De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VORMINGSDAG WELZIJN 8 Mei / 22 Mei 2008 GEZONDHEIDSTOEZICHT

Verwante presentaties


Presentatie over: "VORMINGSDAG WELZIJN 8 Mei / 22 Mei 2008 GEZONDHEIDSTOEZICHT"— Transcript van de presentatie:

1 VORMINGSDAG WELZIJN 8 Mei / 22 Mei 2008 GEZONDHEIDSTOEZICHT
Doel Presentatie Informeren WG WN en vakbondsafgevaardigden over de verantwoordelijkheden in het domein van het medsich toezicht Organisatie van medisch toezicht conform wettelijke richtlijnen (overleg werknemers) Rol arbeidsgeneesheer verduidelijken Curatieve geneeskunde controle geneeskunde arbeidsgeneeskunde Vroegere wetgeving thans bijgewerkt Eddy Frederix

2 1. Verplicht gezondheidstoezicht
Deze slide is niet aanwezig Eddy Frederix

3 1. Verplicht gezondheidstoezicht
a. KB 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers (Vroegere art 115 tot 148 nonies) b. + Specifiek gezondheidstoezicht voor WN: - Chemische agentia Biologische agentia - Physische risico’s BS 16 Juni 2003 Eddy Frederix

4 1. Verplicht gezondheidstoezicht
c. Kwetsbare WN - 21 jaar Student-werknemer Stagiairs, leerlingen, studenten Mindervalide : in kader van sociale reclassering mindervaliden Uitzendkrachten Zwangere vrouwen WELZIJN VAN DE WERKNEMERS OP HET WERK BETREFT DE VOLGENDE DOMEINEN VEILIGHEID OP HET WERK BESCHERMING VAN DE GEZONDHEID VAN DE WERKNEMER OP HET WERK PSYCHOSOCIALE BELASTING DOOR HET WERK ERGONOMIE HYGIENE VERFRAAIING VAN DE WERKPLAATSEN BESCHERMING TEGEN GEWELD, PESTEN EN OSG OP HET WERK MILIEU EN OMGEVING Eddy Frederix

5 1. Verplicht gezondheidstoezicht
Het gezondheidstoezicht op de werknemers heeft tot doel de gezondheid te bevorderen en te behouden door risico’s te voorkomen. Hoe risico’s voorkomen Werkgever is verplicht een veiligheidsbeleid te voeren Hij moet een aantal preventiemaatregelen nemen, volgen: evalueren van de risico’s gevaarlijke produkten vervangen door produkten die minder gevaarlijk zijn risico’s uitschakelen, CBM en tot slot PBM Planmatige aanpak via DRBS Gevaren identificeren, risico’s bepalen en evalueren, op basis hiervan worden preventiemaatregelen genomen die betrekking kunnen hebben op het medische Onderzoeken en medisch toezicht De tewerkstellingskansen te bevorderen voor iedereen ( aangepaste werkmethodes, aanpassingen van de werkpost, aangepast werk, …); ook voor de werknemers waarvan de werkgeschiktheid beperkt is Zo vroeg mogelijk beroepsziekten en arbeidsgebonden aandoeningen op te sporen De werknemers te informeren en te adviseren over de aandoeningen en gebreken waardoor zij eventueel zijn getroffen Risicofactoren voor beroepsziekten en arbeidsgebonden aandoeningen op te sporen 5.Te vermijden dat werknemers worden tewerkgesteld aan taken waarvan zij de risico’s niet kunnen dragen 6. Te vermijden dat personen tot het werk worden toegelaten die getroffen zijn door ernstige besmettelijke aandoeningen of die een gevaar voor de veiligheid betekenen van de andere werknemers De beslissing inzake de arbeidsgeschiktheid van een werknemer te nemen OP HET OGENBLIK VAN HET ONDERZOEK Eddy Frederix

