De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ondertekening intentieverklaring 24 november 2008 Ontwikkeling Noordrand Zevenbergen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ondertekening intentieverklaring 24 november 2008 Ontwikkeling Noordrand Zevenbergen."— Transcript van de presentatie:

1 Ondertekening intentieverklaring 24 november 2008 Ontwikkeling Noordrand Zevenbergen

2 Inhoud presentatie •Wat is Moerdijk MeerMogelijk? •De 9 plannen van Moerdijk MeerMogelijk •Aanleiding deelproject •Ontwikkelingsperspectief •Visies op het gebied •Uitwerking onder voorbehoud van bestuursakkoord •Procedure •Vragen?

3 Wat is Moerdijk MeerMogelijk? Negen plannen, die gezamenlijk kansen bieden op het gebied van: •Economie –Meer werkgelegenheid •Leefomgeving –Veiligheid –Recreatie –Natuur –Woningbouw

4 De 9 plannen van Moerdijk MeerMogelijk

5 Aanleiding deelproject •Intentieovereenkomst Gebiedsontwikkeling Moerdijk, welke vorm krijgt in totale haalbaarheidsonderzoek Moerdijk MeerMogelijk –Passage intentieovereenkomst: Artikel 4: De gemeente voert de regie voor de herontwikkeling Noordrand Zevenbergen waaronder de beoogde volledige bedrijfssaneringen (inclusief verwijderen van bedrijfsopstallen) conform de ….. Genoemde gebiedsvisie. Artikel 7: De provincie realiseert (het tracé van) de Noordelijke randweg, exclusief eventuele aansluitingen van gemeentelijke wegen op deze randweg. Gedetailleerde afspraken met betrekking tot realisatie van deze randweg zullen, vóór een nader te bepalen datum, worden vastgelegd in de (nog op te stellen) bestuursovereenkomst…. •Onder voorbehoud van af te sluiten Bestuursakkoord –Akkoord tussen Rijk, gemeente en provincie eind 2008

6 Ontwikkelingsperspectief •Lokale verkeerssituatie verbeteren •Centrumfunctie Zevenbergen versterken •Duurzame ruimtelijke ‘afronding’ door middel van randweg Zevenbergen •Ontwikkelingsperspectief bieden voor gebiedsontwikkeling binnen de aan te leggen randweg voor functies: –Wonen –Werken –Recreëren

7 Visies op het gebied •Gemeente –Ontwikkelingsvisie Noordrand (maart 2003) –Gebiedsvisie Moerdijk-Oost (december 2006) –Herijking visie Noordkant (3 juli 2008) –Strategische visie / Structuurvisie (2009) •Provincie –Interimstructuurvisie Noord-Brabant (27 juni 2008)

8 Visies op het gebied •Gemeente Ontwikkelingsvisie Noordrand, maart 2003 Kaart gebiedsvisie, december 2006

9 Visies op het gebied •Gemeente Herijking visie Noordkant, juli 2008

10 Visies op het gebied •Provincie Interimstructuurvisie Noord-Brabant, juni 2008

11 Uitwerking onder voorbehoud van bestuursakkoord •Toekomstige ontsluitingsstructuur

12 Uitwerking onder voorbehoud van bestuursakkoord •Milieueffectrapportage (m.e.r.) mogelijke tracés

13 Uitwerking onder voorbehoud van bestuursakkoord •Van Herijking visie naar Structuurvisie Voorkeursmodel A: ‘Compacte stad’

14 Uitwerking onder voorbehoud van bestuursakkoord •Mogelijke functies plangebied binnen randwegstructuur –Toename wonen in plangebied –Park in plangebied ‘Vloeivelden’ –Omvang extra bedrijvigheid afhankelijk van lokale behoefte (thans in onderzoek)

15 Procedure •Planning –Ondertekening intentieverklaring (vanmiddag) –Planologische procedure: •Plan-m.e.r. vanaf 1 februari 2009 na bestuursovereenkomst •Bestemmingsplan vanaf 2 de helft 2009 –Aanleg weg: •Na planologische titel •Na verwerving benodigde percelen aanleg weg •Na eventuele onteigeningen •Aanleg start niet voor 2012 (verwachting)

16 Vragen?


Download ppt "Ondertekening intentieverklaring 24 november 2008 Ontwikkeling Noordrand Zevenbergen."

Verwante presentaties


Ads door Google