De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Ziekte, bevalling, adoptie/pleegvoogdij en aanverwante.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Ziekte, bevalling, adoptie/pleegvoogdij en aanverwante."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Ziekte, bevalling, adoptie/pleegvoogdij en aanverwante verloven Moederschapsbescherming en profylactische maatregelen Basisopleiding schoolsecretariaten schooljaar 2013-2014 ronald.gyselinck@ond.vlaanderen.be tania.vanlabeke@ond.vlaanderen.be

2 www.agodi.be AgODi Basisopleiding schoolsecretariaten 2013-2014 Inhoud 1.Ziekteverlof en anders werken 2.Bevallingsverlof 3.Adoptie en pleegvoogdij 4.Verloven bij bevalling en adoptie/pleegvoogdij 5.Bedreiging beroepsziekte tijdens de zwangerschap en moederschapsbescherming 6.Profylactisch verlof

3 www.agodi.be AgODi Basisopleiding schoolsecretariaten 2013-2014 Doelstelling Dossierbeheerders hebben notie van de dienstonderbrekingen en weten welke documenten/attesten noodzakelijk zijn. Dossierbeheerders weten hoe de elektronische zendingen moeten gebeuren.

4 www.agodi.be AgODi Ziekteverlof Basisopleiding schoolsecretariaten 2013-2014 Zie ook cursus schoolsecretariaten

5 www.agodi.be AgODi Ziekteverlof - meldingen Personeelslid Aan school Verplichting melding 1ste uur afwezigheid/schooluur Toezending ‘afwezigheidsattest’ (niet voor ééndagsziekte)‘afwezigheidsattest’ Bij verlenging melden op de vooravond Verplichting melding verblijfplaats (ook bij wijziging) Bij vervroegde vrijwillige werkhervatting: melden aan de directeurs de dag voordien. Aan controleorgaan (Mensura) Verplichting toezending ‘medisch attest’ (niet voor ééndagsziekte)‘medisch attest’ Bij hospitalisatie een nieuw medisch attest Verplichting melding verblijfplaats bij wijziging tijdens de ziekte Aan ziekenfonds Tijdelijke personeelsleden moeten steeds aangifte doen aan de hand van een “getuigschrift van arbeidsongeschiktheid” om hun rechten op uitkering te behouden Basisopleiding schoolsecretariaten 2013-2014

6 www.agodi.be AgODi Ziekteverlof - meldingen De school meldt de afwezigheid aan het agentschap zo snel mogelijk met RL2 23001: Alle ééndagsziekte Alle ziektedagen als vermeld op het ‘afwezigheidsattest’ (dus ook feestdagen, weekends, verloven en vakanties). feestdagen, weekends, …, tussen twee ziekteperioden in en waarvoor geen afwezigheidsattest, worden nooit doorgezonden maar mogelijk wel aangerekend als ziekte. Ingeval van vervroegde diensthervatting: annulatie oorspronkelijke ziekteperiode RL2 24001 correcte RL2 + RL3 opmerking “vervroegde diensthervatting” Mensura hiervan verwittigen Het werk aanvatten maar verlaten omwille van ziekte = een arbeidsdag en moet niet gemeld worden als ziekte. Basisopleiding schoolsecretariaten 2013-2014

7 www.agodi.be AgODi Ziekteverlof - controle Aanvraag controle bij Mensura door directie, inrichtende macht, aanvraag telefonisch 011 301258 (steeds schriftelijke bevestiging),  Vergeet niet te vermelden : Duur van de afwezigheid Verblijfplaats waar de controle moet gebeuren.  schriftelijk via ‘aanvraag medische controle’ (Fax 011 301251, email absenteisme.onderwijs@mensura.be of post)‘aanvraag medische controle’ Ieder personeelslid is verplicht zich te onderwerpen aan de controle  thuis  bij de controlegeneesheer (eerstvolgende spreekuur)  controlecentrum van Mensura Beslissingen controlearts (attest ter kennisname aan personeelslid) gerechtvaardigd niet of niet langer gerechtvaardigd Resultaat onderzoek wordt door Mensura gemeld aan school (fax) en WS Basisopleiding schoolsecretariaten 2013-2014

