De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opleiding uitzendarbeid bouw 16 april 2002 7 mei 2002.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opleiding uitzendarbeid bouw 16 april 2002 7 mei 2002."— Transcript van de presentatie:

1 Opleiding uitzendarbeid bouw 16 april 2002 7 mei 2002

2 07/05/2002 Opleiding bouw uitzendarbeid Overzicht  Uitzendarbeid voor bouwvakkers : randvoorwaarden  De veiligheid en de gezondheid van de uitzendkracht : wettelijke verplichtingen  Hulpmiddelen : praktische aanpak

3 07/05/2002 Opleiding bouw uitzendarbeid CAO bouw PC 124 - uitzendarbeid  Uitzendbureau : eigen juridische entiteit, erkenning, jaarverslag, werkingsprocedures aangepast  Alle arbeiders – alle functies, geen bedienden  Uitzendkrachten : opleidingsattest basisveiligheid  Jobstudenten, onderhoud kantoren ????

4 07/05/2002 Opleiding bouw uitzendarbeid Toegelaten uitzendarbeid in bouw  Ter vervanging van arbeidsongeschikte arbeider of bij tijdelijke vermeerdering van werkvolume  Maar : – Geen dagcontracten – Inlener vervult toegangsvoorwaarden tot spec. beroep (bvb. schrijnwerker, sanitair, … ) en is geregistreerde aannemer – Uitzendkracht heeft basisopleiding veiligheid en is niet ontslagen binnen de 12 maanden – Staking, lock-out, tijdelijke en economische werkloosheid : geen uitzendarbeid – Niet voor verwijderen van asbest (spec. erkenning) – Uitzendbureau heeft erkenning voor bouw en volgt de eigen procedures

5 07/05/2002 Opleiding bouw uitzendarbeid Vervanging arbeidsongeschikte werknemer  Binnen de 12 maanden na aanvang ongeschiktheid  Melden aan syndicale afvaardiging  Maximaal de volledige duur van de ongeschiktheid

6 07/05/2002 Opleiding bouw uitzendarbeid Tijdelijke vermeerdering werkvolume  Toestemming meerderheid syndicale afvaardiging of melding Sociaal Fonds uitzendkrachten  Maximaal aantal dagprestaties ifv vorig kalenderjaar  Maximaal 6 maanden in éénzelfde bedrijf

7 07/05/2002 Opleiding bouw uitzendarbeid Overzicht  Uitzendarbeid voor bouwvakkers : randvoorwaarden  De veiligheid en de gezondheid van de uitzendkracht : wettelijke verplichtingen  Hulpmiddelen : praktische aanpak

8 07/05/2002 Opleiding bouw uitzendarbeid Veiligheid en gezondheid van de uitzendkracht : wetgeving  Basisopleiding veiligheid bouwvakker uitzendkracht  Werkpostfiche  Medisch toezicht  Werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)  Onthaal  Ongevallen, EHBO, incidenten

9 07/05/2002 Opleiding bouw uitzendarbeid Preventiebeleid - Principe  Selectie uitzendkracht ifv eisen inlener  Inlener respecteert welzijnswetgeving  Informatie en basisopleiding uitzendkracht door UZO  Onthaal, instructies, begeleiding en toezicht van de uitzendkracht bij de inlener  Opvolging arbeidsongevallen en bijsturing

10 07/05/2002 Opleiding bouw uitzendarbeid Instrumenten preventiebeleid  Kennis inhoud functie bouwvakker : typefunctiebeschrijving  Checklist evaluatie inlener  Informatieuitwisseling : de werkpostfiche  Opleiding uitzendkrachten  Opleiding uitzendconsulenten  Onthaalbrochure bouw met basisinstructies  Opvolging arbeidsongevallen

11 07/05/2002 Opleiding bouw uitzendarbeid Opleiding uitzendkrachten  Elke uitzendkracht bouwvakker  Basisopleiding van minimum 16 uur afgerond met een attest  NAVB en PI hebben specifiek programma samengesteld voor een opleiding « Basisveiligheid voor de uitzendarbeider bouw »  Inhoud zie bijlage 3

12 07/05/2002 Opleiding bouw uitzendarbeid Opleidingsattest veiligheid  Of afgeleverd door erkende instelling (NAVB - PI)  Of beroepsopleiding bouw (later)  Of 5 jaar ervaring in laatste 15 jaar  Of veiligheidsopleiding bouw  Of VCA-attest basisveiligheid

13 07/05/2002 Opleiding bouw uitzendarbeid Organisatie opleidingen  VDAB : overeenkomst met UPEDI en NCB voor 1500 gratis opleidingen in de VDAB centra  Instellingen erkend door NAVB op basis van erkenningsdossier  VCA-opleidingen  Beroepsopleiding bouw (2003)

14 07/05/2002 Opleiding bouw uitzendarbeid Werkpostfiche : doel  Inlener informeert uitzendonderneming, externe dienst voor preventie en bescherming en uitzendkracht over – Vereiste kwalificaties, ervaring, … – Risico’s, gevaren – Preventiemaatregelen – Medisch toezicht – Persoonlijke beschermingsmiddelen