6 1. Verplicht gezondheidstoezicht
De risicoanalyse wordt uitgevoerd door de werkgever in samenwerking met de PAAG, en is onderworpen een het voorafgaand advies van het BOC Na analyse : - Gezondheidstoezicht niet echt nodig - Gezondheidstoezicht verplicht voor bepaalde functies of activiteiten  De werkgever is verantwoordelijk voor de toepassing en uitvoering ervan. Resultaten analyse aan het BOC Buiten de risicoanalyse ook: VOOR DE PAAG MEEWERKEN AAN: Bestuderen van incidenten en ongevallen Analyse oorzaken beroepsziekten Analyse psychosociale belasting Opstellen instructies Advies over hygiëne Sensibillisering WN WG en BOC adviseren voor elk onderwerp dat het welzijn van de WN raakt Toeaicht houden op de EERSTE Hulpverlening Eddy Frederix

7 1. Verplicht gezondheidstoezicht
De Werknemer mag de werkgever vragen om een gezondheidstoezicht, wanneer hij meent blootgesteld te zijn aan risico’s voor zijn veiligheid of gezondheid. De werkgever moet aan dit verzoek gevolg geven en de werknemer inschrijven op de naamlijsten voor gezondheidstoezicht De werknemer brengt de PAAG op de hoogte van de klachten m.b.t. de arbeidsomstandigheden Eddy Frederix

8 2. Preventieve medische onderzoeken
- Voorafgaande gezondheidsbeoordeling - Periodieke gezondheidsbeoordeling - Bij eerste tewerkstelling - (Na werkhervatting (vier weken afwezigheid) - Na afwezigheid van vier weken wegens ziekte, ongeval of bevalling ( nu voor alle WN ) - Een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting Alle WN (Schriftelijke vraag van en met akkoord WN Binnen de 8dagen na de aanvraag De PAAG is in staat preventiemaatregelen voor te stellen - Spontane raadpleging - Voortgezet gezondheidstoezicht - Bij definitieve arbeidsongeschiktheid (reïntegratie) - Uitbreiding naar andere werknemers Informeren van de werknemers over de aard en het doel van deze medische onderzoeken en vaccinaties Verplichting gezondheidstoezicht te organiseren TIJDENS de werkuren De voorafgaande gezondheidsbeoordeling Betreft Eerste tewerkstelling aan een risicopost Verandering van de risico’s Beslissing van de arbeidsgeneesheer Voor de mogelijke tewerkstelling Indien laatste stap in de aanwervingsprocedure De periodieke gezondheidsbeoordeling “Onderworpen” werknemers Veiligheidsfunctie Verhoogde waakzaamheid Activiteit met welbepaald risico Chemische, biologische en fysische agentia Fysieke of mentale belasting (ergonomisch, zwaarte van het werk, tempogebonden of monotoon werk,…) Psycho-sociale belasting Activiteit verbonden aan voedingswaren VEILIGHEIDSFUNCTIE Elke werkpost waar gebruik wordt gemaakt van arbeidsmiddelen, waar motorvoertuigen, kranen, rolbruggen, hijstoestellen van welke aard ook, of machines die gevaarlijke installaties of toestellen in werking zetten bestuurd worden….of nog waar dienstwapens worden gedragen, voor zover het gebruik van die arbeidsmiddelen, het besturen van die installaties of het dragen van die wapens de veiligheid en gezondheid van andere werknemers van de onderneming of van ondernemingen van buitenaf, in gevaar kan brengen. FUNCTIE MET VERHOOGDE WAAKZAAMHEID Elke werkpost die bestaat uit het PERMANENT toezicht op de werking van een installatie, en waar een gebrek aan waakzaamheid tijdens de uitvoering van het toezicht, de veiligheid en de gezondheid van andere werknemers of van ondernemingen van buitenaf in gevaar kan brengen In de praktijk : vb.personeel controletoren luchthaven operatoren in controlezalen treinconducteurs,… communicatiecentra ACTIVITEIT MET WELBEPAALD RISICO Elke activiteit of werkpost waarvoor uit de resultaten van de risicoanalyse het bestaan blijkt van : risico voor de gezondheid van de werknemer, gevolg van blootstelling aan fysische, biologische of chemische agentia risico op een fysieke of mentale belasting van de werknemer door : - blootstelling aan een belasting van ergonomische aard (beeldschermwerk, manueel hanteren van lasten,…) Zwaarte van het werk (houdingen, hoogtewerk,…) Monotoon of tempogebonden werk (bandwerk, kwaliteitscontrole,…) een verband tussen de activiteit en een identificeerbaar risico voor psycho-sociale belasting van de werknemer * nachtwerk, werken in afwisselende ploegen * Emotionele belasting (brandweer, 100, interventieploegen, …) * risico op agressie : veiligheidsagenten, politieman, buschauffeur, … * geïsoleerd werk, … . Eddy Frederix