8 www.agodi.be AgODi Ziekteverlof - controle  opvolging resultaten is een verantwoordelijkheid van de school  maar WS zal voortaan streng controleren, o.a.  eerste 24 uur aanwezigheid  laattijdige aanmelding  niet verplicht hernemen Mogelijkheid tot beslissing ‘ongewettigde afwezigheid’ ingevolge artikel 21 van het BVR betreffende de controle op de afwezigheid wegens ziekte van 08/12/1993 en inhouding van het salaris voor de niet gerechtvaardigde periode van afwezigheid. Basisopleiding schoolsecretariaten 2013-2014

9 www.agodi.be AgODi Ziekteverlof – overschrijden ziekterecht De berekening van het ziekterecht gebeurt in de werkstations en is verschillend naargelang een tijdelijke of een vaste opdracht.  Tijdelijke principes  één dag per reeks van tien dagen (met een maximum van 300 dagen per schooljaar) waarvoor een salaris door onderwijs als tijdelijk personeelslid werd verstrekt verminderd met het al genoten/aangerekend bezoldigd ziekteverlof tijdens de aanstelling als tijdelijke.  dertig kalenderdagen voor het schooljaar indien onmiddellijk aangesteld voor een volledig schooljaar en dit gunstiger is dan de 1/10 regeling op de 1ste dag van ziekte in dat schooljaar.  Vaste principes  Dertig dagen per twaalf maanden sociale anciënniteit, verminderd met het al genoten/aangerekend bezoldigd ziekteverlof in de periode meetellend voor de berekening van die sociale anciënniteit. (SA = alle overheidsdiensten die in aanmerking kunnen komen voor het bepalen van de geldelijke anciënniteit). Basisopleiding schoolsecretariaten 2013-2014

10 www.agodi.be AgODi Ziekteverlof – overschrijden ziekterecht  Tijdelijke personeelsleden hebben bij uitputting van het ziekterecht geen recht meer op een salaris(toelage) maar ontvangen een uitkering van het ziekenfonds.  Tijdelijke personeelsleden die omwille van ziekte hun opdracht niet daadwerkelijk opnamen hebben evenmin recht op een salaris(toelage) maar ontvangen een uitkering van het ziekenfonds. -WS bezorgt het personeelslid een attest voor het ziekenfonds.  Vaste personeelsleden worden bij uitputting van het ziekterecht TBSWZ (ter beschikkingstelling wegens ziekte) en ontvangen van het werkstation een wachtgeld(toelage) tussen de 50% (minimum) en 75% (maximum) van het laatste bruto activiteitssalaris (berekening op basis van de geldelijke anciënniteit). -WS deelt dit mee aan de school, die op zijn beurt het personeelslid hiervan op de hoogte brengt. Basisopleiding schoolsecretariaten 2013-2014

11 www.agodi.be AgODi Ziekteverlof – overschrijden ziekterecht  Een vast personeelslid wordt opgeroepen door Medex voor onderzoek en beslissing omtrent de  aandoening Indien een ernstige en langdurige ziekte van tenminste 6 maanden ⇒ recht op een wachtgeld(toelage) van 100% vanaf ingang TBSWZ.  geschiktheid – geschikt, tijdelijk ongeschikt – tijdelijk ongeschikt maar geschikt wederaanpassing ½ dagtaak bepaalde duur – definitief ongeschikt maar geschikt voor andere tewerkstelling – tijdelijk pensioen, definitief pensioen De beslissing wordt aan betrokkene aangetekend verstuurd. De definitieve beslissing wordt, na de beroepstermijn van 30 dagen of na de beroepsprocedure, ook verstuurd naar het werkstation (niet naar de school). Basisopleiding schoolsecretariaten 2013-2014

