De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Omstandigheidsverlof TBSPA VVP/AVP

Verwante presentaties


Presentatie over: "Omstandigheidsverlof TBSPA VVP/AVP"— Transcript van de presentatie:

1 Omstandigheidsverlof TBSPA VVP/AVP
Opleiding schoolsecretariaten

2 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Inhoud Algemene principes Omstandigheidsverlof - Verlof wegens overmacht Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden (TBS/PA) Verlof voor verminderde prestaties gewettigd door sociale of familiale redenen (VVP/SF) Afwezigheid voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden (AVP/PA) opleiding schoolsecretariaten

3 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
1. Algemene principes Vervanging van een afwezig personeelslid Elektronische melding • Opdrachtgebonden dienstonderbrekingen • Niet-opdrachtgebonden dienstonderbrekingen opleiding schoolsecretariaten

4 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
1. Vervanging Reglementaire vervanging van een personeelslid indien minstens 10 aaneensluitende werkdagen afwezig  de afwezigheid niet aanvangt na 31 mei Voorbeeld: een opvoeder was afwezig wegens ziekte van 13-09 tot (5 werkdagen)  geen reglementaire vervanging mogelijk  de periode van afwezigheid is minder dan 10 aaneensluitende werkdagen opleiding schoolsecretariaten

5 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
1. Vervanging Uitzonderingen 1) Omstandigheidsverlof n.a.v. de bevalling 2) Vervanging van een personeelslid, aangesteld in een bevorderingsambt 3) De vervanging van een personeelslid dat afwezig is wegens verlofweken voor postnatale rust (zie cursus bevallingsverlof) opleiding schoolsecretariaten

6 2. Elektronische melding
Opdrachtgebonden dienstonderbrekingen worden gemeld met de opdracht volgens het fotoprincipe (VVP, AVP, GLBO, …)  RL 1 Voorbeeld: • 15/20 AV Wiskunde 3° graad ASO ATO 4 • 5/20 AV Informatica 3° graad TSO ATO 2 TADD VVP/SF voor 7 uur AV Wiskunde van tot en met opleiding schoolsecretariaten

7 2. Elektronische melding
bericht met geldigheidsdatum RL1  15 uur AV Wiskunde 3° graad ASO ATO4 met een “oneindige einddatum”, waarvan 7 uur VVP/SF van tot en met RL1  5 uur AV Informatica 3° graad TSO ATO2 TADD met einddatum bericht opleiding schoolsecretariaten

8 2. Elektronische melding
Niet-opdrachtgebonden dienstonderbrekingen (volledige loopbaanonderbreking, ziekteverlof, …)  RL 2 alle opdrachten worden onderbroken Voorbeeld: VLBO van tot  begindatum VLBO:  einddatum VLBO: opleiding schoolsecretariaten

9 2. Omstandigheidsverlof
2.1 Algemene principes 2.2 Omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling 2.3 Verlof wegens overmacht opleiding schoolsecretariaten

10 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
2.1 Algemeen • vastbenoemd • tijdelijk: binnen de periode van aanstelling • 2 soorten  naar aanleiding van een gebeurtenis  voor het vervullen van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten • volledige dagen • de dagen moeten niet aaneensluiten • te melden aan de I.M. • de nodige bewijsstukken voorleggen opleiding schoolsecretariaten

11 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
2.1 Algemeen • bloed-of aanverwant van  het personeelslid  de echtgenoot of de samenwonende partner • graden van verwantschap  1ste graad: ouders, schoonouders, kinderen en schoonkinderen  2de graad: grootouders, schoongrootouders, kleinkinderen en hun echtgenoten, broers, zusters, schoonbroers en schoonzusters • samenwonende partner: wettelijk of feitelijk samenwonen opleiding schoolsecretariaten

12 Graden van verwantschap
Grootouders 2 Oom/tante 3 Ouders 1 Broer/zus 2 Ik & echtgeno(o)t(e) Neef/nicht 4 Kinderen van broer/zus 3 Kinderen 1 Kleinkinderen 2 opleiding schoolsecretariaten

13 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
2.1 Algemeen  Naar aanleiding van een gebeurtenis • overlijden • huwelijk • bevalling  Voor het vervullen van staatsburgerlijke verplichtingen en burgerlijke opdrachten • familieraad • … Omzendbrief PERS/2009/02 Zie punt opleiding schoolsecretariaten

