De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eddy Frederix VORMINGSDAG WELZIJN 8 Mei / 22 Mei 2008 GEZONDHEIDSTOEZICHT.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eddy Frederix VORMINGSDAG WELZIJN 8 Mei / 22 Mei 2008 GEZONDHEIDSTOEZICHT."— Transcript van de presentatie:

1 Eddy Frederix VORMINGSDAG WELZIJN 8 Mei / 22 Mei 2008 GEZONDHEIDSTOEZICHT

2 Eddy Frederix2 1. Verplicht gezondheidstoezicht

3 Eddy Frederix3 a.KB 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers (Vroegere art 115 tot 148 nonies) b.+ Specifiek gezondheidstoezicht voor WN: - Chemische agentia - Biologische agentia - Physische risico’s 1. Verplicht gezondheidstoezicht

4 Eddy Frederix4 c.Kwetsbare WN - 21 jaar Student-werknemer Stagiairs, leerlingen, studenten Mindervalide : in kader van sociale reclassering mindervaliden Uitzendkrachten Zwangere vrouwen 1. Verplicht gezondheidstoezicht

5 Eddy Frederix5 Het gezondheidstoezicht op de werknemers heeft tot doel de gezondheid te bevorderen en te behouden door risico’s te voorkomen. 1. Verplicht gezondheidstoezicht

6 Eddy Frederix6 De risicoanalyse wordt uitgevoerd door de werkgever in samenwerking met de PAAG, en is onderworpen een het voorafgaand advies van het BOC Na analyse : -Gezondheidstoezicht niet echt nodig -Gezondheidstoezicht verplicht voor bepaalde functies of activiteiten  De werkgever is verantwoordelijk voor de toepassing en uitvoering ervan. 1. Verplicht gezondheidstoezicht

7 Eddy Frederix7 De Werknemer mag de werkgever vragen om een gezondheidstoezicht, wanneer hij meent blootgesteld te zijn aan risico’s voor zijn veiligheid of gezondheid. De werkgever moet aan dit verzoek gevolg geven en de werknemer inschrijven op de naamlijsten voor gezondheidstoezicht De werknemer brengt de PAAG op de hoogte van de klachten m.b.t. de arbeidsomstandigheden 1. Verplicht gezondheidstoezicht

8 Eddy Frederix8 2. Preventieve medische onderzoeken -Voorafgaande gezondheidsbeoordeling -Periodieke gezondheidsbeoordeling -Bij eerste tewerkstelling -(Na werkhervatting (vier weken afwezigheid) - Na afwezigheid van vier weken wegens ziekte, ongeval of bevalling ( nu voor alle WN ) -Een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting Alle WN (Schriftelijke vraag van en met akkoord WN Binnen de 8dagen na de aanvraag De PAAG is in staat preventiemaatregelen voor te stellen -Spontane raadpleging -Voortgezet gezondheidstoezicht -Bij definitieve arbeidsongeschiktheid (reïntegratie) -Uitbreiding naar andere werknemers

9 Eddy Frederix9  Categorie 1Functies Risico’s  Categorie 2De lijst met namen van de werknemers die onderworpen zijn aan het gezondheidstoezicht  Categorie 3 De lijst met namen van de werknemers die onderworpen zijn aan de verplichte inentingen of tuberculinetests  Categorie 4De nominatieve lijst van de werknemers die verzocht hebben om een gezondheidstoezicht 3. Lijsten opgesteld door de WG in het kader van het verplicht gezondheidstoezicht

10 Eddy Frederix10 4. Functies en activiteiten

11 Eddy Frederix11  Veiligheidsfunctie  Functie met verhoogde waakzaamheid  Activiteit met welbepaald risico: – Risico beroepsziekte : fysische, biologische en chemische agentia – Ergonomische belasting : beeldschermwerk, manueel hanteren van lasten – Psychosociale belasting (nachtwerk, manueel hanteren van lasten en beeldschermwerk  Activiteit verbonden aan voedingswaren 4. Functies en activiteiten