12 www.agodi.be AgODi Ziekteverlof – anders werken Verlof voor minderde prestaties wegens ziekte (Mensura)  Op verzoek personeelslid/arts via o Opmaak ziekteattest o Opmaak plan met aanvang tijdens of aansluitend ziekteverlofplan tot wanneer het personeelslid in staat zou zijn op oorspronkelijke opdracht opnieuw op te nemen restprestaties tussen de 50% en 99% o Afspraak maken bij Mensura om controle door controlearts  Controle en goedkeuring door controlegeneesheer o Goedkeuring maximaal per 2 maanden (resultaat naar school en WS) o Hercontrole op de laatste woensdag voor het einde  Voorwaarden o ten minste 50% aangesteld in het niet-tertiair onderwijs o het recht op ziekteverlof noch als tijdelijke noch als vaste hebben uitgeput o het VVP wegens ziekte moet aansluiten op een afwezigheid wegens ziekte of op verminderde prestatie wegens ziekte Basisopleiding schoolsecretariaten 2013-2014

13 www.agodi.be AgODi Ziekteverlof – anders werken Verlof voor minderde prestaties wegens ziekte (Mensura)  Dienstonderbrekingcodes: o RL1 - code 158 “VVP wegens ziekte 50-74 %” wordt gebruikt voor een hervattingspercentage tussen 50 en 74 % en wordt aangerekend voor een halve dag ziekteverlof. o RL1 - code 159 VVP wegens ziekte >=75 % wordt gebruikt voor een hervattingspercentage van >= 75 % en wordt aangerekend voor 1/4de dag ziekteverlof  Opschorting: o Een ziekteperiode en andere dienstonderbrekingen tijdens de goedgekeurde periode schort de VVP ziekte op. Betrokkene kan nadien wel hervatten in het stelsel van de VVP ziekte, tijdens de goedgekeurde periode.  Einde: o De VVP ziekte neemt een definitief einde wanneer het personeelslid geen recht meer heeft op bezoldigd ziekteverlof, wanneer het hervattingspercentage wijzigt of indien geen goedkeuring meer vanwege Mensura.  Behoud salaris Basisopleiding schoolsecretariaten 2013-2014

14 www.agodi.be AgODi Ziekteverlof – anders werken Re-integratie in een aangepaste of ander functie (preventieadviseur-arbeidsgeneesheer)  Op verzoek personeelslid/arts via : o Attest vaststelling definitieve arbeidsongeschiktheid o Aangetekend verzoek aan de inrichtende macht  Voorwaarde: o Vast benoemd o Niet TBSWZ  Goedkeuring door preventieadviseur-arbeidsgeneesheer  Zending bij akkoord van de werkgever: o zending RL1- “TBS re-integratie” code 147 + met melding TBSOB in functie van ongeschiktheid vanaf 1 ste maand volgend op de beslissing o Verplichting inzake reaffectatie en wedertewerkstelling  Behoud salaris Basisopleiding schoolsecretariaten 2013-2014

15 www.agodi.be AgODi Ziekteverlof – anders werken Wederaanpassing met halve dagtaak (Medex)  Op voorstel van Medex o Indien geen gevolg door personeelslid dan verder ziek  Voorwaarden o TBSWZ o Maximaal 90 dagen / 10 jaar  Zending o Aanvang de eerste werkdag na betekening en akkoord personeelslid o zending RL1- “VVP Pensioencommissie” code 116 enkel op de vaste uren  Opschorting o Ziektedag schort op en geeft recht tot toevoegen aan de toegekende periode o ziekte > 14 kalenderdagen (schort op en beëindigt)  Bekomt een salaris Basisopleiding schoolsecretariaten 2013-2014

16 www.agodi.be AgODi Ziekteverlof – anders werken  Tewerkstelling onder bepaalde voorwaarden in een ander ambt (Medex)  Beslissing van Medex  Voorwaarden o TBSWZ o Personeelslid verzoekt om andere tewerkstelling (zo niet blijvend ziek)  Zending bij akkoord van de werkgever o Aanvang de eerste werkdag na verzoek personeelslid o zending RL1- “TBS Pensioencommissie” code 067 enkel op de vaste uren + met melding TBSOB o Verplichting inzake reaffectatie en wedertewerkstelling  Bekomt een salaris Basisopleiding schoolsecretariaten 2013-2014

