De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe Drank- & Horecawet in de praktijk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe Drank- & Horecawet in de praktijk"— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe Drank- & Horecawet in de praktijk
Gent, 23 mei 2013 Saskia van der Giesen – Heijnen Sharida Quax – van Rosmalen

2 Voorstellen Heeft u tussentijds vragen? Deze kunt u gewoon stellen!

3 Onderwerpen: Algemene schets Vlaardingen Juridisch- en beleidskader
Vergunningen & procedure Pilot Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) Nieuwe (handhavende) bevoegdheden burgemeester Lokale situatie (Nieuw) handhavingsarrangement Video toezicht Drank- en Horecawet Paracommercie Casussen

4 1. Algemene schets Vlaardingen
inwoners Kenmerkend veel groen Havenstad en beroemd om haringvisserij 8 wijken Horeca binnen elke wijk Horecaconcentratiegebied Bruisend centrum, onlangs voorzien van bioscoop en leisure 250 commerciële- en paracommerciële horecabedrijven De gemeente Vlaardingen is een zelfstandige gemeente en heeft inwoners. De gemeente is opgedeeld in 8 verschillende wijken, namelijk: Centrum Westwijk Vettenoordse polder Oostwijk Vlaardinger Ambacht Holy Zuid Holy Noord Broekpolder 3.1 Horeca in Vlaardingen Vlaardingen heeft ongeveer 150 horecaondernemingen. Er is een zeer divers aanbod aan cafés, restaurants, koffiehuizen, lunchrooms, bars, snackbars en hotels. De diversiteit aan horeca zorgt voor bruisende uitgaansmogelijkheden en is mede populair bij jongeren in omliggende gemeenten, zoals de gemeente Schiedam, Maassluis en het Westland. De meeste horecabedrijven zijn gevestigd in het Centrum van Vlaardingen. Daar er diverse typen horeca in de gemeente Vlaardingen zijn, heeft de gemeente in zijn horecabeleid de horeca onderverdeeld in vier categorieën om duidelijkheid te krijgen welke type horeca zich ergens wel of niet kan vestigen. Categorie 1 Lichte horeca / Dagzaken Tot deze categorie behoren zaken als broodjeszaak, lunchroom, ijssalon enzovoort. Het gaat hierbij om winkelondersteunende horeca zonder alcoholvergunning. In het kernwinkelgebied Stadshart geldt dat uitbreiding met zwak alcoholische drank is toegestaan mits het horecabedrijf voldoet aan de eisen van de DHW. Categorie 2 Horeca Onder deze categorie vallen horeca-inrichtingen waarbij de exploitatie primair is gebaseerd op het verstrekken van maaltijden/eten. Hierbij valt te denken aan een bistro, restaurant, eetcafé en/of inrichtingen die buiten de tijden van de Winkeltijdenwet zijn geopend en een verkeersaantrekkende werking hebben zoals shoarma- en pizzeriazaken. Categorie 3 Middelzware horeca Onder deze categorie valt het grandcafé, poolcentrum enzovoort. Het gaat hierbij om horecabedrijven waarbij de exploitatie primair is gericht op het verstrekken van drank voor gebruik ter plaatse en die voor een goed functioneren een gedeelte van de nacht geopend zijn. Categorie 4 Zware horeca Met zware horeca worden zaken aangeduid die gelet op de vloeroppervlakte veel bezoekers hebben en waar geluid een belangrijk onderdeel is van de bedrijfsvoering. Hierbij valt te denken aan zaken als discotheken, zaalverhuur, bar/nachtclub enzovoort.

