De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AgODi, AHOVOS en AKOV heten u WELKOM op de INFOSESSIE voor softwareleveranciers 14 juni 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "AgODi, AHOVOS en AKOV heten u WELKOM op de INFOSESSIE voor softwareleveranciers 14 juni 2011."— Transcript van de presentatie:

1 AgODi, AHOVOS en AKOV heten u WELKOM op de INFOSESSIE voor softwareleveranciers 14 juni 2011

2 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers 2 agenda 10u inleidingLieve Van Leuven personeelJeroen Depoortere externe communicatieJan Dejonghe LEDAnn Webers 11u00pauze 11u15nieuw datamodel VWOPiet De Smet & Dirk Vanderlooven DISCIMUSPeter Van Poucke 12u30lunch

3 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers 3 inleiding inleiding Lieve Van Leuven, afdelingshoofd AgODi ICT

4 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers 4 personeel personeel Jeroen Depoortere

5 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers 5 personeel OVERZICHT : nieuwigheden –dienstonderbrekingen (onder voorbehoud) –opvragen email-adressen –plage-uren basisonderwijs –aanpassing controle einddatum TAO-opdrachten –beleidsondersteuning & klasvrij maken directie aandachtspunt

6 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers 6 nieuwigheden personeel nieuwe DO'n gedeeltelijke loopbaanonderbreking bestaande DO'n halftijdse GLBO : –028 GLBO –094 GLBO voor beroepsopleiding –029 GLBO 50+ –122 Ouderschapsverlof in het kader van een GLBO –105 GLBO zware ziekte –089 GLBO voor palliatieve zorgen nieuwe codes gedeeltelijke loopbaanonderbreking (GLBO): –151 GLBO met 1/5 de –152 GLBO voor beroepsopleiding met 1/5 de –153 GLBO 50+ met 1/5 de –154 Ouderschapsverlof in het kader van een GLBO met 1/5 de –155 GLBO voor medische bijstand met 1/5 de –156 GLBO voor palliatieve zorgen met 1/5 de

7 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers 7 nieuwigheden personeel nieuwe DO'n gedeeltelijke loopbaanonderbreking de nieuwe DO'n : –zijn opdrachtgebonden –kunnen ook in hogescholen genomen worden nieuwe controles : –Ambt met volledige prestaties uitoefenen –Eén of meer betrekkingen blijven uitoefenen die samen vier vijfden van het aantal prestatie-eenheden omvatten die vereist zijn voor een ambt met volledige prestaties bij een GLBO met 1/5de (DO’n 151, 152, 154, 155 en 156). Hiervoor komen zowel vastbenoemde als tijdelijke opdrachten in aanmerking. –Eén of meer betrekkingen blijven uitoefenen die samen vier vijfden van het aantal prestatie-eenheden omvatten die vereist zijn voor een ambt met volledige prestaties bij een GLBO 50+ met 1/5de (DO 153). Hiervoor komen alleen vastbenoemde opdrachten in aanmerking. uitbreiding bestaande controle : –DO’n 151 en 152 moeten worden meegeteld voor de tijdsduurberekening van maximum 6 jaar GLBO

8 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers 8 nieuwigheden personeel nieuwe DO'n hogescholen DO 160 "Uitzonderlijk verlof wegens overmacht hogescholen onbezoldigd” –naam DO 144 wordt "verlof wegens overmacht bezoldigd" –DO 160 is onbezoldigd –kan genomen worden bij ziekte of ongeval van bloed- of aanverwant in de eerste graad die niet onder hetzelfde dak woont DO 161 "Pleegzorgverlof" –in verband met pleegzorgsituatie voor pleegouder : bijwonen gerechtelijke zittingen, contacten met natuurlijke ouders of belangrijke andere personen voor pleegkind, contacten met dienst voor pleegzorg, … –zes dagen per kalenderjaar –DO 161 is bezoldigd voor vastbenoemde en tijdelijke personeelsleden –opsturen met RL-2 DO 162 "Meemoederschapsverlof " –analoog aan DO 146 "vaderschapsverlof persoonsgebonden“ en DO 006 “vaderschapsverlof instellingsgebonden” –Recht op overname restant bevallingsverlof bij langdurige hospitalisatie of het overlijden van de moeder –hier : indien de samenwonende partner een vrouw is

