De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

www.agodi.be AgODi Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Omstandigheidsverlof TBSPA VVP/AVP.

Verwante presentaties


Presentatie over: "www.agodi.be AgODi Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Omstandigheidsverlof TBSPA VVP/AVP."— Transcript van de presentatie:

1

2 www.agodi.be AgODi Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Omstandigheidsverlof TBSPA VVP/AVP Opleiding schoolsecretariaten 2013-2014

3 www.agodi.be AgODi Inhoud 1.Algemene principes 2.Omstandigheidsverlof - Verlof wegens overmacht 3.Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden (TBS/PA) 4.Verlof voor verminderde prestaties gewettigd door sociale of familiale redenen (VVP/SF) Afwezigheid voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden (AVP/PA) opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 2

4 www.agodi.be AgODi 1. Algemene principes 1.Vervanging van een afwezig personeelslid 2.Elektronische melding Opdrachtgebonden dienstonderbrekingen Niet-opdrachtgebonden dienstonderbrekingen opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 3

5 www.agodi.be AgODi 1. Vervanging Reglementaire vervanging van een personeelslid indien  minstens 10 aaneensluitende werkdagen afwezig  de afwezigheid niet aanvangt na 31 mei Voorbeeld: een opvoeder was afwezig wegens ziekte van 13-09 tot 17-09 (5 werkdagen)  geen reglementaire vervanging mogelijk  de periode van afwezigheid is minder dan 10 aaneensluitende werkdagen opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 4

6 www.agodi.be AgODi 1. Vervanging Uitzonderingen 1) Omstandigheidsverlof n.a.v. de bevalling 2) Vervanging van een personeelslid, aangesteld in een bevorderingsambt 3) De vervanging van een personeelslid dat afwezig is wegens verlofweken voor postnatale rust (zie cursus bevallingsverlof) opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 5

7 www.agodi.be AgODi 2. Elektronische melding Opdrachtgebonden dienstonderbrekingen worden gemeld met de opdracht volgens het fotoprincipe (VVP, AVP, GLBO, …)  RL 1 Voorbeeld: 01-09-2013 15/20 AV Wiskunde 3° graad ASO ATO 4 5/20 AV Informatica 3° graad TSO ATO 2 TADD 18-11-2013 VVP/SF voor 7 uur AV Wiskunde van 18-11-2013 tot en met 28-02-2014 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 6

8 www.agodi.be AgODi 2. Elektronische melding bericht met geldigheidsdatum 18-11-2013 RL1  15 uur AV Wiskunde 3° graad ASO ATO4 met een “oneindige einddatum”, waarvan 7 uur VVP/SF van 18-11-2013 tot en met 28-02-2014 RL1  5 uur AV Informatica 3° graad TSO ATO2 TADD met einddatum 31-08-2014 1 bericht opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 7

9 www.agodi.be AgODi 2. Elektronische melding Niet-opdrachtgebonden dienstonderbrekingen (volledige loopbaanonderbreking, ziekteverlof, …)  RL 2 alle opdrachten worden onderbroken Voorbeeld: VLBO van 01-10-2013 tot 31-08-2014  RL 2  begindatum VLBO: 01-10-2013  einddatum VLBO: 31-08-2014 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 8

10 www.agodi.be AgODi 2. Omstandigheidsverlof 2.1 Algemene principes 2.2 Omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling 2.3 Verlof wegens overmacht opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 9

11 www.agodi.be AgODi vastbenoemd tijdelijk: binnen de periode van aanstelling 2 soorten  naar aanleiding van een gebeurtenis  voor het vervullen van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten volledige dagen de dagen moeten niet aaneensluiten te melden aan de I.M. de nodige bewijsstukken voorleggen opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 10 2.1 Algemeen