9 3. Lijsten opgesteld door de WG in het kader van het verplicht
gezondheidstoezicht Categorie 1 Functies Risico’s Categorie 2 De lijst met namen van de werknemers die onderworpen zijn aan het gezondheidstoezicht Categorie 3 De lijst met namen van de werknemers die onderworpen zijn aan de verplichte inentingen of tuberculinetests Categorie 4 De nominatieve lijst van de werknemers die verzocht hebben om een gezondheidstoezicht Eddy Frederix

10 4. Functies en activiteiten
Eddy Frederix

11 4. Functies en activiteiten
Veiligheidsfunctie Functie met verhoogde waakzaamheid Activiteit met welbepaald risico: Risico beroepsziekte : fysische, biologische en chemische agentia Ergonomische belasting : beeldschermwerk, manueel hanteren van lasten Psychosociale belasting (nachtwerk, manueel hanteren van lasten en beeldschermwerk Activiteit verbonden aan voedingswaren Periodiciteit : 1 x per jaar, behalve indien anders vermeld in andere specifieke K.B.’s (vb. Beeldschermwerk, manueel hanteren van lasten…) Op voorstel van de arbeidsgeneesheer, en op bepaalde voorwaarden, kan deze periodiciteit velengd of ingekort worden De periodieke gezondheidsbeoordeling “Onderworpen” werknemers Veiligheidsfunctie Verhoogde waakzaamheid Activiteit met welbepaald risico Chemische, biologische en fysische agentia Fysieke of mentale belasting (ergonomisch, zwaarte van het werk, tempogebonden of monotoon werk,…) Psycho-sociale belasting Activiteit verbonden aan voedingswaren VEILIGHEIDSFUNCTIE Elke werkpost waar gebruik wordt gemaakt van arbeidsmiddelen, waar motorvoertuigen, kranen, rolbruggen, hijstoestellen van welke aard ook, of machines die gevaarlijke installaties of toestellen in werking zetten bestuurd worden….of nog waar dienstwapens worden gedragen, voor zover het gebruik van die arbeidsmiddelen, het besturen van die installaties of het dragen van die wapens de veiligheid en gezondheid van andere werknemers van de onderneming of van ondernemingen van buitenaf, in gevaar kan brengen. FUNCTIE MET VERHOOGDE WAAKZAAMHEID Elke werkpost die bestaat uit het PERMANENT toezicht op de werking van een installatie, en waar een gebrek aan waakzaamheid tijdens de uitvoering van het toezicht, de veiligheid en de gezondheid van andere werknemers of van ondernemingen van buitenaf in gevaar kan brengen In de praktijk : vb.personeel controletoren luchthaven operatoren in controlezalen treinconducteurs,… communicatiecentra ACTIVITEIT MET WELBEPAALD RISICO Elke activiteit of werkpost waarvoor uit de resultaten van de risicoanalyse het bestaan blijkt van : risico voor de gezondheid van de werknemer, gevolg van blootstelling aan fysische, biologische of chemische agentia risico op een fysieke of mentale belasting van de werknemer door : - blootstelling aan een belasting van ergonomische aard (beeldschermwerk, manueel hanteren van lasten,…) Zwaarte van het werk (houdingen, hoogtewerk,…) Monotoon of tempogebonden werk (bandwerk, kwaliteitscontrole,…) een verband tussen de activiteit en een identificeerbaar risico voor psycho-sociale belasting van de werknemer * nachtwerk, werken in afwisselende ploegen * Emotionele belasting (brandweer, 100, interventieploegen, …) * risico op agressie : veiligheidsagenten, politieman, buschauffeur, … * geïsoleerd werk, … Eddy Frederix