12 Eddy Frederix12 -WG  PAAG : Jaarlijks de functielijst Cat 1 1x per jaar een afschrift van alle lijsten na eventuele aanpassingen en eensluidend advies BOC (goedkeuring) 4. Functie en naamlijsten

13 Eddy Frederix13 -WG Sluit functielijst Cat 1 in bij het JAP / LPP (advies) Voegt de naamlijsten Cat 2&3 bij JAP / LPP Mag geen WN schrappen van de naamlijst Cat 2 zonder akkoord BOC en de PAAG  bij discussie hierover beroep op geneesheer inspecteur Toezicht welzijn op het werk Bewaart alle lijsten gedurende min 5 jaar (vanaf dag opstelling) 4. Functie en naamlijsten

14 Eddy Frederix14

15 Eddy Frederix15 5. Rol BOC Geeft advies over de functielijst Geeft eensluidend advies (goedkeuring) over alle lijsten die eventueel aangepast werden door de WG of de PAAG alvorens ze overgemaakt wordt aan de PAAG Geeft goedkeuring aan de WG voor wijziging naamlijsten (Cat 2) Mag alle lijsten raadplegen SLPPT, er mogen geen afschriften gemaakt worden

16 Eddy Frederix16

17 Eddy Frederix17 6. Verplichtingen werkgever WG informeert WN op voorhand: Doel en de aard van de medische onderzoeken Inentingen en tuberculinetests Procedures WG informeert WN (onderworpen aan gezondheidstoezicht) Mogelijkheid tot bezoek bij PAAG voorafgaand aan de werkhervatting na een arbeidsongeschiktheid van > 4 weken met het oog op eventuele aanpassing werkpost, alsook de procedure

18 Eddy Frederix18 6. Verplichtingen werkgever WG informeert WN (Alle) Naar de mogelijkheid van de rëintegratieprocedure bij definitieve ongeschiktverklaring door de behandelende geneesheer voor de verdere uitvoering van hun vroegere arbeid en de te volgen procedure WG informeert WN (voortgezet gezondheidstoezicht) Voor WN die in het verleden blootgesteld waren aan biologische, fysische of chemische agentia

19 Eddy Frederix19 7. Rechten WN op informatie WN heeft recht op de voornoemde bepalingen van de WG WN heeft recht op de informatie van de PAAG Procedures eventuele vergoedingen FBZ, bij vaststelling dat de WN getroffen is door een beroepsziekte of wanneer de ziekte zijn oorsprong vindt in het beroep (aantoonbaar) Overleg en beroepsprocedures alvorens een tijdelijke of definitieve werkverandering wordt voorgesteld of een beslissing tot arbeidsongeschiktheid neemt

20 Eddy Frederix20 8. Practische organisatie van de gezondheidsbeoordeling WG overhandigt de onderworpen WN een verzoek om gezondheidstoezicht over de werknemers WG neemt contact op met AMT voor het vastleggen van de datum van het arbeidsgeneeskundig onderzoek en deelt deze mee aan de WN WG klasseert en bewaart de formulieren voor de gezondheidsbeoordeling met de beslissing PAAG, zolang de WN in de onderneming tewerkgesteld is en min voor de laatste 3 jaar, samen met aanbevelingen PAAG (voor te leggen indien nodig aan de arbeidsinspectie)

21 Eddy Frederix21 8. Practische organisatie van de gezondheidsbeoordeling Binnen de diensturen of arbeidstijd Oproep is nietig in geval van vb ziek thuis Kostprijs  Kosteloos voor alle medische onderzoeken WG betaalt de verplaatsingskosten WN

22 Eddy Frederix22 9. Periodieke gezondheidsbeoordeling Art 30 – 34 De PAAG dient het BOC in te lichten over welke medische handelingen gebeuren dan de wettelijk vastgelegde Normaal 1 X per jaar, maar de PAAG kan een kortere tussentijd vastleggen indien noodzakelijk in functie van : - Aard van de werkpost of activteit - De gezondheidstoestand van de WN - Omdat de WN behoort tot een bijzonder gevoelige risicogroep - Na incidenten of ongevallen en die de duur en intensiteit van de blootstelling kunnen wijzigen