12 www.agodi.be AgODi bloed-of aanverwant van  het personeelslid  de echtgenoot of de samenwonende partner graden van verwantschap  1ste graad: ouders, schoonouders, kinderen en schoonkinderen  2de graad: grootouders, schoongrootouders, kleinkinderen en hun echtgenoten, broers, zusters, schoonbroers en schoonzusters samenwonende partner: wettelijk of feitelijk samenwonen opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 11 2.1 Algemeen

13 www.agodi.be AgODi Graden van verwantschap opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 12 Ik & echtgeno(o)t(e) Ouders 1 Grootouders 2 Kinderen 1 Kleinkinderen 2 Broer/zus 2 Kinderen van broer/zus 3 Oom/tante 3 Neef/nicht 4

14 www.agodi.be AgODi  Naar aanleiding van een gebeurtenis overlijden huwelijk bevalling  Voor het vervullen van staatsburgerlijke verplichtingen en burgerlijke opdrachten familieraad … Omzendbrief PERS/2009/02 Zie punt 2.1.1.1 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 13 2.1 Algemeen

15 www.agodi.be AgODi Bezoldiging het verlof wordt gelijk gesteld met dienstactiviteit bezoldigd Vervanging Reglementair niet mogelijk Uitzondering: het omstandigheidsverlof n.a.v. de bevalling Pensioen Komt volledig in aanmerking opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 14 2.1 Algemeen

16 www.agodi.be AgODi 2.2 Omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling een recht voor alle personeelsleden binnen een periode van 4 maanden vanaf de bevalling van de echtgenote of samenwonende partner  minimum 5 dagen aaneensluitend  mits akkoord I.M.: ook deze 5 dagen afzonderlijk steeds te nemen in volledige dagen bezoldigd: gelijkgesteld met dienstactiviteit meerling: één maal recht op 10 werkdagen vervanging is altijd mogelijk (code DO 119) opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 15

17 www.agodi.be AgODi 2.3 Verlof wegens overmacht De overmacht is het gevolg van ziekte of ongeval van één van de volgende personen, die onder hetzelfde dak woont als het personeelslid:  de echtgenoot of samenwonende partner  een bloed- of aanverwant van het personeelslid of van de samenwonende partner  een persoon, opgenomen met het oog op adoptie of pleegvoogdij opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 16

18 www.agodi.be AgODi 2.3 Verlof wegens overmacht de arts bepaalt of de aanwezigheid al of niet vereist is: medisch attest het medisch attest bezorgen aan de I.M. (niet aan het werkstation) de aanwezigheid is niet beperkt tot de aanwezigheid thuis maximum 4 werkdagen per burgerlijk jaar volledige dagen opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 17

19 www.agodi.be AgODi 2.3 Verlof wegens overmacht Elektronische melding omstandigheidsverlof en verlof wegens overmacht niet elektronisch melden Uitzondering: vervanging van een personeelslid, aangesteld in het bevorderingsambt van directeur opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 18

20 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 19 3. Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden 1 Voorwaarden 2 Aanvraag 3 Begindatum 4 Duur 5 Einddatum 6 Bezoldiging 7 Administratieve stand 8 Cumulatie 9 Pensioen 10 Elektronische melding

21 www.agodi.be AgODi 1. Voorwaarden vastbenoemde personeelsleden tijdelijke personeelsleden: binnen de periode van aanstelling TBSPA kan genomen worden  voor alle prestaties in één of meerdere instellingen  voor een gedeelte van de prestaties in één of meerdere instellingen opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 20

22 www.agodi.be AgODi 2. Aanvraag aanvraag inrichtende macht de TBSPA wordt toegestaan of geweigerd door de inrichtende macht (gunst) opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 21

23 www.agodi.be AgODi 3. Begindatum wordt bepaald in onderling overleg tussen het personeelslid en zijn/haar inrichtende macht geen vaste begindatum opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 22

24 www.agodi.be AgODi wordt bepaald in onderling overleg tussen het personeelslid en de inrichtende macht maximumduur = 60 maanden overschrijden van deze maximumduur is mogelijk  in combinatie met een deeltijdse bonus  indien een volledige loopbaanonderbreking wordt omgezet naar een TBSPA  indien adoptie (buitenland) niet heeft plaatsgehad opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 23 4. Duur