12 4. Functie en naamlijsten
- WG PAAG : Jaarlijks de functielijst Cat 1 1x per jaar een afschrift van alle lijsten na eventuele aanpassingen en eensluidend advies BOC (goedkeuring) Eddy Frederix

13 4. Functie en naamlijsten
- WG Sluit functielijst Cat 1 in bij het JAP / LPP (advies) Voegt de naamlijsten Cat 2&3 bij JAP / LPP Mag geen WN schrappen van de naamlijst Cat 2 zonder akkoord BOC en de PAAG  bij discussie hierover beroep op geneesheer inspecteur Toezicht welzijn op het werk Bewaart alle lijsten gedurende min 5 jaar (vanaf dag opstelling) Eddy Frederix

14 Slide niet aanwezig Eddy Frederix

15 5. Rol BOC Geeft advies over de functielijst
Geeft eensluidend advies (goedkeuring) over alle lijsten die eventueel aangepast werden door de WG of de PAAG alvorens ze overgemaakt wordt aan de PAAG Geeft goedkeuring aan de WG voor wijziging naamlijsten (Cat 2) Mag alle lijsten raadplegen SLPPT, er mogen geen afschriften gemaakt worden Eddy Frederix

16 Slide niet aanwezig Eddy Frederix

17 6. Verplichtingen werkgever
WG informeert WN op voorhand: Doel en de aard van de medische onderzoeken Inentingen en tuberculinetests Procedures WG informeert WN (onderworpen aan gezondheidstoezicht) Mogelijkheid tot bezoek bij PAAG voorafgaand aan de werkhervatting na een arbeidsongeschiktheid van > 4 weken met het oog op eventuele aanpassing werkpost, alsook de procedure De WG brengt alle WN die onderworpen zijn aan het verplichte gezondheidstoezicht op de hoogte met alle informatie en procedure/ Eddy Frederix

18 6. Verplichtingen werkgever
WG informeert WN (Alle) Naar de mogelijkheid van de rëintegratieprocedure bij definitieve ongeschiktverklaring door de behandelende geneesheer voor de verdere uitvoering van hun vroegere arbeid en de te volgen procedure WG informeert WN (voortgezet gezondheidstoezicht) Voor WN die in het verleden blootgesteld waren aan biologische, fysische of chemische agentia Voorlichting kan via arbeidsreglement Eddy Frederix

19 7. Rechten WN op informatie
WN heeft recht op de voornoemde bepalingen van de WG WN heeft recht op de informatie van de PAAG Procedures eventuele vergoedingen FBZ, bij vaststelling dat de WN getroffen is door een beroepsziekte of wanneer de ziekte zijn oorsprong vindt in het beroep (aantoonbaar) Overleg en beroepsprocedures alvorens een tijdelijke of definitieve werkverandering wordt voorgesteld of een beslissing tot arbeidsongeschiktheid neemt Voorlichting kan via arbeidsreglement De werknemers die zich onttrekken aan deze preventieve onderzoeken, tuberculinetests of inentingen mogen door de werkgever niet aan het werk worden gesteld of gehouden Eddy Frederix

20 8. Practische organisatie van de gezondheidsbeoordeling
WG overhandigt de onderworpen WN een verzoek om gezondheidstoezicht over de werknemers WG neemt contact op met AMT voor het vastleggen van de datum van het arbeidsgeneeskundig onderzoek en deelt deze mee aan de WN WG klasseert en bewaart de formulieren voor de gezondheidsbeoordeling met de beslissing PAAG, zolang de WN in de onderneming tewerkgesteld is en min voor de laatste 3 jaar, samen met aanbevelingen PAAG (voor te leggen indien nodig aan de arbeidsinspectie) Formulier verzoek om gezondheidstoezicht overmaken aan de WN nieuw in dit KB art 11 Eddy Frederix

