De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Omgaan met ruimte Een vormingspakket over ruimtelijke ordening.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Omgaan met ruimte Een vormingspakket over ruimtelijke ordening."— Transcript van de presentatie:

1 Omgaan met ruimte Een vormingspakket over ruimtelijke ordening

2

3 Module A Het begrippenkader

4 Ruimte en ruimtelijke kwaliteit Draagkracht en duurzaamheid Ruimtelijke planning en ruimtelijk beleid Ruimtelijk beleid en andere beleidsdomeinen A

5 de omgeving waarin de mens leeft en werkt Ruimtelijke kwaliteit een na te streven waardering van de ruimte  gebruikswaarde  toekomstwaarde  belevingswaarde Ruimte Ruimte en ruimtelijke kwaliteit A

6 Een typisch Vlaamse situatie A

7 de mate waarin iets aan de ruimte kan worden toegevoegd of ontnomen  zonder verstoring evenwicht  tolerantie van functies Ruimtelijke draagkracht Draagkracht en duurzaamheid A

8 A

9 Samengaan van functies in havengebied A

10 Samengaan functies aan de kust A

11 Ruimtelijke structuur de samenhang tussen ruimtelijke elementen en activiteiten Structuurbepalende elementen beschrijven de hoofdlijnen van de ruimtelijke structuur  op verschillende niveaus Draagkracht en duurzaamheid A

12 Ruimtelijk samenhangend geheel - specifieke verschijningsvorm - eigen ruimtelijke structuur - duidelijk lokaliseerbaar in de ruimte Draagkracht en duurzaamheid A

13 Ruimtelijk samenhangend geheel A

14 A Industrie in de open ruimte

15 Ruimtelijke planning, ruimtelijk beleid en ruimtelijke ordening planmatig denken en werken om ruimtelijke samenhang te creëren Ruimtelijk beleid  zuinigheid in het gebruik van de ruimte  draagkracht van de ruimte als norm  bewaken ruimtelijke kwaliteit Ruimtelijke planning en ruimtelijk beleid A

16 Draagkracht en duurzaamheid A

17 Ruimtelijke ordening  fysisch resultaat van ruimtelijk beleid  organisatie en uitvoering van de beleidsbeslissingen Stedenbouw kader voor architecturale programma’s Ruimtelijke planning en ruimtelijk beleid A

18 A Gepland ruimtelijk samenhangend geheel

19 A

20 Structuurplanning een dynamisch en continu proces van visie-en beleidsvorming  verbetering van de kwaliteit van de ruimte  gewenste ruimtelijke structuur op lange termijn  haalbaarheid van de geformuleerde wensen Structuurplanning en ruimtelijk structuurplan A

21 Ruimtelijk structuurplan resultaat van structuurplanningsproces op een bepaald ogenblik  voor een beleidsperiode  voor een bepaalde ruimte Structuurplanning en ruimtelijk structuurplan A

22 A

23 Ruimtelijk beleid en andere beleidsdomeinen A

24 A

25 A

26 A

27 Module B De evolutie van onze ruimte

28 De gedaantewisseling van de Vlaamse ruimte Het ruimtelijk beleid was ontoereikend De grote problemen en grote potenties van onze ruimte De uitdaging van duurzame ruimtelijke ontwikkeling B

29 De gedaantewisseling van de Vlaamse ruimte Alsmaar meer mensen en gezinnen - gezinsverdunning - welvaartsstijging -...  groeiende vraag naar ruimte B

30 De gedaantewisseling van de Vlaamse ruimte Het wonen maakt zich los van stad en dorp  de gefragmenteerde stad De toegenomen mobiliteit kettingreactie: - niet competitief openbaar vervoer - overschrijding draagkracht stadskernen - verlies en versnippering open ruimte - files B

31 Ruimtelijke draagkracht B

32 De gedaantewisseling van de Vlaamse ruimte Lintbebouwing  versterkt historisch fenomeen De open ruimte als overloop voor de stedelijke functies De transformatie van het landschap door de landbouw B

33 Lintbebouwing B

34 De gedaantewisseling van de Vlaamse ruimte B

35 B

36 B

37 Landbouw in Vlaanderen (gewestplan) B

38 B Bossen in Vlaanderen

39 Complex samengaan van landbouw en landschap B

40 Het ruimtelijk beleid was ontoereikend - geen coherente langetermijnvisie - volgend i.p.v. sturend externe factoren:  globalisering  individualisering Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (1997) een nieuw antwoord B

41 De grote problemen en grote potenties van onze ruimte Spreiding van de bebouwing verder zetten huidige trend woonareaal neemt tussen 1997 en 2007 toe met 57.000 ha! B

