsecretariaten

27 AgODi 3. Verlof TAO TAO in eigen instelling  TAO in vacante uren ATO2 in een vak of ambt dat NIET binnen de draagwijdte van de vaste benoeming valt voorbeeld: een vastbenoemd leraar oefent een TAO uit in het ambt van technisch adviseur  TAO in niet-vacante uren ATO1 in om het even welke opdracht opleiding schoolsecretariaten

28 AgODi 3. Verlof TAO TAO in een andere instelling  in een ander ambt of in een vak waarvoor het personeelslid niet benoemd is  in een vacante of niet–vacante betrekking binnen de draagwijdte van de vaste benoeming opleiding schoolsecretariaten

29 AgODi 3. Verlof TAO VTAO is verplicht indien het gaat om uren waarin geen benoeming mogelijk is, bv. I.C.T. betrekkingen op basis van de voorafname van de globale puntenenveloppe (SO) tijdelijke projecten: onderwijs aan huis, accent op talent, tijdelijk project DKO … opmerking: vacante GOK–uren, BPT... in de eigen instelling als vastbenoemde indien gelijkgesteld met een vak binnen de draagwijdte van de vaste benoeming opleiding schoolsecretariaten

30 AgODi 3. Verlof TAO VTAO kan NIET naar een vacante betrekking - binnen de draagwijdte van de vaste benoeming: - in hetzelfde ambt - in dezelfde instelling vanuit een hogeschool naar een betrekking in het SO/basisonderwijs/DKO/OSP van of naar een betrekking in een universiteit opleiding schoolsecretariaten

31 AgODi opleiding schoolsecretariaten Verlof TAO en TAO in dezelfde instelling in orde Nee Controleer ATO Ja in orde ATO1 Aanstelling binnen draagwijdte VB? ATO2 in orde Neen Niet in orde Ja

32 AgODi 3. Verlof TAO voorbeeld leraar, F.T. vastbenoemd - enkel voor vereiste vakken GLSO Nederlands, Geschiedenis en Kath.Godsd. geaffecteerd aan school A opdracht: Nederlands - 21/ de graad ASO Een TAO in vacante uren AV-geschiedenis in de eerste graad in eigen school? Neen – binnen de draagwijdte van de vaste benoeming opleiding schoolsecretariaten

33 AgODi 3. Verlof TAO 3.4 Aanvang de ingangsdatum van de TAO = de ingangsdatum van het VTAO VTAO kan aansluiten op een andere DO voorbeeld  volledige loopbaanonderbreking tot  het personeelslid kan op aansluitend een VTAO nemen uitzondering tbs wegens ziekte, indien opgeroepen voor de pensioencommissie opleiding schoolsecretariaten

34 AgODi 3. Verlof TAO 3.5 Duur het VTAO wordt toegekend voor de duur van de TAO voorbeeld TAO: tot VTAO begint op en eindigt op Begin- en einddatum VTAO en TAO moeten gelijk zijn geen minimum- of maximumduur opleiding schoolsecretariaten

35 AgODi 3. Verlof TAO 3.6 Einde einde van de TAO uiterlijk 31-8 voor alle personeelsleden! opmerking Vanaf wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen een VTAO naar een wervingsambt en een VTAO naar een selectie- of bevorderingsambt. In beide gevallen kan de einddatum van het VTAO en van de TAO zijn opleiding schoolsecretariaten

36 AgODi 3. Verlof TAO aanstelling van een ander personeelslid bij wijze van reaffectatie, wedertewerkstelling, mutatie of vaste benoeming het personeelslid wordt benoemd in de betrekking bij terugkeer van de titularis bij ontslag in de tijdelijk andere opdracht opleiding schoolsecretariaten

37 AgODi 3. Verlof TAO 3.7 Combinatie met andere DO Een leraar, F.T. vastbenoemd, wordt tijdelijk belast met het ambt van technisch adviseur Kan dit personeelslid in de loop van het schooljaar een andere dienstonderbreking nemen op de TAO? opleiding schoolsecretariaten

38 AgODi 3. Verlof TAO Een andere dienstonderbreking (bv. VVP, LBO…) kan genomen worden op een TAO voorwaarde  indien het personeelslid op grond van zijn tijdelijke aanstelling in de andere opdracht recht heeft op de gewenste dienstonderbreking: TAO loopt door  indien het personeelslid op grond van zijn tijdelijke aanstelling in de andere opdracht geen recht heeft op deze dienstonderbreking: VTAO en TAO stopzetten opleiding schoolsecretariaten

39 AgODi 3. Verlof TAO Een vastbenoemd leraar, F.T. wordt tijdelijk belast met het ambt van technisch adviseur van tot bevallingsverlof: tot deze DO kan genomen worden op de TAO  een tijdelijk personeelslid heeft recht op deze DO VLBO-ouderschapsverlof: tot deze DO kan genomen worden op de TAO  een tijdelijk personeelslid heeft recht op deze DO opleiding schoolsecretariaten

40 AgODi 3. Verlof TAO Een leraar, 22/22 V.B. wordt tijdelijk belast met 12/29 van tot Aanvraag VVP/SF: tot op 12/29 TAO Dit is niet mogelijk → indien aangesteld voor deze opdracht in een tijdelijke betrekking zou het personeelslid ook geen VVP/SF kunnen nemen voor 12/29 → het personeelslid moet als tijdelijke bij een VVP/SF aangesteld zijn voor een volledig schooljaar : de aanstelling eindigt op opleiding schoolsecretariaten

41 AgODi 3. Verlof TAO Dienstonderbrekingen mogelijk op TAO Omstandigheidsverlof n.a.v. de bevalling LBO-ouderschapsverlof/palliatief verlof/medische bijstand Onbezoldigd ouderschapsverlof TBSPA VVP wegens ziekte … opgelet: voor de stelsels van LBO zijn er een aantal andere voorwaarden opleiding schoolsecretariaten

42 AgODi 3. Verlof TAO Indien aan de specifieke voorwaarden voor tijdelijke personeelsleden is voldaan: reaffectatievrij en aangesteld voor een volledig schooljaar alle VVP’s LBO gewoon stelsel.... wat kan zeker niet VVP wegens ziekte (tot en met ) AVP GLBO50+(55+) opleiding schoolsecretariaten

43 AgODi 3. Verlof TAO 3.8 Administratieve toestand dienstactiviteit het personeelslid wordt verder beschouwd als vastbenoemde wat betreft de reglementering inzake  ziekte– en bevallingsverlof  bedreiging door beroepsziekte en verlof wegens moederschapsbescherming  arbeidsongevallen  toekenning begrafenisvergoeding opleiding schoolsecretariaten

44 AgODi 3. Verlof TAO 3.9 Pensioen TAO komt in aanmerking bij de berekening van het rustpensioen opmerking het pensioen wordt berekend op de vastbenoemde opdracht er wordt geen rekening gehouden met de tijdelijk andere opdracht(en) opleiding schoolsecretariaten

45 AgODi 3. Verlof TAO 3.10 Volume van het verlof TAO Algemene regel het VTAO mag niet leiden tot een vermindering van prestaties het gepondereerd volume van de TAO moet groter of gelijk zijn aan het gepondereerd volume van het VTAO het volume van de TAO moet zo dicht mogelijk het volume benaderen van het VTAO opleiding schoolsecretariaten

46 AgODi 3. Verlof TAO Uitzonderingen de opdracht aan de vooravond van het verlof TAO en de werkelijke opdracht = F.T. beperkt deelbare ambten secundair onderwijs VTAO is enkel mogelijk voor de volledige opdracht of voor exact de helft van de opdracht. (opvoeder, T.A., T.A.C…..) opleiding schoolsecretariaten