21 8. Practische organisatie van de gezondheidsbeoordeling
Binnen de diensturen of arbeidstijd Oproep is nietig in geval van vb ziek thuis Kostprijs  Kosteloos voor alle medische onderzoeken WG betaalt de verplaatsingskosten WN Buiten de diensturen of bij schorsing arbeidsovereenkomst, of ziekteverlof is elke oproep nietig (vb oogspecialist bij werken beeldscherm, Regelgeving rijbewijs Bloedonderzoeken voor WN Chem en bio risico’s Inentingen… Eddy Frederix

22 9. Periodieke gezondheidsbeoordeling Art 30 – 34
De PAAG dient het BOC in te lichten over welke medische handelingen gebeuren dan de wettelijk vastgelegde Normaal 1 X per jaar, maar de PAAG kan een kortere tussentijd vastleggen indien noodzakelijk in functie van : - Aard van de werkpost of activteit - De gezondheidstoestand van de WN - Omdat de WN behoort tot een bijzonder gevoelige risicogroep Na incidenten of ongevallen en die de duur en intensiteit van de blootstelling kunnen wijzigen Buiten de diensturen of bij schorsing arbeidsovereenkomst, of ziekteverlof is elke oproep nietig (vb oogspecialist bij werken beeldscherm, Regelgeving rijbewijs Bloedonderzoeken voor WN Chem en bio risico’s Inentingen… PA kan beslissen een WN de post niet meer te laten gebruiken Eddy Frederix

23 9. Periodieke gezondheidsbeoordeling Art 30 – 34
De PAAG kan ingekorte, of verlengde tussentijdse onderzoeken uitvoeren. Voorafgaand advies BOC wordt aan de PAAG meegedeeld Eddy Frederix

24 10. Beslissing PAAG De PAAG kan gepaste individuele of collectieve maatregelen voorstellen De WG moet de individuele of collectieve maatregelen toepassen die door de PAAG voorgesteld worden Wordt ingeschreven op het formulier gezondheidsbeoordeling BOC moet op de hoogte gebracht worden: - Bijkomende handelingen gekozen door PAAG - Collectieve maatregelen van de WG naar aanleiding van de periodieke gezondheidsbeoordeling Voorafgaand advies BOC: Verandering periodiciteit ( voorstel PAAG) - resultaten tussentijdse gezondheidsbeoordeling Indien de gezondheidstoestand dit vereist van de WN COLLECTIEF Vorming of info verstrekken over de algemene preventie en beschermingsmaatregelen Beoordeling van al de wn met analoge blootstelling Opnieuw uitvoeren RA specifieke risico’s, aanpassing proces, produkten, … INDIVIDUEEL Vermindering duur blootstelling intensiteit frquentie blootstelling Herinrichting aanpassing werkpost Niet meer blootstellen van de WN aan agens, ergonomische belasting, monotoon tempogebonden werk Medisch VLAK bijkomende onderzoeken , opvolging enz Eddy Frederix

25 11. Onderzoek bij werkhervatting
Doel Het onderzoek moet de PAAG in staat stellen na te gaan of de WN nog steeds geschikt is voor de werkpost die hij bezette of voor de activiteit die hij uitoefende (Na werkhervatting (vier weken afwezigheid) - Na afwezigheid van vier weken wegens ziekte, ongeval of bevalling (nu voor alle WN vroeger alleen diegene die geviseerd werden) De WG moet dit melden aan PAAG - Een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting is mogelijk voor al de WN onder bepaalde voorwaarden (art 36 bis) Op schriftelijke vraag van en met akkoord WN Binnen de 8dagen na de aanvraag - Een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting stelt de PAAG in staat preventiemaatregelen voor te stellen Is de werknemer nog steeds geschikt voor de werkpost die hij voordien bezette of de activiteit die hij voordien uitoefende ? Indien niet, dan moeten preventieve maatregelen overwogen worden ? Werknemers die onderworpen zijn aan het medisch toezicht, NA EEN AFWEZIGHEID VAN MINSTENS VIER WEKEN (ZIEKTE, ONGEVAL, ZWANGERSCHAP) Op de dag van werkhervatting of ten laatste de achtste dag volgend op deze werkhervatting Dit onderzoek kan ook plaatsvinden na een afwezigheid van kortere duur, op beslissing van de arbeidsgeneesheer Eddy Frederix