9 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers 9 nieuwigheden personeel verlof mandaat directeur CLB bestaande DO 112 wordt opnieuw geactiveerd vanaf 01.09.2011 Vroeger alleen te nemen door technisch personeel van de CLB’s Nu te nemen door alle vastbenoemde of tot de proeftijd toegelaten personeelsleden van alle personeelscategorieën uit het niet-tertiair onderwijs Deze dienstonderbreking wordt niet bezoldigd Deze personeelsleden worden als vastbenoemde opdrachten (ato 4) opgezonden en betaald in de CLB’s

10 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers 10 nieuwigheden personeel nieuwe DO adoptieverlof bestaande DO : –007 adoptieverlof –dekt de duur van 4 of 6 weken –instellingsgebonden –ook in hogescholen nieuwe DO : –157 “dienstvrijstelling in het kader van het verplichte voorbereidingsprogramma in het kader van adoptie” –het gaat om korte afwezigheden (in totaal maximum 20 uur) die wel bovenop de duur komen van 4 weken of 6 weken. –Persoonsgebonden –Niet voor hogescholen

11 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers 11 nieuwigheden personeel Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte (DO 002) In CAO IX is er een nieuwe regeling voor VVP wegens ziekte opgenomen : –Personeelsleden kunnen na een bezoldigd ziekteverlof het werk hervatten met verminderde prestaties –Zowel voor vastbenoemde als voor tijdelijke personeelsleden –Behandelende arts stelt reïntegratieplan op met als doel volledig hernemen van de totale opdracht van het personeelslid –De nog te presteren opdrachten moeten minstens 50 % van een voltijdse opdracht bedragen –Hervattingspercentage wordt in het reïntegratieplan opgenomen –Het controleorgaan voor ziekteverlof staat de VVP wegens ziekte toe of weigert dit –Het personeelslid wordt tijdens de VVP wegens ziekte bezoldigd voor de volledige opdracht –Periode van VVP wegens ziekte wordt pro rata aangerekend op het aantal bezoldigde ziektedagen –VVP wegens ziekte eindigt wanneer recht op bezoldigd ziekteverlof is uitgeput –Ingangsdatum 1 september 2011

12 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers 12 nieuwigheden personeel Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte (DO 002) Impact op IT : Onderhandelingen over deze regeling lopen nog. Alles is onder voorbehoud. Mogelijk 2 nieuwe codes van dienstonderbrekingen VVP wegens ziekte naargelang pro rata aanrekening op ziekteverlof : –Mogelijkheid 1 : aanrekenen voor een halve dag ziekteverlof –Mogelijkheid 2 : aanrekenen voor een halve dag of ¼ dag ziekteverlof

13 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers 13 nieuwigheden personeel opvragen email-adressen doorsturen van één e-mailadres met statuscode per instelling soort gebeurtenis : 21022 "melding e-mailadres" nieuwe record layout : RL-15 velden : veld 1 "recordtype" : 2090 veld 2 "versienummer" : 01

14 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers 14 nieuwigheden personeel opvragen email-adressen veld 4 "e-mailadres" : –80 karakters voorzien, alfanumerisch –restricties :  formaat : xxxxxxxx@xxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx  moet altijd "@" en "." bevatten  uit de lijst met toegelaten tekens zijn de volgende tekens niet toegelaten: 32 -> 44, 47, 58 -> 94, 96, 123 -> 151, 153 -> 237, 239, 241 -> 253 (bvb: ! § # enz)  is verplicht in te vullen indien veld 05 (Statuscode) gelijk is aan “0002”  mag niet ingevuld worden indien veld 05 gelijk is aan “0001”

15 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers 15 nieuwigheden personeel opvragen email-adressen veld 5 "statuscode" : –4 posities, numeriek –restricties :  Toegelaten waarden: –"0001": Wenst geen e-mailadres op te geven –"0002": E-mailadres opgegeven  Moet gelijk zijn aan “0002” indien veld 04 (e-mailadres) ingevuld is  Moet gelijk zijn aan “0001” indien veld 04 (e-mailadres) niet ingevuld is

16 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers 16 nieuwigheden personeel opvragen email-adressen registratie in personeelsdossier : –fotoprincipe, per instelling –begindatum e-mailadres = ontvangstdatum

17 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers 17 nieuwigheden personeel plage-uren basisonderwijs dit schooljaar geen effect volgend schooljaar : –uitbreiding naar basisonderwijs –nog in onderzoek

18 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers 18 nieuwigheden personeel Aanpassing registratiecontrole einddatum tijdelijk andere opdrachten (TAO-opdrachten) De registratiecontrole op de einddatum van de tijdelijk andere opdrachten (TAO-opdrachten) van het bestuurs-en onderwijzend personeel (Personeelscategorie 3) wordt gewijzigd voor wervingsambten : - voor vervangingsopdrachten (ato 1) van “<= 30-6 van het schooljaar” naar “<= 31-8 van het schooljaar”. - voor vacante opdrachten (ato 2) van “30-6 van het schooljaar” naar “31-8 van het schooljaar”. Deze regeling geldt vanaf 1-9-2011.

