De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie herijking VVP, openRAADhuisavond 9 oktober 20121 Naar een herijking van het VVP Verkenning van dilemma’s en opgaven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie herijking VVP, openRAADhuisavond 9 oktober 20121 Naar een herijking van het VVP Verkenning van dilemma’s en opgaven."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie herijking VVP, openRAADhuisavond 9 oktober Naar een herijking van het VVP Verkenning van dilemma’s en opgaven

2 Presentatie herijking VVP, openRAADhuisavond 9 oktober Inleiding 1.Waar staan we nu? 2.Vervolgproces 3.Uitgangspunten 4.Externe ontwikkelingen 5.Dilemma’s en opgaven (per thema) 6.Tot slot….

3 Presentatie herijking VVP, openRAADhuisavond 9 oktober Waar staan we nu? Besloten in Voorjaarsnota 2011 (blz 56: Actualisering VVP) Startnotitie in juni door college behandeld en ter informatie naar de raad gestuurd Eerste stap: consultatie college, raad, belangenorganisaties. Dilemma’s en opgaven voor de herijking ‘visie en ambitie’; Wens van het college om (in oktober) een brainstormsessie te houden met de commissie OG. Over dilemma’s en vragen bij een herijkt VVP.

4 Presentatie herijking VVP, openRAADhuisavond 9 oktober Vervolgproces Oktober: indien mogelijk een brainstormavond met de commissie over vragen en dilemma’s VVP; November: inhoudelijke discussie in commissie OG Voorjaar 2013: ‘visie en ambitie’ doorvertalen naar ‘doelen en oplossingsrichtingen’ Rondom de zomer 2013: definitief plan.

5 Presentatie herijking VVP, openRAADhuisavond 9 oktober Uitgangspunten Wettelijke taak verkeers- en vervoersbeleid te voeren Aansluiten bij lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen Het herijkte VVP moet sober, robuust en kaderstellend worden Nauw aansluiten bij Structuurvisie Ruimte voor Wensen 2040, herijking 2012

6 Presentatie herijking VVP, openRAADhuisavond 9 oktober Externe ontwikkelingen Rijk blijft uitgaan van GE - scenario groei van verkeer, 2% per jaar en aanleg van extra wegen en openbaar vervoer; Tegelijkertijd financiële en economische crisis die aanhoudt; Enerzijds een kader voor (verdere) bezuinigingen Anderzijds een ‘kompas’ dat de gemeente kan gebruiken zodra er vanuit het Rijk of de Regio wél geld beschikbaar komt

7 Presentatie herijking VVP, openRAADhuisavond 9 oktober Dilemma’s en opgaven

8 Presentatie herijking VVP, openRAADhuisavond 9 oktober Autobereikbaarheid a.Toekomstige bereikbaarheid: - hoe definiëren we de bereikbaarheid? - hoe verhoudt een verbetering daarvan zich met de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit? b. Regionale doorstroming versus lokale ontsluiting c. Extra oeververbinding bij Mebin versus aanpakken kruispunten N14

9 Presentatie herijking VVP, openRAADhuisavond 9 oktober Openbaar Vervoer Driehoek: lijnennet/loopafstand – frequentie – tarieven: waarop inzetten bij Haaglanden?

10 Presentatie herijking VVP, openRAADhuisavond 9 oktober Parkeren Parkeren op lange termijn Moet het parkeerregime kostendekkend worden of inzetten op de beste mix voor bewoners, bezoekers en ondernemers?

11 Presentatie herijking VVP, openRAADhuisavond 9 oktober Duurzaam Verkeer en Vervoer a.Wel of niet actief stimuleren van elektrisch vervoer? b.Wel of niet parkeerplaatsen reserveren voor elektrisch rijden bij hoge parkeerdruk?

12 Presentatie herijking VVP, openRAADhuisavond 9 oktober Verbeteren fietsinfrastructuur Verbeteren van fietsinfrastructuur en andere fietsvoorzieningen versus ruimte en wachttijd van het autoverkeer.

13 Presentatie herijking VVP, openRAADhuisavond 9 oktober Verkeersveiligheid Verder verbeteren verkeersveiligheid: Maatregelen aan infrastructuur of inzetten op handhaving en gedragsverandering?

14 Presentatie herijking VVP, openRAADhuisavond 9 oktober Tractorverkeer en bevoorrading met vrachtwagens Tractorverkeer: economisch belang versus hinder en overlast Bevoorrading: aan de markt over laten versus inzetten op regionaal distributiesysteem

15 Presentatie herijking VVP, openRAADhuisavond 9 oktober Ketenmobiliteit P+R functie van de RR-stations stimuleren of aan banden leggen?

16 Presentatie herijking VVP, openRAADhuisavond 9 oktober Tot slot…. Mist u bepaalde thema’s of heeft u opmerkingen bij de genoemde thema’s, dan kunt u dit aan ons doorgeven ( via de griffie) Streven is: Een brainstormsessie met u te houden over dilemma’s en vragen in een herijkt VVP; In de Commissie openbaar gebied op 27 november de inhoudelijke behandeling van de kaders.


Download ppt "Presentatie herijking VVP, openRAADhuisavond 9 oktober 20121 Naar een herijking van het VVP Verkenning van dilemma’s en opgaven."

Verwante presentaties


Ads door Google