25 www.agodi.be AgODi berekening maximum duur = 60 maanden volledige dagen: minimum één kalenderdag de totale duur wordt berekend per personeelslid en niet per instelling de dagen TBSPA worden geteld per schooljaar 360 dagen = één jaar alle periodes TBSPA genoten vanaf 01-09-1982 uitzondering: periodes TBSPA in een Hogeschool  enkel periodes vóór 31-03-2006 komen in aanmerking opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 24 4. Duur

26 www.agodi.be AgODi berekening maximum duur = 60 maanden periodes TBSPA van minder dan 300 dagen in de periode van 1 september tot 30 juni: de dagen tellen TBSPA van 1 september tot 30 juni = TBSPA van 1 september tot en met 31 augustus = 360 dagen TBSPA van 1 september tot 31 augustus = 360 dagen opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 25 4. Duur

27 www.agodi.be AgODi 4. Duur Type DO 098 TBS persoonlijke aangelegenheden Type DO Begindatum Einddatum Dagen SchJr. 098 TBS 24-01-2006 04-05-2006 00101 00101 098 TBS 01-09-2007 31-08-2008 00366 00360 098 TBS 01-09-2009 30-06-2010 00303 00360 098 TBS 01-09-2010 30-06-2011 00303 00294 Herintred 098 TBS 01-09-2011 29-06-2012 00303 00300 098 TBS 01-09-2012 28-02-2013 00181 00181 Totaal 01596 04 j 156 d (1 schooljaar = 360 dagen) Restant 00204 00 j 204 d opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 26

28 www.agodi.be AgODi volgens overeenkomst bij wederzijds akkoord tussen het personeelslid en de inrichtende macht is het mogelijk de TBSPA voortijdig te beëindigen na de maximum termijn van 60 maanden opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 27 5. Einddatum

29 www.agodi.be AgODi Opgelet Een periode TBSPA vóór een wettelijke feestdag, een weekend, een korte vakantie en onmiddellijk aansluitend daarop een periode van TBSPA: De wettelijke feestdag, het weekend en die korte vakantie worden beschouwd als TBSPA Voorbeeld: TBSPA van 03-02-2014 tot 28-02-2014 en TBSPA van 10-03-2014 tot 28-03-2014  de krokusvakantie = TBSPA opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 28 5. Einddatum

30 www.agodi.be AgODi geen recht op salaris vastbenoemden: vermindering van het salaris tijdens de zomervakantie wordt eerst toegepast op de maand juli en vervolgens op de maand augustus tijdelijke personeelsleden: de uitgestelde bezoldiging wordt in evenredige mate verminderd opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 29 6. Bezoldiging

31 www.agodi.be AgODi vastbenoemden: vermindering tijdens de zomervakantie 1° worden alle kalenderdagen genoten TBSPA opgeteld met een maximum van driehonderd dagen per schooljaar of dienstjaar 2° wordt het resultaat met 0,2 vermenigvuldigd 3° wordt het resultaat naar de lagere eenheid afgerond opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 30 6. Bezoldiging

32 www.agodi.be AgODi Voorbeeld: TBSPA van 01-10 tot 20-12 1° aantal kalenderdagen = 31 + 30 + 20 = 81 dagen 2° 84 x 0,2 = 16,2 3° afronden naar de lagere eenheid = 16 dagen Het personeelslid zal tijdens de maand juli voor 16 dagen - niet worden bezoldigd indien TBSPA voor de volledige opdracht - worden bezoldigd op basis van de nog gepresteerde opdracht tijdens de periode van TBSPA opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 31 6. Bezoldiging

33 www.agodi.be AgODi Geldelijke anciënniteit de periode TBSPA telt niet mee voor de G.A. Uitzondering:  TBS/PA voor een deel van de opdrachten opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 32 6. Bezoldiging