19 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers 19 nieuwigheden personeel Beleidsondersteuning & klasvrij maken directie Wijziging vanaf 01/09/2011 (onder voorbehoud): Terugvordering loonkost gebeurt op basis van het personeelslid dat de beleidsondersteuning of klasvrij maken directie effectief uitoefent. Bestaande vakcodes blijven behouden (enkel in combinatie met ATO 1 en ATO 2): –597 beleidsondersteuning –616 klasvrij maken directie Combinatie vakcode 597 of 616 met aanduiding TAO blijft ook behouden. Code oorsprong omkadering 01 (tivoli) krijgt einddatum 31/08/2011  tivoli-code mag niet meer meegestuurd worden.

20 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers 20 nieuwigheden personeel aandachtspunt project Capelo : –Carrière publique électronique – Elektronische loopbaan overheid (http://www.capelo.be)http://www.capelo.be –voorzichtig zijn met "reden stopzetting" bij doorsturen van stopzetting opdrachtenpakket. Soms wordt stopzetting onnodig opgestuurd, waar een nieuw opdrachtenpakket voldoende is. –stopzettingen van vastbenoemden worden automatisch als "ontslag" naar pensioenen doorgestuurd

21 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers 21 externe communicatie externe communicatie Jan Dejonghe

22 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers 22 externe communicatie OVERZICHT : project downloadpagina's

23 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers 23 externe communicatie downloadpagina's vorig jaar aangekondigd project : –informatieverstrekking zoveel mogelijk stroomlijnen, standaardiseren en uniformiseren –in nauwe samenwerking met softwareleveranciers –oplossing bruikbaar voor alle softwarepakketten

24 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers 24 externe communicatie downloadpagina's doorgeven van technische informatie : –niet op uniforme of gestructureerde wijze –verschillende formaten (excel, word, access, tekst,…) –via verschillende wegen (mail, website, bijvoegsel aan omzendbrief, …) –verschillende aanpak personeel - I&L nood aan –voortdurend actueel gehouden informatie –zoveel mogelijk automatisch verwerkbaar in softwarepakket –snellere aanpassing en verspreiding mogelijk maken

25 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers 25 externe communicatie downloadpagina's projectplan : –interne analyse: wat kunnen we aanbieden en in welke vorm  oplijsten alle gepubliceerde bestanden + verantwoordelijken  mogelijkheden onderzoeken om te standaardiseren en te uniformiseren –afstemming met softwareleveranciers  bevraging  overeenstemming bereiken met alle softwareleveranciers –uitvoering

26 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers 26 externe communicatie downloadpagina's interne analyse –beschikbare formaten : xls cvs txt xml mdb –in tabelvorm of accesdatabase op website –voorlopig geen webservices  dit is optimalisatieproject  eerder : geleidelijke overgang naar ws, in afzonderlijke projecten  belasting server ? –automatische aanmaak van tabel en verschiltabel is mogelijk, bvb wekelijks, publicatie bij verschil –zelfde aanpak voor personeel, lerenden en volwassenonderwijs is mogelijk

27 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers 27 externe communicatie downloadpagina's enquete : 19 reacties –Vraag 1 : Bevatten de tabellen van de downloadpagina's voldoende informatie?  ja : 18  neen : 1 –Vraag 2 : Moet u ook nog andere gegevensbronnen raadplegen die volgens u op deze pagina's thuishoren?  ja : 5  neen : 14