5 2. Juridisch- en beleidskader
Juridisch kader Drank- en Horecawet - Besluit eisen zedelijk gedrag - Besluit eisen inrichting - Besluit kennis en inzicht sociale hygiëne Algemene Plaatselijke Verordening Wet op de kansspelen Wet BIBOB *Deregulering Beleidskader Horecabeleidsnota Terrassenbeleid Evenementenbeleid Paracommercieel beleid Integraal handhavingsarrangement Horecabeleidsnota 2005 was de 1e beleidsnotitie horeca. De eerste beleidsnotitie was wat behoudender, de nieuwe nota biedt meer mogelijkheden met name voor het centrum = kernwinkelgebied en een uitbreiding bij nieuw te ontwikkelen gebieden zoals Vijfsluizen en Rivierzone Exploitatievergunning: Een horecabedrijf moet een exploitatievergunning hebben van de burgemeester Art. 174 Gemeentewet= de burgemeester is belast met het toezicht op de openbare samenkomsten en vermakelijkheden alsmede op de voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven Daaronder vallen ook de coffeeshops = gedoogbeleid AHOJG+ critera Affichering, harddrugs, overlast, jeugd, geen grote hoeveelheden p.p. en handelsvoorraad, geen alcoholhoudende dranken Drank- & horecavergunning: voor gebruik ter plaatse of gebruik elders dan ter plaatse, paracommercie Terrassen: onderdeel van de exploitatievergunning (tijden, uiterlijk aanzien, openbare weg, muziek, bbq en partytenten) Rookbeleid: rookverbod in de horeca ook voor inrichtingen zonder personeel Kansspelen: Wet op de kanspelen. In de horeca alleen kansspelautomaten (hoog) en behendigheidsautomaten (laag) verboden: gokken en pokeren Deregulering: Minder regels meer service, verschuiving van vergunningverlening naar handhaving Waar is bescherming derde belanghebbende Naweeën cot-rapport rellen Hoek van Holland

6 3. Vergunningen & procedure
Horecavergunning: Bestaande uit exploitatie- en drank- en horecavergunning Controle op bestemmingsplan, horecacategorie, antecedenten, inrichtingseisen en BIBOB Evenementenvergunning: Risicoanalyse, regionale evenementenkalender, advies evenementenbureau, brandweer, verkeer en BIBOB

7 4. Pilot Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit
- Deelnemer pilot sinds 2008 - Twee toezichthouders - Controle op horeca, evenementen en winkels - Handhaving waarschuwing en boeterapport - Nieuwe Drank - & horecawet 1 januari 2013

8 Controles tijdens de pilot
Tabel: Aantal (her)controles Het onderstaande tabel laat een forse toename van (her)controles zien tijdens de pilot ten opzichte van het jaar dat de VWA het toezicht uitvoerde. Jaartal Commerciële horeca Paracommer- ciële horeca Supermarkt en slijterij Tijdelijke Ontheffing Overig Totaal 2007 15 2 19 16 52 2008 213 75 6 42 351 2009 230 99 12 24 384 2010 t/m septembe r 197 14 77 7 297

9 5. Nieuwe (handhavende) bevoegdheden burgemeester
Supermarkten Three strikes out Prijsakties Horecabedrijven Happy hours Schorsen vergunning Intrekking vergunning bij 3 keer foute leidinggevende Openbare orde Bekeuren houden van alcohol Bestuurlijke boete