15 07/05/2002 Opleiding bouw uitzendarbeid Werkpostfiche : werkwijze  Bij eerste contact : inventarisatie werkposten en opstellen WPF  Contract : verwijst naar WPF en vermeldt de aanvullende voorwaarden  Tewerkstelling : – Verificatie medische geschiktheid en vereisten – Informatie uitzendkracht aan de hand van de WPF  Tijdens en na de tewerkstelling : verificatie van gemaakte afspraken en inhoud WPF

16 07/05/2002 Opleiding bouw uitzendarbeid Medisch toezicht : doel  Medische geschiktheid (veiligheidsfunctie)  Beperkingen (zware fysische arbeid), contra-indicatie (werken in de hoogte)  Individuele preventiemaatregelen (allergie)  Informatie over hygiëne en preventie  Reïntegratie na ziekte of ongeval  Opvolging effect op gezondheid (chemische stoffen)  Bespreking arbeidsgebonden gezondheidsproblemen

17 07/05/2002 Opleiding bouw uitzendarbeid Verplicht medisch onderzoek  Uitzendkantoor verantwoordelijk voor aanwervingsonderzoek  Elke bouwvakker : jaarlijks – Risico beroepsziekte : stof, cement, lawaai – Risico rugletstel  Veiligheidsfunctie : jaarlijks – heftruckbestuurder, kraanmachinist, chauffeur bouwterreinmachines  Eerste tewerkstelling : éénmalig – indien jonger dan 21 jaar  Chauffeur openbare weg : zie rijbewijs (om de 5 jaar)

18 07/05/2002 Opleiding bouw uitzendarbeid Medisch onderzoek : procedure  Vergelijk werkpostfiche en individueel dossier  Aanvraag medisch onderzoek : onmiddellijk  Afspraak medisch onderzoek met UZK en MD – Veiligheidsfunctie : attest beschikbaar vóór de tewerkstelling – Andere : resultaat onderzoek binnen de 10 dagen  Registratie resultaat onderzoek in individueel dossier  Kopie geschiktheidsattest aan klant bezorgen

19 07/05/2002 Opleiding bouw uitzendarbeid Medisch onderzoek : voorwaarden  Indien UZK zich niet meldt voor MO – geen tewerkstelling (geen geldige arbeidsovereenkomst)  Niet medisch geschikt : aanpassing job  Medisch onderzoek zonder kosten voor uitzendkracht – Verplaatsingskosten – Tijdens de werkuren (zie arbeidsovereenkomst)

20 07/05/2002 Opleiding bouw uitzendarbeid Werkkledij en PBM  Ter beschikking stellen, onderhoud en herstelling : eindverantwoordelijkheid inlener, gedeeltelijk over te nemen door uitzendbureau – Schriftelijke overeenkomst – Volgens specificaties klant  Verificatie van aanwezigheid, geschiktheid van de PBM en toezicht op het dragen steeds taak en verantwoordelijkheid inlener

21 07/05/2002 Opleiding bouw uitzendarbeid Onthaal door uitzendkantoor  Basisopleiding veiligheid (éénmalig en bijsturing)  Toelichting werkpostfiche – risico’s, preventiemaatregelen, medisch onderzoek, PBM)  Toelichting taak en opdrachtgever – inhoud opdracht, opdrachtgever, bereikbaarheid, …  Toelichting intern arbeidsreglement – Melden arbeidsongevallen, evaluatie, procedure medisch toezicht, betaling, …

22 07/05/2002 Opleiding bouw uitzendarbeid Onthaal door inlener  Aanduiding peter, chef, preventieadviseur, comité  Informatie werkpost, taak  Informatie over veiligheidsvoorschriften  Interne afspraken en procedures ivm roken, melden ongevallen en incidenten, EHBO, noodprocedures, evacuatie, alarm, refter, sanitair  Specifieke opleiding ivm veiligheid voor de bepaalde werkpost  Intern arbeidsreglement

23 07/05/2002 Opleiding bouw uitzendarbeid Arbeidsongevallen : verdeling verantwoordelijkheid  Uitzendonderneming – Verzekering, aangifte, afhandeling vergoeding – Evaluatie inlener en uitzendkracht – Preventiemaatregelen (WPF, voorlichting, vorming, selectie klanten)  Inlener – EHBO – Melding inspectie, arbeidsongevallensteekkaart – Ongevalsanalyse en nemen van nodige preventiemaatregelen – Opnemen in eigen ongevallenstatistieken

24 07/05/2002 Opleiding bouw uitzendarbeid Arbeidsongevallen : afspraken  Afspraken met UZK over – Aangifte verzekeraar, procedure, inhoud, vorm  Afspraken met inlener – EHBO, medische behandeling – Opvolging analyse ongeval, steekkaart – Melding incidenten, gevaarlijke situaties – Melding inspectie – Preventiemaatregelen, aanpassen WPF  Opvolging ongevallen in bouwsector – Afspraken met PI