17 www.agodi.be AgODi Ziekteverlof – anders werken Deeltijdse werkhervatting (ziekenfonds)  Toestemming adviserende geneesheer ziekenfonds  Voorwaarden o Onbezoldigd ziekte als tijdelijke  Zending = geen wettelijk kader o TBSPA voor de niet gepresteerde uren of o ontslag voor de niet gepresteerde uren  Bezoldiging o Volgens de nog gepresteerde opdracht o Uitkering ziekenfonds voor de resterende uren Basisopleiding schoolsecretariaten 2013-2014

18 www.agodi.be AgODi Ziekteverlof – ambtshalve pensioen  Uitspraak Medex bij TBSWZ vastbenoemden: o tijdelijk pensioen RL2 – “tijdelijk rustpensioen” code 095 o definitief pensioen RL2 – “rustpensioen” code 062 o personeelslid wenst of heeft geen andere tewerkstelling in ander ambt, dan definitief pensioen na 12 maanden  Indien vastbenoemd, 60 jaar en ziek dan: o ambtshalve pensioen op P-datum indien TBSWZ en 30 dienstjaren in aanmerking voor de berekening rustpensioen o ambtshalve pensioen na 365 ziektedagen vanaf 60 jaar Basisopleiding schoolsecretariaten 2013-2014

19 www.agodi.be AgODi Ongeval, al of niet ziekteverlof  Arbeidsongeval  bij niet erkenning of niet meer aanvaarding AO ⇒ omzetten naar ziekte  Buitendienstongeval fout derde  zending ziekte  indien terugbetaling van een afwezigheidsperiode door de verzekering derde: o tijdelijke: – aangerekende ziektedagen worden bij de volgende ziekte berekening teruggeven – geen zending nodig o vaste: – zending annulatie ziektedagen – zending “ongeval buiten dienstverband” code 056 Basisopleiding schoolsecretariaten 2013-2014

20 www.agodi.be AgODi Basisopleiding schoolsecretariaten 2013-2014

21 www.agodi.be AgODi Bevallingsverlof Basisopleiding schoolsecretariaten 2013-2014 Zie ook cursus schoolsecretariaten

22 www.agodi.be AgODi Bevallingsverlof – meldingen Personeelslid Aan school De vermoedelijke bevallingsdatum via een “medisch attest” ten laatste 7 weken (9 weken indien een meerling) voor de vermoedelijke bevallingsdatum Terzelfdertijd of later de melding van de aanvang van het bevallingsverlof Aan controleorgaan (Mensura) Toezending ‘medisch attest’ met aanvang bevallingsverlof‘medisch attest’ Aan ziekenfonds Tijdelijke personeelsleden moeten steeds aangifte doen aan de hand van een “medisch attest” om hun rechten op een moederschapsuitkering te verzekeren. Basisopleiding schoolsecretariaten 2013-2014

23 www.agodi.be AgODi Bevallingsverlof – meldingen Zodra de aanvang gekend is stuurt de school een RL2 “bevallingsverlof” code 003 met de o begindatum bevallingsverlof o vermoedelijke bevallingsdatum o Aantal te verwachte kinderen o fictieve einddatum = 105 dagen (133 dagen bij een meerling) Een zending voor tijdelijke personeelsleden kan steeds over de aanstelling heen.  Het bevallingsverlof moet verplicht 7 kalenderdagen voor de vermoedelijke bevallingsdatum aanvangen, ook indien het personeelslid op dat ogenblik in verlof of arbeidsongeschikt is.  Het bevallingsverlof mag starten vanaf de 6de week (= 42 kalenderdagen) voor de vermoedelijke bevallingsdatum ( 8 ste week = 56 kalenderdagen ingeval een meerling. Op het ogenblik van de bevalling zal het bevallingsverlof moeten herrekend worden om de juiste duur van het postnatale verlof te kennen. Alle gebeurtenissen in de 6 weken (8 weken indien een meerling) voor de werkelijke bevallingsdatum hebben een invloed op de duur van het postnatale verlof. Basisopleiding schoolsecretariaten 2013-2014