23 Eddy Frederix23 9. Periodieke gezondheidsbeoordeling Art 30 – 34 De PAAG kan ingekorte, of verlengde tussentijdse onderzoeken uitvoeren. Voorafgaand advies BOC wordt aan de PAAG meegedeeld

24 Eddy Frederix24 10. Beslissing PAAG De PAAG kan gepaste individuele of collectieve maatregelen voorstellen De WG moet de individuele of collectieve maatregelen toepassen die door de PAAG voorgesteld worden Wordt ingeschreven op het formulier gezondheidsbeoordeling BOC moet op de hoogte gebracht worden: - Bijkomende handelingen gekozen door PAAG - Collectieve maatregelen van de WG naar aanleiding van de periodieke gezondheidsbeoordeling Voorafgaand advies BOC: - Verandering periodiciteit ( voorstel PAAG) - resultaten tussentijdse gezondheidsbeoordeling

25 Eddy Frederix25 11. Onderzoek bij werkhervatting Doel Het onderzoek moet de PAAG in staat stellen na te gaan of de WN nog steeds geschikt is voor de werkpost die hij bezette of voor de activiteit die hij uitoefende (Na werkhervatting (vier weken afwezigheid) - Na afwezigheid van vier weken wegens ziekte, ongeval of bevalling (nu voor alle WN vroeger alleen diegene die geviseerd werden) De WG moet dit melden aan PAAG -Een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting is mogelijk voor al de WN onder bepaalde voorwaarden (art 36 bis) Op schriftelijke vraag van en met akkoord WN Binnen de 8dagen na de aanvraag -Een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting stelt de PAAG in staat preventiemaatregelen voor te stellen

26 Eddy Frederix26 11. Onderzoek bij werkhervatting (De WN heeft recht op een bezoek voorafgaand indien hij 4 weken arbeidsongeschikt is) Na een afwezigheid van 4 weken wegens ziekte, ongeval of bevalling Verminderen van de belasting van zijn arbeidspost, aanpassing werkpost (De WN neemt schriftelijk initiatief bij de WG) Op schriftelijke vraag en met akkoord WN Onderzoek onderzoek binnen de 8 dagen na de aanvraag De WN dient akkoord opdat de PAAG het medisch dossier bij de behandelende geneesheer kan raadplegen

27 Eddy Frederix27 11. Onderzoek bij werkhervatting Opm: het is een bezoek, GEEN onderzoek, enkel overleggen met de behandelende geneesheer kan, over de gezongheidstoestand en het doorvoeren van een onderzoek van de werkpost. Bedoeling is dat de PAAG een de WG kenbaar maakt welke aanpassingen aan de werkpost nodig zijn zodat de werkpost is aangepast van zodra de WN weer aan het werk gaat.

28 Eddy Frederix28 12. Spontane raadpleging Elke WN heeft recht op spontane raadpleging voor gezondheidsklachten die hij wijt aan het onvoldoende nemen van preventiemaatregelen - verkeerdelijk aangepaste werkpost - onaangepaste uitrusting PBM - onvoldoende in aanmerking genomen stressfactoren die bij de WN voor ongemakken zorgen - symptonen van aandoeningen te wijten aan de arbeidsomstandigheden

29 Eddy Frederix29 13. Bepaalde categorieën van WN Specifiek gezondheidstoezicht afgestemd op hun situatie omwille van het kwetsbaarde zijn dan de andere WN - < 21 jaar - Student-werknemer - Stagiairs, leerlingen, studenten - Zwangere vrouwen (moederschapsbescherming) - Mindervalide : in kader van sociale reclassering mindervaliden - Uitzendkrachten

30 Eddy Frederix30 13a. < 21 jaar, studenten, stagairs, leerlingen KB 03 mei 1999 betreffende de bescherming van jongeren op het werk - Passend en of een algemeen gezondheidstoezicht - Specifiek gezondheidstoezicht * < 18 jaar * nachtarbeid * afwijking voor in principe verboden activiteiten voor jongeren KB 21 Sep 2004 betreffende de bescherming van stagairs