26 11. Onderzoek bij werkhervatting
(De WN heeft recht op een bezoek voorafgaand indien hij 4 weken arbeidsongeschikt is) Na een afwezigheid van 4 weken wegens ziekte, ongeval of bevalling Verminderen van de belasting van zijn arbeidspost, aanpassing werkpost (De WN neemt schriftelijk initiatief bij de WG) Op schriftelijke vraag en met akkoord WN Onderzoek onderzoek binnen de 8 dagen na de aanvraag De WN dient akkoord opdat de PAAG het medisch dossier bij de behandelende geneesheer kan raadplegen De WN maakt de beperkingen kenbaar aan de PAAG en deze licht de WG in en past de activiteiten aan Opm: het is een bezoek, GEEN onderzoek, enkel overleggen met de Eddy Frederix

27 11. Onderzoek bij werkhervatting
Opm: het is een bezoek, GEEN onderzoek, enkel overleggen met de behandelende geneesheer kan, over de gezongheidstoestand en het doorvoeren van een onderzoek van de werkpost. Bedoeling is dat de PAAG een de WG kenbaar maakt welke aanpassingen aan de werkpost nodig zijn zodat de werkpost is aangepast van zodra de WN weer aan het werk gaat. De WN maakt de beperkingen kenbaar aan de PAAG en deze licht de WG in en past de activiteiten aan Opm: het is een bezoek, GEEN onderzoek, enkel overleggen met de Eddy Frederix

28 12. Spontane raadpleging Elke WN heeft recht op spontane raadpleging voor gezondheidsklachten die hij wijt aan het onvoldoende nemen van preventiemaatregelen - verkeerdelijk aangepaste werkpost onaangepaste uitrusting PBM onvoldoende in aanmerking genomen stressfactoren die bij de WN voor ongemakken zorgen - symptonen van aandoeningen te wijten aan de arbeidsomstandigheden De WN maakt de beperkingen kenbaar aan de PAAG en deze licht de WG in en past de activiteiten aan Opm: het is een bezoek, GEEN onderzoek, enkel overleggen met de Eddy Frederix

29 13. Bepaalde categorieën van WN
Specifiek gezondheidstoezicht afgestemd op hun situatie omwille van het kwetsbaarde zijn dan de andere WN - < 21 jaar - Student-werknemer - Stagiairs, leerlingen, studenten - Zwangere vrouwen (moederschapsbescherming) - Mindervalide : in kader van sociale reclassering mindervaliden - Uitzendkrachten De WN maakt de beperkingen kenbaar aan de PAAG en deze licht de WG in en past de activiteiten aan Opm: het is een bezoek, GEEN onderzoek, enkel overleggen met de Eddy Frederix

30 13a. < 21 jaar, studenten, stagairs, leerlingen
KB 03 mei 1999 betreffende de bescherming van jongeren op het werk - Passend en of een algemeen gezondheidstoezicht - Specifiek gezondheidstoezicht * < 18 jaar * nachtarbeid * afwijking voor in principe verboden activiteiten voor jongeren KB 21 Sep 2004 betreffende de bescherming van stagairs Gezondheidstoezicht zoals voorzien voor veiligheidsfunctie…. Eddy Frederix