24 www.agodi.be AgODi Bevallingsverlof – bevallen  Het personeelslid mag gedurende 9 weken (= 63 kalenderdagen), de dag van bevalling inbegrepen, geen arbeid verrichten.  Het postnataal verlof kan uitgebreid worden met:  de gewerkte en gelijkgestelde dagen vanaf de 6 de week (8 ste week bij een meerling) voor de werkelijke bevallingsdatum met uitsluiting van de laatste 7 dagen Zijn geen gewerkte dagen en mogen niet overgedragen worden: het al genoten prenataal verlof elke periode van arbeidsongeschiktheid: ziekte, arbeidsongevallen, beroepsziekte, deeltijdse en voltijdse perioden van BBZ en MB elke periode van voltijdse dienstonderbrekingen: TBSPA, LBO, staking, schorsing  1 week ingevolge ziekte of ongeval in de volledige periode van 6 weken (8 weken bij een meerling) voor de werkelijke bevallingsdatum.  max. 2 weken op verzoek van het personeelslid (ingeval een meerling). Basisopleiding schoolsecretariaten 2013-2014

25 www.agodi.be AgODi Bevallingsverlof – bevallen Na de bevalling stuur je een RL2 “ aanvullend bevallingsverlof” code 24003. Toevoegen van de effectieve bevallingsdatum Correcte einddatum bevallingsverlof opgeven (63 dagen + overdracht) Aan de begindatum en aantal kinderen wijzigt er niets Melding “aanvullend bevallingsrust” overschrijft melding “bevallingsrust”. De controle van de duur bevallingsrust gebeurt in werkstation. Indien fout in de einddatum bevallingsrust dan een nieuwe zending “aanvullend bevallingsrust” met de juiste einddatum. Ingeval een vroeggeboorte of een miskraam nog voor de aanvang van het bevallingsverlof is de nieuwe aanvang = dag van vroeggeboorte of miskraam. Als betrokkene nog gewerkt heeft die dag stuur je, aansluitend aan het bevallingsverlof, 1 extra dag via een RL2 “verlenging bevallingsverlof 1 dag” code 150 Basisopleiding schoolsecretariaten 2013-2014

26 www.agodi.be AgODi Bevallingsverlof – miskraam Een miskraam na de 180 ste dag zwangerschap geeft recht op bevallingsverlof. Het bewijs wordt geleverd door een speciale akte opgemaakt door de burgerlijke stand. Je stuurt hiervoor een RL2 “bevallingsverlof” of “aanvullend bevallingsverlof” met melding  juiste duur van het bevallingsverlof  Aantal te verwachte kinderen  datum miskraam  aantal dagen zwanger (minstens 181 dagen) Een afwezigheid ingevolge miskraam voor de 181 ste dag zwangerschap = ziekteverlof Basisopleiding schoolsecretariaten 2013-2014

27 www.agodi.be AgODi Bevallingsverlof – simulatie Basisopleiding schoolsecretariaten 2013-2014

28 www.agodi.be AgODi Bevallingsverlof – hospitalisatie kind Een ononderbroken opname van het kind, na de eerste 7 dagen, in een verpleeginstelling geeft recht op een verlenging van het bevallingsverlof. Personeelslid o bezorgt de school een attest hospitalisatie kind o tijdelijken melden dit ook aan het ziekenfonds School o aansluitend het bevallingsverlof stuur je een RL2 “Verlenging beval-hospitalisatie kind” code 118 maximaal 24 weken Een heropname van het kind na thuiskomst telt niet meer geen optelling van de opnames bij een meerling Basisopleiding schoolsecretariaten 2013-2014