14 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
2.1 Algemeen Bezoldiging • het verlof wordt gelijk gesteld met dienstactiviteit • bezoldigd Vervanging Reglementair niet mogelijk Uitzondering: het omstandigheidsverlof n.a.v. de bevalling Pensioen Komt volledig in aanmerking opleiding schoolsecretariaten

15 2.2 Omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling
• een recht voor alle personeelsleden • binnen een periode van 4 maanden vanaf de bevalling van de echtgenote of samenwonende partner  minimum 5 dagen aaneensluitend  mits akkoord I.M.: ook deze 5 dagen afzonderlijk • steeds te nemen in volledige dagen • bezoldigd: gelijkgesteld met dienstactiviteit • meerling: één maal recht op 10 werkdagen • vervanging is altijd mogelijk (code DO 119) opleiding schoolsecretariaten

16 2.3 Verlof wegens overmacht
De overmacht is het gevolg van ziekte of ongeval van één van de volgende personen, die onder hetzelfde dak woont als het personeelslid:  de echtgenoot of samenwonende partner  een bloed- of aanverwant van het personeelslid of van de samenwonende partner  een persoon, opgenomen met het oog op adoptie of pleegvoogdij opleiding schoolsecretariaten

17 2.3 Verlof wegens overmacht
• de arts bepaalt of de aanwezigheid al of niet vereist is: medisch attest • het medisch attest bezorgen aan de I.M. (niet aan het werkstation) • de aanwezigheid is niet beperkt tot de aanwezigheid thuis • maximum 4 werkdagen per burgerlijk jaar • volledige dagen opleiding schoolsecretariaten

18 2.3 Verlof wegens overmacht
Elektronische melding omstandigheidsverlof en verlof wegens overmacht niet elektronisch melden Uitzondering: vervanging van een personeelslid, aangesteld in het bevorderingsambt van directeur opleiding schoolsecretariaten

19 3. Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden
1 Voorwaarden 2 Aanvraag 3 Begindatum 4 Duur 5 Einddatum 6 Bezoldiging 7 Administratieve stand 8 Cumulatie 9 Pensioen 10 Elektronische melding opleiding schoolsecretariaten

20 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
1. Voorwaarden • vastbenoemde personeelsleden • tijdelijke personeelsleden: binnen de periode van aanstelling • TBSPA kan genomen worden  voor alle prestaties in één of meerdere instellingen  voor een gedeelte van de prestaties in één of meerdere instellingen opleiding schoolsecretariaten

21 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
2. Aanvraag • aanvraag inrichtende macht • de TBSPA wordt toegestaan of geweigerd door de inrichtende macht (gunst) opleiding schoolsecretariaten

22 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
3. Begindatum • wordt bepaald in onderling overleg tussen het personeelslid en zijn/haar inrichtende macht • geen vaste begindatum opleiding schoolsecretariaten

23 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
4. Duur • wordt bepaald in onderling overleg tussen het personeelslid en de inrichtende macht • maximumduur = 60 maanden overschrijden van deze maximumduur is mogelijk  in combinatie met een deeltijdse bonus  indien een volledige loopbaanonderbreking wordt omgezet naar een TBSPA  indien adoptie (buitenland) niet heeft plaatsgehad opleiding schoolsecretariaten

24 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
4. Duur berekening maximum duur = 60 maanden • volledige dagen: minimum één kalenderdag • de totale duur wordt berekend per personeelslid en niet per instelling • de dagen TBSPA worden geteld per schooljaar • 360 dagen = één jaar • alle periodes TBSPA genoten vanaf uitzondering: periodes TBSPA in een Hogeschool  enkel periodes vóór komen in aanmerking opleiding schoolsecretariaten

25 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
4. Duur berekening maximum duur = 60 maanden • periodes TBSPA van minder dan 300 dagen in de periode van 1 september tot 30 juni: de dagen tellen • TBSPA van 1 september tot 30 juni = TBSPA van 1 september tot en met 31 augustus = 360 dagen • TBSPA van 1 september tot 31 augustus = 360 dagen opleiding schoolsecretariaten

26 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
4. Duur Type DO 098 TBS persoonlijke aangelegenheden Type DO Begindatum Einddatum Dagen SchJr. 098 TBS TBS TBS TBS Herintred 098 TBS TBS Totaal j 156 d (1 schooljaar = 360 dagen) Restant j 204 d opleiding schoolsecretariaten

27 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
5. Einddatum • volgens overeenkomst • bij wederzijds akkoord tussen het personeelslid en de inrichtende macht is het mogelijk de TBSPA voortijdig te beëindigen • na de maximum termijn van 60 maanden opleiding schoolsecretariaten