31 Eddy Frederix31 KB van 02 mei 1995 WG is verplicht een evaluatie uit te voeren van de risico’s voor zwangere werkneemsters ( KB Bijl 1) De WG heeft kennis van de verboden activiteiten van het (KB Bijl 2) De evaluatie dient te gebeuren door de WG in samenspraak met de PAAG Alle werkneemsters moeten op de hoogte gebracht worden van mogelijk risico’s bij zwangerschap en de getroffen maatregelen (zwanger of NIET) Beschermingsproces begint nadat de WG op de hoogte gesteld werd, die de PAAG op de hoogte steld 13b. Moederschapsbescherming

32 Eddy Frederix32 13b. Moederschapsbescherming

33 Eddy Frederix33 Soorten inentingen : Tetanus Hepatitis B Tbc-test Formulieren : Inentingskaart Bewijs van inenting 14. Inentingen

34 Eddy Frederix34 Voor wie ? WN in land- en tuinbouwbedrijven, laboratoria biologisch onderzoek, operaties Hoe ? 3 prikken (dag 0, 1 maand, 1 jaar) Booster 10 jaar Tedivax (= tetanus + difterie) Aangeduid op inentingskaart Tetanus

35 Eddy Frederix35 Voor wie ? WN in de gezondheidszorg, laboratoria, operaties Hoe ? 3 of 4 prikken Hepatitis B : engerix, H-B-Vax Hepatitis A en B : twinrix Hepatitis A : havrix Mogelijke tussenkomst FBZ Aangeduid op inentingskaart Hepatitis

36 Eddy Frederix36 Voor wie ? WN daar waar tbc-bacil kan aanwezig zijn (operaties gezondheidszorg) Hoe ? Intradermotest, na 72 uur aflezen Positieve test : RX thorax Jaarlijks - momentopname Aangeduid op inentingskaart TBC-test

37 Eddy Frederix37

38 Eddy Frederix38 FORMULIER VOOR DE GEZONDHEIDSBEOORDELING = document waarmee de arbeidsgeneesheer zijn beslissing na elk preventief onderzoek meedeelt -Opgemaakt in 3 exemplaren -Geen enkele aanduiding over de diagnose -Elke beperking inzake de arbeidsgeschiktheid gaat gepaard met preventieve maatregelen -Bewaring door de werkgever -3 jaar, alle FGB met aanbevelingen -Voor de medische inspectie en sociale controleurs 14. FGB

39 Eddy Frederix39 WG mag de WN die zich onttrekt aan de medische onderzoeken, inentingen en tuberculinetests die verplicht zijn aan het KB NIET aan het werk stellen of houden Testen met het oog op opsporing van drugs en alcohol door de PAAG of enig ander geneesheer op verzoek van de werkgever zijn verboden (Enkel mits instemming van de WN in het kader van het medisch onderzoek verbonden met Vb veiligheidsfunctie) 15. Aandachtspunten

40 Eddy Frederix40 Art 71 Verbod tot tewerkstelling van een werknemer wanneer deze door de PA ongeschikt werd verklaard Art 72 werkgever is verplicht de definitief ongeschikt verklaarde werknemer aan het werk te houden overeenkomstig de aanbevelingen van de PA, tenzij wanneer dit noch technisch noch objectief mogelijk is of wanneer dat om gegronde redenen redelijkerwijze niet kan worden geëist 15. Aandachtspunten

41 Eddy Frederix41 15. Aandachtspunten -CONTROLE VAN LIJSTEN / BEPALEN VAN FUNCTIES -ORGANISATIE PERIODIEK ONDERZOEK -COMMUNICATIE, BESLISSING ARBEIDSGENEESHEER, FORMULIER VERZOEK TOT BEOORDELING VAN DE GEZONDHEIDSTOESTAND VD WERKNEMER -ONDERZOEK BIJ WERKHERVATTING EFFECTIEF UIT TE VOEREN


Download ppt "Eddy Frederix VORMINGSDAG WELZIJN 8 Mei / 22 Mei 2008 GEZONDHEIDSTOEZICHT."

Verwante presentaties


Ads door Google