47 AgODi 3. Verlof TAO voorbeeld: algemene regel Opdracht: 10/21 V + 8/20 T en 6/22 TAO Volume VTAO? gepondereerd TAO  6/22 = 2727 volume VTAO  5/21 = 2381 volume TAO 2727 ≥ volume VTAO 2381 oorspronkelijke opdracht  10/21 V + 8/20 T = 8761 werkelijke opdracht  5/21 V + 8/20 T + 6/22 TAO = 9107 opleiding schoolsecretariaten

48 AgODi 3. Verlof TAO opdracht: 10/21 V + 8/20 T en 6/22 TAO fout: VTAO voor 6/21 volume TAO  6/22 = 2727 volume VTAO  6/21 = 2857 volume TAO < volume VTAO oorspronkelijke opdracht  10/21 V + 8/20 T =8761 werkelijke opdracht  4/21 V + 8/20 T + 6/22 TAO = 8631 opleiding schoolsecretariaten

49 AgODi 3. Verlof TAO voorbeeld: uitzondering van F.T. naar F.T. opdracht: 15/21 V + 6/20 V en 6/22 TAO Volume VTAO? volume TAO  6/22 = 2727 volume VTAO  6/21 = /22 TAO < 6/21 VTAO oorspronkelijke opdracht  15/21+ 6/20= werkelijke opdracht  9/21+ 6/20 + 6/22 = het personeelslid behoudt een F.T.  in orde opleiding schoolsecretariaten

50 AgODi 3. Verlof TAO Beperkt deelbare ambten opdracht: 36/36 opvoeder vastbenoemd en 6/22 TAO Volume VTAO?  VTAO voor de volledige opdracht 36/36 de werkelijke opdracht = 6/22 TAO  VTAO voor exact de halve opdacht 18/36 de werkelijke opdracht = 6/22 TAO + 18/36 V opleiding schoolsecretariaten

51 AgODi 3. Verlof TAO 3.11 Bezoldiging we vergelijken altijd SVB: het salaris van de vaste opdracht het salaris waarop het personeelslid recht heeft indien het geen VTAO neemt = de opdracht aan de vooravond van het VTAO de volledige opdracht in aanmerking nemen SWO: het salaris van de werkelijke opdracht het salaris van de effectieve opdracht de volledige opdracht in aanmerking nemen opleiding schoolsecretariaten

52 AgODi 3. Verlof TAO SVB = SWO  de bezoldiging wijzigt niet voorbeeld: opdracht: 22/22 V – 301 G.A. = 25 jaar VTAO 2/22 TAO: 2/22 - ICT – 301 G.A. = 25 jaar bezoldiging: 22/22 V G.A. 25 jaar in de instelling waar het personeelslid vastbenoemd is opleiding schoolsecretariaten

53 AgODi 3. Verlof TAO SVB > SWO  bezoldiging op basis van de werkelijke opdracht als vastbenoemde voorbeeld: instelling A (DKO): 20/20 V G.A. = 25 jaar  VTAO voor 20/20 de tijdelijk andere opdracht in instelling B (SO)  22/22 TAO - leraar S.O G.A. = 25 jaar 301 < 347 Bezoldiging: 22/22 V 301 – G.A. 25 jaar in de instelling waar vastbenoemd op basis van de werkelijke opdracht opleiding schoolsecretariaten

54 AgODi 3. Verlof TAO SVB < SWO de bezoldiging wijzigt niet wat de oorspronkelijke opdracht betreft een toelage (boemerang) in de instelling(-en) waar de TAO wordt uitgeoefend de toelage  het verschil tussen het salaris van de oorspronkelijke opdracht en het salaris van de werkelijke opdracht  vanaf de dag dat het personeelslid de TAO uitoefent opleiding schoolsecretariaten

55 AgODi 3. Verlof TAO de toelage wordt stopgezet vanaf de eerste dag bij een dienstonderbreking van meer dan 14 opeenvolgende kalenderdagen blijft behouden in de zomervakantie, behalve voor personeelsleden die via een VTAO aangesteld zijn in een wervingsambt van het BOP (leraar, leraar ASV...) geen recht op uitgestelde bezoldiging voor de TAO komt niet in aanmerking voor het bepalen van de eindejaarstoelage, het vakantiegeld en het pensioen opleiding schoolsecretariaten

56 AgODi 3. Verlof TAO opgelet Een VTAO en een TAO kan vanaf voor alle personeelsleden worden toegekend tot en met → de toelage wordt tijdens de zomervakantie NIET verleend aan personeelsleden met een TAO in een wervingsambt van het bestuurs- en onderwijzend personeel → de toelage wordt tijdens de zomervakantie WEL verleend indien TAO in een selectie- of bevorderingsambt of in een ambt van het ondersteunend en administratief personeel opleiding schoolsecretariaten

57 AgODi 3. Verlof TAO voorbeeld toelage instelling A  vastbenoemd leraar - 20/ G.A.=22 jaar  verlof TAO voor 20/20 instelling B  TAO directeur - 10/10 - ATO G.A.=22 jaar Bezoldiging instelling A: 20/20 V – G.A. 22 jaar instelling B: toelage = het verschil tussen het salaris van leraar en het salaris van directeur opleiding schoolsecretariaten

58 AgODi 3. Verlof TAO PERIODE GEINDEXEERD N 1,0000 WEDDENSCHAAL 1 : de oorspronkelijke opdracht BAREMA ANC OPDRACHT VAST BRUTO J 1087, J 590, J 630,38 TOTAAL : 2309,00 WEDDENSCHAAL 2 : de effectieve opdracht BAREMA ANC OPDRACHT VACANT VAST BRUTO J J 1141, J J 590, J J 630,38 TOTAAL : 2362,64 VERSCHIL : +53,64 opleiding schoolsecretariaten

59 AgODi 3. Verlof TAO TAO aan een Hogeschool principe van de ponderatie blijft! de uren waarvoor VTAO worden bezoldigd door de Hogeschool TAO bij de inspectie en de pedagogische begeleidingsdiensten principe van de ponderatie blijft! de uren waarvoor VTAO worden bezoldigd door de inspectie en de pedagogische begeleidingsdiensten. opleiding schoolsecretariaten

60 AgODi 3. Verlof TAO 3.12 Praktisch elektronisch melden van een TAO: veld aanduiden rekening houden met de salarisschaal en de geldelijke anciënniteit rekening houden met de opdrachten in andere scholen Opmerking: indien meerdere TAO’s met een verschillende einddata → VTAO en TAO doorsturen met de recntste einddatum → telkens VTAO en TAO’s verlengen opleiding schoolsecretariaten

61 AgODi 3. Verlof TAO voorbeeld: VTAO voor 10/20 – TAO = 10/20 -TAO : 5/20 tot TAO : 5/20 tot → VTAO en TAO tot eerst melden tot → VTAO en TAO vanaf tot …. VTAO melden met een RL1 en D0 = 019 TAO melden met een RL1 opleiding schoolsecretariaten

62 AgODi opleiding schoolsecretariaten Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden 4.1 Voorwaarden 4.2 Aanvraag 4.3 Aanvang 4.4 Duur 4.5 Einde 4.6 Bezoldiging 4.7 Administratieve stand 4.8 Cumulatie 4.9 Pensioen 4.10 Elekttronische melding

63 AgODi 4. TBSPA 4.1. voorwaarden vastbenoemde personeelsleden tijdelijke personeelsleden: binnen de periode van aanstelling TBSPA kan genomen worden  voor alle prestaties in één of meerdere instellingen  voor een gedeelte van de prestaties in één of meerdere instellingen opleiding schoolsecretariaten