34 www.agodi.be AgODi Opmerking:  vóór 01-09-2007: de onbezoldigde dagen in de zomervakantie hebben invloed op de berekening van de geldelijke anciënniteit  vanaf 01-09-2007: de onbezoldigde dagen in de zomervakantie hebben geen invloed op de berekening van de geldelijke anciënniteit opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 33 6. Bezoldiging

35 www.agodi.be AgODi 7. Administratieve stand tijdens de TBSPA staat het personeelslid in de administratieve stand “terbeschikkingstelling” indien de termijn van 60 maanden wordt overschreden, is het personeelslid voor de niet verrichte prestaties ongewettigd afwezig De ongewettigde afwezigheid plaatst het personeelslid ambtshalve in de administratieve stand non-activiteit opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 34

36 www.agodi.be AgODi 8. Cumulatie buiten het onderwijs: alles toegelaten in het onderwijs:  een personeelslid kan tijdens een periode TBSPA een onderwijsopdracht tijdelijk opnemen  dit kan al dan niet gebeuren als “herindiensttreder” (Code 01 in veld “Herwaardering”) opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 35

37 www.agodi.be AgODi 9. Pensioen komt niet in aanmerking 10. Elektronische zending TBS/PA wordt elektronisch gemeld met een RL1 Code DO = 098 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 36

38 www.agodi.be AgODi 4. VVP - AVP 1. Verlof voor verminderde prestaties gewettigd door sociale of familiale redenen (VVP/SF) 2. Afwezigheid voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid (AVP/PA) 3. Algemene voorwaarden 4. Volume 5. Opschorting VVP of AVP 6. Bezoldiging opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 37

39 www.agodi.be AgODi 1. Verlof voor verminderde prestaties gewettigd door sociale of familiale redenen (VVP/SF) 1 om een oplossing te bieden voor moeilijkheden overkomen aan de in het besluit opgenomen personen 2 voor personeelsleden die de leeftijd van 50 jaar bereikt hebben 3 voor personeelsleden die ten minste 2 kinderen niet ouder dan 14 jaar ten laste hebben opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 38

40 www.agodi.be AgODi 2. Afwezigheid voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid (AVP/PA) 1 op verzoek van het personeelslid 2 voor personeelsleden die de leeftijd van 50 jaar bereikt hebben 3 voor personeelsleden die ten minste 2 kinderen niet ouder dan 14 jaar ten laste hebben opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 39

41 www.agodi.be AgODi 3. Algemene voorwaarden uitsluitend voor opdrachten in hoofdambt vastbenoemd tijdelijk: enkel VVP/SF indien aangesteld  voor een volledig schooljaar in een of meer vacante of niet-vacante betrekkingen  in een of meer betrekkingen die voor hun geheel niet vatbaar zijn voor reaffectatie of wedertewerkstelling toestemming van de inrichtende macht is vereist (gunst) opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 40

42 www.agodi.be AgODi 4. Volume wekelijkse prestaties: tenminste één volledig lesuur het volume van het verlof of de afwezigheid kan gedurende de aangevraagde periode NIET meer wijzigen Voorbeeld: 15/22 V  VVP of AVP – minstens 1/22 blijven presteren 36/36 T  uitsluitend VVP mogelijk - minstens 1/36 blijven presteren opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 41

43 www.agodi.be AgODi 4. Volume Wekelijkse prestaties Hiervoor worden ook de prestaties in aanmerking genomen, verstrekt door personeelsleden met verlof wegens (bijzondere) opdracht verlof wegens vakbondsopdracht/syndicaal verlof verlof ten behoeve van de wetgevende vergaderingen verlof voor terbeschikkingstelling van de koning gestelde personeelsleden..... zie punt 4.3. van de omzendbrief opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 42