28 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers 28 externe communicatie downloadpagina's –Vraag 3 : Welke gegevens had u graag op de downloadpagina's aangeboden gekregen die nu niet beschikbaar zijn?  info over de tabellen : inhoud, relaties tussen tabellen, uniforme veldnamen, betekenis van de velden, verband met technische handleiding, …  wordt toegevoegd  versienummer voor elke tabel  wordt toegevoegd  updates niet snel genoeg, bvb bij herstructureringen  wordt geautomatiseerd  bijlage aan omzendbrief verschilt van tabel  bijlage vervangen door link  tabel niet op juiste/elke downloadpagina  afzonderlijke pagina met "algemene" tabellen ?  één overzichtspagina met codes, wetteksten, faq's, … per onderwijsniveau  valt buiten kader van deze optimalisatie  uitzonderlijke regelgeving : wel in omzendbrief, niet in tabel  is vast gecodeerd, zit niet in tabel  voor DKO : volledige lijst met vakken per adm.groep  zit niet in tabel, contacteer afdeling DKO

29 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers 29 externe communicatie downloadpagina's –Vraag 4 : De tabellen worden gepubliceerd als excel-, word- en accessdocumenten. Welk formaat zou in de toekomst uw voorkeur genieten?  access : 2  csv : 2  excel : 10  txt : 1  xml : 2  webservice : 2  voorstel : afzonderlijke tabellen in csv, met vaste "kolombreedte" –is programma/versie onafhankelijk –is eigenlijk tekstbestand, voor "iedereen" bruikbaar –geautomatiseerd inlezen is mogelijk –kan direct in excel en in access ingelezen worden –tabellen die nu in één mdb zitten, worden afzonderlijke tabellen –bij elke versie wordt een verschiltabel voorzien

30 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers 30 externe communicatie downloadpagina's –Vraag 5 : Wanneer de tabellen wijzigen, krijgt u een mail waarin de verwijzing staat naar de aangepaste tabellen en vaak een toelichting met info over toegevoegde codes en/of desbetreffende omzendbrieven. Vindt u dit een geschikte methode of wordt u liever op een andere manier attent gemaakt op updates en nieuwigheden?  mail : 16  mail + RSS : 2 (RSS: really Simple Syndication)  webservice : 1  voorstel : mail behouden + consequent vermelden van hoofdstructuur

31 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers 31 externe communicatie downloadpagina's –Vraag 6 : De tabellen worden nu gepubliceerd op twee afzonderlijke pagina's : personeel en lerenden. Wat geniet uw voorkeur?  twee afzonderlijke pagina's : 16  een pagina : 3  voorstel : twee afzonderlijke pagina's behouden + "algemene" tabellen op beide pagina's

32 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers 32 externe communicatie downloadpagina's –Vraag 7 : Wat vindt u van de layout van de downloadpagina’s?  goed : 4  neutraal : 12  voor verbetering vatbaar : 2  slecht : 1 ? voorstellen voor verbetering : –layout, historiek, … ? –info uit mails opnemen ? als document ? als afzonderlijke pagina ? –bijkomende uitleg over tabellen (zie vraag 3 over ontbrekende info) ? –…

33 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers 33 externe communicatie downloadpagina's –Vraag 8 : Heeft u suggesties in verband met de layout van de downloadpagina's?  wijzigingen tov vorige versie zijn niet altijd duidelijk  bij elke versie wordt een verschiltabel voorzien  zelf kunnen kiezen uit tabellen in verschillende formaten  cvs-formaat kan in excel, access, eigen pakket ingelezen worden  downloaden van tabellen vanaf website is geen optie  voorlopig geen webservices beschikbaar  updates zijn niet snel genoeg  updates komen te frequent, we updaten pas als er fouten voorkomen  voorstel : wekelijkse update, nieuwe versie enkel bij wijzigingen

34 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers 34 externe communicatie downloadpagina's –Vraag 8 : Heeft u suggesties in verband met de layout van de downloadpagina's? (vervolg)  alle tabellen in één zip-bestand  alleen de wijzigingen publiceren  voor volwassenenonderwijs : handleiding voor "dummies" en geïntegreerd systeem van uitleg over regelgeving/afspraken/verificatie/wetgeving/...  valt buiten het kader van deze optimalisatie, vraag is doorgegeven aan afdeling volwassenenonderwijs  een zoekmachine met onderwerpen, trefwoorden  mogelijke oplossing : via google (vanaf bepaalde url, zoekt ook in documenten)

35 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers 35 vragen, opmerkingen, suggesties …

36 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers 36 LED Leer- en Ervaringsbewijzendatabank LED Leer- en Ervaringsbewijzendatabank Ann Webers

37 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers 37 pauze Balkon 2 midden+rechts

38 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers 38 Nieuw datamodel volwassenonderwijs Cursussen en cursistenregistratie Nieuw datamodel volwassenonderwijs Cursussen en cursistenregistratie Piet De Smet