64 AgODi 4. TBSPA 4.2. aanvraag aanvraag inrichtende macht de TBSPA wordt toegestaan of geweigerd door de inrichtende macht 4.3. aanvang kan op elk moment ingaan: er is dus geen vaste begindatum wordt bepaald in onderling overleg tussen het personeelslid en zijn/haar inrichtende macht opleiding schoolsecretariaten

65 AgODi 4. TBSPA 4.4. duur de duur is niet vastgelegd wordt bepaald in onderling overleg tussen het personeelslid en zijn/haar inrichtende macht maximumduur = 60 maanden overschrijden van deze maximumduur is mogelijk  in combinatie met een deeltijdse bonus  indien een volledige loopbaanonderbreking wordt omgezet naar een TBSPA  indien adoptie (buitenland) niet heeft plaatsgehad opleiding schoolsecretariaten

66 AgODi 4. TBSPA berekening maximum duur = 60 maanden volledige dagen: minimum één kalenderdag de totale duur wordt berekend per personeelslid en niet per instelling de dagen TBSPA worden geteld per schooljaar 360 dagen = één jaar periodes TBSPA genoten vanaf uitzondering: periodes TBSPA in een Hogeschool  enkel periodes vóór komen in aanmerking opleiding schoolsecretariaten

67 AgODi 4. TBSPA berekening maximum duur = 60 maanden periodes TBSPA van minder dan 300 dagen in de periode van 1 september tot 30 juni: de dagen tellen TBSPA van 1 september tot 30 juni = TBSPA van 1 september tot en met 31 augustus = 360 dagen TBSPA van 1 september tot 31 augustus = 360 dagen opleiding schoolsecretariaten

68 AgODi 4. TBSPA Type DO 098 TBS persoonlijke aangelegenheden Type DO Begindatum Einddatum Dagen SchJr. 098 TBS TBS TBS TBS Herintred 098 TBS TBS Totaal j 156 d (1 schooljaar = 360 dagen) Restant j 204 d opleiding schoolsecretariaten

69 AgODi 4. TBSPA 4.5. einde geen vaste einddatum volgens overeenkomst bij wederzijds akkoord tussen het personeelslid en de inrichtende macht is het mogelijk de TBSPA voortijdig te beëindigen na de maximum termijn van 60 maanden opleiding schoolsecretariaten

70 AgODi 4. TBSPA Opgelet een periode TBSPA vóór een wettelijke feestdag, een weekend, een korte vakantie en onmiddellijk aansluitend daarop een periode van TBSPA: de wettelijke feestdag, het weekend en die korte vakantie worden beschouwd als TBSPA voorbeeld TBSPA van tot en TBSPA van tot  de herfstvakantie = TBSPA opleiding schoolsecretariaten

71 AgODi 4. TBSPA 4.6. bezoldiging tijdens een periode TBSPA heeft het personeelslid voor de prestaties waarvoor het ter beschikking gesteld is geen recht op salaris vastbenoemden: vermindering van het salaris tijdens de zomervakantie wordt eerst toegepast op de maand juli en vervolgens op de maand augustus tijdelijke personeelsleden: de uitgestelde bezoldiging wordt in evenredige mate verminderd opleiding schoolsecretariaten

72 AgODi 4. TBSPA vastbenoemden: vermindering tijdens de zomervakantie om het aantal kalenderdagen te berekenen: 1° worden alle kalenderdagen genoten TBSPA opgeteld met een maximum van driehonderd dagen per schooljaar of dienstjaar 2° wordt het resultaat met 0,2 vermenigvuldigd 3° wordt het resultaat naar de lagere eenheid afgerond opleiding schoolsecretariaten

73 AgODi 4. TBSPA voorbeeld: TBSPA van tot ° aantal kalenderdagen = = 84 dagen 2° 84 x 0,2 = 16,8 3° afronden naar de lagere eenheid = 16 dagen Het personeelslid zal tijdens de maand juli voor 16 dagen - niet worden bezoldigd indien TBSPA voor de volledige opdracht - worden bezoldigd op basis van de nog gepresteerde opdracht tijdens de periode van TBSPA opleiding schoolsecretariaten

74 AgODi 4. TBSPA Geldelijke anciënniteit de periode TBSPA telt niet mee voor de G.A. uitzondering: TBS/PA voor een deel van de opdrachten:  vóór : de onbezoldigde dagen in de zomervakantie hebben invloed op de berekening van de geldelijke anciënniteit  vanaf : de onbezoldigde dagen in de zomervakantie hebben geen invloed op de berekening van de geldelijke anciënniteit opleiding schoolsecretariaten

75 AgODi 4. TBSPA 4.7. administratieve stand tijdens de TBSPA staat het personeelslid in de administratieve stand “terbeschikkingstelling” indien de termijn van 60 maanden wordt overschreden, is het personeelslid voor de niet verrichte prestaties ongewettigd afwezig De ongewettigde afwezigheid plaatst het personeelslid ambtshalve in de administratieve stand non-activiteit opleiding schoolsecretariaten

76 AgODi 4. TBSPA 4.8. cumulatie buiten het onderwijs: alles toegelaten in het onderwijs:  een personeelslid kan tijdens een periode TBSPA een onderwijsopdracht tijdelijk opnemen  dit kan al dan niet gebeuren als “herindiensttreder” opleiding schoolsecretariaten

77 AgODi 4. TBSPA 4.9. pensioen komt niet in aanmerking elektronische melding TBS/PA wordt elektronisch gemeld met een RL1 D0 = 98 opleiding schoolsecretariaten

78 AgODi 5. VVP - AVP 5.1. Verlof voor verminderde prestaties gewettigd door sociale of familiale redenen (VVP/SF) 5.2. Afwezigheid voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid (AVP/PA) 5.3. Algemene voorwaarden 5.4. Volume 5.5. Opschorting VVP of AVP 5.6. Bezoldiging opleiding schoolsecretariaten

79 AgODi 5. VVP - AVP 5.1 Verloven voor verminderde prestaties gewettigd door sociale of familiale redenen (VVP/SF) om een oplossing te bieden voor moeilijkheden overkomen aan de in het besluit opgenomen personen voor personeelsleden die de leeftijd van 50 jaar bereikt hebben voor personeelsleden die ten minste 2 kinderen niet ouder dan 14 jaar ten laste hebben opleiding schoolsecretariaten

80 AgODi 5. VVP - AVP 5.2 Afwezigheid voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid (AVP/PA) op verzoek van het personeelslid voor personeelsleden die de leeftijd van 50 jaar bereikt hebben voor personeelsleden die ten minste 2 kinderen niet ouder dan 14 jaar ten laste hebben opleiding schoolsecretariaten

81 AgODi 5. VVP - AVP 5.3 Algemene voorwaarden uitsluitend voor opdrachten in hoofdambt vastbenoemd tijdelijk: enkel VVP/SF indien aangesteld  voor een volledig schooljaar in een of meer vacante of niet-vacante betrekkingen  in een of meer betrekkingen die voor hun geheel niet vatbaar zijn voor reaffectatie of wedertewerkstelling toestemming van de inrichtende macht is vereist opleiding schoolsecretariaten

82 5. VVP - AVP 5.4 Volume wekelijkse prestaties: tenminste één volledig lesuur het volume van het verlof of de afwezigheid kan gedurende de aangevraagde periode NIET meer wijzigen voorbeeld: 15/22 V  VVP of AVP – minstens 1/22 blijven presteren 36/36 T  uitsluitend VVP mogelijk - minstens 1/36 blijven presteren opleiding schoolsecretariaten

83 AgODi 5. VVP - AVP wekelijkse prestaties Hiervoor worden ook de prestaties in aanmerking genomen, verstrekt door personeelsleden met verlof wegens (bijzondere) opdracht verlof wegens vakbondsopdracht/syndicaal verlof verlof ten behoeve van de wetgevende vergaderingen verlof voor terbeschikkingstelling van de koning gestelde personeelsleden..... zie punt 4.3. van de omzendbrief opleiding schoolsecretariaten