44 www.agodi.be AgODi 5. Opschorting van een VVP of AVP bevallingsverlof onbezoldigd ouderschapsverlof LBO specifieke stelsels TBSPA, … zie punt 10 van de omzendbrief Opgelet! ziekteverlof schort een VVP of AVP niet op! bij TBS wegens ziekte wordt het wachtgeld berekend op de effectieve prestaties opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 43

45 www.agodi.be AgODi VVP/SF VVP 50+ of 2 kinderen < 14 j AVP/PA AVP 50+ of 2 kinderen < 14 j. Vastbenoemd Tijdelijk: - reaffectatievrij - volledig schooljaar Hoofdambt prestaties: ten minste 1 lesuur Vastbenoemd Tijdelijk: - reaffectatievrij - volledig schooljaar Hoofdambt prestaties: ten minste 1 lesuur Vastbenoemd Niet voor tijdelijke uren Hoofdambt prestaties: ten minste 1 lesuur Vastbenoemd Niet voor tijdelijke uren Hoofdambt prestaties: ten minste 1 lesuur opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 44 VVP - AVP

46 www.agodi.be AgODi VVP/SF VVP 50 + of 2 kinderen < 14 j. AVP/PA AVP 50+ of 2 kinderen < 14 j. vervangende winst- gevende activiteiten onderwijs: geen uitzondering: herindiensttreder buiten onderwijs: geen uitzondering: sommige politieke verloven zie punt 4.1. van de omzendbrief vervangende winst- gevende activiteiten onderwijs: geen uitzondering: herindiensttreder buiten onderwijs: geen uitzondering: sommige politieke verloven zie punt 4.1. van de omzendbrief vervangende winst- gevende activiteiten onderwijs: geen uitzondering: herindiensttreder hogeschool buiten onderwijs: altijd mogelijk vervangende winst- gevende activiteiten onderwijs: geen uitzondering: herindiensttreder buiten onderwijs: altijd mogelijk opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 45 VVP - AVP

47 www.agodi.be AgODi VVP/SF VVP 50 + of 2 kinderen < 14 j. AVP/PA AVP 50+ of 2 kinderen < 14 j. aanvang: bij noodzaak vaste begindata: 1-9, 1-10, 1-1 of 1-4 duur: maximum 5 jaar alle VVP’s vanaf 01-07-1982 geen maximumduur einde: volgens overeenkomst steeds 31/8 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 46 VVP - AVP

48 www.agodi.be AgODi VVP/SF VVP 50+ of 2 kinderen < 14 j. AVP/PA AVP 50+ of 2 kinderen < 14 j. - dienstactiviteit - geen gevolg voor G.A. - non-activiteit - geen gevolg voor G.A. Pro rata: salaris voor de gepresteerde opdracht opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 47 VVP - AVP

49 www.agodi.be AgODi 6. Bezoldiging Verrekening zomervakantie Voorbeeld: VVP/SF voor 7/21 van 21/21 van 10-10-2013 tot 20-12-2013 = 72 dagen 1/5 van 72 = 14,4 of afgerond 14 dagen juli 2014: 14 dagen bezoldigd op basis van de verminderde prestaties: 14/21 (zie ook TBSPA) opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 48

50 www.agodi.be AgODi 7. Elektronische melding RL 1 want opdrachtgebonden DO Opmerking: opschorting van een VVP of AVP door een ander verlofstelsel  begin- en einddatum VVP/AVP niet aanpassen bij volledige opschorting Voorbeeld: VVP50+ van 01-09-2013 tot 31-08-2014  opschorting door een volledige LBO – palliatieve zorgen  VVP50+ niet wijzigen  RL 2: volledige LBO - palliatieve zorgen opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 49

51 www.agodi.be AgODi Code dienstonderbreking 010 VVP/SOFR 011 VVP/50+ 012 VVP/2 kinderen <14jaar 013 AVP/PA 014 AVP/50+ 015 AVP/2 kinderen <14jaar opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 50 7. Elektronische melding


Download ppt "www.agodi.be AgODi Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Omstandigheidsverlof TBSPA VVP/AVP."

Verwante presentaties


Ads door Google