25 07/05/2002 Opleiding bouw uitzendarbeid Arbeidsongeval : procedure  Arbeidsongevallenaangifte op basis van schriftelijke verklaring uitzendkracht en inlener  Kopie aangifte aan inspectie, klant, medische dienst en PI  Klant vult aangifte aan tot steekkaart (preventie)  Kopie ongevallensteekkaart naar uitzendagentschap (maatregelen, aanpassen WPF, weren klant)

26 07/05/2002 Opleiding bouw uitzendarbeid Taken inlener  Werkpostfiche  Onthaal op werf  Verificatie geschiktheid en vereisten  Begeleiding – peterschap  PBM en werkkledij  Preventiemaatregelen  EHBO  Medisch toezicht tijdens tewerkstelling (spontaan en specifiek onderzoek)  Ongevalsanalyse

27 07/05/2002 Opleiding bouw uitzendarbeid Taken uitzendonderneming  Selectie uitzendkracht ifv WPF  Laat medisch onderzoek uitvoeren (aanwervingsonderzoek)  Gaat vereisten en medische geschiktheid na  Basisveiligheid  Informeert uitzendkracht over inhoud WPF  Arbeidsongevallenaangifte en opvolging herstel, vergoeding en reïntegratie  Evaluatie inlener en UZK

28 07/05/2002 Opleiding bouw uitzendarbeid Overzicht  Uitzendarbeid voor bouwvakkers : randvoorwaarden  De veiligheid en de gezondheid van de uitzendkracht : wettelijke verplichtingen  Hulpmiddelen : praktische aanpak

29 07/05/2002 Opleiding bouw uitzendarbeid Checklist taakverdeling  Checklist voor de taken van de uitzendonderneming – bijlage 1  Checklist voor de taken van de inlener – bijlage 2

30 07/05/2002 Opleiding bouw uitzendarbeid Opleiding « basisveiligheid voor de uitzendarbeider bouw »  Zie bijlage 3  Basisveiligheid VCA  Polyvalente bouwvakker  Uitzendarbeid  Cursusboek NAVB - PI

31 07/05/2002 Opleiding bouw uitzendarbeid Werkpostfiche  Blanco formulier en handleiding opgesteld door PI (uitgebreide en beknopte) zie website www.p-i.be, rubriek « publicaties »www.p-i.be  Bijlage 5 voorbeelden – Handlanger afbraak – Installateur leidingen – Hulp dakdekker – Ijzervlechter – Polyvalente metselaar – Schilder gebouwen – Schrijnwerker bouw – Wegenwerker handlanger

32 07/05/2002 Opleiding bouw uitzendarbeid Typefuncties bouw  Polyvalente bouwvakker (ruwbouw, bekister, ijzervlechter, metselaar, stukadoor, wegenwerker)  Schilder en binnenafwerking  Speciale technieken (chauffage, sanitair, air conditioning  Dakwerker  Schrijnwerker

33 07/05/2002 Opleiding bouw uitzendarbeid Wat ?  Veel voorkomende functies  Risico’s  Medisch toezicht(*)

34 07/05/2002 Opleiding bouw uitzendarbeid Doelstelling  Centraal dossier  Beoordelen werkpostfiche  Referentie voor overleg met inlener  Documentatie

35

36 07/05/2002 Opleiding bouw uitzendarbeid Opbouw steekkaart typefunctie bouw (bijlage 6)  Polyvalente bouwvakker – Basisrisico’s – Bijzondere arbeidspostgebonden risico’s  Bijzondere risico’s – Speciale technieken (loodgieter, sanitair, airco, … ) – Schrijnwerker – timmerman – Dakdekker – Schilder van gebouwen

37 07/05/2002 Opleiding bouw uitzendarbeid Inhoud  Voorbeelden van functies  Omschrijving van taken  Werkomgeving  Vereiste kwalificatie

38 07/05/2002 Opleiding bouw uitzendarbeid Inhoud  Risico’s 5 kolommen  Aard van het gevaar  Collectieve bescherming  Persoonlijke bescherming  Instructies  Medisch onderzoek + inenting

39

40 07/05/2002 Opleiding bouw uitzendarbeid Inhoud  Opmerking : meerdere typefuncties, bvb. veiligheidsfunctie, chauffeur, bouwterreinmachine  Bijkomende documentatie

41 07/05/2002 Opleiding bouw uitzendarbeid Inhoud Aandachtspunten uitzendconsulenten :  Afspraken ivm  Onthaal  PBM, werkledij  Opleiding, peterschap,..  Bijzondere instructies  Bijzondere risico’s

42 07/05/2002 Opleiding bouw uitzendarbeid Evaluatie bouwwerf (zie bijlage 7)  Checklist bouwwerf algemeen  Checklist ruwbouw  Checklist afwerking  Evaluatiebezoeken inspecteurs NAVB

43


Download ppt "Opleiding uitzendarbeid bouw 16 april 2002 7 mei 2002."

Verwante presentaties


Ads door Google