84 AgODi 5. VVP - AVP 5.5 Opschorting van een VVP of AVP bevallingsverlof onbezoldigd ouderschapsverlof ouderschapsverlof in het kader van LBO palliatief verlof.... zie punt 10 van de omzendbrief opgelet! ziekteverlof schort een VVP of AVP niet op bij TBS wegens ziekte wordt het wachtgeld berekend op de effectieve prestaties opleiding schoolsecretariaten

85 AgODi 5. VVP - AVP VVP/SFVVP 50 j of 2 kinderen < 14 j AVP/PAAVP 50 j of 2 kinderen < 14 j. Vastbenoemd Tijdelijk: - reaffectatievrij - aangesteld voor een volledig schooljaar Hoofdambt prestaties: ten minste 1 lesuur Vastbenoemd Tijdelijk: - reaffectatievrij - aangesteld voor een volledig schooljaar Hoofdambt prestaties: ten minste 1 lesuur Vastbenoemd Niet voor tijdelijke uren Hoofdambt prestaties: ten minste 1 lesuur Vastbenoemd Niet voor tijdelijke uren Hoofdambt prestaties: ten minste 1 lesuur opleiding schoolsecretariaten

86 AgODi 5. VVP - AVP VVP/SFVVP 50 j of 2 kinderen < 14 j. AVP/PAAVP 50 j of 2 kinderen < 14 j. vervangende winst- gevende activiteiten onderwijs: geen uitzondering: herindiensttreder buiten onderwijs: geen Uitzondering: sommige politieke verloven zie punt 4.1. van de omzendbrief vervangende winst- gevende activiteiten onderwijs: geen uitzondering: herindiensttreder buiten onderwijs: geen uitzondering: sommige politieke verloven zie punt 4.1. van de omzendbrief vervangende winst- gevende activiteiten onderwijs: geen uitzondering: herindiensttreder hogeschool buiten onderwijs: altijd mogelijk vervangende winst- gevende activiteiten onderwijs: geen uitzondering: herindiensttreder buiten onderwijs: altijd mogelijk opleiding schoolsecretariaten

87 AgODi 5. VVP - AVP VVP/SFVVP 50 j of 2 kinderen < 14 j. AVP/PAAVP 50 j of 2 kinderen < 14 j. aanvang: bij noodzaak vaste begindata: 1-9, 1-10, 1-1 of 1-4 duur: maximum 5 jaar, alle VVP’s vanaf geen maximumduur einde: volgens overeenkomst steeds einde schooljaar (31/8) steeds einde schooljaar (31/8) steeds einde schooljaar (31/8) opleiding schoolsecretariaten

88 AgODi 5. VVP - AVP VVP/SFVVP 50 j of 2 kinderen < 14 j. AVP/PAAVP 50 j of 2 kinderen < 14 j. - dienstactiviteit - geen gevolg voor G.A. - non-activiteit - geen gevolg voor G.A. Pro rata: salaris voor de gepresteerde opdracht - opening van het recht op een rustpensioen: telt mee - opening van het recht op een rustpensioen: telt mee opleiding schoolsecretariaten

89 AgODi 5. VVP - AVP 5.6 Bezoldiging verrekening naar de vakantie (zoals bij TBSPA) Voorbeeld: VVP/SF van tot = 72 dagen 1/5 van 72 = 14,4 of afgerond 14 dagen juli 2011: 14 dagen bezoldigd op basis van de verminderde prestaties opleiding schoolsecretariaten

90 AgODi 5. VVP - AVP elektronische melding samen met de opdracht – RL1 opmerking: opschorting van een VVP of AVP door een ander verlofstelsel  begin- en einddatum VVP/AVP niet aanpassen bij een volledige opschorting voorbeeld : VVP50+ van tot  opschorting door een volledige LBO – palliatieve zorgen  VVP50+ niet wijzigen  RL 2 – volledige LBO - palliatieve zorgen opleiding schoolsecretariaten

91 AgODi 6. LOOPBAANONDERBREKING 1.soorten + algemene voorwaarden 2.de algemene stelsels 3.de specifieke stelsels 4.aanvraag 5.bezoldiging 6.cumulatie 7.weigering 8.elektronische melding 9.invloed op het pensioen opleiding schoolsecretariaten

92 AgODi LOOPBAANONDERBREKING 1. soorten + algemene voorwaarden VLBO of volledige loopbaanonderbreking -enkel voor opdrachten in hoofdambt -titularis zijn van minstens ½ F.T. -geen prestaties meer uitoefenen in het onderwijs GLBO of gedeeltelijke loopbaanonderbreking  halftijdse loopbaanonderbreking -enkel voor opdrachten in hoofdambt -titularis zijn van minstens ½ F.T. + 1 uur -exact de helft van een F.T. blijven uitoefenen opleiding schoolsecretariaten

93 AgODi LBO GLBO of gedeeltelijke loopbaanonderbreking  loopbaanonderbreking met 1/5 -enkel voor opdrachten in hoofdambt -titularis zijn van een F.T. -exact 4/5 van een F.T. blijven uitoefenen opmerking: afronden naar de hogere eenheid voorbeeld: 21/21 V.B. -halftijdse loopbaanonderbreking: 10/21 -nog uit te oefenen prestaties: 11/21 opleiding schoolsecretariaten

94 AgODi LBO: 2 stelsels De algemene stelsels volledige loopbaanonderbreking gedeeltelijke loopbaanonderbreking  halftijdse loopbaanonderbreking  loopbaanonderbreking met een vijfde loopbaanonderbreking voor het volgen van een beroepsopleiding  voltijds  halftijds  met een vijfde opleiding schoolsecretariaten

95 AgODi LBO: 2 stelsels De algemene stelsels de onbeperkte gedeeltelijke loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 55 (50) jaar (GLBO55+/50+)  halftijdse loopbaanonderbreking  loopbaanonderbreking met een vijfde opmerking : vanaf De leeftijd voor het nemen van een onbeperkte GLBO is verhoogd van 50 naar 55 jaar (zie verder). opleiding schoolsecretariaten

96 AgODi LBO: 2 stelsels De specifieke stelsels loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof  voltijds – halftijds – met een vijfde loopbaanonderbreking voor medische bijstand  voltijds – halftijds – met een vijfde loopbaanonderbreking voor het verstrekken van palliatieve zorgen  voltijds – halftijds – met een vijfde opleiding schoolsecretariaten

97 AgODi LBO: de algemene stelsels 2. de algemene stelsels 2.1.wie? 2.2.specifieke voorwaarden 2.3.wekelijkse prestaties 2.4.loopbaanonderbreking een recht? 2.5.begindatum 2.6.duur 2.7.einddatum 2.8. GLBO 55+weigering 2.9.LBO beroepsopleiding opleiding schoolsecretariaten

98 AgODi LBO: de algemene stelsels wie? alle personeelscategoriën de uren TBS/OB, waarvoor niet gereaffecteerd of wedertewerkgesteld in een organieke betrekking, komen eveneens in aanmerking opgelet: de reglementering TBS/OB wijzigt niet! 2.2. specifieke voorwaarden De algemene voorwaarden blijven gelden! opleiding schoolsecretariaten

99 AgODi LBO: de algemene stelsels 2.2. specifieke voorwaarden voor tijdelijke opdrachten (of een combinatie van vaste en tijdelijke opdrachten)  aangesteld voor een volledig schooljaar in een vacante of niet-vacante betrekking ( geldt voor alle opdrachten)  geheel reaffectatievrij zijn opgelet: GLBO 55+ (GLBO 50+)  enkel opdrachten als vastbenoemde (tot de proeftijd toegelaten) komen in aanmerking opleiding schoolsecretariaten