42 B Spreiding van bebouwing

43 De grote problemen en grote potenties van onze ruimte Uitgebreide infrastructuur en onderbezette voorzieningen - goede maar dure voorzieningen Natuurlijke en landschappelijke elementen gaan teloor Milieuproblemen in onze ruimte - fysisch zeer verspreide vervuiling - milieukost mobiliteit B

44 Goede maar dure nutsvoorzieningen B

45 Ruimtelijke kwaliteit B

46 De grote problemen en grote potenties van onze ruimte B

47 De uitdaging van duurzame ruimtelijke ontwikkeling - integrale aanpak - coherente toepassing efficiënte regelgeving  trendbreuk problemen en kansen = stimulans voor visievorming B

48 B Ruimtelijke kwaliteit en recreatie

49 Module C Naar een beter ruimtelijk beleid

50 Doel van een ruimtelijk beleid Uitgangspunten voor een ruimtelijk beleid Structuurplanning als methodiek voor een goed ruimtelijk beleid Het driesporenbeleid Naar een beter ruimtelijk beleid C

51 Doel van een ruimtelijk beleid Enerzijds  maatschappelijke doelstellingen  aanspraken op de ruimte door alle sectoren Anderzijds  ruimtelijke draagkracht C

52 Uitgangspunten van een ruimtelijk beleid Duurzaamheid of zorg voor de toekomst  zorg voor toekomst  contextgebonden C

53 Ruimtelijke draagkracht  zonder verstoring evenwicht  tolerantie van functies Uitgangspunten van een ruimtelijk beleid C

54 Kwaliteit van de ruimte  gebruikswaarde  toekomstwaarde  belevingswaarde Uitgangspunten van een ruimtelijk beleid C

55 Subsidiariteitsbeginsel houdt in dat elke overheid zich bezighoudt met die materies die het meest geschikt zijn om op dat niveau geregeld te worden Uitgangspunten van een ruimtelijk beleid C

56 Functionele draagkracht C

57 Structuurplanning als methodiek voor een goed ruimtelijk beleid 1 beschrijving en analyse 2 visie op wat ruimtelijk gewenst is 3 concrete (beleids)doelstellingen 4 actieprogramma 5 resultaten op terrein C

58 Planningsproces C

59 Het driesporenbeleid C

60 Ruimtelijk principe C

61 Planningsproces C

62 Communicatie C

63 Communicatie met woord en beeld D

64 Module D Instrumenten voor het ruimtelijk beleid

65 De wet op de Stedenbouw en de Ruimtelijke Ordening van 1962 Bestemmingsplannen als belangrijkste instrument Het openbaar onderzoek als enig communicatiemoment D

66 Instrumenten voor het ruimtelijk beleid De ruimtelijke structuurplannen Ruimtelijke uitvoeringsplannen en andere uitvoerings- instrumenten Grond- en pandenbeleid Vergunning en toelating Toezicht en handhaving Van een volgend naar een sturend beleid D

67 De wet op de Stedenbouw en de Ruimtelijke Ordening van 1962  Ruimtelijke beleidsinstrumenten nagenoeg ongewijzigd van 1962-1996  Ruimtelijke scheiding van functies  Verwatering door opeenvolgende aanpassingen D

68 De wet op de Stedenbouw en de Ruimtelijke Ordening van 1962 Bestemmingsplannen als belangrijkste instrument Het bodembestemmingsplan legt gebruik en functie van (een deel van) het grondgebied vast Het openbaar onderzoek als enig communicatiemoment D

69 De wet op de Stedenbouw en de Ruimtelijke Ordening van 1962 D

70 De wet op de Stedenbouw van 1962: gewestplan D

71 D De wet op de Stedenbouw van 1962: BPA

72 Van een volgend naar een sturend beleid Inhoud van het structuurplan Deel 1: Informatief gedeelte -bestaande ruimtelijke structuur -analyse van het gevoerde ruimtelijk beleid -planningscontext -verband met hogere structuurplannen -resultaten van het onderzoek naar behoeften -ruimtelijke problemen, kwaliteiten en kansen D

73 Van een volgend naar een sturend beleid Inhoud van het structuurplan Deel 2: Richtinggevend gedeelte -visie gewenste ruimtelijke ontwikkeling -gewenste ruimtelijke structuur -actieprogramma: fasering en prioriteiten Deel 3: Bindend gedeelte D

74 Van een volgend naar een sturend beleid Planningsinstrumenten Vlaams Gewest -Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (met Ruimtelijke Kernbeslissingen) -Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen Provincie -Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan -Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen Gemeente -Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan -Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen D