28 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
5. Einddatum Opgelet Een periode TBSPA vóór een wettelijke feestdag, een weekend, een korte vakantie en onmiddellijk aansluitend daarop een periode van TBSPA: De wettelijke feestdag, het weekend en die korte vakantie worden beschouwd als TBSPA Voorbeeld: TBSPA van tot en TBSPA van tot  de krokusvakantie = TBSPA opleiding schoolsecretariaten

29 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
6. Bezoldiging • geen recht op salaris • vastbenoemden: vermindering van het salaris tijdens de zomervakantie wordt eerst toegepast op de maand juli en vervolgens op de maand augustus • tijdelijke personeelsleden: de uitgestelde bezoldiging wordt in evenredige mate verminderd opleiding schoolsecretariaten

30 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
6. Bezoldiging vastbenoemden: vermindering tijdens de zomervakantie 1° worden alle kalenderdagen genoten TBSPA opgeteld met een maximum van driehonderd dagen per schooljaar of dienstjaar 2° wordt het resultaat met 0,2 vermenigvuldigd 3° wordt het resultaat naar de lagere eenheid afgerond opleiding schoolsecretariaten

31 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
6. Bezoldiging Voorbeeld: TBSPA van tot ° aantal kalenderdagen = = 81 dagen 2° 84 x 0,2 = 16,2 3° afronden naar de lagere eenheid = 16 dagen Het personeelslid zal tijdens de maand juli voor 16 dagen - niet worden bezoldigd indien TBSPA voor de volledige opdracht - worden bezoldigd op basis van de nog gepresteerde opdracht tijdens de periode van TBSPA opleiding schoolsecretariaten

32 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
6. Bezoldiging Geldelijke anciënniteit de periode TBSPA telt niet mee voor de G.A. Uitzondering: TBS/PA voor een deel van de opdrachten opleiding schoolsecretariaten

33 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
6. Bezoldiging Opmerking:  vóór : de onbezoldigde dagen in de zomervakantie hebben invloed op de berekening van de geldelijke anciënniteit  vanaf : de onbezoldigde dagen in de zomervakantie hebben geen invloed op de berekening van de geldelijke anciënniteit opleiding schoolsecretariaten

34 7. Administratieve stand
• tijdens de TBSPA staat het personeelslid in de administratieve stand “terbeschikkingstelling” • indien de termijn van 60 maanden wordt overschreden, is het personeelslid voor de niet verrichte prestaties ongewettigd afwezig De ongewettigde afwezigheid plaatst het personeelslid ambtshalve in de administratieve stand non-activiteit opleiding schoolsecretariaten

35 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
8. Cumulatie • buiten het onderwijs: alles toegelaten • in het onderwijs:  een personeelslid kan tijdens een periode TBSPA een onderwijsopdracht tijdelijk opnemen  dit kan al dan niet gebeuren als “herindiensttreder” (Code 01 in veld “Herwaardering”) opleiding schoolsecretariaten

36 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
9. Pensioen komt niet in aanmerking 10. Elektronische zending TBS/PA wordt elektronisch gemeld met een RL1 Code DO = 098 opleiding schoolsecretariaten

37 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
4. VVP - AVP 1. Verlof voor verminderde prestaties gewettigd door sociale of familiale redenen (VVP/SF) 2. Afwezigheid voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid (AVP/PA) 3. Algemene voorwaarden 4. Volume 5. Opschorting VVP of AVP 6. Bezoldiging opleiding schoolsecretariaten

38 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
1. Verlof voor verminderde prestaties gewettigd door sociale of familiale redenen (VVP/SF) 1 om een oplossing te bieden voor moeilijkheden overkomen aan de in het besluit opgenomen personen 2 voor personeelsleden die de leeftijd van 50 jaar bereikt hebben 3 voor personeelsleden die ten minste 2 kinderen niet ouder dan 14 jaar ten laste hebben opleiding schoolsecretariaten

39 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
2. Afwezigheid voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid (AVP/PA) 1 op verzoek van het personeelslid 2 voor personeelsleden die de leeftijd van 50 jaar bereikt hebben 3 voor personeelsleden die ten minste 2 kinderen niet ouder dan 14 jaar ten laste hebben opleiding schoolsecretariaten