100 AgODi LBO: de algemene stelsels GLBO 55+ (GLBO50+) – enkel vastbenoemd! Dit principe geldt voor o de uren waarvoor GLBO 55+ (50+) o de nog gepresteerde opdracht voorbeeld opdracht op 01-09: 12/20 V + 8/20 T  GLBO 55+ (halftijds ) op is enkel mogelijk indien het personeelslid ontslag neemt voor de tijdelijke uren opleiding schoolsecretariaten

101 AgODi LBO: de algemene stelsels voorbeeld: 18/20 vastbenoemd (hoofdambt) volledige loopbaanonderbreking is mogelijk  vastbenoemd - hoofdambt  belast met minstens ½ F.T. opdracht  alle opdrachten worden onderbroken halftijdse loopbaanonderbreking is mogelijk  vastbenoemd - hoofdambt  belast met minstens ½ F.T. opdracht + 1 uur  oefent exact de helft van een F.T. opdracht uit =10/20 opleiding schoolsecretariaten

102 AgODi LBO: de algemene stelsels voorbeeld: 18/20 vastbenoemd (hoofdambt) LBO-1/5+ is NIET mogelijk  vastbenoemd - hoofdambt  niet belast met een F.T. opdracht opleiding schoolsecretariaten

103 AgODi LBO: de algemene stelsels voorbeeld: 24/24 vastbenoemd (hoofdambt) halftijdse loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 55 jaar is mogelijk  enkel vastbenoemde uren  hoofdambt  belast met minstens ½ F.T. opdracht + 1 uur  oefent exact de helft van een F.T. opdracht uit =12/24 opleiding schoolsecretariaten

104 AgODi LBO: de algemene stelsels voorbeeld: 24/24 vastbenoemd (hoofdambt) loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 55 jaar met een vijfde is mogelijk  enkel vastbenoemde uren  hoofdambt  belast met een F.T. opdracht  oefent 4/5 van een F.T. uit = 20/24 (8333) opmerking 55 jaar vóór de aanvang van de GLBO55+ opleiding schoolsecretariaten

105 AgODi LBO: de algemene stelsels 2.3. wekelijkse prestaties worden eveneens in aanmerking genomen, de prestaties verstrekt door personeelsleden met verlof wegens opdracht of bijzondere opdracht met verlof wegens vakbondsopdracht in het kader van de begeleiding en ondersteuning van scholen en centra voor leerlingenbegeleiding (art. VI.21 van het decreet van 28 juni 2002) in een ministrieel kabinet … … (zie omzendbrief – punt 3.2) opleiding schoolsecretariaten

106 AgODi 2.4. LBO een recht? geconditioneerd recht : indien voldaan is aan alle voorwaarden, moet de LBO worden toegestaan als de kandidaat-vervanger  het vereiste bekwaamheidsbewijs heeft  voldoet aan de eisen van het opvoedingsproject een gunst loopbaanonderbreking met 1/5 is een gunst opmerking: indien GLBO55+ wordt toegestaan, geldt dit voor de volledige periode opleiding schoolsecretariaten LBO: de algemene stelsels

107 AgODi LBO: de algemene stelsels 2.5. de begindatum Vaste ingangsdata: of uitzonderingen 1)na bevallingsverlof, verlof wegens bedreiging door een beroepsziekte of wegens moederschapsbescherming voorbeeld: bevallingsverlof van tot  GLBO/VLBO kan pas ingaan op opleiding schoolsecretariaten

108 AgODi LBO: de algemene stelsels uitzonderingen 2) na een volledig ouderschapsverlof  een volledige loopbaanonderbreking 3) na een gedeeltelijk ouderschapsverlof - na een halftijds ouderschapsverlof  een halftijdse loopbaanonderbreking - na een ouderschapsverlof met een vijfde  een loopbaanonderbreking met een vijfde opleiding schoolsecretariaten

109 AgODi LBO: de algemene stelsels voorbeeld: VLBO ouderschapsverlof van tot wat op ?  aansluitend kan een VLBO- algemeen stelsel genomen worden, indien aangevraagd voor de aanvang van het ouderschapsverlof  halftijdse loopbaanonderbreking kan niet  loopbaanonderbreking met een vijfde kan niet opleiding schoolsecretariaten

110 AgODi LBO: de algemene stelsels 4) VLBO of GLBO kan worden beeindigd door LBO voor ouderschapsverlof, medische bijstand of palliatieve zorg voorwaarde : de oorspronkelijke LBO verderzetten voorbeeld LBO met een vijfde van tot tot  VLBO of GLBO (halftijds of met een vijfde) voor medische bijstand (aansluitend)  LBO met een vijfde  de oorspronkelijke DO moet worden verdergezet  voor elke periode een afzonderlijke aanvraag (3 x) opleiding schoolsecretariaten

111 AgODi LBO: de algemene stelsels Voor -het administratief personeel -de administratieve medewerker van het ondersteunend personeel (S.O. en CVO) -de administratieve medewerker van het beleids- en ondersteunend personeel (basis) -het statutair meesters-, vak- en dienstpersoneel VLBO en GLBO (niet GLBO55+) -op de eerste dag van elke maand -minimum 6 maanden en maximum 1 jaar opleiding schoolsecretariaten

112 AgODi LBO: de algemene stelsels GLBO55+ (50+ ) -ingangsdata of voor alle personeels- categorieën -wordt aangevraagd voor een lange periode : tot op de vooravond van de pensionering Uitzonderingen op de vaste ingangsdata -na een halftijds ouderschapsverlof  een GLBO halftijds - na een ouderschapsverlof met een vijfde  een GLBO 55+ met een vijfde opleiding schoolsecretariaten

113 AgODi LBO: de algemene stelsels GLBO 55+ kan worden beeindigd door één van de specifieke stelsels voorwaarde : de oorspronkelijke LBO verderzetten opgelet: wie een GLBO 50+ heeft, geen 55 jaar is, en deze stopzet door één van de specifieke stelsels  kan de GLBO 50+ niet verder zetten!  dit is volgens de RVA een nieuwe aanvraag die niet beantwoord aan één van de voorwaarden reden: nieuwe aanvragen voor personeelseden jonger dan 55 kunnen niet worden goedgekeurd opleiding schoolsecretariaten

114 AgODi LBO: de algemene stelsels 2.6. duur vanaf De totale duur voor de ganse loopbaan VLBO: maximum 60 maanden (5 jaar) GLBO: maximum 60 maanden (5 jaar) periodes van LBO in andere sectoren (ook privé) tellen mee voorbeeld RVA  tot VLBO van tot deze periode telt mee voor het bepalen van het maximum recht op 60 maanden VLBO opleiding schoolsecretariaten

115 AgODi LBO: de algemene stelsels VLBO: tellen mee voor het bepalen van de maximumduur  VLBO - gewoon stelsel  VLBO - volgen van een beroepsopleiding GLBO: tellen mee voor het bepalen van de maximumduur  halftijdse loopbaanonderbeking - gewoon stelsel  halftijdse loopbaanonderbreking voor het volgen van een beroepsopleiding  loopbaanonderbeking met een vijfde - gewoon stelsel  loopbaanonderbreking met een vijfde voor het volgen van een beroepsopleiding opleiding schoolsecretariaten

116 AgODi LBO: de algemene stelsels tellen niet mee voor het bepalen van de maximumduur  ouderschapsverlof in het kader van loopbaanonder- breking (volledig, halftijds of met een vijfde)  loopbaanonderbreking voor het verstrekken van medische bijstand (volledig, halftijds of met een vijfde)  loopbaanonderbreking voor het verstrekken van palliatieve zorgen (volledig, halftijds of met een vijfde)  de halftijdse loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 55 (50) jaar  de loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 55 (50) jaar met een vijfde opleiding schoolsecretariaten