10 6. Lokale situatie - Overlast van horecaondernemingen - Verhoging leeftijdsgrenzen - Loop en slooproutes - Indrinkplekken In de nieuwe Drank- en Horecawet is de leeftijdsgrens naar 16 jaar gegaan. De Tweede Kamer wil dat de leeftijd naar 18 jaar gaat. Dit voorstel ligt nu, ter goedkeuring, bij de Eerste Kamer. Ook al is deze wijziging nog geen feit, toch hebben al heel wat horecaondernemers hun deurbeleid gewijzigd naar 18+. Tijdens het horecaoverleg hebben twee horecaondernemers hun zorgen uitgesproken. Zij hebben nog een 16+ deurbeleid en krijgen veel 16- en 17-jarige bezoekers. Hierdoor hebben zij de nodige overlast. Tevens blijven veel 16- en 17-jarige jongeren, die de horeca niet in komen vanwege hun leeftijd, buiten rondhangen. De jongeren zorgen voor geluidsoverlast en drinken op straat. De volgende ochtend worden door de horecaondernemers blikjes bier en lege flesjes alcoholische drank gevonden. De horecaondernemers zijn van mening dat de overlast zich nu naar buiten verplaatst, waar er geen toezicht is. in Vlaardingen zogenaamde “loop en slooproutes” zijn. Dit zijn routes die jongeren afleggen vanuit de horeca-inrichtingen naar huis. Op deze routes vindt regelmatig alcoholgerelateerd vandalisme plaats. Het gaat hierbij om het vernielen van lantarenpalen, vuilnisbakken, autospiegels, plantenbakken enz. Deze routes beginnen in het Centrum van Vlaardingen, waar zich de meeste horecagelegenheden zitten, met uitval naar de overige wijken. Het gaat hier om het indrinken in de openbare ruimte. Een aantal redenen voor het drinken van alcoholische drank voordat de jongeren op stap gaan zijn: aan jongeren onder de 16 jaar wordt in uitgaansgelegenheden geen alcohol verstrekt; indrinken is goedkoper, omdat thuis drank voorhanden is of omdat deze makkelijk te verkrijgen is via supermarkten en slijterijen; jongeren drinken om in de stemming te komen. De wijkagenten en toezichthouders van de gemeente Vlaardingen bezoeken regelmatig de indrinkplekken. De wijkagent van Babberspolder Oost geeft aan dat het belangrijk is om met jongeren in contact te komen en ze bewust te maken van de consequenties van het drinken van alcohol op jonge leeftijd. Preventie is erg belangrijk in deze problematiek. Daarbij is een integrale aanpak nodig, waarin verschillende instanties samenwerken. Om een goed beeld te krijgen van de probleemgebieden in Vlaardingen, waar het gaat om “loop en slooproutes” en de indrinkplekken, is in dit onderzoek een kaart gemaakt van de door de wijkagent aangeleverde adressen. Hierbij is ook het centrumgebied aangegeven, waar zich de meeste horecagelegenheden bevinden.

11

12 7. (Nieuw) handhavingsarrangement
Integraal handhavingsarrangement openbare inrichtingen gemeenten Vlaardingen en Maassluis Diverse categorieën Bestuurlijke maatregelen Mutaties politie Dossiervorming Waarschuwingen Tijdelijke sluitingen Intrekken vergunning

13 8. Video toezicht Drank- en Horecawet

14 9. Paracommercie Ongeveer 100 paracommerciële inrichtingen
Zeer divers: hockey, voetbal, wijkcentra, scouting etc. Voorlichtingsbijeenkomsten Schenktijden Verhuur accommodatie Eindtijden & feesten Huidig beleid (2010) Geen bijeenkomsten van persoonlijk aard, waarbij alcoholhoudende dranken worden verstrekt; Maximale openingstijden 7.00 uur tot uur; Maximaal 6 keer per jaar ontheffing om open te mogen blijven tot uur (ma-vrij) en tot 2.00 uur (za-zo) voor activiteiten aan instelling gerelateerd. Informatiebijeenkomsten zijn bedoeld om informatie te verstrekken over wetswijziging en om de paracommercie de mogelijkheid te bieden om hun zienswijze naar voren te brengen. Voor scouting: Verhuur scoutinggebouw voor feesten en partijen niet mogelijk Wanneer alcohol wordt verstrekt (niet gratis) is er een vergunningsplicht Verstrekking alcohol in scoutinggebouw mag alleen zonder vergunning wanneer verstrekking gratis is en het gebouw niet toegankelijk is voor derden. Voor de stichtingen en verenigingen gaat het om de schenktijden. Schenktijden zijn de tijden gedurende welke in de betrokken inrichting alcoholhoudende drank mag worden verstrekt

15 10. Casussen Serya Anver Illegaal gokken

16 Einde presentatie! Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Nieuwe Drank- & Horecawet in de praktijk"

Verwante presentaties


Ads door Google