29 www.agodi.be AgODi Bevallingsverlof – uitstel Wanneer het verplichte postnatale verlof van 63 dagen met tenminste 14 dagen kan worden verlengd mag het personeelslid verzoeken om hiervan 2 weken later op te nemen = verlofweken postnatale rust. Personeelslid  schriftelijk te melden aan de werkgever binnen de 5 weken na bevalling  planning van opname Omzetting steeds met 2x 7 volledige kalenderdagen, niet noodzakelijk aaneensluitend Te nemen binnen de 8 weken na diensthervatting School  inkorting zending “aanvullende bevallingsrust of hospitalisatie kind” met tenminste14 dagen  melding via een RL2 “Verlofweken van postnatale rust” code 145 (1x 14dagen ofwel 2x 7dagen)  opmaak van de nodige documenten ten behoeve het ziekenfonds ingeval tijdelijke Basisopleiding schoolsecretariaten 2013-2014

30 www.agodi.be AgODi Bevallingsverlof – bezoldiging Bevallingsverlof, verlofweken postnatale rust en verlof hospitalisatie kind: Vaste opdracht = salaris(toelage) Tijdelijke opdracht = moederschapsuitkering door ziekenfonds recht op uitgestelde bezoldiging, vakantiegeld en eindejaarstoelage vanwege het agentschap De periode van ziekte in de 6 (8) weken voor de effectieve bevallingsdatum zonder werkhervatting worden ambtshalve omgezet in bevallingsverlof Enkel een periode van verlof of afwezigheid verminderde prestaties en de periode van TBSWZ wordt opgeschort door een bevallingsverlof en het personeelslid bekomt een salaris of moederschapsuitkering voor de aanstelling. Basisopleiding schoolsecretariaten 2013-2014

31 www.agodi.be AgODi Basisopleiding schoolsecretariaten 2013-2014

32 www.agodi.be AgODi Adoptie en pleegvoogdij Basisopleiding schoolsecretariaten 2013-2014 Zie ook cursus schoolsecretariaten

33 www.agodi.be AgODi Adoptie en pleegvoogdij Basisopleiding schoolsecretariaten 2013-2014 Een bezoldigd opvangverlof kan toegekend worden aan die personeelsleden die effectief een kind jonger dan tien jaar opnemen in hun gezin met de bedoeling dit kind te adopteren of er de pleegvoogdij op uit te oefenen.  maximum zes ononderbroken weken als het opgenomen kind nog geen drie jaar is bij de aanvang van het opvangverlof.  maximum vier ononderbroken weken als het opgenomen kind drie jaar of ouder is bij de aanvang van het opvangverlof. Indien het opgenomen kind mindervalide is dan wordt de maximumduur van het opvangverlof verdubbeld. Er is eveneens recht op dienstvrijstelling voor het volgen van het voorbereidingsprogramma. Er is geen recht op opvangverlof wanneer het pleegzorg betreft (tijdelijke opname in het gezin).

34 www.agodi.be AgODi Opvangverlof - meldingen Basisopleiding schoolsecretariaten 2013-2014 Personeelslid bij adoptie: o Bewijs opname kind in het gezin middels een getuigschrift van domiciliëring o Bewijs van adoptie (verzoekschrift tot adoptie) o Melding aanvang Binnen de vier maanden waarop het kind effectief in het gezin werd opgenomen De dag van afreis naar het buitenland ingeval een buitenlandse adoptie Personeelslid bij pleegvoogdij: o Bewijs opname kind in het gezin middels een getuigschrift van domiciliëring o Akte van pleegvoogdij o Melding aanvang Binnen de vier maanden waarop het kind effectief in het gezin werd opgenomen School stuurt een RL2 “adoptieverlof” code 007

35 www.agodi.be AgODi Basisopleiding schoolsecretariaten 2013-2014

36 www.agodi.be AgODi Overige verloven Basisopleiding schoolsecretariaten 2013-2014 Zie ook cursus schoolsecretariaten