117 AgODi LBO: de algemene stelsels het resterende deel LBO van minder dan 11 of 12 maanden kan opgenomen worden voorbeeld bevallingsverlof  tot GLBO  tot = 8 maand en 13 dagen (de effectieve dagen LBO) GLBO  tot = 48 maanden het personeelslid kan het resterende deel van 60 maanden opnemen = 3 maand en 17 dagen opleiding schoolsecretariaten

118 AgODi LBO: de algemene stelsels 2.7. einddatum VLBO/GLBO altijd op van een bepaald schooljaar na de maximumduur van 60 maanden VLBO en 60 maanden GLBO (zowel halftijds als met een vijfde) op de vooravond van de pensionering bij overgang naar een VTBS58+ of bonus uiterlijk op van het schooljaar waarin het personeelslid de leeftijd van 65 jaar bereikt heeft opleiding schoolsecretariaten

119 AgODi LBO: de algemene stelsels 2.7. einddatum GLBO 55+ (50+) op de vooravond van de pensionering bij overgang naar een VTBS58+ of bonus AMVDP VLBO en GLBO (niet GLBO55+/50+) eindigen bij het verstrijken van de aangevraagde periode. Steeds op de laatste dag van de maand. opleiding schoolsecretariaten

120 AgODi LBO: de algemene stelsels voortijdige beëindiging om familiale redenen ambt opnieuw opnemen of volledig uitoefenen aanvraag : vóór 1 mei (bijlage 3)  met akkoord van de inrichtende macht  met akkoord van de Vlaamse Minister van Onderwijs (in de praktijk de coördinator van het werkstation) niet meer mogelijk na 1 mei het werkstation en de school stellen de RVA in kennis van deze voortijdige beëindiging opleiding schoolsecretariaten

121 AgODi LBO: de algemene stelsels GLBO 55+ (50+) voortijdige beëindiging is ook mogelijk op 1 september iedere 1 ste september van een schooljaar ambt opnieuw opnemen of volledig uitoefenen aanvraag aan I.M.: vóór 1 mei bijlage 3 niet vereist, een brief volstaat het werkstation en de school stellen de RVA in kennis van deze voortijdige beëindiging opmerking : bij uitstap  geen 2 de keer het stelsel aanvragen opleiding schoolsecretariaten

122 AgODi GLBO GLBO55+: de leeftijd voor het nemen van een onbeperkte GLBO is verhoogd van 50 naar 55 jaar. GLBO50+ kan nog in 3 gevallen 1)reeds vóór een GLBO50+ opgenomen opmerking: overstappen van een GLBO50+ 1/5 naar een HLBO 50+ kan enkel na 55 jaar 2)de aanvraag (eerste) vóór ingediend bij de RVA en vóór bij de I.M. 3)indien op het ogenblik van de GLBO50+ een beroepsloopbaan van ten minste 28 jaar opleiding schoolsecretariaten

123 AgODi LBO voor een beroepsopleiding 2.9. LBO beroepsopleiding kan genomen worden onder de vorm van -een VLBO -een GLBO (halftijds of met 1/5) voorwaarden: zie gewone stelsel VLBO en GLBO de begin- en einddatum, de duur wordt bepaald door de opleiding  blijkt uit het attest van de instelling waar de opleiding wordt gevolgd opleiding schoolsecretariaten

124 AgODi LBO voor een beroepsopleiding voorbeeld opleiding : tot  bepaalt de begin- en einddatum van de VLBO/GLBO deze periode telt mee voor het bepalen van het maximum van 60 maanden VLBO/GLBO opmerking: een voortijdige beëindiging van een loopbaanonderbreking voor een beroepsopleiding om uitzonderlijk familiale redenen kan NIET opleiding schoolsecretariaten

125 AgODi LBO: de specifieke stelsels 3. de algemene stelsels 3.1.wie? 3.2.specifieke voorwaarden 3.3.ouderschapverlof 3.4.loopbaanonderbreking voor het verstrekken van palliatieve zorgen 3.5.loopbaanonderbreking voor medische bijstand opleiding schoolsecretariaten

126 AgODi LBO: de specifieke stelsels wie? alle personeelscategoriën de uren TBS/OB, waarvoor niet gereaffecteerd of wedertewerkgesteld in een organieke betrekking, komen eveneens in aanmerking opgelet: de reglementering TBS/OB wijzigt niet! De algemene voorwaarden blijven geldig! opleiding schoolsecretariaten

127 AgODi LBO: de specifieke stelsels 3.2. specifieke voorwaarden vastbenoemde (proeftijd) en tijdelijken tijdelijk: binnen de periode van aanstelling opgelet: de algemene voorwaarden blijven gelden! -VLBO : titularis zijn van minstens ½ F.T. en geen prestaties meer uitoefenen in het onderwijs -GLBO -halftijds : titularis zijn van minstens ½ F.T. + 1 uur en exact ½ F.T. blijven uitoefenen -met 1/5 : titularis zijn van een F.T. en exact 4/5 van een F.T. blijven uitoefenen opleiding schoolsecretariaten

128 AgODi LBO voor ouderschapsverlof 3.3. ouderschapsverlof beide ouders hebben recht op ouderschapsverlof, al of niet gelijktijdig indien voldaan aan alle voorwaarden  een absoluut recht kan genomen worden als  een volledig ouderschapsverlof  een gedeeltelijk puderschapsverlof -halftijds -met een vijfde opleiding schoolsecretariaten

129 AgODi LBO voor ouderschapsverlof begindatum is niet gebonden aan een vaste begindatum moet aanvangen binnen een bepaalde termijn duur binnen een bepaalde termijn  vanaf de dag van geboorte tot het kind 12 jaar wordt begindatum: ten laatste de dag vóór de twaalfde verjaardag voorbeeld: een personeelslid heeft een kind dat 12 jaar wordt op Het ouderschapverlof moet ten laatste ingaan op opleiding schoolsecretariaten

130 AgODi LBO voor ouderschapsverlof duur VLBO ouderschapsverlof  een ononderbroken periode: max. 4 maanden GLBO ouderschapsverlof: halftijds  een ononderbroken periode: max. 8 maanden GLBO ouderschapsverlof: met 1/5  een ononderbroken periode : maximum 20 maanden opgelet : voor tijdelijke personeelsleden binnen de aanstelling opleiding schoolsecretariaten

131 AgODi LBO voor ouderschapsverlof ononderbroken periode ouderschapsverlof uitzondering 1 wie reeds vóór ouderschapsverlof heeft opgenomen kan voor datzelfde kind een bijkomende ononderbroken periode aanvragen -VLBO: maximum 1 maand -HLBO : maximum 2 maanden -GLBO met 1/5 : maximum 5 maanden het volume van de bijkomende periode moet niet hetzelfde zijn als dat van de periode ouderschapsverlof gekozen vóór opleiding schoolsecretariaten

132 AgODi LBO voor ouderschapsverlof voorbeeld -kind geboren op VLBO-OV: tot vanaf kan voor dit kind een bijkomende ononderbroken periode worden opgenomen  maximum 1 maand volledig ouderschapsverlof bv tot  maximum 2 maanden halftijds ouderschapsverlof bv tot  maximum 5 maanden ouderschapsverlof met 1/5 bv tot opleiding schoolsecretariaten