40 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
3. Algemene voorwaarden • uitsluitend voor opdrachten in hoofdambt • vastbenoemd • tijdelijk: enkel VVP/SF indien aangesteld  voor een volledig schooljaar in een of meer vacante of niet-vacante betrekkingen in een of meer betrekkingen die voor hun geheel niet vatbaar zijn voor reaffectatie of wedertewerkstelling • toestemming van de inrichtende macht is vereist (gunst) opleiding schoolsecretariaten

41 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
4. Volume • wekelijkse prestaties: tenminste één volledig lesuur • het volume van het verlof of de afwezigheid kan gedurende de aangevraagde periode NIET meer wijzigen Voorbeeld: 15/22 V  VVP of AVP – minstens 1/22 blijven presteren 36/36 T  uitsluitend VVP mogelijk - minstens 1/36 blijven presteren opleiding schoolsecretariaten

42 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
4. Volume Wekelijkse prestaties Hiervoor worden ook de prestaties in aanmerking genomen, verstrekt door personeelsleden met • verlof wegens (bijzondere) opdracht • verlof wegens vakbondsopdracht/syndicaal verlof • verlof ten behoeve van de wetgevende vergaderingen • verlof voor terbeschikkingstelling van de koning gestelde personeelsleden • zie punt 4.3. van de omzendbrief opleiding schoolsecretariaten

43 5. Opschorting van een VVP of AVP
• bevallingsverlof • onbezoldigd ouderschapsverlof • LBO specifieke stelsels • TBSPA, … zie punt 10 van de omzendbrief Opgelet! • ziekteverlof schort een VVP of AVP niet op! • bij TBS wegens ziekte wordt het wachtgeld berekend op de effectieve prestaties opleiding schoolsecretariaten

44 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
VVP - AVP VVP/SF VVP 50+ of 2 kinderen < 14 j AVP/PA AVP 50+ of 2 kinderen < 14 j. Vastbenoemd Tijdelijk: reaffectatievrij volledig schooljaar Hoofdambt prestaties: ten minste 1 lesuur Niet voor tijdelijke uren opleiding schoolsecretariaten

45 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
VVP - AVP VVP/SF VVP 50 + of 2 kinderen < 14 j. AVP/PA AVP 50+ vervangende winst- gevende activiteiten onderwijs: geen uitzondering: herindiensttreder buiten onderwijs: geen sommige politieke verloven zie punt 4.1. van de omzendbrief buiten onderwijs: sommige politieke verloven zie punt 4.1. van de omzendbrief hogeschool altijd mogelijk opleiding schoolsecretariaten

46 vaste begindata: 1-9, 1-10, 1-1 of 1-4
VVP - AVP VVP/SF VVP 50 + of 2 kinderen < 14 j. AVP/PA AVP 50+ aanvang: bij noodzaak vaste begindata: 1-9, , of 1-4 duur: maximum 5 jaar alle VVP’s vanaf geen maximumduur einde: volgens overeenkomst steeds 31/8 opleiding schoolsecretariaten

47 Pro rata: salaris voor de gepresteerde opdracht
VVP - AVP VVP/SF VVP 50+ of 2 kinderen < 14 j. AVP/PA AVP 50+ - dienstactiviteit - geen gevolg voor G.A. - non-activiteit Pro rata: salaris voor de gepresteerde opdracht opleiding schoolsecretariaten

48 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
6. Bezoldiging Verrekening zomervakantie Voorbeeld: VVP/SF voor 7/21 van 21/21 van tot = 72 dagen 1/5 van 72 = 14,4 of afgerond 14 dagen juli 2014: 14 dagen bezoldigd op basis van de verminderde prestaties: 14/21 (zie ook TBSPA) opleiding schoolsecretariaten

49 7. Elektronische melding
RL 1 want opdrachtgebonden DO Opmerking: opschorting van een VVP of AVP door een ander verlofstelsel  begin- en einddatum VVP/AVP niet aanpassen bij volledige opschorting Voorbeeld: VVP50+ van tot  opschorting door een volledige LBO – palliatieve zorgen  VVP50+ niet wijzigen  RL 2: volledige LBO - palliatieve zorgen opleiding schoolsecretariaten

50 7. Elektronische melding
Code dienstonderbreking 010 VVP/SOFR 011 VVP/50+ 012 VVP/2 kinderen <14jaar 013 AVP/PA 014 AVP/50+ 015 AVP/2 kinderen <14jaar opleiding schoolsecretariaten


Download ppt "Omstandigheidsverlof TBSPA VVP/AVP"

Verwante presentaties


Ads door Google