39 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers 39 Nieuw datamodel volwassenonderwijs Achtergrond Besluitvorming rond het Volwassenenonderwijs beter ondersteunen –adequate verzameling van beleidsinformatie –Correct –Tijdig Vereenvoudiging van de processen –aandacht om cursist minder te belasten (vrijstellingen inschrijvingsgeld, studiebewijzen, …) –performante gegevensuitwisseling met centra –brondatabank voor info over volwassenenonderwijs: uitwisseling met andere partners

40 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers 40 Nieuw datamodel volwassenonderwijs Fase 1: november 2012 Eigenaarschap O & V: –Persoonsdatabank –Onderwijsbevoegdheid –Theoretisch opleidingsaanbod, modules –Centrum – Consortium Eigenaarschap centra: –Ingericht opleidingsaanbod –Ingerichte modules –Aanmelding – Toewijzing – Plaatsing –Les –Participatie

41 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers 41 Nieuw datamodel volwassenonderwijs Verdere fasering Fase 2: Koppeling KBI: februari 2013 Fase 3: medio 2013 –Studiebewijzen –Gecombineerd onderwijs –Stages –Mutaties INSZ –Opleidingsprofielen –Centrumbestuur e.d.: Fase 4: 2014 –Koppelingen externe DB'en –Vrijstellingen (inhoud) –LED-koppeling

42 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers 42 Nieuw datamodel volwassenonderwijs Verloop fase 1 Interne presentatie analyse: 16 – 19 augustus Review intern en extern: 22 augustus – 7 september Rework: 7 september – 23 september Interne presentatie rework: week 26 september Technisch ontwerp: oplevering 15 november 2011 Mogelijke start bouw bij Centra: 15 november 2011 Bouw: oplevering maart 2012 Interne testen: februari 2012 – mei 2012 Testen met de centra: juli 2012 – oktober 2012 In productie: september – november 2012

43 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers 43 Overzicht Business & algemene mijlpalen J J A S O N D 2011 Bouw software Centra Testen software Centra 2012 J F M A M J J A S O N D Bouw Zending referte 13/14 2013 Realiteit testen Referteperiode 12/13 via Mainframe Referteperiode 13/14 nieuw model Omkadering KBI haalt info op uit nieuw model KBI ontvangt info via centra Bouw Fase 2 Referteperiode 11/12 via Mainframe Berekening Omkadering Centra DM@VWO KBI Bouw nieuwe KBI software Technische Specs IPS software v/d Centra’s Discimus Corve Int. testen Realiteit testen Fase 1 Bouw IPS Discimus deel 1 Indien KBI gegevens over Magda moeten lopen IPS Discimus deel 2

44 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers 44 Nieuw datamodel volwassenonderwijs Use Cases Fase 1 Use cases Fase 1 betreffende de centra (27) –Registreer, Annuleer en Wijzig Ingerichte Opleidingsvariant –Registreer, Annuleer, Wijzig en Raadpleeg Ingerichte Modulevariant –Registreer, Annuleer, Wijzig en Raadpleeg Les –Registreer, Annuleer, Wijzig en Raadpleeg Persoon –Registreer, Annuleer, Wijzig en Raadpleeg Aanmelding –Registreer, Annuleer, Wijzig en Raadpleeg Plaatsing –Registreer, Annuleer, Wijzig en Raadpleeg Participatie

45 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers 45 Nieuw datamodel volwassenonderwijs Communicatie Infosessie voor Softwareleveranciers VWO wanneer Technisch Ontwerp klaar is Sharepoint: https://team10.vonet.be/ov/onderwijsenvorming/DMVWO/softwareleveran ciers/default.aspx https://team10.vonet.be/ov/onderwijsenvorming/DMVWO/softwareleveran ciers/default.aspx

46 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers 46 Technische Architectuur DM@VWO Technische Architectuur DM@VWO Dirk Vanderlooven

47 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers 47 DISCIMUS DISCIMUS Peter Van Poucke

48 14 juni 2011 infosessie softwareleveranciers 48 de LUNCH wordt u aangeboden in Hotel President W.T.C. Koning Albert II laan 44 de LUNCH wordt u aangeboden in Hotel President W.T.C. Koning Albert II laan 44


Download ppt "AgODi, AHOVOS en AKOV heten u WELKOM op de INFOSESSIE voor softwareleveranciers 14 juni 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google