133 AgODi LBO voor ouderschapsverlof ononderbroken periode ouderschapsverlof uitzondering 2: voor en na de zomervakantie Het opnemen van ouderschapsverlof in 2 afzonderlijke periodes is mogelijk indien:  de eerste periode eindigt op de dag voor de vakantieperiode die valt in juli en/of augustus en  de tweede periode begint op de dag na de vakantieperiode die valt in juli en/of augustus. opgelet: wie gebruik maakt van deze mogelijkheid, moet wel voor beide periodes hetzelfde volume LBO opnemen opleiding schoolsecretariaten

134 AgODi LBO voor ouderschapsverlof De opname in twee periodes is slechts mogelijk op voorwaarde dat  het ouderschapsverlof onmiddellijk aansluit op het bevallingsverlof, het verlof wegens moederschapsbescherming, het onbezoldigd ouderschapsverlof, het verlof met het oog op adoptie of pleegvoogdij of het geboorteverlof  de eerste periode van ouderschapsverlof in het kader van de loopbaanonderbreking maximaal 1 maand bedraagt opleiding schoolsecretariaten

135 AgODi LBO voor ouderschapsverlof voorbeeld -bevallingsverlof tot en met aansluitend halftijds ouderschapsverlof van tot op kan het personeelslid enkel een halftijds ouderschapsverlof nemen (restant) opmerking: heeft ook nog recht op een bijkomende periode van -maximum 1 maand VLBO -maximum 2 maanden HLBO -maximum 5 maanden GLBO met 1/5 opleiding schoolsecretariaten

136 AgODi LBO voor ouderschapsverlof einddatum de laatste dag van de aangevraagde periode na een ononderbroken periode van maximum 4, 8 of 20 maanden geen vervroegde beëindiging mogelijk om uitzonderlijk familiale redenen mogelijk het personeelslid verliest het resterende saldo voorbeeld HLBO-OV van tot  het resterende saldo van 3 maanden kan niet meer opgenomen worden opleiding schoolsecretariaten

137 AgODi LBO voor palliatieve zorgen 3.4. LBO voor palliatieve zorgen De algemene voorwaarden blijven geldig! specifieke voorwaarden indien voldaan aan alle voorwaarden  een absoluut recht palliatieve zorgen: elke vorm van bijstand en verzorging van personen die lijden aan een ongeneeslijke ziekte en die zich in een terminale fase bevinden deze persoon hoeft niet een familielid te zijn opleiding schoolsecretariaten

138 AgODi LBO voor palliatieve zorgen begindatum begint op de eerste dag van de week volgend op de aanvraag op een vroeger tijdstip mits akkoord van de I.M. voorbeeld aanvraag palliatief verlof met een vijfde op dinsdag  de ingangsdatum is dan maandag  kon vroeger ingaan mits akkoord van de I.M opleiding schoolsecretariaten

139 AgODi LBO voor palliatieve zorgen duur een ononderbroken periode van één maand kan, onmiddellijk aansluitend, verlengd worden met één maand maximaal 2 aanvragen voor de verzorging van eenzelfde persoon bij verlenging met 1 maand moet het gekozen stelsel hetzelfde blijven opleiding schoolsecretariaten

140 AgODi LBO voor palliatieve zorgen duur voorbeeld → eerste aanvraag: een palliatief verlof met een vijfde van tot = 1 maand → verlenging met 1 maand: ook hier moet het personeelslid kiezen voor een palliatief verlof met een vijfde van tot = 1 maand opleiding schoolsecretariaten

141 AgODi LBO voor palliatieve zorgen einddatum na de aangevraagde periode van één maand na de verlenging met één maand tijdelijken  op het ogenblik dat de aanstelling eindigt vervroegde beëindiging is mogelijk na het overlijden van de persoon  mits akkoord van de I.M  het werkstation (en de school) verwittigt de RVA opmerking: vervoegde beëindiging om uitzonderlijk familiale omstandigheden kan NIET opleiding schoolsecretariaten

142 AgODi LBO voor medische bijstand 3.5. LBO voor medische bijstand algemene voorwaarden blijven! specifieke voorwaarden vastbenoemde (proeftijd) en tijdelijken tijdelijken: binnen de periode van aanstelling medische bijstand: het verlenen van bijstand of verzorging aan een gezinslid of een familielid tot de tweede graad dat lijdt aan een zware ziekte  gezinslid: een persoon die samenwoont met het personeelslid opleiding schoolsecretariaten

143 AgODi LBO voor medische bijstand  familielid: bloed- en aanverwanten (tot de 2 de graad)  zware ziekte: elke ziekte of medische ingreep waarbij de behandelende arts oordeelt dat elke vorm van sociale, familiale en emotionele bijstand of verzorging noodzakelijk indien het personeelslid voldoet aan alle voorwaarden  het is een absoluut recht opleiding schoolsecretariaten

144 AgODi LBO voor medische bijstand begindatum begint op de eerste dag van de week volgend op de aanvraag of op een vroeger tijdstip mits akkoord van de I.M. duur VLBO voor medische bijstand periodes van minimaal één maand en maximaal 3 maanden, al of niet aansluitend beperkt tot een maximum van 12 maanden per patiënt opleiding schoolsecretariaten

145 AgODi LBO voor medische bijstand duur GLBO voor medische bijstand (zowel halftijds als 1/5) periodes van minimaal één maand en maximaal 3 maanden, al of niet aansluitend beperkt tot een maximum van 24 maanden per patiënt opmerking: vanaf alleenstaande personeelsleden die medische bijstand opnemen voor de verzorging van een kind dat ten hoogste 16 jaar is  de maximumduur wordt verdubbeld opleiding schoolsecretariaten

146 AgODi LBO voor medische bijstand duur 12 maanden volledig OF 24 maanden gedeeltelijk moet niet noodzakelijk met volledige maanden opgenomen worden maximum 3 maanden en minimum 1 maand per aanvraag voorbeeld : halftijdse medische bijstand: tot  de minimumperiode = 1 maand  de maximumperiode is meer dan 3 maanden  correct: tot en met opleiding schoolsecretariaten

147 AgODi LBO voor medische bijstand einde na de aangevraagde periode(s) voor de tijdelijke personeelsleden  op het ogenblik dat de aanstelling eindigt na maximumperiodevan:12 (VLBO) of 24 (GLBO) maanden vervroegde beëindiging is mogelijk na het overlijden van de persoon  mits akkoord van de I.M.  het werkstation (en de school) verwittigt de RVA opmerking: vervoegde beëindiging om uitzonderlijk familiale omstandigheden kan NIET opleiding schoolsecretariaten

148 AgODi Loopbaanonderbreking 4.aanvraag aan te vragen bij de I.M. - niet via het werkstation formulier C61  loopbaanonderbreking gewoon stelsel  LBO beroepsopleiding  GLBO 50 + formulier C61 – SV  ouderschapsverlof  palliatief verlof  medische bijstand opleiding schoolsecretariaten

149 AgODi LOOPBAANONDERBREKING 5. Bezoldiging VLBO onderbrekingsuitkering van de RVA op basis van  de opdracht waarvoor VLBO  de duur van de aangevraagde periode  het soort loopbaanonderbreking geen prestaties meer in het onderwijs  geen salaris voor de periode VLBO  geen vakantiegeld of eindejaarstoelage eventueel een aanmoedigingspremie opleiding schoolsecretariaten

150 AgODi LOOPBAANONDERBREKING 5. Bezoldiging HLBO onderbrekingsuitkering van de RVA op basis van  de opdracht waarvoor HLBO  de duur van de aangevraagde periode  het soort loopbaanonderbreking vermits ½ F.T. prestaties in het onderwijs  salaris voor ½ F.T. voor de periode HLBO  vakantiegeld en eindejaarstoelage voor ½ F.T. eventueel een aanmoedigingspremie opleiding schoolsecretariaten