75 Planningsproces D

76 Driesporenbeleid D

77 Planningsproces D

78 RSV: schematische weergaven van de ruimtelijke visie op Vlaanderen D

79 Ruimtelijke principes D

80 D Gedeconcentreerde bundeling Ruimtelijke principes

81 D Poorten als motor voor ontwikkeling Ruimtelijke principes

82 D Infrastructuren als verzamelplaats voor activiteiten Ruimtelijke principes

83 D Netwerk van beek- en riviervalleien Ruimtelijke principes

84 D Open-ruimteverbindingen Ruimtelijke principes

85 Ruimtelijke uitvoeringsplannen en andere uitvoeringsinstrumenten - R.U.P.: bodembestemming, inrichting en beheer  uitvoering visie ruimtelijk structuurplan - Stedenbouwkundige en verkavelingsverordeningen - voorschriften van stedenbouwkundige aard - technische en financiële lasten voor de verkavelaar - Formele overgang van oude naar nieuwe plannen - gewestplannen en gemeentelijke plannen van aanleg  uitvoeringsplannen D

86 D Verruimd BPA

87 Verkavelingsplan D

88 Bouwplan D

89 Grond en pandenbeleid Van een volgend naar een sturend beleid - ingrijpen in marktmechanismen - instrumenten: grondbeleidsplan recht van voorkoop planschade en planbaten grondfonds onteigening, rooilijnplan, ruil- en herverkavelingsplan D

90 Vergunning en toelating Van een volgend naar een sturend beleid - subsidiariteit  gemeentelijke autonomie  stedenbouwkundig/planologisch attest Toezicht, handhaving en preventie D

91 Module E Het ruimtelijk beleid in de praktijk

92 Een draaiboek voor een doeltreffend ruimtelijk beleid De gemeentelijke aanpak Een gebiedsgerichte aanpak E

93 Een draaiboek voor een doeltreffend ruimtelijk beleid - een complexe en moeilijke opdracht - integratie andere beleidsdomeinen  toegepaste driesporenplanning Voorbeelden: Gemeente Staden (West-Vlaanderen) Ruimtelijk Ordenings- en Milieuproject Gentse Kanaalzone E

94 De gemeentelijke aanpak Vertrekken vanuit kansen en problemen Nood aan toekomstvisie  krachtlijnen  omschrijving knelpunten en tegenstellingen  communicatie E

95 De gemeentelijke aanpak Overleg  projectgroep  per thema discussie op verschillende niveaus  overzichtstentoonstelling, infokrant, ondersteunende initiatieven E

96 De gemeentelijke aanpak Vertalen in een concept  principes van visie kernachtig en bondig in ruimtelijke termen E

97 De gemeentelijke aanpak E

98 E

99 E

100 Onderzoek waar nodig  in functie van belang voor toekomstvisie  gericht aanvullend onderzoek E

101 De gemeentelijke aanpak Databank en G.I.S.  geïntegreerd verwerken, analyseren en afbeelden van ruimtelijke gegevens E

102 De gemeentelijke aanpak Verder verloop van het proces  intentienota en basisnota’s  formuleren toekomstvisie  voorontwerp-gemeentelijk structuurplan  ontwerp-structuurplan  goedkeuring gemeenteraad  goedkeuring Vlaamse regering ( 4 à 5 jaar) E

103 Een gebiedsgerichte aanpak Een integrerende aanpak in een welomlijnd gebied  duidelijke kenmerken, problemen en potenties  welbepaalde partners Een indicatief integratiekader  open voor dynamiek en evolutie Een bindend pakket van acties  doel = collectieve ruimtelijke beleidsovereenkomst Gericht op duurzame ontwikkeling E

104 Een gebiedsgerichte aanpak - geïntegreerde beleidsgerichte aanpak - overlegstructuur  gemeenschappelijke visie  uitvoeringsgerichte acties Een algemene evaluatie E

105 Een gebiedsgerichte aanpak: ROM Gent E

106 De ruimtelijke ordening rondom ons Brussel - gewestelijk ontwikkelingsplan (GEWOP) - 1995 - geconcretiseerd in:  Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP)  Gemeentelijke Ontwikkelingsplannen (GEMOP)  Gemeentelijke Bijzondere Bestemmingsplannen (BBP)  Specifieke plannen

107 De ruimtelijke ordening rondom ons Europa - Europees Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief (EROP) - niet bindend - stimuleren van transnationale en grensoverschrijdende samenwerking (o.a. Interreg)

108 De ruimtelijke ordening rondom ons Wallonië - Schéma de Développement de l’Espace Régional (SDER) - Prescriptions Réglementaires de l’Aménagement du Territoire (PRAT) - vooral gewest en gemeenten - structuurschema’s als referentiekader

109 De ruimtelijke ordening rondom ons - Tweede Benelux Structuurschets 1997- 2000 - indicatief - internationaal ruimtelijk referentiekader Benelux

110 Concept tweede Benelux structuurschets


Download ppt "Omgaan met ruimte Een vormingspakket over ruimtelijke ordening."

Verwante presentaties


Ads door Google