37 www.agodi.be AgODi Geboorteverlof Basisopleiding schoolsecretariaten 2013-2014 Overzetting van het resterende postnataal bevallingsverlof van de moeder naar de vader of partner in geval van langdurige hospitalisatie of overlijden van de moeder na de geboorte van het kind.  Meldingen:  personeelslid  geen procedure voorzien  school  stuurt een RL2 “geboorteverlof” code 163  Bezoldiging  als bevallingsverlof

38 www.agodi.be AgODi Omstandigheidsverlof bevalling Basisopleiding schoolsecretariaten 2013-2014 Toekenning van 10 werkdagen omstandigheidsverlof (waarvan vijf werkdagen aaneensluitend) aan de vader of samenwonende partner.  Meldingen:  personeelslid  bewijs geboorte  wijze van opname binnen de 4 maanden vanaf de bevalling  wanneer de partner later opvangverlof (adoptie/pleegvoogdij) opneemt moet de duur hiervan verminderd worden met de dagen omstandigheidsverlof.  school  stuurt een RL2 “omstandigheidsverlof n.a.v. de geboorte” code 119 (enkel bij aanstelling van een vervanger  zending mag over een weekend heen.  Bezoldigd

39 www.agodi.be AgODi Onbezoldigd ouderschapsverlof Basisopleiding schoolsecretariaten 2013-2014 Beide ouders kunnen een onbezoldigd ouderschapsverlof aanvragen van maximaal 3 ononderbroken maanden.  Meldingen:  personeelslid  bewijs geboorte  aanvang binnen het jaar na de geboorte en voor alle opdrachten in alle scholen  verlies saldo bij opname minder dan 3 maanden  school  stuurt een RL2 “onbezoldigd ouderschapsverlof” code 143  vervroegde beëindiging mogelijk  Bezoldiging  Onbezoldigd, maar wel recht op vakantiegeld en eindejaarstoelage

40 www.agodi.be AgODi Ouderschapsverlof loopbaanonderbreking Basisopleiding schoolsecretariaten 2013-2014 Beide ouders kunnen per kind een loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof aanvragen.  Meldingen: o personeelslid  bewijs geboorte  aanvang ten laatste op de vooravond dat het kind 12 jaar wordt  wijze van opname en duur  Volledige loopbaanonderbreking - maximaal 4 maanden per kind  Halftijdse loopbaanonderbreking - maximaal 8 maanden per kind  1/5 loopbaanonderbreking – maximaal 20 maanden per kind  Verlies saldo indien geen volledige opname (uitzonderingen voorzien) o school  stuurt een RL2 “Ouderschapsverlof lbo” code 097 of RL1 bij “Ouderschapsverlof deeltijdse LBO” code 122 of RL1 bij “Ouderschapsverlof GLBO met 1/5 de ” code 154  vervroegde beëindiging mogelijk  opmaak documenten ten behoeve de RVA  Bezoldiging o Uitkering RVA voor de niet meer gepresteerde uren

41 www.agodi.be AgODi Basisopleiding schoolsecretariaten 2013-2014

42 www.agodi.be AgODi Bedreiging beroepsziekte tijdens de zwangerschap en moederschapsbescherming Basisopleiding schoolsecretariaten 2013-2014 Zie ook cursus schoolsecretariaten

43 www.agodi.be AgODi BBZ / MB – risico’s Basisopleiding schoolsecretariaten 2013-2014 Onder voorwaarden kan een aanpassing van werkomstandigheden, het aanbieden andere betrekking of een vrijstelling van arbeid worden verleent aan zwangere vrouwen of ter bescherming van vrouwen die borstvoeding geven en tewerkgesteld zijn in een risico functie als beschreven in de risico-evaluatie. Bedreiging beroepsziekte  Blootstelling aan infectieziekten: o personeelsleden buitengewoon secundair onderwijs o leerkrachten stage verpleegkunde/verzorging o leerkrachten dierenzorg o leerkrachten Nederlands voor nieuwkomers  Blootstelling aan Chemische stoffen o Leerkrachten chemie, grafische technieken, agrarische technieken Moederschapsbescherming  Agressief gedrag van jongeren en tillen lasten o Personeelsleden buitengewoon secundair onderwijs Moederschapsbescherming lactatie  Blootstelling aan infectieziekten  Blootstelling aan Chemische stoffen