151 AgODi LOOPBAANONDERBREKING 5. Bezoldiging LBO met een vijfde onderbrekingsuitkering van de RVA op basis van  de opdracht waarvoor LBO-1/5  de duur van de aangevraagde periode  het soort loopbaanonderbreking vermits 4/5 prestaties in het onderwijs  salaris voor de nog gepresteerde opdracht  vakantiegeld en eindejaarstoelage eventueel een aanmoedigingspremie opleiding schoolsecretariaten

152 AgODi LOOPBAANONDERBREKING LBO – gewoon stelsel - juli en augustus  premie van de RVA loopt door  geen salaris of uitgestelde bezoldiging voor de opdracht waarvoor LBO het personeelslid behoudt het recht op gezondheidzorg vermindering van de basisbedragen na 12 maanden uitgezonderd : de specifieke stelsels opleiding schoolsecretariaten

153 AgODi Loopbaanonderbreking 6. cumulatie met inkomsten uit een politiek mandaat met een bijkomende activiteit als loontrekkende  die reeds uitgeoefend werd (minstens 3 maand) voor de loopbaanonderbreking te samen met opdrachten in het onderwijs  waarvan de tewerkstellingsbreuk niet groter is dan deze van de geschorste arbeidsprestaties voorbeeld: benoemd voor 10/20 en 20/38 in privé  VLBO is niet mogelijk: de activiteit in de privé-sector is groter dan deze in het onderwijs opleiding schoolsecretariaten

154 AgODi Loopbaanonderbreking 6. cumulatie met de uitoefening van een zelfstandige activiteit gedurende één jaar  uitsluitend bij een VLBO met een pensioen  niet mogelijk uitzonderingen -met een overlevingspensioen kan een LBO genomen worden zonder uitkering -een LBO ouderschapsverlof kan eveneens zonder uitkering opleiding schoolsecretariaten

155 AgODi Loopbaanonderbreking 6. cumulatie het recht op een uitkering vervalt wanneer  een nieuwe activiteit wordt aangevat  een bestaande activiteit wordt uitgebreid  een zelfstandige activiteit langer dan een jaar wordt uitgeoefend opleiding schoolsecretariaten

156 AgODi Loopbaanonderbreking 7.weigering de weigering door de RVA wordt vermeld op het formulier C62 de weigering door de onderwijsadministratie wordt schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan  het personeelslid  de I.M.  de RVA opleiding schoolsecretariaten

157 AgODi Loopbaanonderbreking 7.weigering bij weigering van een LBO door de RVA of AgODi vastbenoemd  VLBO wordt ambtshalve omgezet naar een TBSPA  GLBO wordt ambtshalve omgezet naar een AVP/PA tijdelijk  VLBO wordt ambtshalve omgezet naar een TBSPA  GLBO wordt ambtshalve omgezet naar een TBS/PA opleiding schoolsecretariaten

158 AgODi Loopbaanonderbreking specifieke gevallen voorbeeld  GLBO gewoon stelsel van tot aanvraag indienen - C61  GLBO werd stopgezet voor een VLBO palliatieve zorgen van tot aanvraag indienen - C61-SV voorwaarde  de oorspronkelijke GLBO opnemen op  aanvraag indienen - C61  er moet dus telkens een nieuwe aanvraag worden ingediend bij elke wijziging (dus 3 x) opleiding schoolsecretariaten

159 AgODi Loopbaanonderbreking wat kan niet! tijdens een periode van LBO: een uitbreiding van de opdracht - uitgezonderd  een bijkomende R/W  een uitbreiding vaste benoeming herindiensttreden een GLBO opschorten door een TBSPA ziekteverlof en bevallingsverlof maken geen einde aan een loopbaanonderbreking (geen opschorting) een GLBO kan door geen enkel ander verlofstelsel worden opgeschort opleiding schoolsecretariaten

160 AgODi Loopbaanonderbreking 8. elektronische melding volledige loopbaanonderbrekingen niet-opdrachgebonden DO RL 2 gedeeltelijke loopbaanonderbrekingen opdrachtgebonden DO RL 1 – samen met de opdracht documenten voor de werkstations het document C62 = de goedkeuring door de RVA opleiding schoolsecretariaten

161 AgODi Loopbaanonderbreking Elektronische melding gewoon stelsel 027 volledige loopbaanonderbreking 028halftijdse loopbaanonderbreking 151 gedeeltelijke LBO met een vijfde 29 GLBO HLBO GLBO 50+ met een vijfde 183 GLBO 55+ met een vijfde 088 volledige LBO beroepsopleiding 094 halftijdse LBO beroepsopleiding 152 GLBO beroepsopleiding met een vijfde opleiding schoolsecretariaten

162 AgODi Loopbaanonderbreking Elektronische melding palliatief verlof 087 VLBO voor palliatieve zorgen 089 HLBO voor palliatieve zorgen 156 GLBO palliatieve zorgen met een vijfde medische bijstand 104 VLBO medische bijstand 105 HLBO medische bijstand 155 GLBO medische bijstand met een vijfde opleiding schoolsecretariaten

163 AgODi Loopbaanonderbreking Elektronische melding ouderschapsverlof – loopbaanonderbreking 097 VLBO ouderschapsverlof 122 HLBO ouderschapsverlof 154 GLBO ouderschapsverlof met een vijfde opleiding schoolsecretariaten

164 AgODi Loopbaanonderbreking 9. Pensioen Inlichtingen in verband met de validering van LBO en de invloed van LBO op het pensioen -vast benoemde personeelsleden Pensioendienst voor de overheidssector Ontvangst briefwisseling Victor Hortaplein 40 - bus Brussel Tel.: (0) opleiding schoolsecretariaten

165 AgODi Loopbaanonderbreking 9. Pensioen -voor de tijdelijke personeelsleden Rijksdienst voor Pensioenen Dienst Regularisaties Zuidertoren (26ste verdieping) 1060 Brussel telefoon: opleiding schoolsecretariaten

166 AgODi Aanmoedigingspremie 1. aanvraag het ingevulde aanvraagformulier een kopie van het document C62 in geval van opleiding: een attest van de onderwijs- of opleidingsinstelling Adres Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie/Cel aanmoedigingspremies Ellipsgebouw K. Albert II laan 35, bus Brussel opleiding schoolsecretariaten

167 AgODi Aanmoedigingspremie 2. Toepassingsgebied: alle personeelsleden 3. Voorwaarden een periode van maximum 2 jaar bij elke volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking voorwaarde: indien het personeelslid gedurende de periode van 6 maanden voorafgaand aan de aanvangsdatum van de loopbaanonderbreking  ononderbroken in eenzelfde arbeidsregeling tewerkgesteld is geweest  effectieve arbeidsprestaties verricht opleiding schoolsecretariaten

168 AgODi Aanmoedigingspremie effectieve arbeidsprestaties:  verloven gelijkgesteld met dienstactiviteit worden beschouwd als effectieve prestaties bv. een personeelsleden was in de referteperiode van 6 maanden voor de LBO met bevallingsverlof  VVP of AVP: een personeelslid, F.T. vastbenoemd, heeft in de referteperiode een VVP/SF genoten - men gaat uit van een F.T.  ook voor tijdelijke personeelsleden: de maanden juli en augustus worden gezien als werkprestaties, op basis van de opdracht op opleiding schoolsecretariaten

169 AgODi Aanmoedigingspremie ingeval van aaneensluitende verlengingen kan de premie slechts voor de eerste maal worden toegekend bij een eerste periode van VLBO of GLBO geen combinatie mogelijk met een winstgevende activiteit Wel gedurende 1 jaar combineerbaar met een winstgevende activiteit als zelfstandige premie wordt per kwartaal uitgekeerd opleiding schoolsecretariaten


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Verloven Afwezigheden Terbeschikkingstelling Opleiding."

Verwante presentaties


Ads door Google