De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

27 juni 2014 Toekomst voor buisleidingen Informatiebijeenkomsten November 2010 Bas Weenink VROM/LOK.

Verwante presentaties


Presentatie over: "27 juni 2014 Toekomst voor buisleidingen Informatiebijeenkomsten November 2010 Bas Weenink VROM/LOK."— Transcript van de presentatie:

1 27 juni 2014 Toekomst voor buisleidingen Informatiebijeenkomsten November 2010 Bas Weenink VROM/LOK

2 2 Aansluiting op internationale netwerken olie aardgas 2

3 3 Waar laten we nieuwe buisleidingen? Structuurvisie gaat over  reserveren van ruimte (leidingstroken)  voor nieuwe buisleidingen  voor gevaarlijke stoffen  van nationaal belang  en borging in ruimtelijke plannen Komt in de plaats van het Structuurschema Buisleidingen 1985  27 juni 2014

4 4 Doel Structuurvisie buisleidingen Reserveren ruimte voor toekomstige leidingen van nationaal belang  Ondersteunen economische ontwikkeling haven- en industriegebieden NL en NW-Europa  Voorkomt transport over weg (congestie) en spoor  Bijdrage nationaal ruimtelijk beleid: verbetering basiskwaliteit hoofdinfrastructuur (voorkomen ruimtelijke versnippering) 27 juni 2014

5 5 Toekomstige vraag naar transport aardgas (GU)olie, chemie (VNO/NCW)CO2 (Gasunie/EBN) Long Term Development View 2021 Gasunie (2009) Relatie Rijnmond- Antwerpen- Ruhrgebied West-NL  Noordzee Na 2021 verdere vraagverwachting etheen, propeen, H2, N2, CO, olie/nafta Noord-NL  Groningen/Drenthe

6 6 Relevante verbindingen VerbindingenAardgasOlie+Chem.CO2 Groningen – Noord-HollandXX Groningen – Zuid NL (div.alt.)X? Rijnmond – Noord NL (div.alt.)X? Rijnmond – NZ-kanaalXX Rijnmond – Duitsland/Limburg (div.alt.) XX etheen, propeen, N2, H2, CO Rijnmond – Belgie/Zeeland (BLS)XX etheen, propeen, N2, H2, CO Zeeland - DuitslandXX

7 7 Inzet Structuurvisie buisleidingen  Nieuwe leidingen bundelen langs bestaande leidingenbundels in leidingstroken  Geen leidingen buiten de stroken, tenzij ….  Stroken breed waar het kan (70 m), smal waar het moet  PR-contour EV binnen de strook  Beheer van stroken  Zo mogelijk strook in bestemmingsplan volgen  Stroken borgen in ruimtelijke plannen  Bestaande leidingen blijven liggen

8 8 Concept-visiekaart buisleidingen  Concept-visiekaart: gebaseerd op  Benodigde ruimte  Beschikbare ruimte  Uitgangspunten:  Bundelen met andere leidingen  70 meter breed  PR contour binnen de strook  Nadere uitwerking met provincies en gemeenten  Borging in bestemmingsplannen

9 9 Alternatieve tracés in Zuid-Holland 9

10 10 Voorlopige bevindingen Arcadis 27 juni 2014 Dit is geen eindbeeld maar voorlopige conclusie van Arcadis op basis van afweging alternatieven Houdt nog geen rekening met nieuwe noodzakelijke tracés  Aanvullend onderzoek Arcadis Nieuwe tracés in Zuid-Holland hebben gevolgen voor verbindingen door Noord-Brabant Verbindingen door noordelijk deel Nederland lijken redelijk robuust

11 11 Proces tot nu toe Begin 2009  informatiebijeenkomsten Structuurvisie Medio 2009  Notitie Reikwijdte en Detailniveau naar bestuursorganen 2009-2010  Overleg met provincies  Overleg/contact met gemeenten afhankelijk van de situatie o via provincies o rechtstreeks 27 juni 2014

12 12 Wat gaan overheden merken  Welke gemeenten gaat het aan o In veel gemeenten worden geen leidingstroken voorzien (betekent niet dat er nooit buisleidingen zullen komen!) o Voor aantal gemeenten geldt dat stroken wel in onderzoek zijn maar uiteindelijk afvallen (idem) o Overige gemeenten krijgen te maken met een ruimtelijke reservering voor buisleidingen (leidingstrook)  In de (ontwerp-)Structuurvisie: duidelijkheid over hoofdstructuur o Keuze van tracés voor verbindingen op basis van o Nut en noodzaak (incl. landsgrensoverschrijdend) o Milieueffecten (planmer) o Bekendheid met ruimtelijke situaties 27 juni 2014

13 13 Betrokkenheid overheden komende tijd  Betrokkenen (incl. gemeenten en provincies) kunnen zienswijzen indienen op ontwerp-Structuurvisie en plan-mer.  Alle gemeenten en provincies worden hierover geïnformeerd (individueel en via media).  Rijk beoordeelt zienswijzen en wijst definitieve verbindingen aan.  Parlement stelt Structuurvisie vast.  Van gemeenten wordt verwacht dat zij doorgaande verbindingen mogelijk maken/houden (via AMvB Ruimte).  De onderzochte tracés vormen uitgangspunt.  Maar maatwerk (eigen inzicht) waar het gaat om uiteindelijk tracé. 27 juni 2014

14 14 Grensovergangen Belgie - Nederland 27-6-2014

15 15 Buisleidingen en burgers (Motivaction) 1. Burgers staan overwegend positief tegenover uitbreiding en bundeling van ondergrondse buisleidingen. Op sommige trajecten is er ruimte voor een bundeling en uitbreiding van het aantal buisleidingen voor gevaarlijke stoffen. Hoe staat u hier tegenover? 2. Burgers geven aan eerst naar gemeente te gaan voor informatie over buisleidingen…aandachtspunt voor de toekomst!

16 16 Planning Structuurvisie buisleidingen Voorjaar 2010afronding onderzoek (1ste fase planmer) Sept. 2010inventarisatie knelpunten + alternatieve traces Najaar 2010aanvullend onderzoek planmer (fase 2) Begin 2011Planmer + ontwerp-Structuurvisie Zienswijzen Medio 2011afronding Structuurvisie toezending aan Eerste en Tweede Kamer


Download ppt "27 juni 2014 Toekomst voor buisleidingen Informatiebijeenkomsten November 2010 Bas Weenink VROM/LOK."

Verwante presentaties


Ads door Google