31 13b. Moederschapsbescherming
KB van 02 mei 1995 WG is verplicht een evaluatie uit te voeren van de risico’s voor zwangere werkneemsters ( KB Bijl 1) De WG heeft kennis van de verboden activiteiten van het (KB Bijl 2) De evaluatie dient te gebeuren door de WG in samenspraak met de PAAG Alle werkneemsters moeten op de hoogte gebracht worden van mogelijk risico’s bij zwangerschap en de getroffen maatregelen (zwanger of NIET) Beschermingsproces begint nadat de WG op de hoogte gesteld werd, die de PAAG op de hoogte steld Vooral werkneemster in contact met chemische biologische fysische agentia of arbeidsprocedures of omstandigheden Eddy Frederix

32 13b. Moederschapsbescherming
Vooral werkneemster in contact met chemische biologische fysische agentia of arbeidsprocedures of omstandigheden Eddy Frederix

33 14. Inentingen Soorten inentingen : Tetanus Hepatitis B Tbc-test
Formulieren : Inentingskaart Bewijs van inenting Eddy Frederix

34 Tetanus Voor wie ? WN in land- en tuinbouwbedrijven, laboratoria biologisch onderzoek, operaties Hoe ? 3 prikken (dag 0, 1 maand, 1 jaar) Booster 10 jaar Tedivax (= tetanus + difterie) Aangeduid op inentingskaart Eddy Frederix

35 Hepatitis Voor wie ? WN in de gezondheidszorg, laboratoria, operaties
Hoe ? 3 of 4 prikken Hepatitis B : engerix, H-B-Vax Hepatitis A en B : twinrix Hepatitis A : havrix Mogelijke tussenkomst FBZ Aangeduid op inentingskaart Eddy Frederix

36 TBC-test Voor wie ? WN daar waar tbc-bacil kan aanwezig zijn (operaties gezondheidszorg) Hoe ? Intradermotest, na 72 uur aflezen Positieve test : RX thorax Jaarlijks - momentopname Aangeduid op inentingskaart Eddy Frederix

37 Eddy Frederix

38 14. FGB FORMULIER VOOR DE GEZONDHEIDSBEOORDELING
= document waarmee de arbeidsgeneesheer zijn beslissing na elk preventief onderzoek meedeelt Opgemaakt in 3 exemplaren Geen enkele aanduiding over de diagnose Elke beperking inzake de arbeidsgeschiktheid gaat gepaard met preventieve maatregelen Bewaring door de werkgever 3 jaar, alle FGB met aanbevelingen Voor de medische inspectie en sociale controleurs Eddy Frederix

39 15. Aandachtspunten WG mag de WN die zich onttrekt aan de medische onderzoeken, inentingen en tuberculinetests die verplicht zijn aan het KB NIET aan het werk stellen of houden Testen met het oog op opsporing van drugs en alcohol door de PAAG of enig ander geneesheer op verzoek van de werkgever zijn verboden (Enkel mits instemming van de WN in het kader van het medisch onderzoek verbonden met Vb veiligheidsfunctie) Eddy Frederix

40 15. Aandachtspunten Art 71 Verbod tot tewerkstelling van een werknemer wanneer deze door de PA ongeschikt werd verklaard Art 72 werkgever is verplicht de definitief ongeschikt verklaarde werknemer aan het werk te houden overeenkomstig de aanbevelingen van de PA, tenzij wanneer dit noch technisch noch objectief mogelijk is of wanneer dat om gegronde redenen redelijkerwijze niet kan worden geëist Eddy Frederix

41 15. Aandachtspunten CONTROLE VAN LIJSTEN / BEPALEN VAN FUNCTIES
ORGANISATIE PERIODIEK ONDERZOEK COMMUNICATIE, BESLISSING ARBEIDSGENEESHEER, FORMULIER VERZOEK TOT BEOORDELING VAN DE GEZONDHEIDSTOESTAND VD WERKNEMER ONDERZOEK BIJ WERKHERVATTING EFFECTIEF UIT TE VOEREN Eddy Frederix


Download ppt "VORMINGSDAG WELZIJN 8 Mei / 22 Mei 2008 GEZONDHEIDSTOEZICHT"

Verwante presentaties


Ads door Google