44 www.agodi.be AgODi BBZ / MB – meldingen Basisopleiding schoolsecretariaten 2013-2014  Directeur o preventieve verwijdering o opmaak nodige aangifteformulier (BBZ ofwel MB) o doorverwijzing personeelslid naar de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer  Preventieadviseur-arbeidsgeneesheer o beslissing al of niet verwijdering op het aangifteformulier o verwijdering voor welke opdracht  Directeur o indien verwijdering 1.aanpassing arbeidsomstandigheden 2.aangepast werk 3.vrijstelling van arbeid o Aanvulling aangifteformulier  School o aangifteformulier overmaken aan het werkstation behalve bij vrijstelling omwille BBZ (naar MEDEX) o nodige zendingen

45 www.agodi.be AgODi BBZ / MB – zendingen Basisopleiding schoolsecretariaten 2013-2014  Aanpassing van werkomstandigheden Nihil  Aanbieden andere betrekking Nieuw opdrachtenpakket (TAO in VB) vanaf aanvang  Vrijstelling van arbeid RL1 “Melding bedreigd door een beroepsziekte” code 109 RL1 “Melding moederschapsbescherming” code 113 Aanvang vrijstelling  onmiddellijk  1 ste risicodag na melding zwangerschap  Aansluitend op het bevallingsverlof indien borstvoeding Einde vrijstelling  indien er geen risico meer is  bij het begin van de 6 weken (8weken indien een meerling) voorafgaand de vermoedelijke bevallingsdatum (dan verplicht met bevallingsverlof)

46 www.agodi.be AgODi BBZ / MB – bezoldiging Basisopleiding schoolsecretariaten 2013-2014  Bij aanpassing werkomstandigheden o doorbetaling van het salaris  Bij aangepast werk o salaris volgens de nieuwe aanstelling  Bij vrijstelling van arbeid o Vaste opdracht Doorbetaling salaris zowel voor BBZ als MB o Tijdelijke opdracht  Doorbetaling salaris bij BBZ of 90% van het salaris bij nieuwe aanstelling bij dezelfde werkgever in dezelfde risicofunctie  Uitkering van het ziekenfonds bij MB. Wel recht op UB, VG en EJT)

47 www.agodi.be AgODi Basisopleiding schoolsecretariaten 2013-2014

48 www.agodi.be AgODi Profylactisch verlof Basisopleiding schoolsecretariaten 2013-2014

49 www.agodi.be AgODi Profylactisch verlof - meldingen Basisopleiding schoolsecretariaten 2013-2014 Besmettelijke ziekte van een inwonend familielid Personeelslid  Aanvraag bij Mensura via het medisch attest + ziekteattest van zieke familielid  Melding aan school School Zending RL2 “profylactische maatregelen” code 047 Bezoldigd

50 www.agodi.be AgODi Profylactisch verlof - meldingen Basisopleiding schoolsecretariaten 2013-2014 Tijdelijke infectieziekte in de school (varicella, rubella, mazelen, bof)  School  Melding aan CLB  Zwangere vrouwen, niet vrijgesteld van arbeid omwille BBZ, doorverwijzen naar preventieadviseur-arbeidsgeneesheer  Preventieadviseur-arbeidsgeneesheer  Beslissing al of niet verwijdering gedurende de duur van de infectie in de school  School  Zending RL2 “profylactische maatregelen” code 047 Bezoldigd

51 www.agodi.be AgODi Basisopleiding schoolsecretariaten 2013-2014


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Ziekte, bevalling, adoptie/pleegvoogdij en aanverwante."

Verwante presentaties


Ads door Google